You are on page 1of 4

MEHANIKA I

STATIKA

RAVANSKI NOSA^I
Beograd, 2010. god.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA EKSCENTRI^NOM SILOM

Текст задатка:
 Конзола дужине l  3m оптерећена је ексцентричном
силом F  20kN с ексцентром a  1m , како је приказано на
слици. Одредити
р отпоре
р ослонаца и дијаграме
ј р пресечних
р
сила аналитички и графички.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA EKSCENTRI^NOM SILOM
У уклештењу као реакција постоји сила
FA , која је произвољна у равни и момент
реакције
р ц ј MA . Како
 је
ј оптерећење
р
вертикално, и FA биће вертикална сила.
Смерови реакција приказани су на слици.
 Једначине равнотеже су:
Y FA  F  0


M Fi
A   MA  F   l  a   0
FA  F  20kN и MA  F   l  a   20   3  1  40kNm
kN

за поље 0  x  l  0  x  3m
Fal  0 Ft l  FA  20kN
Mfl  FA  x  M A  20  x  40

 Трансверзална сила је константна дуж конзоле и износи 20kN . Дијаграм је


приказан на слици.
 Моментни дијаграм је права линија одређена вредностима момента савијања
у пресецима А и B, а то су:
за x  0  Mf  0   MA  40kNm , а за x  l  3m  Mf  3   20  3  40  20kN
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA EKSCENTRI^NOM SILOM
 Конзола нацртана у размери са
силама које делују на њу приказана
је на слици.
 Конструкција полигона сила аb
приказанаје на слици десно. Како
је сила FA једина непозната, она
мора да затвори полигон сила, па
се тачка с поклапа с тачком а.
 Бира се пол O тако да зрак 2
б
буде хоризонталан и на растојању
ј
Н од полигона сила, тако да то
растојање да прикладну размеру
р
за моменте и повлаче се зраци 1, 2
и 3.
 Конструкција верижног
полигона почиње наношењем
зрака 2 као нулте линије.
линије

 Верижни полигон почиње из тачке на нападној линији
 силе F повлачењем
зракова 1 и 2 до пресека с нападном линијом силе FA , као и до пресека с нападном

линијом редуковане силе F , тјтј. краја конзоле
конзоле.

 Дијаграм трансферзалних сила приказан је такође на горњој слици.