You are on page 1of 2

‫בס"ד‬

‫העלון השבועי לשינון ההלכה לעילוי נשמות הרב שמעון בן שמחה ולע"נ רבקה בת יוסף זצ"ל‬
‫פרשת "משפטים ‪ -‬שקלים" התש"ע ‪ -‬עקרונות מלאכת גוזז בשבת‬

‫ג גוזז וג תולש ה מלאכות האסורות בשבת אבל יש הבדל ביניה והוא שהגוזז צמר או שיער מחיה או בהמה – חייב בי א הבהמה או החיה‬ ‫‪1‬‬
‫מתי או חיי אבל התולש צמר או שיער ‪ ,‬א תלש מבע"ח חיי – פטור )אבל אסור מדרבנ( וא תלש מבע"ח מתי  חייב ‪.‬‬
‫יש איסור מ התורה להסתפר או לגזוז צפורניי בעזרת מספריי או כלי המיוחד לכ" בשבת אבל הגוזז שלא באמצעות כלי אלא בש או ביד –‬ ‫‪2‬‬
‫אי איסור מ התורה אבל אסור מדרבנ‬

‫יש אומרי שגזיזה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרי הגוזז לא מעוני בציפורניי שנגזזו אלא רק רוצה שאצבעותיו תהיינה יפות ולכ‬ ‫‪3‬‬
‫אולי יהיה פטור מאיד" יש אומרי שגזיזה היא מלאכה שכ צריכה לגופה שהרי בגזיזה במשכ )שממנה למדנו שאסור לגזוז( גזזו את השיער‬
‫מהעור של בעה"ח כדי לכסות את המשכ בעור ולא גזזו כדי לקבל שיער אלא רק לצור" העור ולמרות זו המלאכה אסורה ואכ להלכה גוזז נקרא‬
‫מלאכה שצריכה לגופה וחייב עליה‬
‫אי ליטול או לכסו ציפורניי ביד או בפה וכל שכ בכלי )בכלי אסור מ התורה( אבל ציפור שנחתכה רובה ותלויה רק בחלק דק לאצבע )לרש"י‬ ‫‪4‬‬
‫נחתכה כלפי ראשי האצבעות ולר"ת בתוס' נחתכה כלפי הגו' ולדעת הטור והשו"ע צרי" לחוש לכל הפירושי( ‪ ,‬א הדבר מצער אותו או עלול‬
‫לצערו – מותר להסירה כולה ביד או בש רבל לא בכלי‪.‬‬
‫אסור לחתו"‪ ,‬אפילו ביד ואפילו יבלת יבישה העומדת להתפר" מעצמה ואיסור זה הוא מדרבנ ‪ .‬אבל א היבלת לחה וג חות" אותה בכלי –‬ ‫‪5‬‬
‫אסור מ התורה ‪ .‬וא יוצא ד‪ ,‬אסור משו נטילת נשמה‪.‬‬
‫לקלו' חתיכות עור מהגו' בכלי אסור משו גוזז מ התורה אבל א עושה זאת ביד חייב משו גוזז מדרבנ‪ .‬ובמקו שהדר" הרגילה לתלוש‬ ‫‪6‬‬
‫ביד – חייב מדאוריתא‬
‫יש איסור גמור להסתרק בשבת ה במסרק וה במברשת סמיכה ‪ ,‬רוב הפוסקי אומרי כי מי שמסתרק בשבת תולש שיערות ובכ" עובר על‬ ‫‪7‬‬
‫מלאכת גוזז מ התורה וחלק מהפוסקי אומרי כי הוא עובר על איסור מדרבנ‬
‫המסרק הוא כלי שמלאכתו לאיסור והוא נחשב מוקצה ואסור לטלטלו‬ ‫‪8‬‬
‫א שיערות המברשת רכות ביותר שאי כל סיכוי שיתלשו שיערות אפשר להשתמש בה בשבת בתנאי שייחד מברשת זו רק לשבת )שלא יהיה‬ ‫‪9‬‬
‫נראה כעובדי דחול( ובתנאי שיזהר לא לתלוש כל שיער‬
‫א יש צור" מותר להסיר פלסטק בשבת למרות שהודבק במקו שיש בו שיערות‬ ‫‪10‬‬
‫מותר לשפש' שיערות הזק מעט כאשר רוחצי את הפני בשבת וכ לקנח את הא' כשיש נזלת יבישה למרות שע"י כ" יתלשו שיערות כיוו‬ ‫‪11‬‬
‫שזהו דבר שאינו מתכוי וזה לא פסיק רישיה כיוו שלא בטוח שיתלשו שיערות וג א כ זהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה באיסור מדרבנ ‪ .‬אבל‬
‫למרות זאת כדאי להחמיר א אפשר‪.‬‬

‫לימוד התורה ע"י עלו זה מוקדש לעילוי נשמות‬


‫הרב שמעו ב שמחה ע"ה‪ ,‬רבקה בת יוס' ע"ה‪ ,‬יפה בת שמעו ע"ה‪ ,‬בת שבע בת אפרי ע"ה‪ ,‬יוס' ב שלמה ע"ה‪ ,‬הרב שמחה ב‬
‫אפרי ‪ ,‬זילפה בת יואב ע"ה‪ ,‬הרה"ק אור שרגא ב שמואל ע"ה‪ ,‬הרב יוס' חיי ב יעקב ע"ה‪ ,‬הרב אפרי ב הרב יוס' חיי ע"ה‪,‬‬
‫אריאל צבי ב אליעזר בורג ע"ה‪ .‬ליאת בת אהר ע"ה‪ ,‬מאשה מרי בת יצחק אריה ע"ה‪,‬דבורה בת שרה ע"ה‪ ,‬ברכה בת יהודה ע"ה‪ ,‬יעקב‬
‫ב אלברט ע"ה‪ .‬ניסי ב מזל ע"ה‪.‬‬
‫הודעות‬
‫כולל יו השישי" בבית מתתיהו יו ו' החל מהשעה בבוקר ‪ 7:20‬שיעורי כדלהל‪ :‬טעמי המנהגי והמיצוות )אפרתי(‪ ,‬פרה"ש בראי מדרשי חז"ל )הרב משה בר(‪ ,‬עיו‬ ‫‪.1‬‬
‫בהלכות אקטואליות )הרב בנימי בארי(‪.‬‬
‫פתוח גם למבוגרים ולהורים !‬ ‫‪13:00‬‬ ‫השבת לא מפספסים את חוג תהילים לילדים "תפארת אריאל" במרכזי בע"ה בשבת ב‬ ‫‪.2‬‬
‫שיעור קצרצר בהלכה במרכזי בע"ה כל שבת לאחר מנחה גדולה בשעה ‪13:50‬‬ ‫‪.3‬‬
‫"בית מדרש בוקר" שעורים בהלכה אקטואלית בתנ"ך ופרה"ש ע"פ רש"י רמב"ן אוה"ח ועוד‪ .‬ביכנ"ס רינת ישראל" בימים א‪-‬ה‬ ‫‪.4‬‬
‫בשעה ‪ 10‬בבוקר עד ‪ 11:30‬פרטים‪0525219169 :‬‬
‫מיוחד לשבת שקלי‬
‫השבת )שהיא לפני ר"ח אדר( נוציא בע"ה ס"ת שני ובו ניקרא למפטיר את פרשית "שקלי" כיוו שבזמ המיקדש היו מזכירי‬
‫ומודיעי לציבור ‪ ,‬חודש לפני ר"ח ניס‪ ,‬להביא מחצית השקל כדי שיוכלו לקנות מכס' זה את בעלי החיי לקורבנות שהוקרבו בבית‬
‫המקדש בשנה החדשה המתחילה בניס וכ בגלל שאנו רוצי להקדי ולהזכיר את זכות מחצית השקל לפני שנזכיר בפורי את‬
‫השקלי שהמ שקל לתת לאחשורוש לחסל את ישראל‪.‬‬
‫פרשית "שקלי" מסמלת את אחדות ע ישראל בזה שכל אחד נות את אותו סכו )חצי שקל( ובזה שכל אחד נות רק חצי ומי‬
‫שמשלי אותו הוא החבר שג הוא נות חצי ורק ביחד נהפכי לשל אחד‪.‬‬
‫השבת נכריז בע"ה על חודש אדר )המולד‪:‬מוצש"ק ‪ 2‬בבוקר ‪ 27‬דקות ו ‪ 12‬חלקי( שיהיה ביו א' וביו ב' ומאחר שהשבת היא‬
‫ערב ר"ח לא אומרי "צדקת"" במנחה‪.‬‬

‫‪www.ladaat.net/gilionot.php‬‬
‫שמואל‪ .‬טלפקס'‪5322456 :‬‬ ‫להורדה‪:‬‬
‫למחבר מרדכי אפרתי ‪,‬ביאליק ‪ 6‬גבעת‬ ‫השבוע‬
‫שמורות‬ ‫פרשת‬
‫גיליונות‬
‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬
‫בס"ד‬

‫העלון השבועי לשינון הפרשה לעילוי נשמות הרב שמעון בן שמחה ולע"נ רבקה בת יוסף זצ"ל‬

‫מגוון שאלות ותשובות לפרשת משפטים‬ ‫"דע מה שתשיב"‬


‫מני יודעי שיש לרצוע את אוזנו של העבד בעמידה ?‬
‫פסוק אחד אומר "והגישו אל הדלת או אל המזוזה" כלומר אפשר לרצוע בדלת או במזוזה‪ ,‬א מצד שני נאמר "ונתת באזנו ובדלת"‬ ‫‪.1‬‬
‫כלומר הרציעה ליד הדלת ולא ליד המזוזה‪ ,‬וא כ מה בא ללמדנו הפסוק הראשו שאומר "אל הדלת או אל המזוזה"? אלא מלמדנו‬
‫שכש שבכדי לרצוע את האוז ליד המזוזה לצרי לעמוד )כי היא גבוהה( כ א רוצי לרצוע ליד הדלת‪ ,‬צרי לעמוד אפילו א אפשר‬
‫לעשות זאת בישיבה‪.‬‬
‫מני יודעי שאי להעניש רופא שהרג אד בשוגג ע"י הטיפול שנת לו‪ ,‬בעונש של רוצח כרגיל ?‬ ‫‪.2‬‬
‫כתוב "ומכה איש ומת מות יומת"‪ ,‬כלומר ג רופא שריפא ואב שחינ ועל ידי התרופה או המכות )שהאב הכה את בנו( הרגו בשוגג דינ‬
‫מוות‪ ,‬מאיד התורה כותבת שלוקחי אד למוות רק א הזיד להרוג בערמה )פסוק יד'(‪ ,‬לכ מכיוו שהנ"ל לא הזידו ולא הרגו בערמה‪,‬‬
‫אי דינ מוות‪.‬‬
‫מני יודעי שיש לשל עבור גרימת צער אפילו א החבלה לא גרמה נכות אצל הנחבל ?‬ ‫‪.3‬‬
‫שנאמר "כויה תחת כויה" למרות שכויה איננה גורמת נכות וחוסר יכולת תפקוד‪ ,‬למרות זאת‪ ,‬מכיוו שגורמת צער‪ ,‬על החובל לשל את‬
‫הנזק‪.‬‬
‫מני שלמרות שנא' בשור מועד שנגח "וג בעליו יומת" אי הכוונה שימיתוהו בית הדי ?‬ ‫‪.4‬‬
‫שנאמר "מות יומת המכה רוצח הוא" התורה מחברת בי רצח לבי מוות‪ ,‬כלומר מתי יומת? כאשר הוא אישית רצח‪ ,‬וא הוא לא רצח‪,‬‬
‫אלא שורו‪ ,‬אי עליו די מוות על ידי בית הדי )אלא משמי ידאגו שיענש(‬
‫מני יודעי שהקב"ה היתחשב בסיבל של הגנבי כאשר קבע את העונש שלה ?‬ ‫‪.5‬‬
‫שהגונב שור או שה וטבחו או מכרו משל במקו השור חמישה בקר ואילו על השה ארבעה צא‪ .‬מדוע ההבדל? כאשר גנב את השור הוא‬
‫לא נשא אותו על כתפיו אלא דירב אותו וכ גנבו‪ ,‬כלומר לא נגרמו בושה וצער לגנב‪ .‬מאיד כאשר גנב את השה‪ ,‬נאל' להרכיבו על כתפיו‬
‫ולברוח ובכ התבזה והצטער‪ ,‬מכיוו שכבר התבזה והצטער‪ ,‬עונשו פחות וצרי לשל ארבעה צא ולא חמשה‪.‬‬
‫מני יודעי שאי להיתדיי בבית משפט אשר התורה וחז"ל אינ ספר החוקי שלו )פרט למצב בו בעל הדי השני מסרב לבוא לבי"ד‬ ‫‪.6‬‬
‫רבני ( ?‬
‫שנאמר "ואלה המשפטי אשר תשי לפניה" התורה מדגישה שאת המשפטי צרי לשי "לפניה" כלומר רק לפני בית די רבני ולא‬
‫לפני בית משפט אחר‪.‬‬
‫מני יודעי שהחובל בחבירו צרי לשל לו ג הוצאות ריפוי?‬ ‫‪.7‬‬
‫שנאמר "ורפא ירפא" וכי יכול החובל לרפא את הנחבל‪ ,‬הרי הוא איננו רופא‪ ,‬לכ מתרג אונקלוס "ואגר אסיא ישל"‪ ,‬דהיינו ישל את‬
‫עלויות הרופא והריפוי‪.‬‬
‫מני יודעי שג מי שכרה בור לאחר שחבירו כרה את ה בור חייב א מישהו נפל לבור וניזק?‬ ‫‪.8‬‬
‫התורה כותבת "וכי יפתח איש בור" כלומר אד שפתח בור שהיה מכוסה ובכ גר נזק‪ ,‬חייב‪ .‬א כ‪ ,‬מדוע מיד לאחר מכ נאמר "כי יכרה‬
‫איש בור" חייב‪ ,‬הרי מוב מאליו שא רק פתח )הסיר הכיסוי( חייב‪ ,‬כל שכ החופר עצמו חייב? מכא שפסוק זה בא ללמדנו שא כרה‬
‫הבור לאחר שהבור היה כרוי ‪ +‬חייב‬
‫מני יודעי ש "הבא להורג השכ להורגו"?‬ ‫‪.9‬‬
‫התורה כותבת "א במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אי לו דמי"‪ .‬ומדוע‪ ,‬מי התיר לי להרוג‪ ,‬הרי הוא רק בא לגנוב? א מכיוו שאנו‬
‫יודעי שא הגנב יראה שמתנגדי לו הוא עלול להרוג את אלה שעומדי מולו‪ .‬התורה מתירה להרגו‪ .‬כ ש"הבא להרג השכ להרגו"‪.‬‬
‫מני יודעי שמקלל אביו ואימו מות יומת א א הוא קט אי דינו מוות ?‬ ‫‪.10‬‬
‫בפרשתנו נאמר "ומקלל אביו ואמו מות יומת" כלומר כל אד שקלל את אביו ואמו‪ ,‬כולל אישה‪ ,‬דינו מוות‪ ,‬א ב"ויקרא" )כ'( נאמר "איש‬
‫אשר יקלל את אביו" כלומר רק "איש" יענש ולא אישה שקיללה‪ ,‬אבל מכיוו שבפרשתנו נאמר הדבר בצורה כוללת‪ ,‬מכא שג אישה‪ ,‬וא‬
‫כ לש מה צרי את הפסוק "איש אשר יקלל" הרי לומדי מהפסוק שבפרשתנו‪ ,‬אלא מפסוק זה לומדי "איש" חייב מיתה א קילל‪ ,‬א‬
‫א הוא קט ולא איש הוא איננו חייב מיתה‪.‬‬
‫מני יודעי שעל האדו או בנו חלה מצווה לשאת את האמה העבריה )מצוות יעוד( ?‬ ‫‪11‬‬
‫בכתיב נאמר "אשר לא יעדה" ובקרי צרי לקרוא "אשר לו יעדה" כלומר השפחה מיועדת לו לאדו והוא צרי לשאתה‪ ,‬ולגבי הב התורה‬
‫כותבת במפורש "וא לבנו יעדנה"‪ ,‬וא מוכרה לאחרי נאמר " בבגדו בה" כאילו בגד בה‪ ,‬מכא שהיה עליו לשאת אותה לאישה‪.‬‬
‫מני יודעי שעניי עיר קודמי לעניי עיר אחרת ?‬ ‫‪.14‬‬
‫"א כס‪ .‬תלוה את עמי" את העני עמ" יש כא דירוג‪ .‬קוד לעניי עמ לפני עניי גויי ואח"כ לעניי עיר )את העני עמ( לפני עיר אחרת ‪.‬‬
‫מני יודעי שמו שב )א יש משהו שאתה לוקה בו( אל תאמר )ותרמוז שיש ( לחבר )מו כזה( ?שו‬ ‫‪.15‬‬
‫שנאמר "וגר לא תונה" כלומר לא לפגוע בו בדברי‪ ,‬ומיד לאחר מכ נאמר "כי גרי היית באר' מצרי" ומדוע מוזכרת גירותנו במצרי‬
‫ליד איסור זה? מכא שהוא יכול לומר לנו שג אנו היינו גרי במצרי‪ .‬ומכא "שמו שב )גירות( אל תאמר לחבר" )הגר(‬

‫לימוד התורה ע"י עלו זה מוקדש לעילוי נשמות‬


‫הרב שמעו ב שמחה ע"ה‪ ,‬רבקה בת יוס' ע"ה‪ ,‬יפה בת שמעו ע"ה‪ ,‬בת שבע בת אפרי ע"ה‪ ,‬יוס' ב שלמה ע"ה‪ ,‬הרב שמחה ב אפרי ‪ ,‬זילפה בת יואב ע"ה‪,‬‬
‫הרה"ק אור שרגא ב שמואל ע"ה‪ ,‬הרב יוס' חיי ב יעקב ע"ה‪ ,‬הרב אפרי ב הרב יוס' חיי ע"ה‪ ,‬אריאל צבי ב אליעזר בורג ע"ה‪ .‬ליאת בת אהר ע"ה‪ ,‬מאשה מרי‬
‫בת יצחק אריה ע"ה‪,‬דבורה בת שרה ע"ה‪ ,‬ברכה בת יהודה ע"ה‪ ,‬יעקב ב אלברט ע"ה‪ .‬ניסי ב מזל ע"ה‪.‬‬

‫הודעות‬
‫כולל יו השישי" בבית מתתיהו יו ו' החל מהשעה בבוקר ‪ 7:20‬שיעורי כדלהל‪ :‬טעמי המנהגי והמיצוות )אפרתי(‪ ,‬פרה"ש בראי מדרשי חז"ל )הרב משה בר(‪ ,‬עיו‬ ‫‪.5‬‬
‫בהלכות אקטואליות )הרב בנימי בארי(‪.‬‬
‫פתוח גם למבוגרים ולהורים !‬ ‫‪13:00‬‬ ‫השבת לא מפספסים את חוג תהילים לילדים "תפארת אריאל" במרכזי בע"ה בשבת ב‬ ‫‪.6‬‬
‫שיעור קצרצר בהלכה במרכזי בע"ה כל שבת לאחר מנחה גדולה בשעה ‪13:50‬‬ ‫‪.7‬‬
‫"בית מדרש בוקר" שעורים בהלכה אקטואלית בתנ"ך ופרה"ש ע"פ רש"י רמב"ן אוה"ח ועוד‪ .‬ביכנ"ס רינת ישראל" בימים א‪-‬ה‬ ‫‪.8‬‬
‫בשעה ‪ 10‬בבוקר עד ‪ 11:30‬פרטים‪0525219169 :‬‬
‫כל הזכויות שמורות למחבר מרדכי אפרתי ‪,‬ביאליק ‪ 6‬גבעת שמואל‪ .‬טלפקס'‪5322456 :‬‬

‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬


‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬