ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ၾကီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

စာအမွတ္ ။ ရက္စြဲ ။ ။ ၁/၂၀၁၀(မဃတ+၈၈+ဗကသ) ။ ၁၈ - ၂- ၂၀၁၀

ရပ္ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြမ်ားအား ျျပည္သူတရပ္လုံး ၀ုိင္း၀န္းၾက ဲ ပည္
(၁) ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုံႏွင့္ အင္းစိန္အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခ၊ အလုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ လူမႈ ဖူလုံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပပြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနကုိ လက္ေတြ႕ ပကတိ ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဲ လႈိင္သာယာႏွင့္ အင္းစိန္ဆႏၵျပပြမ်ားသည္ ဲ ထုိအလုပ္သမားမ်ား၏ ျပႆနာသက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံး ခံစားေနၾကရေသာ မီးဖုိေခ်ာင္ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အေျခအေနသည္ ထိုဆႏၵျပအလုပ္သမားမိသားစုမ်ားသာမက စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွလြဲ၍ ျမန္မာ တႏုိင္ငံလုံးရွိ ျပည္သူတရပ္လုံး၊ လူထု လူတန္းစားအားလုံး လူတန္းေစ့မေနႏုိင္သည့္ စား၀တ္ေနေရး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ (၂) အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ား၊ သာမန္အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္အတြင္းမွ သာမန္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ား၊ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား စသည့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုႀကီး ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ျပႆနာကုိ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ လႈိင္သာယာႏွင့္ အင္းစိန္အလုပ္သမားမ်ားက ကုိယ္စားျပဳ ေဖၚထုတ္ျပသလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္ တုိက္ပြဲမ်ားကုိ မိမိတုိ႔မွ အေလးအနက္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ (၃) စစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပး႐ုံသာမက တုိင္းျပည္အတြင္း ေပၚေပါက္ေနေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိ ျငိမ္းေအးသြားေစႏုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးက လုိလားေနသည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးစားပြဲ၀ုိင္းသုိ႔ လက္ကမ္းဖိတ္ေခၚမႈကုိ လည္း ယေန႔ထက္တုိင္ ေခါင္းမာစြာ ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈအား ျငင္းပယ္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ထုိသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ား ဆႏၵ ျပပြဲမ်ားသည္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေပၚေပါက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ (၄) စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္တြင္းရွိျပႆနာတုိင္းကုိ ၄င္းတုိ႔၏ အာဏာကုိယ္က်ိဳးအတြက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္း သည့္နည္း၊ တစိတ္တပုိင္း ယာယီလုိက္ေလ်ာဟန္ျပဳကာ အခ်ိဳသတ္ ပြဲျဖတ္ပစ္လုိက္သည့္နည္းတုိ႔ျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ မွားယြင္းစြာ ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။ ယခု လည္း လႈိင္သာယာ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ထုိ ၿခိမ္းေျခာက္/အခ်ိဳသတ္ နည္းႏွစ္နည္းျဖင့္ပင္ ၿဖိဳခြင္းပစ္ေန သည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ဤမတရားသျဖင့္ လုပ္ရပ္အား မိမိတို႔မွ အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ရွဳတ္ခ်သည္။ စစ္အစိုးရ က မည္သို႕ပင္ ၿခိမ္းေျခာက္လွည့္ဖ်ားကာ ဆႏၵျပပြမ်ားအား ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားသြားေအာင္ လုပ္ေစကာမူ ဘ၀အသိၾကြယ္၀ေသာ အလုပ္သမားထုႀကီးက ခ်ယ္ ဲ လွယ္ ေသြးစုပ္ခံေနရသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ အခြင့္အေရး ဆံုးရွံဳးေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဘ၀လိုအပ္ခ်က္အရ ဆႏၵျပသပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနၾကမည္။ (၅) သို႕ျဖစ္ပါ၍တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူတရပ္လုံး၏ ေန႔စဥ္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳဆႏၵျပေနသည့္ လႈိင္သာယာ ႏွင့္ အင္းစိန္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျျပည္သူတရပ္လုံးမွ ဆႏၵျပ အလုပ္ ပည္ ရာမ်ား ေထာက္ အပါအ၀ ပါ၀ ေထာက္ သမားမ်ားအား စားေသာက္စရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပုိ႔ျခင္း အပါအ၀င္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆႏၵျပျခင္းအထိ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးၾကပါရန္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြ႔ႀဲ ကီး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔မွ ျမန္မာ ျပည္သူတရပ္လုံးအား ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တန္း ႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။ ြ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး ၈၈ - မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြ႔ခ်ဳပ္ ေက်ာင္ ဲ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful