Kriza i pad Republike

Rim i hrvatski povijesni prostor od 2. st. pr. Kr. do Augustovog doba

Uzroci krize rimske Republike
• 2. st. pr. Kr. – priljev jeftinog žita sa Sicilije i Afrike – preorijentacija na maslinarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo – osiromašenje seljaka – prodaja zemlje veleposjednicima – latifundije – robovski rad: jeftini proizvodi osiromašeni seljaci odlaze u Rim – gradski proletarijat – smanjuje se baza za regrutaciju vojske – sve jača agrarna kriza uspon viteškog staleža – financijski utjecajni bogataši – s malo i ili bez zemlje – bave se zakupom carine i poreza, nabavkama za vojsku aristokrati zarañuju korištenje državne zemlje za poljoprivredu – povezivanje državnih službi i gospodarstva – enromno bogaćenje osiromašenje obrtnika zbog manufaktura s robovskom radnom snagom – pridružuju se osiromašenom seljaštvu italski saveznici traže pravno izjednačenje s rimskim grañanima ustanci robova zbog lošeg položaja: 136. – 132. na Siciliji senatorski sloj nije spreman na ustupke i reforme – nategnuti odnosi u državi koja je postala svjetska sila

• •

• • • •

Villa rustica – centar latifundije (velikog poljoprivrednog imanja)

Počeci krize – reforme braće Grahko
• 133. g. pr. Kr. – pučki tribun Tiberije Sempronije Grahko i brat Gaj – početak sukoba s nobilitetom – pripadaju stranci koja je u sukobu s Scipionima braća su samo dijelom pučkog porijekla – majka braće Grahko Kornelija – kći starijeg Scipiona Afričkog – po ocu Tiberiju plebejci – otac im je bio konzul i vojni zapovjednik Tiberije predlaže agrarnu reformu – ograničavanje iskorištavanja državne zemlje na 500 jutara po nositelju prava – uz još po 250 jutara za oba prva sina prijedlog zakona na dira privatni posjed – višak državne zemlje tročlani kolegije podijelit će osiromašenim seljacima drugi pučki tribun Okatvije i senat protiv tog prijedloga – Oktavije primjenjuje pravo intercesije Tiberije i narodna skupština – svrgavaju Oktavija – radi protiv interesa puka – neustavni potez Tiberija Grahka Tiberije proširuje zahtjeve – negira isključivo senatsko pravo raspolaganjem državnim financijama traži da se naslijeñeno pergamsko bogatstvo podijeli za ureñenje kuća novih kolonizatora

• • • • •

Tiberije Grahko

Počeci krize – reforme braće Grahko
• Tiberije traži protuustavan potez narodne skupštine – svoj ponovni izbor za tribuna slijedeće godine – ostali tribuni se ne usuñuju suprotstaviti senatorska većina proglašava stanje prijeke državne nužde (senatus consultum ultimum) – konzul Mucije Scaevola odgaña akcijsko djelovanje pristaše senata pod vodstvom Scipiona Nazike provaljuju na tribunsku izbornu skupštinu – ubijaju (zatuku) Tiberija Grahka i njegovih 200 – 300 pristaša država dolazi na rub grañanskog rata – jaka podjela na dva tabora – napeta situacija u državi senatska stranka pristaje na ustupke – nesmetan rad tročlane agrarne komisije uskoro u komisiju ulazi Gaj Grahko – sve radikalniji zahtjevi – senat obustavlja rad komisije Gaj postaje kvestor na Siciliji – 124. g. pr. Kr. – vraća su u Rim i natječe za pučkog tribuna majka Kornelija traži od Gaja napuštanje politike: politika je uzrok obiteljske nesreću i državnog razdora

• • • • •

braća Grahko

Počeci krize – reforme braće Grahko
• od 123. g. pr. Kr. – Gajeve reforme:
– stvaranje zakonskih uvjeta za reizbor tribuna i omogućavanje narodnog opoziva tribuna – pridobivanje siromašnih seljaka: novi agrarni propisi – povoljno žito za gradski proletarijat – država garantira povoljnu cijenu – pogoduje viteškom staležu – sudsko pravo u provincijama za financijske nepravilnosti – veći porezi u Aziiji: vitezovi ga prikupljaju

• •

• •

Gaj želi dati grañansko pravo svim Italicima i jednako pravo pri vanjskoj kolonizaciji – namjerava osnivati kolonije isključivo van Italije – plan za kolonizaciju Kartage drugi tribun M. Livije Druzo i puk – protivnici ovakvog pogodovanja Italicima – Druzo predlaže osnivanje 12 kolonija u Italiji 121. g. – Gaj ne postaje tribun po treći put – proglašeno stanje prijeke državne nužde – Grahko daje da ga ubije njegov rob prije nego ga uhvate i ubiju protivnici pogubljeno 3 000 Grahkovih pristaša – ukinute sve Grahkove mjere – vitezovi se sporazumijevaju s senatskom strankom vladavina optimata – na drugoj strani: populari – trajni raskol koji će dokrajčiti Republiku

Gaj Grahko

Uspon Gaja Marija
• • • • na istoku: Parti ruše seleukidsku državu – ulaze u Siriju na zapadu: uspješan prodor Rima u Galiju – 121. g. pr. Kr. osnovana Gallia Narbonensis prodori Cimbra sa sjevera – rimski poraz kod Noreja u Noriku 113. g. i kod Arauzija u Galiji 105. g. u Africi: uspon Jugurte u Numidiji – dugotrajan rat s Rimom (111. – 105. g.) – nesposobnost i korumpiranost rimskih vojskovoña optimata uspon Gaja Marija – pučanin iz Arpina – homo novus – podzapovjednik Kvinta Cecilja Metele protiv Jugurte 107. g. postaje konzul – vraća se u Afriku i dovršava rat – Jugurtu zarobljava Marijev kasniji protivnik, tada Marijev kvestor Lucije Kornelije Sula 105. g. Marije slavi trijumf protiv Jugurte 104. g. od 104. – 100. g. pet puta biran za konzula zaredom (7 puta ukupno) završava rat protiv Cimbra i Teutona – poražava Teutone 102. g. (Aquae Sextiae u transalpinskoj Galiji) i Cimbre 101. g. (Vercellae u cisalpinskoj Galiji)

• •

• • •

Gaj Marije

Marijeve reforme
• provodi reformu vojske
– uvrštava u vojsku i bezemljaše – uvodi vojnu plaću – država financira vojsku – profesionalna stajaća vojska – 16 god. službe – 1 godina obuke vojske – razlika od prijašnje narodne vojske (milicije) – legija: 6000 ljudi (od toga 5200 boraca) – 6 kohorti – 10 centurija (s oko 80 ljudi) – vojska nosi svu svoju potrebnu opremu i namirnice sa sobom – “Marijeve mule” – vojni veterani dobivaju zemlju na osvojenim područjima

• • • • • •

vojska postaje vezana uz zapovjednika Marije daje puno grañansko pravo italskim saveznicima nakon bitke kod Vercele 100. g. pr. Kr.– Marije se povlači zbog sukoba s obje stranke – nije izabran za konzula nastavak političkih i socijalnih nemira – politička ubojstva i teror na ulicama – 95. g. istjerani Italici nastanjeni u Rimu 91. g. – M. Livije Druzo – pokušaj reformi – davanje grañanskog prava Italicima kao naknadu za odstupanje javne zemlje neslaganje senata i vitezova s Druzom – Druz ubijen – ubojstva Druzovih pristaša u Rimu

Gaj Marije u progonstvu

Početak grañanskih ratova
• • • • • • • • • ustanak Italika: 91. – 89. g. pr. Kr.: saveznički ili Marsijski rat – prvi grañanski rat Italici osnivaju grad Italiju sa senatom i dva konzula – kuju i svoj novac Rim mobilizira sve raspoložive snage – otpor Italika slomljen – objavljen zakon o grañanskom pravu Samnićani se i dalje bore za samostalnost – Sula se vrlo okrutno obračunava s njima Italija postaje jedinstvena država – svi grañani ipak nisu parlamentarno zastupani – pristup vlasti imaju samo gornji slojevi biračko pravo se može izvršavati samo u Rimu – Italici dobivaju 8 od 35 tribusa 88. g. – ustanak protiv Rima u Maloj Aziji – glavni pokretač: pontski kralj Mitridat – ustanak i u Grčkoj u Rimu – grañanski rat oko vodstva rata protiv Mitridata – senat za Sulu – populari za Marija: oduzimaju zapovjedništvo Suli Sula ulazi s vojskom u gradsko područje (pomerium) – povreda ustavnosti – protjeruje Marija i pristaše – Marije bježi u Afriku – Sula započinje rat s Mitridatom

Lucije Kornelije Sula

Početak grañanskih ratova
• • • • marijevac L. Kornelije Cina postaje konzul 87. g. pr. Kr. – obnova grañanskog rata – Cina uzmiče pred Sulinim pristašama Cina okuplja Italike – uključuje i robove u vojsku – Marije se vraća iz Afrike – većina vojnika prelazi u Italiji prelazi Mariju senat predaje grad – Marije ulazi u Rim – osveta i pokolj Sulinih pristaša Sula uspješno ratuje protiv pobunjenih dijelova Male Azije i Grčke – sklapa kompromisan mir s Mitridatom 86. g. – planira povratak u Italiju – Marije umire iste godine Cina 83. g. vodi vojsku u Ilirik s namjerom da krene na Sulu preko Balkana – ubijen od pobunjenih vojnika Sula se vraća u Italiju 83. g. – na strani Sule: Pompej i M. Licinije Kras 82. g. pobjeñuje marijevce i italske pobunjenike – ulazi u Rim – raspisuje “Suline proskripcije” pobijeno 6000 grañana u cirkusu – uglavnom bogatih – njihova zemlja dana Sulinim veteranima – 10 000 osloboñenih robova od proskribiranih grañana postaju imenom Kornelijevci

• • • •

Suline proskripcije

Suline reforme

• •

Sula se 82. g. pr. Kr. daje izabrati za diktatora na neodreñeno vrijeme – Sulin cilj: osiguranje vlasti senata smanjenje ovlasti pučkih tribuna – gube inicijativu pri donošenju zakona – ne mogu obavljati nijednu višu funkciju – zatvaranje daljnje političke karijere budućih tribuna odijelio je političku službu od vojnog zapovjedništva da bi spriječio državne udare – konzuli i pretori djeluju samo u Italiji bez vojske tek slijedeće godine preuzimaju vojnu upravu provincija kao prokonzuli i propretori – samo na jednu godinu

• • • • • •

svaka provincija dobiva svoj promagistrat – povećan broj višeg činovništva u senat primljeni najodličniji pripadnici viteškog staleža i Italika – udvostručen broj senatora na 600 isključio vitezove iz porotničkih sudova dokinuo jeftinu prodaju žita sirotinji konačni rezultat: uvedeni čvrsti propisi koji su pojačali vlast senata smatrajući da je završio posao 79. g. odrekao se diktature – umire slijedeće godine

Pompejev uspon
• • • • neuspjeh Sulinih reformi – nema mira u državi – Marijevi pristaše pod vodstvom vojskovoñe Sertorije iz Hispanije – u kontakt s Mitridatom u Italiji – veliki ustanak robova od 73. g. pr. Kr. – Spartakov ustanak jačanje gusarstvo na istoku Mediterana – ugrožavanje dovoza žita – prijetnja ukupnoj trgovini i gospodarstvu države senat i vojska podupiru mladog Gneja Pompeja – pobjeñuje 78. g. konzula Lepida koji je htio ukinuti Sulin pravni sustav – od 76. do 72. g.: pobjeñuje sertorijevce i sreñuje prilike u Hispaniji M. Licinije Kras – obogatio se u Sulinim proskripcijama – guši robovski ustanak u Italiji 71. g. 70. g. Pompej i Kras traže konzulat – rivalitet dvojice pobjednika uspijevaju postati konzuli uz podršku populara – zauzvrat modificiraju Sulin sustav – povoljniji uvjeti za tribune i reforma porotničkih sudova Pompej pobjeñuje gusare 67. g. – slijedeće godine: rat s Mitridatom – konačna pobjeda 63. g. – nove provincije: Kilikija, Bitinija i Sirija Pompej se vraća u Italiju 62. g. i raspušta vojsku – senat ga prima bez počasti – uskraćuje opskrbu njegovih veterana

• • • • •

Gnej Pompej

Karta Male Azije u Mitridatovo doba (prva pol. 1. st. pr. Kr.)

Prvi trijumvirat i Cezarov uspon
• • • • • • • • • • Gaj Julije Cezar – roñen 100. g. pr. Kr. – pripadnik starog plemićkog gensa – Cinin zet i Marijev nećak: povezan i s popularima 67. g. glasao u senatu protiv dodjele zapovjedništva Pompeju u ratu s gusarima obogatio se kao kvestor u Hispaniji – 65. g. edil: pridobiva puk organiziranjem igara – 63. g. pontifex maximus – potpora Katilininoj uroti 63. g. tijekom stjecanja časti – Cezar je potrošio bogatstvo i pao u dugove podupire Pompeja 60. g. – izmiruje ga s Krasom – sklapaju tajni dogovor: prvi trijumvirat – sva trojica teže za samovlašću Cezar isprva djeluje povučen u pozadini druge dvojice – nema sredstava za vlast 59. g. postaje konzul – radi u Pompejevu korist na seoska gospodarstva naseljava 20 000 siromašnih gradskih stanovnika doba na upravu Galiju Citerior (Padska nizina) i Galiju Narbonensis – tri legije na raspolaganju 58. – 51. g. osvaja cijelu transalpinsku Galiju – pobjeñuje germanske Sveve – dvije ekspediciju u Britaniju – konačan pobjeda kod Alezije nad Vercingetoriksom – nova granica na Rajni Cezar se obogatio pljačkom zlata iz Galije – vraća dugove – priskrbljuje sredstva za vlast

Gaj Julije Cezar

Cezarov put na vlast
• • • • • • 56. g. pr. Kr. u Luki: obnovljen trijumvirat – počinje se osjećati napetost izmeñu Cezara i Pompeja 55. g. nova podjela zapovjedništva nad provincijama – Cezar u Galiji, Pompej u Španjolskoj, Kras u Siriji Kras pokreće rat s Partima – sramotni poraz i njegova pogibija kod Carrhae 53. g. – 20 000 poginulih legionara ostaju samo Pompej i Cezar – umire Julija, Pompjeva žena i Cezarova kći – sve veći razdor izmeñu njih Cezar ima 10 vjernih i dobro izvježbanih legija pod sobom senat se povezuje s Pompejem – on 52. g. postaje jedini konzul (consul sine collega) i upravlja svojom provincijom iz Rima – opskrbljuje grad žitom senat sprečava Cezara da postane konzul iako je prije bilo dogovoreno da se on natječe u odsutnosti jer nije mogao napustiti provinciju Cezar traži da Pompej raspusti vojsku i odstupi s konzulskog mjesta – Pompej i Ciceron voljni izaći u susret Cezaru – većina senatora za taj prijedlog

Marko Licinije Kras

Bitka kod Carrhae

Cezarov put na vlast
• dogovor propada zbog senatskih spletki i otvorenog huškanja – Cezar je 7. siječnja 49. g. pr. Kr. pozvan da položi zapovjedništvo u Galiji Pompej sprema vojsku za obranu Republike – Cezar je naveden na vojno rješenje iako je nudio političko rješenje 10. 1. 49. g. – prelazi Rubikon s vojskom – granica Galije i Italije senat je iznenañen brzim Cezarovim napredovanjem – optimatska vojska se povlači s Pompejem na istok u bogate provincije Cezar u Italiji – pokušava privući što više neprijatelja – pomirljiva politika Cezar bez flote – prvo eliminira Pompejeve snage u Hispaniji u zimi 49/48. g. uspijeva preći Jadran – poražen kod Dirahija – optimati se nadaju skorom Cezarovom porazu Cezarova konačna pobjeda kod Farsala u Tesaliji 48. g. – Pompej bježi u Egipat gdje ga ubijaju pouzdanici Ptolemeja XIII. – Ptolemej naklonjen Cezaru Cezar odlazi u Egipat – instalira Kleopatru na vlast – vraća se u Italiju

• • •

• • • •

Cezar i Kleopatra

Cezarov put na vlast

Bitka kod Farsala

Cezarove reforme
• 46. g. pr. Kr. Cezar pobjeñuje pompejevce i republikance kod Tapsa u Africi – 45. g. nova Cezarova pobjeda kod Munde u Hispaniji: poražena dva Pompejeva sina – uskoro uhvaćen i pogubljen mlañi Pompejev sin Gnej – Sekst bježi na siciliju u rujnu 45. g. Cezar se vraća u Italiju – učvršćuje samovladu – problem legitimacije trajne vlasti od 49. g. diktator – više puta konzul pa opet diktator (nakon Tapsa u trajanju od 10 god.) – neograničena tribunska vlast – od Galije neprekidno vojskovoña Cezar ima formalnu svu vlast u svojim rukama – drugi državni organi imaju samo privid vlasti pokreće sveobuhvatne reforme – slijedi ideje braće Grahko – šalje veterane i proletarijat u kolonizaciju van Italije – kolonizacija Kartage i Korinta izbjegava kolonizaciju u Italiji: za zemlju otetu zbog kolonizacije plaća punu odštetu italskom stanovništvu – integracija Italije kao cjeline s punim grañanskim pravom smanjio broj onih koji su primali žito s 320 000 na 150 000 – omogućio dodatno zaposlenje na javnim gradnjama

• •

Cezarov novac

• •

Ruševina rimske Kartage

Cezarove reforme
• proširio polovično ili puno grañansko pravo po državi – posebno u provincijama s jačom kolonizacijom: Sicilija, SJ Italija, Hispanija Gallia Cisalpina je priključena Italiji – proširio senat na 900 članova – uveo gornji sloj iz Italije i elitu iz provincija u senat sredio kalendar – Julijanski kalendar 365 i ¼ dana zabranio promet teretnim kolima po danu u Rimu – regulirao čišćenje ulica – poticao javne gradnje dopuštao slobodu javnog mnijenja: rugalice spram njegovih vojnika i njegove veze s Kleopatrom doveo Kleopatru u Rim – s njom ima sina Cezariona – uvrstio je u krug rimskih saveznika i prijatelja dobiva i neke božanske počasti – mjesec Juli – gens julijevaca prema legendi vuče božansko porijeklo od Eneje (Afroditin sin) – kipovi Julija Jupitra: deifikacija Cezara nezadovoljstvo senata i puka – Cezarovo zadržavanje diktature i uzimanje božanskih počasti

• • • • •

Gaj Julije Cezar

Cezarov kraj
Ubojstvo Cezara u senatu na martovske ide

Cezar prima senat u predvorju hrama Venere Genetriks – navodne pramajke julijevaca po Eneji Cezar teži k osiguranju svoje vlasti po uzoru na helenističke monarhije Istoka 15. veljače 44. g. pr. Kr. njegov pouzdanik Marko Antonije ga kruni dijademom – nezadovoljstvo javnosti Cezar priprema pohod na Parte da bi primirio javnost – glasine u javnosti da želi preseliti prijestolnicu na istok u Troju Cezar se izjašnjava da želi nositi kraljevski naslov izvan Rima – senat će raspraviti o tome na martovske ide unatoč najavama mogućeg napada na njega – otpušta svoju tjelesnu stražu i odlazi na tu senatsku sjednicu

• •

• • • •

unatoč najavama mogućeg napada na njega – otpušta svoju tjelesnu stražu i odlazi na senatsko zasjedanje 15. 3. 44. g. ubijen pri ulasku u senatu – isplaniran čin – Antonije zadržan na ulazu – zavjeru vode Brut i Kasije – Brut potječe od prvog konzula Junija Bruta – odgojen od Katona mlañeg kao strogi republikanac svaki ubojica mu zadaje po jedan ubod nožem – radi podjele krivnje – 23 uboda ukupno senat se razbježao – drugi konzul Ciceron predlaže da se atentatori oslobode kazne – pokušaj očuvanja jedinstva države Brut odbija ukloniti Antonija usprkos planovima – zavjerenici nemaju političkog plana Antonije raspolaže Cezarovom oporukom – preuzima i političku inicijativu u Rimu

Borba za Cezarovo naslijeñe
• • • • Antonije daje po Cezarovoj oporuci po 75 drahmi svakom Rimljaninu – predaje puku Cezarove vrtove Antonije pridobiva mase – nakon spaljivanja mrtvog Cezara objavljuje da ne može jamčiti sigurnost zavjerenicima koji bježe iz Rima sprema se iz svoje provincije Galije Comate (Francuska) preuzeti vlast – ima potporu Cezarovih veterana u Rimu se javlja Gaj Julije Cezar Okatvijan – legitimni nasljednik Cezara po oporuci – odlučuje preuzeti političko naslijeñe adoptivnog oca Oktavijan pridobiva rimsko stanovništvo isplatom velikih svota vlastitog novca – novcem pridobiva Cezarove veterane i 2 Antonijeve legije Ciceron u govorima agitira protiv Antonija a za Oktavijana koriteći ga kao senatsko oružje – senat Oktavijana proglašava vojskovoñom napada Antonija koji je prisiljen napustiti Italiju – u rukama republikanaca je i istok države Oktavijan okreće vojsku na Rim – prisiljava senat da ga izabere za konzula, da se protjeraju Cezarove ubojice i da se Antonije stavi izvan zakona

• • •

Marko Tulije Ciceron

Borba za Cezarovo naslijeñe – 2. trijumvirat
• cezarovac Lepid posreduje izmeñu Antonija i Oktavijana – 2. trijumvirat u Bolonji – studeni 43. g. pr. Kr. – zaključili su da će nakon ulaska vojske u Rim zajedno preuzeti diktaturu republikanci vladaju na istoku, Africi i na moru – izbija brutalan grañanski rat – tisuće poginulih vojnika i grañana (žrtve proskripcija) pljačke i izgoni zbog naseljavanja veterana republikanci pod Brutom i Kasijem skupljaju snage u Makedoniji – jesen 42. g. – poraz kod Filipa – Antonijeva pobjeda – vojno nenadareni Oktavijan pada u sjenu podjela države: Oktavijan – Italija, Antonije Istok, Lepid – Afrika u Italiji i dalje bjesni grañanski rat – problem zbrinjavanja veterana: gradovi i općine Italije odbijaju izvlašćenje zemljišta za tu potrebu – Antonijevi roñaci podrivaju Oktavijana sposobni Agripa postaje Oktavijanov vojskovoña – preokret u ratovanju nakon pobjede nad Antonijevim bratom Oktavijan daje pobiti 300 rimskih uglednika na žrtveniku diviniziranog Cezara

• •

• •

• •

Marko Antonije

Borba za Cezarovo naslijeñe – novi grañanski rat
• Antonije stiže u Italiju – Cezarovi veterani na obje strane se odbijaju boriti za dva protivnika – 40. g. pr. Kr. – sporazum izmeñu Oktavijana i Antonija – Oktavijan dobiva cijeli zapad države: njegova politička pobjeda sporazum potvrñen udajom Oktavijanove sestre Oktavije za Antonija iste godine Antonije – uspjesi na istoku: pobjeda nad Partima – stupa u vezu s Kleopatrom – organizira “sveto vjenčanje” s njom kao Afroditom Egipat – centar njegove vlasti – uzima počasti diviniziranih helenističkih vladara – raskošan život s Kleopatrom Oktavijan propagandno djeluje protiv Antonija – protupravno objavljuje njegovu oporuku gdje on ostavlja svojoj djeci iz veze s Kleopatrom kao kraljevstva zemlje dijelove Azije Oktavijan se nastoji prikazati kao obnovitelj starorimskih običaja 32. g. – Antonijevi pristaše nakon isteka zajedničke diktature traže uspostavu Republike – lom izmeñu Antonija i Oktavijana Oktavijan pod izlikom javne prisege stanovništva Italije i zapada države sebi daje neograničenu vlast

• •

• •

• • •

Oktavijan

Borba za Cezarovo naslijeñe: Oktavijanova pobjeda

Kleoptarina smrt

• • • •

Antonije se demonstrativno razvodi od Oktavije – s Kleopatrom sprema vojni pohod u Efezu Oktavijan proglašava nacionalni rat protiv Egipta uz starinske vjerske ceremonije 31. g. pr. Kr. kod Akcija – pomorska bitka – Antonije i Kleopatra poraženi – bježe u Egipat Antonije izvršava samoubojstvo nakon novog poraza u Egiptu – zarobljena Kleopatra nastoji pridobiti i Oktavijana – ne uspijeva: Oktavijan je želi provesti u trijumfu Rimom – izvršava samoubojstvo

• •

29. g. – Oktavijan slavi trostruki trijumf – svi protivnici su pokoreni – svečano zatvara vrata Janusovog hrama – pax Augusta – mir uzvišenog Augusta Rim – spreman prihvatiti vladavinu jednog čovjeka i gubitak republikanske slobode – ako to donosi stabilnost i mir odrekao se titule kralja – početak novog sustava – principat: princeps – prvi grañanin – poziva se starorimsku tradiciju i ideale rimska država kreće putem uspona i obnove nakon dugog razdoblja grañanskih ratova

Bitka kod Akcija

Rim – gospodar na Mediteranu
• • • nakon 168. g. pr. Kr. – podjela Makedonije na 4 samostalna područja Rim kažnjava nevjerne grčke saveznike – deportacije talaca, porobljavanje socijalni nemiri u Grčkoj – Rim se oslanja na vladajuće slojeve – pobuna ahejskog saveza – 146. g. razaranje Korinta – osniva se provincija Makedonija Ptolemej VIII. – 155. g. ostavio oporučno Kirenaiku Rimljanima – Atal III. ostavlja cijelu pergamsku državu Rimljanima 133. g. 149. – 146. g.: 3. punski rat – Scipion Afrički razara Kartagu – osnovana provincija Afrika Delmati ugrožavaju Isu i Daorse – 158. g. neuspjelo rimsko poslanstvo: Gaj Fanije 156. – 155. g.: 1. delmatski rat – P. Kornelije Scipion Nazika spalio Delminij 155. g. – pacifikacija Delmata na neko vrijeme 136/135. g. – ugušen ustanak Ardijejaca i Plereja – Ardijejci preseljeni u unutrašnjost 20 g. ratovanja u Španjolskoj – 133. g. – osvojena Numancia – Scipion Afrički – pacifikacija keltiberskih plemena – pax romana u cijeloj državi Rim vlada najvećim dijelom Mediterana
Korint

• • • • • •

Numancia

Rimska ekspanzija u 2. i 1. st. pr. Kr.
• 122. – 118. g. pr. Kr. – pokorena galska plemena u južnoj Francuskoj – osnovana Gallia Narbonensis – glavni grad Narbona Marije poražava Cimbre i Teutone 102. i 101. g. pr. Kr. nakon teških rimskih poraza kod Noreje i Arauzije Svevi na Rajni 72. g. – pomicanje stanovništva u Galiji – seoba Helvećana 58. g. Cezar se odlučuje na akciju – od 58. do 51. g. – osvajanje čitave Galije – pobjeda kod Alezije nad Vercingetoriksom 52. g. 55. i 54. g. – dvije ekspedicije u Britaniju – zaplašivanje tamošnjih Kelta osnovane tri provincije u Galiji: Aquitania (Burdigala), Gallia Belgica (Augusta Treverorum) i Gallia Lugdunensis (Lugdunum) Cezar 55. g. prelazi Rajnu u ekspedicijskom pohodu na Germane – osigurao Rajnu kao granicu države kasniji Augustovi pohodi utvrñuju granice rimske države prema Germanima – Recija

• • •

Alezija

• •

• •

Porta Nigra – Trier (Augusta Treverorum)

Bitka kod Alezije

Karta Galije

Rimska ekspanzija u 2. i 1. st. pr. Kr.
• • • • sjeverna Afrika – rat s Jugurtom – 111. – 105. g. pr. Kr.: Numidija ostaje izvan rimske države provincija Afrika – jedan dio Tunisa – nastala nakon uništenja Kartage 46. g. – bitka kod Tapsa poraz Pompejevih snaga i savezničkog numidskog vladara Jube I. Cezar osniva novu provinciju Mauretaniju i povećava Afriku – uprava Mauretanije dana Jubi II. – sinu Jube I. odgojenom u Rimu Egipat postaje provincija za Oktavijana 30. g. – nakon poraza Antonija i Kleopatre na istoku: 84. – 64. g. pr. Kr. – tri rata protiv Mitridata i rat protiv Armenije – konačni Mitridatov poraz – Pompej osniva tri nove provincije: Kilikiju, Bitiniju i Siriju borbe s Partima koji su uništili seleukidsku državu – težak Krasov poraz i pogibija kod Carrhae 53. g. 38. g. – rimska pobjeda nad Partima – P. Ventidije Bas – osiguravanje Sirije širenje rimske vlasti na Balkanu – Trakija i Mezija dolaze pod rimski utjecaj

• •

• • •

Partski knez – možda Surena: pobjednik kod Carrhae

Rimski pohodi na hrvatskom povijesnom prostoru u 2. i 1. st. pr. Kr.
• • • • 129. g. pr. Kr. – konzul Gaj Sempronije Tuditan – uspješan pohod na Japode – slavi trijumf – de Japudibus Tuditan plovi ratnom flotom od Kvarnera do ušća Krke – Liburni priznaju rimsku vlast – vj. na miran način 119. g. – konzul Lucije Cecilije Metela – prvi pohod na Panoniju – prodire do Segestike i osvaja je Metela nakon toga vodi pohod preko Liburnije na Delmate – osvajanje Delminija – 117. g. slavi trijumf nad Delmatima – dobio pridjev Delmaticus 83. g. pr. Kr. – novi rimski pohod na Panoniju – konzul L. Scipion Aziagen privremeno osvaja Segestiku 78. – 76. g. – novi delmatski ustanak – guši ga prokonzul Gaj Koskonije 59. g. – Ilirik ulazi u prokonzularno područje Gaja Julija Cezara – Ilirik vj. tada postaje provincija Cezar boravi ovdje 57/56. i 54. g. – težište njegovih interesa u Galiji – Ilirik van interesa – loša uprava – bezvlañe

• • • •

Rimski pohodi na hrvatskom povijesnom prostoru za vrijeme grañanskih ratova Cezar i Pompeja
• • • • • • • • 52. g. pr. Kr. – novi delmatski ustanak – Delmati osvajaju liburnsku utvrdu Promonu na lijevoj obali Krke 50. g. rimsko-liburnska intervencija – poraz od Delmata kod Promone grañanski rat Cezara i Pompeja – uz Pompeja cijeli Ilirik osim Salone i Epidaura Pompejeva flota (M. Oktavije i L. Skribonije Libon) operira u Jadranu bitka s Cezarovom flote (G. Antonije i P. Kornelije Dolabela) kod Krka 49. g. – poraz Cezarove flote – Antonije zarobljen obrat grañanskog rata kod Farsala 6. lipnja 48. g. pr. Kr. – Pompejev poraz Cezar šalje Aula Gabinija s vojskom sa sjevera – teške bitke s Japodima 48/47. g. – porazi Rimljana Gabinije prodire na delmatsko područje – težak poraz kod Sinodija 47. g. (moguće Balina glavica kod Drniša) – 2 000 mrtvih rimskih vojnika – Delmati otimaju bojne znakove – Gabinije bježi u Salonu gdje umire

Grčko-ilirska kaciga iz rijeke Cetine

Rimski pohodi na hrvatskom povijesnom prostoru za vrijeme grañanskih ratova Cezar i Pompeja
• ohrabreni Delmati opsjedaju Salonu – Cezarov legat Publije Vatinije vodi flotu iz Brundizija – poražava Pompejevo brodovlje kod Tauride (vj. Šćedro) koja napušta Jadran Delmati prekidaju opsadu Salone – 46. g. pr. Kr. šalju Cezaru taoce i priznaju vlast Rima Salona i Narona postaju kolonija u Cezarovo vrijeme, možda i Jader nakon Cezarove smrti – novi ustanak Delmata – osvajaju Salonu – pobunjuju se i Partini vj. 40/39. g. – Asinije Polion kreće iz Italije duž ist. jadranske obale – pokorava Delmate – osvaja Salonu – pokorava Partine – slavi trijumf nad Delmatima od plijena iz rata Polion gradi prvu javnu knjižnicu u Rimu Rim vlada područjem od Kvarnera do Lisa – još uvijek nestabilna vlast cca. 43. g. – Pula postaje kolonija
Salona

• • •

• • •

Oktavijanovi prvi pohodi na Ilirik
• nakon završetka grañanskog rata – Oktavijan odlučuje srediti prilike u Iliriku – cilj: pacifikacija Ilirika i pomicanje granice države na Dunav 35. g. pr. Kr. osobno vodi pohod (uz pomoć zeta Agripe) – pohod počinje na sjeveru – iskrcavanje u Senju pravac djelovanja: Japodi – Segestika teške borbe: osvojen Arupij (Arupium – vj. Prozor kod Otočca) – Metul (Metulum – vj. Viničica kod Josipdola) – kod Metula ranjen i sam Oktavijan (desna noga i obje ruke) – potpuni poraz Japoda prodor kroz teritorij Kolapijana i Gradine Veliki i Mali Vital, Prozor kod Otočca, vj. antički Arupij Segestana – 30 dnevna opsada Segestike i osvojenje – ostavio 25 kohorti – nastanak vojnog logora u Sisciji povratak kroz japodsko područje na Jadran – prekid liburnskog gusarenja – oduzeti su im brodovi – završna pacifikacija Liburna

• •

Oktavijanovi prvi pohodi na Ilirik

Planina Promina

rat s Delmatima – 34/33. g. pr. Kr. – opsada Promone – gradinu brani Verzo s 12 000 ratnika – Rimljani pobjeñuju – dalje osvajaju Sinodij i Setoviju – izbija glad meñu Delmatima – slom delmatskog otpora 33. g. predaju 700 dječaka kao taoce – vraćaju Gabinijeve bojne znakove – obavezuju se na plaćanje godišnjeg danka

• • • •

nakon pokorenja Delmata – nastavak ratovanja po Bosni i Panonskoj nizini nastavak ostvarenje cilja: stabilna granica rimske države na Dunavu 29. g. – Oktavijan slavi veliki trijumf nad Delmatima u sklopu trostrukog trijumfa 27. g. – Oktavijan predaje Ilirik senatu na upravljanje kao mirnu provinciju

Kultura u 2. i 1. st. pr. Kr.
• književnost – klasično razdoblje
– G. Salustije Krisp (86. – 35. g.) – povjesničar: Katilinina urota, Jugurtin rat – G. Julije Cezar (100. – 44. g.): Galski i civilni rat – M. Tulije Ciceron (106. – 43. g.): govorništvo, pravni govori i spisi – T. Lukrecija Kar (100. – 55. g.) – De rerum natura – G. Valerije Katul (84. – 54. g.) – elegije – P. Vergilije Maron (70. – 19. g.) – Bucolica; epovi Georgica i Eneida – Kv. Horacije Flak (65. – 8. g.) – satire i epistole

• • • •

razvoj slikarstva i kiparstva – razvoj portretne umjetnosti jaki grčki i helenistički utjecaji na kiparstvo rimska karakteristika kiparstva: izražen realizam u prikazu lica graditeljstvo – razvoj rimskog hrama – pristupačan samo s jedne strane – visoko postolje: etruščanska tradicija – čeona strana obično gleda na trg okrugli luk i presvoñenje zatvorenih prostora – rimske inovacije u gradnji

Vergilije na tunižanskoj poštanskoj marki

Izvori za rimsku povijest – 2. i 1. st. pr. Kr.
• Gaj Julije Cezar (100. – 44. g. pr. Kr.) – Galski i civilni rat, Aleksandrijski rat, Hispanski rat, Afrički rat Gaj Salustije Krisp (86. – 35. g. pr. Kr.) – Katilinina urota, Katilinin rat, Jugurtin rat Dion Kasije (164. – 229. g.) – povijest Rima u Grčkoj – sačuvane knjige 36 – 60 i veći ulomci drugih – glavni izvor za kasnu Republiku i rano Carstvo Apijan (95. – 165. g.) – Grk iz Aleksandrije – rimska povijest u 24 knjige – sačuvano 5 o grañanskim ratovima

Kriza i pad Republike
Rim i hrvatski povijesni prostor od 2. st. pr. Kr. do Augustovog doba
• Literatura: Bratož, Rajko: Rimska zgodovina. 1. del: Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007 Cabanes, Pierre: Iliri: od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava, 2002 Kuntić-Makvić, Bruna: Grčka i rimska starina, Hrvatska i Europa I: Rano doba hrvatske kulture, ur. I. Supičić, Zagreb: HAZU – AGM, 1997, 73 – 91 Kuntić-Makvić, Bruna: Područje rimskog Illirika uoči dolaska Hrvata, Povijest Hrvata I: Srednji vijek, ur. F. Šanjek – F. Mirošević, Zagreb: Školska knjiga, 2003, 5 – 38 Matijašić, Robert: Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international, 2009 McKay, Christopher: Ancient Rome: A Military and Political History, New York: Cambridge University Press, 2007 Novak, Grga: Prošlost Dalmacije, knj. 1., Split: Marjan tisak, 2004 Novak, Grga: Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća, knj. 1., Split: Marjan tisak, 2004 Povijest, sv. 4, ur. E. Cravetto (gl. ur. hrv. izdanja I. Goldstein), Zagreb: Europapress holding, 2007 Šišić, Ferdo: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb: Naklada školskih knjiga, 1925 The Oxford History of the Roman World, ur. J. Boardman, J. Griffin i O. Murray, Oxford: Oxford University Press, 2001 Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 5, ur. G. Du Ry van Beest Holle, Rijeka: Otokar Keršovani, 1974 Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 6, ur. G. Du Ry van Beest Holle, Rijeka: Otokar Keršovani, 1974

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful