You are on page 1of 1

E ner giep la tf orm vo or on der ne mer s

Internet st aat b ol van infor matie over en ergie be sparen, maar deze is veelal
gericht op de con su ment. Spe ciaal vo or onder ne mers is er ee n platf orm over
energiebesparing met pr aktische inf ormatie e n s pecialisten.

De overheid legt bedrijven tal van milieu-eisen op, in algemene zin wordt van ondernemers
gevraagd om zuinig om te gaan met energie en daarvoor maatregelen te treffen. Helaas zien
veel ondernemers energiebesparing niet als onderdeel van hun bedrijfsvoering.

Een ondernemer is vaak te druk met de exploitatie. Toch kan al op eenvoudige wijze energie
worden bespaard en levert het een ondernemer vele kansen op.
Bij organisaties die vanuit een kantoor werken bestaat 20% van de bedrijfskosten uit
energiekosten. Energie besparen is dus niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook
financieel interessant.

Het platf orm v oor o nderne mers


Energiech annel.nl helpt ondernemers om met energiebesparing aan de slag te gaan; met
onder andere praktische informatie over nieuwe ontwikkelingen, energiebesparende oplossingen
en leveranciers kunnen ondernemers goede keuzes maken.
Dit doet Energiechannel samen met het Energiec entru m, de onafhankelijke kennisbron voor
het midden- en kleinbedrijf.

In de Bedrijvenwijzer van Energiechannel vinden ondernemers een overzicht van allemaal


specialisten op het gebied van energiebesparende producten of diensten. Het aanbod is heel
divers, van adviseurs tot ontwerpers en van spaarlampen tot biogasinstallaties.