You are on page 1of 1

LINUXBIZZ COLUMN

11

Vakbroeders
verenigt u!
In mijn rol als kersverse co- source-boodschap, omkleedt met een gerichte woordenschat,
resulteert veelal in diepere inzichten en soms zelfs vervoe-
lumnist is mij gevraagd met
ringen aan de kant van het management. Zo is open source-
enige regelmaat beschouwe- software ‘opgeschoten’ tot een volwassen onderwerp en heeft
lijke stukjes op te leveren in het een plek verworven binnen het aandachtsveld van menig
manager en bestuurder. Naast de eerdergenoemde inzichten
het voor u liggende magazine
en vervoeringen bespeur ik helaas ook vrij veel verwarring
LinuxBizz. U weet wel, zo’n
aan de kant van deze nieuwe doelgroepen. Meestal tekent die
artikel dat terugblikt op bijzon- verwarring zich af wanneer een adviesgesprek of een professi-

derheden binnen het vakgebied onele discussie eindigt met de ambivalente conclusie dat open
door: Fabrice Mous source software zeer interessant tot nauwelijks interessant is.
en waarbij ik u onbevangen
Iedere professional verkondigt een afwijkende mening gestoeld
mijn eigen visie op zaken geef. Liefst zo snijdig moge- op het eigen beroepsperspectief. Het overduidelijk gevolg is
lijk verwoord zodat dit u voldoende nieuwsgierig maakt dat open source-professionals allemaal wat anders zeggen en
in de beleving van de toehoorder daarmee helemaal niks lijken
naar een volgende column van mijn hand in dit maga-
te zeggen.
zine. Die uitdaging neem ik aan met de afspraak dat u
mij dan ook laat weten of ik uw verwachting voldoende Mij bekruipt nu het gevoel dat wij als professionals de discus-
sies binnen het vakgebied te complex, te academisch en te
weet waar te maken. Graag hoor ik uw gedachten en
politiek hebben gemaakt en daarmee ondoorgrondelijk voor
ideeën over onderwerpen binnen ons vakgebied waarvan buitenstaanders. Te vaak ontbreekt het ons vakbroeders
u denkt dat ze een plaats verdienen in dit magazine. aan eenduidige principes en controleerbare feiten en debat-
teren we nog steeds liever over details en afwijkingen dan
generiek geldende waarheden. Enige eigenwijsheid mag een
Eerlijk is eerlijk, er valt genoeg te melden binnen het open open source-professional natuurlijk niet worden ontzegd en
source-vakgebied. Tegenwoordig is open source-software een misschien is deze tweeslachtigheid in opvattingen binnen het
geliefd gespreksonderwerp van vele professionals met verschil- vakgebied onvermijdelijk vanwege de brede vertegenwoordi-
lende disciplines. Was open source-software in eerste instantie ging vanuit verschillende disciplines. Maar niks weerhoudt ons
uitsluitend een onderwerp van vrijgevochten technische vakbroe- ervan om als vrijgevochten vakbroeders boven deze disciplines
ders, nu is het dat allang niet meer. Vanuit verschillende kennis- uit te stijgen en het eigen vakgebied weer scherpte te geven.
domeinen neemt men deel aan de vakinhoudelijke discussie die Onze beroepsgroep schreeuwt om een breed gedragen ken-
momenteel wordt gevoerd over de zin en onzin van open source- nisdomein waarin inzichten en methoden worden ontwikkeld
software. U moet bijvoorbeeld niet raar opkijken wanneer een op basis van theoretische en praktische kennis gestoeld op
jurist, een bedrijfseconoom, een beleidsmaker of, God behoedde controleerbare feiten.
ons, een manager zich in deze discussie mengt.
Hierbij roep ik mijn vakbroeders op zich te verenigen en geza-
Nu zou u verwachten dat het vakgebied zich gelukkig mag prijzen menlijk tot een nieuwe definitie van ons vakgebied te komen! n
met zoveel professionele belangstelling. Het is waar dat de in-
breng van zoveel experts met een verschillende achtergrond het
denken en handelen over open source-software de afgelopen ja- >> Fabrice Mous is werkzaam bij Ictivity.
ren tot wasdom heeft gebracht. Daarnaast is het onderwerp ook U kunt hem bereiken via: fabrice.mous@ictivity.nl
beter verteerbaar gemaakt voor meerdere doelgroepen. De open

09 1:21:47 PM
091105 LB September Magazine.indd 11 16-09-09 17:01