You are on page 1of 8

Revista 4.

qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 1

LA VEU DEL CAMP DE L’ARPA


I N F O R M AT I U D E L ´ A S S O C I A C I Ó D E V E Ï N S I
C O M E R C I A N T S D E L C A M P D E L ´ A R PA
FEBRER 2010 - Núm. 4

MILLORES URBANÍSTIQUES AL CAMP DE L'ARPA

Després de millorar notablement l'entorn del


passatge Dos de Maig, gràcies a la pressió
popular dels veïns i veïnes de la zona, ara
toca el torn de camviar la cara als passatges
Ginecòs i Travessera.

Transformar a semblança del fet amb antela-


ció en l'esmentat passatge, partint d'una
remodelació d'aquesta zona en plataforma
única, que ha de millorar l'accessibilitat del
veïnat i dels comerços de l'àrea.

Les obres d'arrenjament de l'escomesa eléc-


trica i construcció d'un col·lector a la zona
nord del barri han fet evident les entranyes
d'aquesta área, una situació d'incordi transi-
tori pels ciutadans que ho pateixen a curt ter-
mini, però tant de bò es converteixi en una
millora de la qualitat de vida futura de la
zona.

Aquesta área, des dels carrers Trinxant,


Joan de Peguera, Freser, Muntanya, té com
a element important el definitiu soterrament
de l'escomesa eléctrica aèria, tènebre pais-
satge d'aquesta part del Camp de l'Arpa.
Aquestes millores no amaguen però, la necessitat d'actuar en la resta de carrers pro-
pers, on la realitat és que el cablejat elèctric defineix el dibuix de la major part de cruï-
lles de l'entorn, situació que cal tractar per a soterrar-ne el conjunt.
Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 2

FEM CIUTAT, TRENQUEM BARRERES

Enguany, l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa celebra la segona


edició de les jornades FEM CIUTAT, TRENQUEM BARRERES, que, amb la col·labo-
ració de La Farinera del Clot, la Vocalia de Persones amb Discapacitat de l'AAVV de
Sant Martí de Provençals i el Districte de Sant Martí, preten apropar la realitat dels
problemes del col·lectiu de persones amb discapacitats amb el seu entorn ciutadà,
abordant diferents aspectes de la vida qüotidiana.

En aquesta edició, es debatrà al voltant dels ajuts a la dependència pels col·lectius


necessitats. En aquest sentit es podrá gaudir de les següents conferències-debat:

- 04 de febrer. El repte de finançar la


dependència amb CARME FIGUERAS,
portaveu del grup PSC-CpC al Parlament
de Catalunya.
-17 de febrer. Els serveis socials en temps
de crisi amb RICARD GOMÀ, segon tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i
president del grup municipal d'ICV-EUiA.
- 25 de febrer. Realitat de les persones
dent de l'Associació Vida Independent i
VICTOR MARTINEZ responsable tècnic
de la Fundació de Cecs Manel Caragol.

Les conferències es duran a terme a L'Espai Antoni Miró i Peris (EAMP) a les 19.30h
a la plaça Carme Monturiol,1

EXPOSICIÓ QUATRE DÈCADES DE METRO A CAMP DE L'ARPA

L'èxit de públic de l'exposició fotográfica Quatre dècades de metro a Camp de l'Arpa,


que reconstrueix el procés de construcció de la parada de la L5 del metro de Camp
de l'Arpa, obra del veí Ramon S., ens ha plantejat a l'associació a exhibir-ne la mostra
a diferents entorns del barri.

De manera que els propers mesos es trobarà exhibida a:

- Del 01 de febrer al 15 de febrer a Foment Martinenc


- Del 22 de febrer al 26 de març a l'Espai Antoni Miró Peris

L'exposició recull una part de les 169 instantànies que composen l'obra, així com una
presentació multimèdia que ajuda a seguir el conjunt de la mostra.
Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 3

DIARI D'UN PASSEJANT

Dilluns al matí. Tot passejant pel barri del Camp de l'Arpa em planto al carrer Pare
Claret, m'aturo a veure les obres de construcción del futur espai de la nova Alchemika,
l'activitat frenètica dels que hi treballen fa visibles els murs de contenció. Potser l'any
2011 podrem gaudir de l'espai que el Districte ens ha promès des de fa anys.

Dilluns a la tarda. M'apropo a les proximitats del passeig Maragall i veig obres al pas-
satge Travessera, quedo sorprès del canvi de cara d'aquest carrer. Tant de bò puguem
gaudir-lo aviat.

Dimarts. De passeig pel carrer Besalú, entre Trinxant i Navas, quasi en foto de lloros en
uns socs que trobo a la vorera i que cal arreujar aviat, ja veig que toca visita al regis-
tre o comunicar amb l'associació per evitar mals futurs.

Dimecres. De bon matí, m'adreço carrer avall fins l'antic Passatge Oliva on recordo la
promesa del Districte de construir-hi una escola bressol i un pàrquing, que havia d'es-
tar acabat l'any 2010, i que actualment trobo un no res en construcció. Prometo fer
saber que no oblido que volem veure aquest projecte en marxa aviat.

Dijous. Ja arribat a la plaça de les Heroïnes no veig el pàrquing desitjat, imagino que
quan sigui possible podrem deixar-hi el cotxe algún dia.

Divendres. Faig el rondo de la zona 30 per veure, sense jugar-me la vida, la insospita-
da velocitat d'alguns vehicles en carrers delimitats de velocitat i m'adono que la pintura
i els petits revolts antivelocitat d'alguns carrers, no han assolit l'efecte dessitjat. Jo vol-
dria pel carrer Nació, els mateixos elements ubicats en el renovat carrer del Ter.
Prometo noves visites comentades en propers números.

El Rodabarri

LA POLÍTICA RESPON…

Encetem amb aquesta entrevista un espai dedicat a apropar


les propostes i projectes dels partits polítics amb represen-
tació al Districte, pel barri del Camp de l'Arpa.

En aquest número, ESQUERRA REPUBLICANA RESPON


a través de Montserrat Carreras, Consellera del Districte per
la formació republicana.
Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 4

- Quin creus que és a curt termini el principal repte per al barri del Camp de
l'Arpa?

Com a barri antic, el Camp de l'Arpa del Clot no segueix la trama Cerdà i té una identi-
tat pròpia més propera a la d'un poble petit que a la de la Gran Barcelona. Per tant un
dels seus principals reptes és la dignificació dels espais públics i la rehabilitació dels
habitatges antics, sense renunciar a la pròpia identitat.

També, degut a l'alta densitat de població que hi vivim, tenim un altre repte important,
el desenvolupament i la concreció del equipaments i serveis que es necessiten i la man-
cança d'espais verds. Això fa necessari aplicar tota la creativitat possible per trobar
espais: acondicionament d'interiors d'illa, expropiacions i adquisicions de sol privat per
reconvertir-lo en públic, etc.

- A l'hora de destinar-hi recursos en obra pública quina és la prioritat d'ERC?

Evidentment no hi ha una única prioritat i en tot cas els recursos haurien d'anar en les
direccions que he apuntat abans, però per concretar una mica cal abordar de forma
urgent la reforma del carrer Freser, que ha arribat en alguns trams a un grau de degra-
dació alarmant (als voltants del Passatge Andreví o les cantonades d'Eterna Memòria).

També cal posar l'accelerador en el Triangle Meridiana-Degà Bahí fins a Tomàs Padró,
i en l'acondicionament de l'illa interior de Maragall-Conca, al costat de Can Miralletes,
que permetrà guanyar una zona verda i un equipament per al barri.

També hi ha una alarmant manca d'aparcaments, i cal condicionar els passatges... quan
hi ha tanta feina urgent per fer és difícil marcar prioritats.

- Creieu oportuna l'existència dels Consells de Barri?

La idea de descentralitzar realment l'administració i apropar-la als ciutadans va partir


d'Esquerra ja fa dues legislatures i en aquells districtes on ERC tenia un paper impor-
tant en l'equip de govern, com Gràcia o l'Eixample ja se celebraven consells de barri
des de fa anys. Per tant, com a promotors de la idea, el nostre desencís va ser majús-
cul amb aquesta nova etapa i la forma d'implementar els Consells de Barri per part de
l'actual equip de govern. En comptes de sorgir d'un autèntic procés de partipació amb
la ciutadania, s'ha imposat un model des de dalt,sense comptar amb el consens de les
entitats i amb un reglament rígid i improvisat que ja des del principi s'ha mostrat insufi-
cient per resoldre ni tan sols les primeres dificultats en els consells de constitució.

El nostre grup va votar en contra d'aquest reglament, però com que es va acabar apro-
vant amb el suport del PP, ara és el que tenim i s'ha de respectar. I a l'hora de la veri-
tat, en molts barris ni tan sols s'està respectant!

Els Consells de Barri només funcionaran si esdevenen espais reals de debat i


elaboració de propostes i de seguiment i control de l'administració. Però si el que
Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 5

busquen és convertir-se en una excusa per legitimar les polítiques de l'Ajuntament


només reforçaran la sensació d'impotència i la desafecció de la ciutadania.

- Quin és el paper de les associacions en la construcció de les polítiques


municipals?

Les entitats han de poder desenvolupar en llibertat el seu importantíssim paper com
agents vertebradors de la societat i afavorir la cohesió social. Per això, a més dels
recursos materials, cal que siguin proactius en l'elaboració de les propostes a l'adminis-
tració i que després siguin prou independents a l'hora de fer el seguiment d'aquestes
propostes.

Per posar un exemple, podríem fixar-nos en el procés d'elaboració del PAD d'aquesta
legislatura, que va acabar semblant una "carta als reis". Tothom va fer un munt de pro-
postes i quasi totes es van acabar acceptant, en un intent d'un govern en minoria de fer
content tothom. Però si en fem el seguiment trobarem que tres anys després més de la
meitat del que es va acceptar encara no s'ha fet i ja és impossible que es materialitzi
en un any que queda de legislatura. Ara és el moment en que les entitats han d'assu-
mir el paper fiscalitzador i exigir què se n'ha fet de les seves propostes i de quina mane-
ra es pensen acomplir els compromisos.

PRESÈNCIA A LA RUA DE CARNAVAL DE BARCELONA

L'Associació de Veïns del Camp de l'Arpa mitjançant la participación activa de dos com-
parses de veïns del barri, será present a la propera edició de la rua de Carnaval de la
ciutat de Barcelona.

Ambdòs grups, ELS VEINS DEL CLOT i FEM FOLLON, presentaran l'espectacle “Los
pavos huyen del fuego” vertebrat entorn a dos números que confluiran en un mateix, de
manera interactiva.

El número mostrarà a una de les comparses representant el Foc, mentre el segon grup
representarà els Galls d'Indi, amb balls diferents però amb un final conjunt.

Des d'aquí volem encoratjar els veïns i veïnes a participar activament de la diversitat
d'activitats culturals que es vehiculen des dels barris de la ciutat, on sempre trobaran la
nostra associació per fer-los costat.

Enhorabona als amics presents a la rua i Bon Carnaval 2010!!!!!


Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 6

Epoca de canvis;
Una nova cultura per la igualtat
E l C a m p d e l ’ A r pa t r e b a l l a p e r l a i g u a l ta t

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA


L'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa i Dones i Comunitat rei-
vindiquem la plena igualtat entre gèneres

Vivim temps de crisi. Son temps difícils, on homes i dones patim les conseqüències de
la globalització económica i de la deriva de les principals economies dels principals pai-
sos del món.

Ara més que mai, cal donar respostes a les urgents necessitats sorgides d'arreu, on els
rols clàssics desenvolupats per homes i dones, han perdut tot sentit si es vol sortir amb
garanties.

La dona juga, ara més que mai, un paper protagonista en la recerca de respostes, sem-
pre que es comparteixin aquells espais de decissió, económica, política i social com a
motor de noves maneres de fer posible un nou mon.

No es cerca el confrontament entre gèneres, aquest no és el camí. La plena igualtat en


será una realitat quan l'accès als òrgans de decissoris de poder, siguin compartits de
forma natural, sense preguntar-se per la seva composició. La manca de dones als
nivells decissius en l'àmbit econòmic afecta de ple la manera d'entendre noves respos-
tes. Cal doncs reinterpretar el nou mon global sota una nova i diversa visió, més tole-
rant i conciliadora.

Educar en la igualtat; una porta a obrir

No volem ni pretenem realizar conferències o tallers de dones i per a dones. Cerquem


la corresponsabilitat de tots i totes en l'intent d'assolir una fita quasi utópica ara fa dèca-
des; la plena igualtat entre gèneres.

Treballem i reivindiquem el fet educatiu com a fonament per assolir les nostres fites;
només serem iguals si comprenem que entre tots i totes eduquem les futures genera-
cions de forma natural que el protagonisme és compartit. Ser iguals ens farà més liu-
res.

Des de les entitats Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa i Dones i
Comunitat, presentem aquesta programació d'activitats basades en treballar de forma
natural la plena igualtat entre gèneres.
Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 7

Volem que totes les persones assistents a les diverses activitats que organitzem
expressin els seus sentiments i interpretin aquestes noves formes d'entendre la plena
igualtat.

Jornada: "Altres mirades sobre l'economia

Visualització d'un documental en forma de presentación de les jornades per la igualtat,


amb l'objectiu d'introduïr els principals objectius de les jornades.

Dinamització de les diferents posicions de les persones participants amb l'introducció


de temes de debat originats desprès del visionat del documental.

El lideratge femení, el camí incert de l'economia global, una oportunitat per a canviar
els valors, governar o exercir el poder, serán aspectes a debat on les diferents visions
aportaràn riquesa a la discusió.

Cercarem mitjançant la dinamització, conclusions comunes a les persones participants;


un canvi de model de valors de sistema d'entendre l'economia pot començar a canviar
el disseny dels barris i pot influir en nous models de concebre els equipaments i la seva
funció, el comerç, l'educació, la cohesió social, el paper de les entitats, recuperar la
base associativa com un valor de qualitat democràtica,

Agenda d’activit at s
10/03 Roda informativa de presentació. Manifest dia de la dona EAMP (Espai
Antoni Miró Peris) a les 19 h.
27/03 Jornada Altres mirades sobre l'economia.A La Formiga a les 11:30 h.
varis Tallers conta-contes Valors de la igualtat. (A definir dia i hora)
25/04 Anem d’excursió a les Fonts del Llobregat (pag. 8)

CLUB DE BITLLES CATALANES CAMP DE L'ARPA

Associació de veïns, veïnes i comer-


ciants de Camp de l'Arpa, us agraïm
que ens concediu aquest espai per
presentar-vos el nostre club constituït
i federat des de fa un any, i que com-
petim amb aquest joc tan arraigat a
Catalunya. Som en aquests moments
l'equip revelació de la segona divisió.
Ara bé, a tot arreu on juguem ens pre-
gunten on és el Camp de L'Arpa?
Els companys i companyes desenvo-
lupem una tasca per donar-nos a
conèixer com a un barri què a mitja
temporada de competició ja saben a tot arreu on és.
Continuarem la nostra tasca tan esportiva com socialment per fer barri conjuntament
amb tots vosaltres.

Revista 4.qxd 12/02/2010 10:21 PÆgina 8

MARIA CANTÍ GARRIGUE, CENTENARI EN FAMíLIA

Enhorabona Maria i ¡per molts anys!

- DIA: DIUMENGE 25 D'ABRIL


- HORA SORTIDA: 09.00 h
El passat 2 de Febrer, es van cumplir cent anys del
naixement de la Sra. Maria Cantí, i la seva familia ho
va voler celebrar amb tots els seus amics i coneguts.

Com a veina del Camp de l'Arpa i membre de


l'Associació des del seu començament, una represen-
tació de la Junta va voler compartir amb ella aquest
dia i en nom de l'entitat va entregar-li un obsequi en
record d'aquests cent anys. Així mateix, una represen-
tant del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya li va fer entrega de la meda-
lla CENT ANYS DE VIDA.

Després de tres guerres, dues dictadures i la desapa-


rició d'un fill, conserva una gran il·lusió, un extraordi-
nari enteniment i una privilegiada memòria, a més d'un
caràcter afectuòs, que molts a la seva edat voldriem.

ANEM D'EXCURSIÓ, L'AAVV A LES FONTS DEL LLOBREGAT

Sortida per visitar les Fonts del Llobregat amb l'Associació de Veïns i Comerciants del
Camp de l'Arpa. Si vols venir-hi, pren nota i
posa't en contacte amb nosaltres:

- PREU: 4 (per persona, inclou autocar,


carrilet, entrades i dinar)

RESERVES al 627.74.16.04

Si vols gaudir de les vistes de la Pobla de Lillet,


els Jardins d'Artigas, les Fonts del Llobregat i
Castellar de N'Hug, t'hi esperem.

Reserva ja!!!!! Places limitades fins el 10 d'Abril.