You are on page 1of 4

‫‪úåøð ú÷ìãä‬‬

‫‪4:47 íéìùåøé‬‬
‫ער"ח אדר‬ ‫‪5:02 áéáà ìú‬‬
‫גליון ח'‬ ‫‪úáùä úàö‬‬
‫התש"ע‬ ‫‪  6:01 íéìùåøé‬‬
‫‪  6:03 áéáà ìú‬‬
‫פרשת משפטים ‪ -‬שקלים‬

‫העורך הראשי הרב ר‪ .‬גולן שליט"א‬

‫קסם על שפתי מלך‬ ‫שקל חדש‪ ,‬אדם חדש‪ ,‬חשבון חדש‬


‫הנה נאמר בתהילות דוד )קמז‪ ,‬יט(‪" ,‬מגיד דבריו ליעקב‪ ,‬חוקיו ומשפטיו לישראל"‪ ,‬ודרשו‬ ‫ל ּו יצוייר שהיה מאן דהו בא ומבטיח לאדם‪ ,‬שישנו‬
‫חז"ל )שמו"ר ל‪ ,‬ט( "מגיד דבריו ליעקב אלו עשרת הדברות‪ ,‬חוקיו ומשפטיו לישראל אלו‬ ‫מקום מיוחד שאם יַלוּן ו ִישהה בו במשך יום אחד‪ ,‬ימחקו‬
‫המשפטים"‪ .‬ועוד דרשו )שם‪ ,‬טו( "רבי אומר‪ ,‬כשם שהזהיר הקב"ה על הדי ּברות‪ ,‬כך הזהיר על‬ ‫כל עוונותיו‪ ,‬ויצא משם צח ונקי כשלג‪ .‬הרי בודאי היה‬
‫אותו אדם נותן את כל אשר לו‪ ,‬כדי לזכות ולשהות‬
‫הדין‪ ,‬שבו העולם תלוי שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ"‪ .‬ומהאימרות הללו נלמד את רום‬
‫אפילו יום אחד באותו מקום נעלה‪.‬‬
‫קדושת המשפטים והדינים‪ ,‬אשר מדרגתם כה גבוהה עד ששוו במעלתם לעשרת הדברות‪.‬‬ ‫ואכן‪ ,‬חז"ל מגלים לנו שלפני שנות דור היה קיים מקום‬
‫ורש"י פירש )ומקורו במכילתא(‪" ,‬ואלה המשפטים‪ ,‬ואלה מוסיף על הראשונים‪ ,‬מה הראשונים‬ ‫נעלה כזה‪ ,‬הלא היא עיר קדשנו ירושלים תובב"א‪ .‬וכך‬
‫מסיני אף אלו מסיני"‪ .‬וביאר הרא"ם‪ ,‬שכמו עשרת הדברות כך גם המשפטים נאמרו בסיני‬ ‫דרשו )תנחומא פר' פינחס יג'(‪' ,‬אמר רבי יהודה בר סימון‪,‬‬
‫בקולות וברקים לכלל ישראל‪ ,‬שלא כשאר המצוות שניתנו למשה בימים שעמד בהר‪.‬‬ ‫מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו עוון‪ .‬כיצד?‪ ,‬תמיד‬
‫ודברים אלו טעונים עיון והתבוננות‪ ,‬שהרי המשפטים הם מצוות מושכלות‪ ,‬והאדם יכול‬ ‫של שחר מכפר על עוונות שנעשו בלילה‪ .‬תמיד של בין‬
‫להשיג אותם בשכלו ובדעתו אף ללא שניתנה התורה לישראל ]וכמו שמצינו בתוס' )כתובות נו‪.‬‬ ‫הערבים מכפר על עוונות שנעשו ביום'‪.‬‬
‫ד"ה הרי זו(‪ ,‬שישנם דיני ממונות הנלמדים מסברא[‪ ,‬ואינם כחוקים שאין בידי האדם להשיגם‬ ‫אמנם‪ ,‬מה נעשה ובעוונותינו חרב המקדש ובוטל‬
‫התמיד‪ ,‬ומה יכפר בעדנו‪ .‬אך פתח תקוה יש לנו‪ ,‬באשר‬
‫מדעתו‪ ,‬ומדוע נתייחדו המה להיות כעשרת הדברות יותר מן החוקים ושאר המצוות‪.‬‬
‫הודיעונו חז"ל‪ ,‬כי קיים דבר שאף הוא מכפר על‬
‫יסוד ושורש ענינה של קדושת ומעלת המשפטים‪ ,‬יתפרש לאור דברי חז"ל במס' ברכות )ו‪,(.‬‬ ‫העוונות‪ ,‬ולא זו בלבד‪ ,‬אלא שאף כשהיה בית המקדש‬
‫"ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם‪ ,‬שנאמר בקרב אלהים ישפוט"‪ ,‬ובפשוטו היינו‬ ‫בנוי על מכונו‪ ,‬והתמידים קרבים דבר יום ביומו‪ ,‬היה‬
‫שישנה השראת השכינה בשעת הדין והמשפט‪.‬‬ ‫דבר זה גדול במעלתו יותר מהם‪ .‬כי כן דרשו )מגילה ג‪(.‬‬
‫ברם‪ ,‬הרובד הפנימי שבדברים נתפרש בדברי הרמב"ן בפרשתנו )פס' ו(‪" ,‬אמר הכתוב‬ ‫'גדולה מצות תלמוד תורה יותר מהקרבת התמידים'‪.‬‬
‫והגישו אדניו אל האלהים‪ ,‬לרמוז כי האלהים יהיה עם הדיינים בדבר המשפט‪ ,‬הוא יצדיק והוא‬ ‫וכן אמרו בזוהר הקד' )פר' צו( שמי שעוסק בתורה אינו‬
‫ירשיע‪ ,‬וזהו שנאמר "אשר ירשיעון אלהים"‪ .‬וכן אמר הכתוב "אלהים ניצב בעדת אל בקרב‬ ‫צריך לקרבנות‪ ,‬כי התורה עדיפה יותר מהכל‪.‬‬
‫אלהים ישפוט"‪ ,‬כלומר בקרב עדת אלהים ישפוט‪ ,‬כי האלהים הוא השופט‪ .‬ובמדרש אמרו‬ ‫ומעתה זכינו לעצה נפלאה למחילת עוונות‪ ,‬ואין‬
‫שרות הסגולות שבהן‬ ‫הכוונה לעוד "סגולה" מ ֶעׂ‬
‫)שמו"ר ל‪ ,‬כד( בשעה שהדיין יושב ודן באמת‪ ,‬כביכול מניח הקב"ה שמי השמים ומשרה שכינתו‬
‫"נתברך" דורנו‪ ,‬אלא להבטחה מפורשת בתורה‪ .‬כי‬
‫בצדו‪ ,‬שנאמר )שופטים ב‪ ,‬יח( והיה ה' עם השופט"‪.‬‬ ‫הכתוב העיד על מטבע מחצית השקל "לתת את תרומת‬
‫ועוד כתב )דברים יט‪ ,‬יט(‪ ,‬שטעם הדין שעדים זוממין אינם נהרגים אם נהרג הנידון הוא "משום‬ ‫ה' לכפר על נפשותיכם"‪ ,‬ופירש רש"י )שמות ל‪ ,‬טו(‪,‬‬
‫שלא יתן ה' לשופטים הצדיקים לשפוך דם נקי‪ ,‬כי המשפט לאלהים הוא‪ .‬והנה כל זה מעלה‬ ‫שמטבע זה מכפר על הנפש‪ ,‬כי ממנו הביאו את‬
‫גדולה בשופטי ישראל‪ ,‬וההבטחה שהקב"ה מסכים עימהם בדבר המשפט‪ ,‬והוא ינחם בדרך‬ ‫הקרבנות המכפרים על הנפש‪.‬‬
‫אמת"‪ .‬ונמצא שהקב"ה מנחה את דייני ישראל בדרך האמת לבל ישגו בפסיקת הדין‪.‬‬ ‫וא"כ הגם שבזמננו אין קרבנות‪ ,‬לא הפסדנו את‬
‫והגר"א פירש בדרך זו את הפסוק )משלי טז‪ ,‬י( "קסם על שפתי מלך‪ ,‬במשפט לא ימעל פיו"‪,‬‬ ‫מחילת העוונות הטמונה במטבעות מחצית השקל‪ ,‬כי‬
‫קרה ה' דבר בפיו שיהא‬ ‫שדיבורו של המלך הוא כמו קסם‪ ,‬ואם יחפצו הרמאים לרמות אותו‪ַ ,‬י ֶ‬ ‫אם האדם נותן אותן לעמלי תורה‪ ,‬הרי שבמ ֹו ידיו הופך‬
‫הוא את מטבעותיו למטבעות של כופר נפש‪ ,‬כי על ידו‬
‫משפטו אמת‪ .‬ומאן מלכי רבנן‪ ,‬ששפתותיהם כמו קסם‪ ,‬ואף אם ַיטע ּו אותם בשאלה‪ ,‬לא י ְִטע ּו‬
‫תתרבה התורה‪ ,‬ודומה הדבר לשקלים החדשים שמהם‬
‫בפסיקת הדין‪ ,‬כי הקב"ה מסייע בידם להוציא האמת לאור‪ ,‬ולפסוק הדין כראוי‪.‬‬ ‫קנו את הקרבנות נחשבו ככופר נפש‪ ,‬מחמת הקרבנות‬
‫ויש להטעים ולפרש את סוד הקסם השרוי בשפתותיהן של דייני ישראל‪ ,‬על פי דברי הבן‬ ‫המכפרים על הנפש‪.‬‬
‫יהוידע )סנהדרין ז‪ ,(.‬שכח הדיין בפיו‪ ,‬שאומר פלוני חייב ופלוני זכאי‪ ,‬והדיבור נחתך ויוצא מן‬ ‫ומעתה נבין היטב את הוראתו של הגר"ח פלאג'י זצ"ל‬
‫ׂפה‪ ,‬שהיא בגימטריא כמספר "שכינה" ]‪ ,[385‬להורות שהדן דין אמת בשפתותיו גורם‬ ‫הש‬ ‫בספר רוח חיים )סי' תרצ"ד אות ב'(‪ ,‬שיש לתרום את‬
‫להשראת השכינה בישראל‪ .‬ונמצא שהדיין זוכה לכוון אל האמת ולהיות בבחינת "קסם בשפתי‬ ‫המעות לתלמידי חכמים העמלים בתורה הקד'‪] .‬וכן‬
‫מלך" רק אם כוונתו ומגמתו לדון בדין התורה והאמת‪.‬‬ ‫פסק מרן פאר הדור הגר"ע יוסף שליט"א בשו"ת יחו"ד‬
‫ולפ"ז יתבאר היטב מדוע נתייחדו המשפטים משאר המצוות‪ ,‬שהרי מעלה נשגבת ישנה‬ ‫)א‪ ,‬פו'(‪ ,‬כי הראוי ביותר הוא לתרום את מעות זכר‬
‫למחצית השקל למוסדות תורה‪ ,‬ובפרט לשערים‬
‫בהם‪ ,‬שכאשר הדיינים מתכוונים לדון על פי תורת האמת‪ ,‬זוכים הם שהקב"ה משרה שכינתו‬
‫המצויינים בהלכה[‪ .‬כי יותר משהאדם עושה עם עמלי‬
‫עימהם ומאיר את עיניהם בדין‪ .‬ולכן הושוו המשפטים לעשרת הדברות‪ ,‬שניתנו על ידי השראת‬ ‫התורה‪ ,‬עושה הוא עם עצמו‪ ,‬שכאשר מחזיק הוא בהם‪,‬‬
‫השכינה בסיני ובקולות וברקים‪ ,‬שהרי זוהי הבחינה הייחודית למשפטים שכל ענינם אינו אלא‬ ‫ובפרט בנתינת זכר למחצית השקל‪ ,‬זוכה לכפרת נפש‪,‬‬
‫בהשראת השכינה‪ ,‬המנחה את הדיינים בדרך האמת‪.‬‬ ‫הגם שלא זכה ללון בירושלים ול ּו ליום אחד‪.‬‬
‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬
‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬
‫‪ïá øéîà ❃ ì"æ äèøá ïá ìöøä ❃ ì"æ äéñåñ ïá øéàî ❃ ì"æ ñåàè ïá ÷çöé ❃ ì"öæ ìæî ïá ïäëä íäøáà íëç :ð"òì ùã÷åî ïåìòä‬‬
‫‪ïá ïåéö åäéìà ❃ ì"æ äéøëæ ïá ìàåðîò ❃ ì"æ ïäëä êåøá ïá íéìñ ❃ ì"æ ìçø ïá äéøëæ ❃ ì"æ àéçé ïá ãàååò ❃ ì"æ ïà'âîðç‬‬
‫‪  ä.á.ö.ð.ú ❃ íìàñ úá äëøá ❃ ä"ò äîçø úá øúñà ❃ ä"ò äôé úá éèá äéúá ❃ ä"ò ä'âàú úá éøô úøî ❃ ì"æ äðé'âø‬‬
à"èéìù ãåã ïá .ù áøä
‫מה ַמ ְח ִ ּכים יותר‬ 
  :äìàù
? ‫דיני ממונות או הלכות קדשים‬ 
          :äáåùú
                

      

        
        íé÷åîéðå íéøåàéá
         
 
       
         

                 

                    
                    
          
         
         
          
        
  
 
           

                   
        
    

       
  

        
            
                
         
          
                   
       
 
         

 
                
          
          
                
            

 
        
          
        
              
        
                    
          
       


           

       
                  
     
                   
          
       


           
       
         
   
‫ בנא שליט"א‬.‫הרב י‬ ‫ מזרחי שליט"א‬.‫הרב ע‬
áìçá øùá ïéãá         :äìàù
(‫ יט‬,‫ "לא תבשל גדי בחלב אמו" )משפטים כג‬:‫המקור בפרשה‬ 
          :äìàù        :äáåùú
          

          
íé÷åîéðå íéøåàéá

         :äáåùú           

          


          
íé÷åîéðå íéøåàéá         
            
             
            
              
            
          
     
                  
                     
            
            
          
                
          
        
        
 
            
            
                      
          
                  
            
                      
                   
                      
                    
 
                   
             
      
                     
                     
 

‫ בן משה שליט"א‬.‫הרב ר‬
ì÷ùä úéöçîì øëæ
     

   


 
                       

                     

  

  



‫ יעקב שליט"א‬.‫הרב פ‬
ì"öæ àøæò ïáà íäøáà 'ø áìëä
 
(‫ ל‬,‫"טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו" )שמות כב‬
            
–      
                   
         

           
       

      

     
       
       
        
           
  

 
       
            
        
            
       
                   
         
   
          
    
  

             


      
     
‫נא לעורר רחמים לרפואת‬       
‫מורנו ורבינו הרב עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה שליט"א‬ 
‫מורנו ורבינו הרב מרדכי צמח בן מזל שליט"א‬ 
–
‫ יובל בן חנה הי"ו‬,‫ דוד בן עזיזה הי"ו‬,‫וכן לרפואת ישראל בן קינה הי"ו‬ 

      ❖


÷éãö á÷òéù äòîùùë àìà åùòì àùðéäì äùùç àì åðîéà äàì
     
  
               
                     
                    
      
       
 
        ❖
                  
        
        
              
                    
     
       
        
            
 

salami1@bezeqint.net :ì"àåã .153-89452903 :ñ÷ô .08-9452903 'ìè úåáåçø ,12 ïéìåâøî 'çø :úëøòîä úáåúë ©
050-4130321 -à"èéìù øëùùé éçéáà áøä 052-7656488 -à"èéìù éàåîéì ïåðîà â"äøä ììåëä ùàø :äàøåää úéáì úåìàù
.ãåòå .íéøèôðä ð"òì äçöðä • éîåéä óãä ììåë • áøò ììåë • úåðáøì äàøåäì ã"îéá • íéðééåöî íéëøáàì íåé ììåë :ã"îäéá úåéåìéòôî
"äøåú éëøã" 8795528 ï-ç øàåãä ÷ðáá ãé÷ôäì ïúéð ïåìòá úåçöðäå úåùã÷äì ïëå äøåúä ú÷æçä úåöî øåáòá úåîåøú

www.ladaat.net/gilionot.php :‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‬


Darchait@shtaygen.co.il :ì"àåãá úðåå÷îä äøåãäîä ìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöäå ,úåøòäå úåøàäì ì"àåã
‫ קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬0747-300100 :‫בחסות הקו החדש‬