You are on page 1of 5

MEHANIKA I

STATIKA

RAVANSKI NOSA^I
Beograd, 2010. god.
RAVANSKI NOSA^I
PROSTA GREDA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM

Текст задатка:
AB распона l  4m, оптерећена је
 Проста греда AB,
силом F  80kN на растојању a  1m од непокретног
ослонца ( као на слици )). Одредити
р отпоре
р ослонаца и
пресечне силе аналитичком и графичком методом.
RAVANSKI NOSA^I
PROSTA GREDA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM
 
X A  0  FA  YA
 Једначине равнотеже за
овај случај биће:
Y F  F  F  0

A B

 M F  l  F  b  0
Fi
B A

b 3
FA  F   80   60kN
l 4
a 1
FB  F   80   20kN
l 4
за поље
0  x  a  0  x  1m


са леве стране
са десне стране Fad  0 Fal  0
Ft d  F  FB  80  20  60kN Ft l  FA  60kN
Mfd  F   a  x   FB   l  x   80  1  x   20   4  x   60  x Mfl  FA  x  60  x
за x  0  Mf  0   0 за x  a  1m  Mf 1  60  1  60kNm
RAVANSKI NOSA^I
PROSTA GREDA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM

за поље
a  x  l  1m  x  4m
са леве стране
Fal  0
Ft l  FA  F  60  80  20kN
Mfl  FA  x  F   x  a  
 60  x  80   x  1 
 20  x  80

са десне стране Fad  0


Ft d  FB  20kN

Mfd  FB   l  x   20   4  x   20  x  80
за x  l  4m  Mf  4   20  4  80  0 за x  a  1m  Mf 1  20  1  80  60kNm
RAVANSKI NOSA^I
PROSTA GREDA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM
 Најпре се нацрта греда у
усвојеној размери за дужине:
0,5m
uL 
1cm
 Затим се уцртава правац силе
и познати правци реакција и
конструише полигон сила у
размери за силе:
20kN
uF 
1cm
 Конструисање верижног
полигона почиње из тачке C
наношењем зрака 1.
 Из пресечне тaчке зрака
 1и
нападне линије силе F , тачке 1’,
повлачи се зрак 2 до пресекаса

нападном линијом реакције FB ,
тачка B
B’..
 Спајањем
 тачке B’ и тачке А’, која се налази у пресеку зрака 1 и нападне линије
реакције FB , добија се зрак s којим се затвара верижни полигон.
 Преношењем зрака s из пола  Одо пресека
  с полигоном сила добија се тачка c, која
одређује реакције ослонаца: bc  FB и ca  FA , чиме се полигон сила затвара.
 Размера за моменте је: за ymax  1,5cm  Mmax  y max  uM  1,5  40  60kNm
0,5m 20kN 40kNm
uM  H  uL  uF  4cm    за x  2m, y x  1cm  Mx 2  y y 2  uM  1 40  40kNm
1cm 1cm 1cm