You are on page 1of 8

REVISTA N3.

qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 1

LA VEU DEL CAMP DE L’ARPA

I N F O R M AT I U D E L ´ A S S O C I A C I Ó D E V E Ï N S I
C O M E R C I A N T S D E L C A M P D E L ´ A R PA
DESEMBRE 2009 - Núm. 3

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE BARRI DEL CAMP DE L'ARPA

El passat 20 de Novembre foren constituïts els nous Consells de Barri del Clot i del
Camp de l'Arpa. Ambdòs barris tenim ara un òrgan de participació ciutadana on expres-
sar queixes i peticions i romandre informats/des de tot allò que esdevè a l'entorn més
proper, el barri.

Algunes entitats s'han manifestat obertament contraries, especialment al Clot i al Camp


de l'Arpa, a la creació d'aquest òrgan de participació, en considerar-ne una mena d'ins-
trument maligne contra els seus interessos particulars. Ara tenen una única opció o inte-
grar-se ens els treballs de seguiment i assistir-hi, o no participar del futur de la ciutat.

Des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa hem donat un suport
explícit al Consell de Barris des que es va fer pública la proposta de creació d'aquests
organismes participatius. Entitats veïnals com la nostra o veïns i veïnes a títol personal,
podran assistir-hi, participar o conéixer de primerà mà el que succeïx al seu barri.

Aquest primer Consell de Barri ja és una reali-


tat, tot i ésser el consell constitutiu. En formen
part al marge del Regidor com a President, un
representant de cada partit polític, i una vice-
presidència que va recaure, per elecció de les
representacions polítiques i associatives pre-
sents en aquest primer consell, en el company
Joan Mani Sagalà, actual vicepresident de
l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp
de l'Arpa, aixì com les entitats i associacions
amb seu al barri del Camp de l'Arpa.

Tanmateix foren escollides les persones que integraran la Comissió de Seguiment, on


tambè la nostre associació te repesentació en la figura del company Isidro Gutiérrez-
Tena.
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 2

El Consell de Barri del Camp de l'Arpa queda doncs constituït per les següents persones:

Presidència: FRANCESC NARVÁEZ, Regidor de Sant Martí


Vicepresidència: JOAN MANI, President de l'AAVV i Comerciants del Camp de l'Arpa
Consellers/es:
PILAR OLIVA, del PSC (PSC-PSOE)
FRANCESC CARMONA, d'ICV-EUIA
MERCE OLLER, de CiU
MONTSERRAT CARRERAS, d'ERC
SACRAMENTO LOPEZ, del PPC
Entitats i associacions del barri

Tot i els intents d'uns pocs d'evitar la cre-


ació del Consell, aquest ha començat
posant el motor participatiu en marxa, i
aquí sempre hi serem els i les representants de l'Associació de Veïns i Comerciants del
Camp de l'Arpa per preservar el nom i la dignitat del Camp de l'Arpa, aportant iniciati-
ves, propostes i fent públiques per el debat les queixes oportunes.

DE FESTA ACTES MAJOR AL CAMP DE L'ARPA

Per aquesta edició de la Festa Major, cap altre entitat o associació ha programat un
ventall d'activitats al Camp de l'Arpa tan divers i ampli com els organitzats per
l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa.

El barri ha pogut gaudir de la diversitat d'activitats en diferents punts , des de la plaça


Carme Monturiol fins el passatge Dos de Maig. La programació al carrer s'ha manifes-
tat en la seva diversitat, mobilitzant un bon nombre de veïns i veïnes escassament
acostumats a veure passar la Festa Major pels seus carrers.

Els actes es van iniciar amb una exposició fotogràfica sobre la construcció del Metro al
Camp de l' Arpa. Havaneres amb rom cremat i l'actuació exemplar del grup Peix Fregit,
una festa infantil amb xoco-
latada per a quatre-centes
persones i música infantil,
amb la conta contes Lola
l'Encantandora de Contes.
Com a fi de festa, quatre
grups diversos actuant per
a celebrar la remodelació
del passatge Dos de Maig
amb ball popular inclòs,
han tingut important ressò
al barri.
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 3

Un cop més, el Camp de l'Arpa ha demostrat que té ganes de gresca i festa. Des de
l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa sempre farem costat a les rei-
vindicaciones dels nostres conciutadans i conciutadanes, però tambè oferirem una pro-
gramació d'activitats al llarg de l'any que empenyi al barri i l'engresqui a tots els nivells.

FIRA BOJA 2009

Com ja és habitual, l'activitat que marca la fi de la Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa
és la Fira Boja, mostra d'entitats i associacions de tot caire que exhibeix anualment la
riquesa cultural, artística, social, política i humana del teixit associatiu del Clot i del
Camp de l'Arpa i de les persones que hi desenvolupen la seva activitat participativa.

Ubicada al passeig, als voltants del Parc del Clot, la fira d'aquest any ha estat un gran
èxit, gràcies a la tèbia meteorologia que ens ha donat un càlid matí de Novembre i a la
massiva assistència de persones i entitats.

La Fira Boja 2009 ha presentat un bon


aspecte, tot i que la cada vegada més
menguada presència d'entitats represen-
tades amb expositors o estands hauria de
fer recapacitar el Secretariat de la
Federació d'Entitats del Clot-Camp de
l'Arpa de com orientar-ne l'organització i
difusió per edicions posteriors.

En quant a l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa, la parada de la pre-


sent edició, ha mostrat com a element significatiu, una mostra reduïda de l'exposició
fotogràfica Quatre Dècades de Metro al Camp de l'Arpa, que mostra amb detall el pro-
cés de construcció i posterior inauguració, del metro del Camp de l'Arpa.

La mostra ha servit per a rebre la visita de destacades personalitats de l'àmbit polític


de Sant Martí i de la ciutat. Aixì, hem rebut la visita curiosa per l'exposició del Regidor
d'ERC, Jordi Portabella acompanyat de la també Regidora Esther Capella. Ha passat
també per la parada, el Regidor de Drets Civils i Participació de l'Ajuntament, Ricard
Gomà, qui acompanyat pel conseller Francesc Carmona, tambè d’ICV, ha gaudit
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 4

especialment de la mostra fotogràfica, mostrant-se molt interessat ens les diferents ins-
tantànies.
Destacar finalment la gentilesa del cap de l'oposició i líder de CiU, Xavier Trias que
acompanyat per la portàveu al Districte, Margarita Planas i la Consellera adscrita al
Camp de l'Arpa, Mercè Oller, aixì com el Regidor Eduard Freixedes, els quals, acom-
panyats de la resta de Consellers/es del Districte s'han interessat de l'activitat de la nos-
tra associació i de la mostra de fotografies.

Tanmateix, hem gaudit de la presència de


l'Alcalde de la ciutat, Jordi Hereu, del Regidor
Francesc Narváez, i el ple de consellers i con-
selleres socialistes, que han visitat igualment
la mostra. L'actitud, -ja un lamentable clàssic
de les darreres edicions de la Fira Boja-, de
determinats grups de joves degudament
mobilitzats, esbroncant l'alcalde i la comitiva
socialista, amb crits i xiulades no ens ha per-
mès recavar amb tranquil·litat la seva atenció.

La mostra ha apropat un any més la ciutadania a la vida associativa del Clot i del Camp
de l'Arpa, al comptar amb la presència i representació activa de les entitats amb més
caliu d'aquesta zona del Districte de Sant Martí.

ELS PLANS DE MOBILITAT URBANA

A l'auditori de La Farinera del Clot, el Sr. Francesc Narváez, Regidor de Mobilitat de


l'Ajuntament de Barcelona, la Sra. Alícia Fernández, de la Federació Territorial del
PSC i la Sra. Elena Mata, Delegada Nacional de Mobilitat, van explicar les actuacions
que tindran lloc fins al 2018 a la ciutat de Barcelona en matèria de Mobilitat Urbana.
Els principals objectius seran:

- Compliment dels criteris del Protocol de Kioto


- Reducció de contaminants: NO i PM
- Vehicles elèctrics sobre el 2011
- Més desplaçaments a peu i bicicleta
- Més desplaçaments en transport públic
- Menys utilització del vehicle privat.

Segons el Sr. Narváez la Mobilitat a Barcelona ha de ser:

- Segura: Reducció de l'accidentalitat o la contaminació


- Sostenible: Reducció de les conseqüències ambientals de la mobilitat.
- Equitativa: Dret a la mobilitat per a tota la població
- Eficient: Reducció de la mobilitat, optimitzar els recursos

Les propostes per a que Barcelona sigui mes sostenible en matèria de mobilitat
serien: Carrils Bus/VAO, Carrils Bus segregats i Biosemafòrica, Pla de Rodalies,
Extensió de l'Àrea Verda, Aparcaments de dissuasió (RENFE) i Vehicles menys conta-
minants.
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 5

FINQUES ABANDONADES A NACIÓ

La situació que estan vivint els veïns i veïnes que resideixen als voltants d'aquest solar
al mateix cor del barri del Camp de l'Arpa a Barcelona, ja comença a ser insostenible.
Des de fa gairebé dos anys han de suportar veure els seu entorn reduït a runes, brutí-
cia, deixalles i misèria per la negligència, deixadesa i oblit del propietari de l'esmenta't
terreny.

Amb el temps, han proliferat en aquest entorn uns perills poc pensats ara fa mesos; ha
despertat enmig de la runa i l'abandonament del solar, una plaga de rates.

Des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa ja hem engegat fa set-
manes diverses accions encaminades a una recerca urgent de respostes i solucions
que garanteixin una convivència digne pels veïns i veïnes de la zona.

Ara, a les rates, cal afegir un nou problema; hi acampen persones indigents, d'entre les
que hem observat, dues criatures d'escassa edat, que s'hi juguen la vida a diari, entre
els focs que hi cremen els adults que allà hi resideixen de manera il·legal, les rates i
l'escasa estabilitat de l'entorn.

La nostra entitat ha mantingut diverses reunions


amb representants del Districte de Sant Martí per
cercar respostes immediates, però el fet que es
tracta de un recinte de propietat privada, dificulta
l'acció ràpida de l'Ajuntament i és indispensable
un requeriment judicial que no arriba.

La informació rebuda pels responsables munici-


pals ens dona a entendre que s'han pres mesu-
res per a fer reaccionar un propietari que esquiva
la llei i no dona una resposta als requeriments de
l'administració. L'Ajuntament de Barcelona ha
obert, segons informacions facilitades, expedient
administratiu sancionador al propietari, interpo-
sant diverses multes per valors propers als 6000
€ per no resoldre aquest problema.

Tot i aquestes accions, des de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa,
manifestem ser al costat dels veïns i veïnes que pateixen a diari aquest problema, i
requerim respostes més enllà dels expedients, al Districte de Sant Martí. Ens hem reu-
nit amb una representació d'aquest veïns i l'exasperació i la desil·lusió son una evidèn-
cia.

No podem tolerar que aquesta situació s'eternitzi i demanarem un pla d'acció urgent a
la Consellera de Barri del Camp de l'Arpa per a analitzar totes les sortides urgents per
a solucionar aquest conflicte.
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 6

BREUS
APROBACIÓ PRESSUPOSTOS DISTRICTE 2010

Al Plenari del passat 02 de Desembre, els grups que donen suport al govern municipal
(Partit Socialista e Iniciativa) vàren aprobar, amb el rebuig o l'abstenció dels grups de
l'oposició, els comptes de l'administració per l'exercici 2010.
Destacar, en paraules del Regidor del Districte, Francesc Narváez, que en temps de
crisi, l'Ajuntament de Barcelona i per extensió els Districtes, han fet un exercici de res-
ponsabilitat i han ajustat els pressuposts amb una reducció del 4,5% respecte als ante-
riores comptes.

La característica d'aquests pressupostos son:

- Contenció en la despesa no productiva


- Atenció especial als dinamitzadors econòmics
- Ènfasi en les accions socials
- Garantía de manteniment de la despesa en l'espai públic
- Congelació dels concursos de personal u oferta pública

OBERTURA DEL CARRER DEGÀ- BAHÍ TRINXANT

El passat divendres, 30 d'octubre, el regidor del Districte de Sant Martí, Francesc


Narváez, inaugurà la nova connexió del carrer Degà Bahí amb Trinxant, obra que millo-
ra la connexió entre els veïns del Camp de l'Arpa del Clot amb la resta del barri.

L'ASSOCIACIÓ I EL COMPROMÍS SOCIAL

L'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa ha mostrat aquests darrers


dies el compromís social i la plena convicció en la justicia social i la integració dels
col·lectius més desfavorits. En aquest sentit, ha elaborat el Manifest del 25 de
Novembre per reivindicar entre d'altres la fi de la violència masclista en les seves diver-
ses expressions vers les dones o bé el posicionament social vers la plena integració de
les persones amb discapacitat.
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 7

PERSONATGES

ADÈU AMIC MANEL

Escric aquestes sentides paraules en nom de l’Associació de


Veíns i Comerciants del Camp de l’Arpa i de ben segur, en
nom de tots aquells i aquelles que el conegueren. No troba-
riem mai un moment adient per a cercar paraules que ens
consolin de la teva pèrdua, però tan de bo, som conscients
que no permetries, tossut, fort, valent i encoratjat, que plorés-
sim per tu en aquests dies.

Enyorar els que marxen és humà, com igualment valuós és


recordar els que hi manquen. No et plorem avui, amic Manel.
El teu desig, la teva herència, el teu missatge, perdurarà per sempre en la nostra
lluita per un barri digne, per una societat justa, perquè sempre hi hagi una orella
per escoltar, una veu per cridar i una mà per actuar.

Sempre seràs entre nosaltres, sempre recordarem la teva presència, sempre


durem el teu missatge.

Amic Manel, allà on siguis, ja has guanyat la teva batalla.

GRÀCIES PACA

Mitjançant aquestes línies, volem fer un especial agraïment a la tasca d'una tècnica
del Districte de Sant Martí, PACA LÓPEZ, que en breu deixarà el càrrec per ocupar-
se d'altres responsabilitats.
Volem agraïr el treball, l'esforç, la voluntat de negociació i la mai agraïda dedicació al
món associatiu i, en especial, a l'organització de les activitats sorgides al sí dels nos-
tres ens.
És de justícia reconéixer l'esplèndida tasca tècnica realitzada, massa sovint gris i obli-
dada, però, al menys amb aquest petit article, perdurable.
Molta sort PACA

MEMÒRIA SOCIAL

El dissabte dia 28 de novembre el Districte va retre home-


natge amb la descoberta d'una placa al carrer Rogent -
Mallorca a en Quim Sisó Escalona, que amb la seva cons-
tància e implicació en l'entramat del barri va aconseguir
l'espai La Farinera - Ateneu del Clot.
REVISTA N3.qxd 11/12/2009 18:06 PÆgina 8

AGENDA DE L'ASSOCIACIÓ
16/12/09 Col·loqui: CONVIVÈNCIA I CIVISME A LA CIUTAT
Ponent: Xavier Bañón. Tècnic de Convivència Districte
de Sant Martí
Lloc: Casa de Cuenca a les 19:30h

19/12/09 Rúa Solidària: Recollida d' aliments per persones


Sense sostre
Rúa musical pels carrers del Camp de l'Arpa a càrrec
de l' Orquestra Plástica (horari pendent de confirmar)

02/01/10 Recollida de joguines


De 10 h a 14 h

05/01/10 Cavalcada de Reis 2010


(Degut al canvi de lloc de sortida no participarem aquest
any ja que no surt del Camp de l’Arpa, surt de Sant Andreu)

Trobada anual del Soci, amb visita guiada i dinar de


germanor (pendent de confirmar el dia i el lloc). Preus
populars

---------------------------------------------------

BUTLLETÍ DE SOCI / SÒCIA


Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa
c/ Coll i Vehi, 97 - 08026 Barcelona
tel 615780895/aavvcampdelarpa@gmail.com
http://aavvcampdelarpablogspot.com/

Nom del sòci o sòcia:....................................................................................................

Data de naixement:............................................ D.N.I. ...............................................

Adreça: ...........................................................................................................................

Localitat:............................................................. C.P.: ................................................

Teléfon/s:.................................................... / .................................................................

E-mail: ............................................................................................................................

Signatura: Data d’alta