You are on page 1of 4

‫גליו

תשע"ט‬ ‫פרשת משפטי‬


‫שנה ט"ז‬ ‫שנת תש"ע לפ"ק‬

‫ע"ה‬ ‫לע"נ ר' אפרי פישל משה ב"ר אברה אלימל ע"ה ולעי"נ מרת לאה ב"ר יוס‬ ‫יו"ל ע"י מערכת 'לקראת שבת' שע"י התאחדות אברכי דחסידי סקווירא‬
‫ולע"נ ר' נפתלי הירצקא טובי' ב"ר שמואל אליהו ע"ה‬ ‫בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר עט"ר שליט" א‬

‫ביראת הכבוד ובחרדת קודש גשי אנו באימה מול ארו הקודש להביע אמירתנו לגבוה בברכת מזלא טבא וגדיא יאה‬
‫וכל ברכא דלעילא ותתא אל רו מעלת כבוד מורינו ומאורינו נזר תפארתנו‬
‫כ"ק מר
אדמו"ר עט"ר שליט"א‬
‫ולחתנו יקירו הרה"צ רבי יעקב יוס האגער שליט"א לרגל שמחת נישואי נכדו ‪ -‬בנו פרע"ח הרב ישכר דוב שליט"א‬
‫עב"ג בת הרה"צ ר' דוד צבי כהנא שליט"א ב
כ"ק האדמו"ר מספינקא‪-‬לונדו
שליט"א וחת
הרה"צ רבי אברה דוב טווערסקי שליט"א רק דק"ק רחמיסטריווקא מאנסי‬
‫והברכה אחת להסבי הצדיקי כ"ק האדמורי" מוויזני שליט"א‬
‫ולהרה"צ רבי ישראל האגער שליט"א ‪ -‬אב"ד וויזני מאנסי‬
‫בגלל אבות יושיע בני ובני בני‪ ,‬להתבר ע כל ברכא דלעילא ותתא‪ ,‬ולהשפיע לנו ממעייני הברכה שפע רב טוב עד בלי די‪,‬‬
‫בבני חיי ומזוני רויחי‪ ,‬וקול מבשר מבשר ואומר תנה ישועות לע עול לדוד ולזרעו עד עול בביאת גוא"צ בב"א‬
‫כברכת ועתירת‪ :‬התאחדות חסידי סקווירא‬

‫ניצוצי קודש משיחותיו של הוד כ " ק מר אד מו " ר שליט " א‬

‫ריקודי‬
‫אויפגעהערט צו שפיל‪ ,‬או ער האט ווייטער‬ ‫מתו" פסולת ]ב[‪ .‬בשעת די ריקודי דאר מע דאס‬ ‫עני הריקודי‬
‫געטאנצט‪ .‬דער עול האט אויפגעהערט צו זינגע‪,‬‬ ‫אויכעט אינזינע האב אז מ'זאל מרקד זיי אוכל‬
‫או ער האט בכלל נישט מרגיש געווע אפילו! ]רק[‬ ‫מתו" פסולת‪ ,‬דאס פסולת אוועקווארפ או נעמע‬ ‫רוצי
להגביה הנשמה להשי"ת‬
‫ג(‬
‫נא" א מש" זמ האט ער אויפגעהערט‪.‬‬ ‫ב(‬
‫נאר דע אוכל‪.‬‬ ‫ס'דא א ווארט וואס דער עלטער זיידע ז"ל דער‬
‫בעלזער רב האט נאכגעזאגט פו הרה"ק רבי אהר‬
‫כ"ק מר מהר"י זצוקללה"ה‬
‫עובדות אחדות מעבודה"ק של רבוה"ק בריקודי‬ ‫טשערנאבילער זצוק"ל‪' :‬כיצד מרקדי לפני הכלה' ‪-‬‬
‫ס'איז געווע א עסק ]ריקודי מצוה‪-‬טאנ& אצל‬ ‫מצוה‪-‬טאנ‬ ‫לשו כלות הנפש‪ ,‬וואס איז דע דער עני פו ריקודי‬
‫בני כ"ק המגיד מטשערנאביל זצוק"ל[! איינס פו די‬
‫הרה"ק המגיד מטוריסק זצוקללה"ה‬ ‫‪ -‬ריקודי וואס איד טאנצ? די גו ציט טאקע‬
‫מעשיות איז געווע אי טאלנא‪ ,‬אז זקה"ק רבי‬
‫כ'האב געהערט פונע טאט ז"ל אז ס'געווע‬ ‫אראפ‪ ,‬אבער די נשמה ציט ארוי‪ ,‬מ'וויל אויפהייב‬
‫איציק'ל סקווערער זי"ע האט אמאל געטאנצ אזא‬ ‫א(‬
‫אמאל א חתונה ווע ער ]הרה"ק המגיד מטוריסק[‬ ‫די נשמה צו אויבערשט‪] .‬א[‬
‫מש" זמ‪ ,‬אז די כלה האט צוויי מאל גע'חלש'ט‬
‫אינמיט‪ ,‬זי האט נישט געקענט מיטהאלט‪ ,‬או ער‬ ‫האט זי" משד" געווע מיט' הוסיאטינער‪ ,‬איז‬ ‫מרקדי האוכל מתו הפסולת‬
‫האט נישט באמערקט‪ ...‬מ'האט איר געמוזט‬ ‫בשעת ער האט געטאנצ מצוה‪-‬טאנ&‪ ,‬האט ער‬ ‫דער טאלנער זי"ע ברענגט כמה פעמי אוי די‬
‫ד(‬
‫דערמונטער או ער האט ווייטער געטאנצ‪] .‬ג[‬ ‫געטאנצט זמני ארוכי‪ ,‬או מ'האט געזע אז‬ ‫עני פו ריקודי וואס מ'טאנצט‪ ,‬זאגט ער ריקודי‬
‫מ'קע אי נישט צוריקברענגע‪ .‬די כלי זמר האב‬ ‫איז א לשו פו ריקוד אוי"‪ ,‬וואס מ'זיפט אויס אוכל‬
‫א( לתלמידי ישיבתינו הקדושה כהכנה לשמחת חתונת בנו הרה"צ ר' חיי מאיר שליט"א‪ .‬ב( לבחורי איגוד צעירי סקווירא‪ ,‬ל" תשנ"ח‪ .‬ג( בשיחה לתלמידי ישיבתינו הקדושה חוק"ב תשנ"ט‪ .‬ד( וישב תשס"ב‪.‬‬

‫מנהג העול‪ #‬בהבלי‪ #‬ושטותי‪ #‬ושמחת הוללות‪ ,‬רק‬ ‫לבחינת השפעות והתקשרות כל המדות‪ ,‬ועי"ז נשפע כל‬ ‫]א[ ובהזדמנות אחרת הוסי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א מה‬
‫הריקודי‪ #‬יהיו לש‪ #‬בירורי אוכל מתו הפסולת ועי"ז נעשה‬ ‫השפעות טובות בעול‪ #‬וכל החסדי‪ #‬בבחינת 'ישועות בו‬ ‫שהפטיר הרה"ק רי"ד מבעלזא זי"ע ע"ז‪" :‬אי קע נאר זאג‬
‫כל המשכות והשפעות טובות‪".‬‬ ‫מקיפות' בכל עת זוכי‪ #‬ישראל לישועות ע"י מקיפות שה‪#‬‬ ‫וואס דער אלטיטשקער ]כ כינה הסב"ק רבי אהר‬
‫]ג[ והוסי רבינו‪" :‬כ'מיי אז ס'געווע ביי די חתונה פו‬ ‫עושי‪ #‬מקיפי‪ #‬ושמחי‪ #‬בעיגולי‪ ...#‬וזוכי‪ #‬לכל הלבושי‪#‬‬ ‫מטשערנאביל זצוק"ל[ האט געזאגט‪ ,‬אבער ווי אזוי דער‬
‫הרה"ק רבי משה ד מסקווירא זי"ע ]בנו של כ"ק מר מהר"י‬ ‫קדושי‪ #‬ולהתקשרות כל המדות להשפיע כל החסדי‪ .#‬אכ‬ ‫אלטיטשקער האט עס געזאגט דאס קע אי נישט נא‬
‫זצוקללה"ה[‪ ,‬וועלכער איז געווע א איידע‪ #‬אי טאלנא; סיי‬ ‫באופ שלא יהיה ח"ו שמחת הוללות כי א‪ #‬בנקודת הלב‪...‬‬ ‫זאג" עכלה"ק‪.‬‬
‫רבי איציק'ל סקווערער או סיי דער טאלנער זענע געווע ביי‬ ‫ועי"ז יכולי‪ #‬לרקד ולברר כל הפסולת ולהמשי כל‬ ‫]ב[ וזל"ק )בספרו ברכת דוד‪ ,‬שבועות( "נודע מספרי‪ #‬כי ריקוד‬
‫די חתונה‪ .‬זי האט נא געלעבט ווע דער טאטע ז"ל איז‬ ‫השפעות‪".‬‬ ‫הוא בחינת בירורי בירור הרע מטוב מלשו בירור וריקוד‬
‫געווע דא אי אמעריקא‪ ,‬זי איז געווע א זקינה פו עטליכע‬ ‫וכעי"ז )בספר הנ"ל‪ ,‬שמח"ת( "הריקוד הוא בחינת בירורי אוכל‬ ‫פסולת מתו האוכל‪ ...‬וישראל בעת שמחת‪ #‬בריקוד‪ #‬המה‬
‫ניינציג יאר‪ .‬ביי איר איז דאס געווע"‪.‬‬ ‫מתו הפסולת בבחינת 'כיצד מרקדי'‪ ,‬שלא ירקד מחמת‬ ‫מתקשרי‪ #‬באגודה אחת בעיגולי‪ #‬ובמקיפי‪ #‬סביב שרומז‬
‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬
‫לקראת שבת \ א‬ ‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬ ‫משלח גבוה‬
‫לקט ידיעות ומדרשי נפלאי בפרשת השבוע‬ ‫אוצר מאמרי יקרי ‪ ,‬מפז נבחרי ‪ ,‬על פרשת השבוע נאמרי‬

‫• מדוע נרצע העבד דוקא בדלת?‬ ‫פניני יקרי‬


‫והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה )כא‪ ,‬ו(‪ .‬שא

‫יברח מבעליו‪ ,‬רציעת אזנו תוכיח עליו שהוא עבדו‪ ,‬כשתהי'‬ ‫כי תפגע שור אויבי או חמורו תעה השיב תשיבנו לו‬ ‫ועבדת את ה' אלקיכ ובר את לחמ ואת מימי ‬
‫ניכרת שוה לרציעת הדלת ]‪-‬כי המרצע הנקיב את הדלת‬ ‫)כג‪ ,‬ד(‪.‬‬ ‫)כג‪ ,‬כה(‪.‬‬
‫יחד ע
האוז[‪ ,‬וג
האדו לא יוכל לערער על עבד אחר‪,‬‬ ‫יש לפרש ע"ד רמז‪ ,‬ע"פ ששמעתי שא אד‬ ‫יש לרמז בפסוק זה‪ ,‬מה שאמרו חז"ל )ברכות לב‪(:‬‬
‫רואה באחד שעובר עבירה‪ ,‬בודאי יש בו מעי אותו‬ ‫"חסידי הראשוני היו שוהי שעה אחת ומתפללי‬
‫שהרי רציעת העבד והדלת לא יהיו שוות‪ ,‬כי האחת תהי'‬ ‫עו‪ ,‬כי א לא היה בו כלל לא היה רואה אותו‪ ,‬וצרי‬ ‫שעה אחת‪ ,‬וחוזרי ושוהי שעה אחת"‪ .‬ומקשה‬
‫חזקוני‪ ,‬הדר זקני
‬ ‫גבוה והאחרת תהי' נמוכה‪.‬‬ ‫הרואה תיכ‪ $‬לפשפש במעשיו ולמצוא בו מעי אותו‬ ‫הגמרא‪" :‬וכי מאחר ששוהי תשע שעות ביו בתפלה‪,‬‬
‫עו‪ ,‬ולעשות תיכ‪ $‬תשובה על עוונו‪ ,‬ובזה נעשה‬ ‫תורת האי משתמרת‪ ,‬ומלאכת האי נעשית?"‪,‬‬
‫• פירושו של "שור רעהו"‬ ‫החוטא כסא לתשובתו‪ ,‬ויהיה יכול להיות שג החוטא‬ ‫ומתרצת הגמרא‪" :‬אלא‪ ,‬מתו שחסידי ה תורת‬
‫וכי יגו שור איש את שור רעהו )כא‪ ,‬לה(‪ .‬אמר ב זוטא‬ ‫יחזור בתשובה מחמת תשובת הרואה‪.‬‬ ‫משתמרת ומלאכת מתברכת"‪.‬‬
‫כי 'רעהו' תואר לשור‪ .‬ולא ראה כי שור איש סמו" הוא‪ .‬וכ‬ ‫ולפי זה י"ל כי תפגע שור אויבי או חמורו ‪-‬‬ ‫וזהו‪ :‬ועבדת את ה' אלקיכ בעבודת התפלה‪,‬‬
‫אב עזרא‬ ‫שור רעהו‪ .‬ואי לשור ריע רק ב זוטא לבדו!‬ ‫כשתבחי ב'חומר' חביר שתועה באיזה עבירה‪ ,‬אזי‬ ‫כמ"ש 'איזהו עבודה שבלב זו תפלה'‪ ,‬ועי"ז ובר את‬
‫עצה טובה אשמיע ל‪ :‬השב ‪ -‬תשיב אתה בתשובה‬ ‫לחמ ואת מימי שיתברכו ה הלח ומי כפשוטו‪,‬‬
‫• המגדל יתו בביתו מקיי בזה מצות פריה‬ ‫על עבירה כזו‪ ,‬ועי"ז תשיבנו לו ‪ -‬יגרו שג החוטא‬ ‫וג התורה שנמשלה ללח )משלי ט‪ ,‬ה( ולמי )ישעי' נה‪,‬‬
‫ורביה‬ ‫תורי זהב‬ ‫ישיב בתשובה‪.‬‬ ‫ברית אבר‬ ‫א(‪.‬‬
‫כל אלמנה ויתו לא תענו )כב‪ ,‬כא(‪ .‬נסתפקתי במי‬
‫שגידל יתו ויתומה בתו" ביתו א נחשב זה קיו פריה‬ ‫ניצוצי אור‬
‫ורביה‪ ,‬כיו דאמרו חז"ל )מגילה יג‪ (.‬המגדל יתו ויתומה‬
‫ומעורבב בלי צלילות הדעת‪ ,‬לא תאחר ‪ -‬לא תתנכר‬ ‫ומראה כבוד ה'‪ ,‬הסימ להאד לידע א עבודתו‬
‫בתו" ביתו‪ ,‬מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו‪ ,‬א כ יש לומר‬
‫מעבודת ה'‪ ,‬כי אדרבה בכור בני תת לי ‪ -‬ההתגברות‬ ‫היא כבוד להקב"ה‪ ,‬ושהקב"ה נהנה מהעבודה‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫דהוי נמי כאילו קיי פריה ורביה וכו'‪ .‬ולכאורה נראה דזה‬ ‫בשעה זו היא המובחרת מהעבודה שביכולת לית לי‪.‬‬ ‫כאש אוכלת ‪ -‬א לבו בוער באש בעת העבודה‪ ,‬שזה‬
‫תלוי בפלוגתת הדרישה ע הטו"ז ביו"ד )סי' רמב( וכו'‪ .‬אבל‬ ‫נוע מגדי‬ ‫מוכח שהקב"ה מתענג מעבודתו ומסייע אותו לעשותו‬
‫להטורי זהב שהוא שוה ממש אז יוצא בה פריה ורביה‪.‬‬ ‫רק שבתו ית ‪ -‬אכילת מאכלי השבת‪ ,‬ורפא ירפא‬ ‫קדושת לוי‬ ‫בשלימות‪.‬‬
‫חכמת שלמה אב העזר סי' א' סעי' א'‬
‫תפארת שלמה‬ ‫‪ -‬ממשכת רפואה‪.‬‬ ‫מלאת ‪ -‬ג כשאתה סבוב בתלאות ודמע ‪-‬‬
‫• מכל פסיעה של עולי הרגל נברא מלא‬
‫שלש פעמי בשנה יראה כל זכור" )כג‪ ,‬יז(‪ .‬שמעתי‬ ‫נוע שיח‬
‫מגדול אחד שקרא במדרש שכשבני ישראל היו עולי

‫לרגל מכל פסיעה הי' נברא מלא אחד‪.‬‬ ‫אמרו לו ששמעו מהאריז"ל‪ ,‬שכמש עשרי שנה‬ ‫ואלה המשפטי‪ - #‬ואלי דיניא‬
‫פתח עיני
‪ -‬להחיד"א‪ ,‬סוכה מט‪:‬‬
‫מקוד נסעו שני אנשי ביחד על ספינה‪ ,‬ונסעו‬
‫ממקו פלוני למקו פלוני‪ ,‬ש האחד כ וכ וש‬ ‫האריז"ל מיישב סתירת שלושת הפירושי על‬
‫"ואלה המשפטי"‬
‫• מה הי' "ספר הברית"?‬ ‫השני כ וכ‪ ,‬והי' אצל האחד הרבה כס‪ $‬וזהב עמו‬
‫ולהשני לא הי' לו‪ ,‬ונת הלואה למא דלית לי'‬ ‫איש אחד מאר פויל‪ ,‬גביר גדול‪ ,‬עשה שידו‬
‫ויקח ספר הברית ויקרא באזני הע וגו' )כד‪ ,‬ז(‪.‬‬ ‫לבתו ע ב‪-‬זוגה ממצרי‪ ,‬ונת מוהר לבתו מאה‬
‫שכשיבוא לביתו ימסור לו‪.‬‬
‫רש"י‬ ‫מבראשית עד מת תורה ומצוות שנצטוו במרה‪.‬‬ ‫אלפי סלעי‪ .‬לא הגיע שנה שניה עד שמתה בתו‬
‫המלוה לא בא חזרה‪ ,‬והלוה לא הי' לו למי למסור‪,‬‬
‫רבי אומר מצוות שנצטוה אד
הראשו‪ ,‬ומצוות‬ ‫ונשארו אצלו‪ ,‬ומתו שניה‪ .‬ותבעו אות לדי בבי"ד‬ ‫ל"ע‪ ,‬ונשאר המוהר ביד הבעל‪ ,‬ומאחר שיש תקנה‬
‫שנצטוו בני נח‪ ,‬ומצוות שנצטוו במצרי
ובמרה‪ ,‬ושאר כל‬ ‫של מעלה‪ ,‬המלוה תבע מעותיו ולא רצה למחול לו‪,‬‬ ‫שא האשה מתה בשנה ראשונה בלא בני אי הבעל‬
‫והלוה טע מה היה לי לעשות אחרי שלא הי' למי‬ ‫יורש את אשתו‪ ,‬ע"כ נסע האב של הבת למצרי‬
‫המצוות כול‪ .‬רבי ישמעאל אומר פרשת שמיטי‪ ,‬יובלות‪,‬‬ ‫לקבל הנד שלו‪ ,‬ולקח ניירות מכל גדולי הרבני‪ ,‬וג‬
‫לית‪ .‬פסקו הב"ד של מעלה‪ ,‬שהלוה יבוא בגלגול‬
‫ילקוט שמעוני ש
‬ ‫ברכות וקללות‪.‬‬ ‫נקבה והמלוה בגלגול זכר‪ ,‬וינשאו זה לזה‪ ,‬ואותו‬ ‫מהמהרש"ל‪ ,‬שמתקנת ר"ת )המובא באהע"ז סי' נ"ג( יורש‬
‫פירוש מורי אבי לפי הפשט אלו עשרת הדברות‪.‬‬ ‫הסכו ע הרוחי תת הנקבה להזכר נד‪ ,‬ואח"כ‬ ‫אבי‪-‬הכלה את בתו בשנה הראשונה‪ ,‬ובא למצרי‪.‬‬
‫רבי יהודה החסיד‬ ‫תמות בתו שנה במצרי במקו שלא נפשטה תקנת‬ ‫אבל היות שש לא חשו על תקנת ר"ת כי ה‬
‫ר"ת‪ ,‬וישאר אותו הסכו אצל הזכר; וג הזכר לא‬ ‫ספרדי‪ ,‬ע"כ יעצו לו שירצה לדו אצל האר"י‪ ,‬שהוא‬
‫• המעלות שהשיגו בנ"י כשאמרו נעשה ונשמע‬ ‫יארי ימי כי רק בא לעול לקבל החוב שהיה מגיע‬ ‫חות עצמו אשכנזי‪ ,‬וג חתנו של האיש הי' ג"כ‬
‫כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע )כד‪ ,‬ז(‪ .‬א"ר אבא בר‬ ‫לו מהלוה‪.‬‬ ‫אשכנזי‪ ,‬וש נכתב הכתובה‪ ,‬כי רק אח"כ נסע לגור‬
‫כהנא כשעמדו ישראל על הר סיני ואמרו כל אשר דיבר ה'‬ ‫ופי' המשפטי הוא‪ ,‬כי על תיבת משפטי איתא‬ ‫במצרי‪.‬‬
‫נעשה ונשמע מיד חבב הקב"ה ושלח לכל אחד ואחד מה‬ ‫בתרגו "ואלי דינייא"‪ ,‬ובפתח אליהו איתא "משפט‬ ‫באו להאר"י ולא רצה לקבל על‪-‬עצמו לדו די‬
‫איהי רחמי" ובזוהר איתא "דא רזא דגלגוליא"‪,‬‬ ‫תורה‪ ,‬רק הציע לעשות פשרה בי הצדדי‪ ,‬ונתרצו על‬
‫שני מלאכי
והי' אחד חוגר לו זיינו ]כלי זיי להנצל מכל‬ ‫זה‪ .‬ואמר האר"י שלא יטול האב המעות‪ ,‬רק ישארו‬
‫ולכאורה אינו מוב ג' פירושי שסותרי זה את זה‪,‬‬
‫פגע ומלא המות[ ואחד נות לו עטרה בראשו‪ .‬א"ר סימו‬ ‫אכ‪ ,‬במעשה זו מוב‪ ,‬כי המשפט בב"ד של מעלה הוא‬ ‫אצל החת‪ .‬נסע האב לפויל בפחי נפש‪ ,‬וקוד‬
‫פורפראות ]בגדי מלכי
להגי מ היסורי
‪ ,‬כלבוש המגי‬ ‫די‪ ,‬אמנ עכ"ז יש רחמי ע"י גלגול‪.‬‬ ‫נסיעתו אמר האבא להאריז"ל‪ :‬א‪ $‬כי נתרציתי על‬
‫מקור וחו
[ הלביש‪ .‬שנאמר ואלביש" רקמה‪ .‬רבי הונא‬ ‫אמר המהרש"ל‪" :‬הלא הדי מפורש היפו מזה"‪.‬‬ ‫פסק שלכ א‪ $‬שלא ע"פ די תורה‪ ,‬עכ"ז מה אגיד‬
‫דציפורי אמר זונאיות ]חגורות[ חגר לה
שנאמר ואחשב"‬ ‫אמרו לו‪" :‬ומה לו לעשות אחרי שהוא רואה הדבר כמו‬ ‫להרבני ששלחוני‪ .‬א"ל האר"י‪" :‬אמור לה שאמרתי‬
‫בשש‪ .‬רשב"י אומר כלי זיי חגר לה
וש
המפורש חקוק‬ ‫שהוא אמר לה"‪ .‬שאל המהרש"ל "ומה יעשו אות‬ ‫כ‪ ,‬שכ כתוב בתורה ואלה המשפטי"‪.‬‬
‫מדרש תנחומא פ' תצוה פסקא יא‬ ‫עליו וכו'‪.‬‬ ‫שאינו רואי"‪ ,‬השיבו לו שלמעלה מסבבי‪ ,‬שדיני‬ ‫ובא האיש וסיפר לה מעשה זו‪ ,‬אמנ הגה"ק‬
‫כאלו יבואו רק לעיני הרואי‪.‬‬ ‫המהרש"ל ששמע נפלאות האריז"ל‪ ,‬ולא האמי‬
‫• דברי מותרי למד משה ביו‪ ,‬ודברי‬ ‫מעשה הש ‪ -‬קאמארנא‪ ,‬ד‪ $‬נב בהג"ה‬ ‫שפועל בכוחות דקדושה עליונה‪ ,‬רק חשב שהוא עושה‬
‫אסורי בלילה‬ ‫זאת בכח שאינו בא מצד הקדושה ח"ו‪ ,‬וחשב כמ"פ‬
‫א‪ #‬ענה תענה אותו וגו ' שמע אשמע צעקתו‬ ‫להחרי ר"ל את האריז"ל ותלמידיו הקדושי‪ ,‬ועכשיו‬
‫ויהי משה בהר ארבעי יו וארבעי לילה )כד‪ ,‬יח(‪ .‬סת‬
‫למה סירב הרה"ק רבי דוד'ל דינוב'ער זי"ע‬ ‫בשמעו ג מעשה הנ"ל‪ ,‬ציר‪ $‬להחלטתו ג עני‬
‫יו לילו עמו א"כ יאמר ארבעי יו‪ .‬וארבעי לילה למה‪,‬‬ ‫מגלה פני בתורה שלא כהלכה‪.‬‬
‫מליכנס בה'קרעטשמע'?‬
‫אלא התורה היא תורה שבכתב ותורה שבעל פה עשה ולא‬ ‫והנה כאשר נודע זאת להאריז"ל‪ ,‬ציוה לתלמידיו‬
‫תעשה‪ ,‬טמא וטהור‪ ,‬מותר ואסור‪ ,‬כשר ופסול‪ ,‬כל אחד יש‬ ‫פע אחת שבת הרה"ק רבי דוד'ל דינוב'ער זי"ע‬
‫אצל ידידו וריעו הרה"ק בעל דברי חיי זי"ע בצאנז‪,‬‬ ‫הקדושי‪ :‬רבי חיי וויטאל ורבי ישראל סרוג‪ ,‬שיסעו‬
‫לו תחו
וגבול‪ .‬תורה שבכתב ומצות עשה וטהור ומותר‬ ‫עד‬ ‫וביו א' ליווה הדברי חיי את הצמח דוד לדרכו‪,‬‬ ‫לעיר לובלי להראות לו שצדיקי המה‪) .‬ע"ע במקורו‬
‫וכשר הי' לומד ביו
‪ ,‬ותורה שבעל פה ולא תעשה וטמא‬ ‫המש על עמוד ד'‬
‫שהגיעו להכפר הסמו לצאנז‪ ,‬והי' ש יהודי בעל‬ ‫המעשה באריכות(‪.‬‬
‫שפתי כה‬ ‫ואסור ופסול הי' לומד בלילה וכו'‪.‬‬ ‫המש על עמוד ד'‬ ‫וכאשר באו השלוחי שאל המהרש"ל על הנזכר‪,‬‬

‫המש על עמוד הבא‬

‫הפרשה‬
‫א‬ ‫על‬
‫לקראת שבת \‬ ‫אור‬ ‫נראה‬
‫שבת‬ ‫באור‬
‫לקראת‬ ‫ב‪/‬‬
‫סיפורי צדיקי על יומא דהילולא‬ ‫סיפורי ועובדות מקוריי‬

ïåô èééöøàé íåö ïéàåùéð-úçîù éîùø


ì"÷åöæ áåìà÷ ïåô ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä à"èéìù é÷ñøòååè áåã íäøáà éáø ö"äøä ìù
à"ô÷ú øãà 'æ ä"äìì÷åöæ ø"åîãà ïøî ÷"ë úãëð â"áò
- ÷"ôì æ"ëùú úðù åéìñë ùãåç -
æéà øòëìòåå ,ùéô á÷òé éáø ÷éãö à ,øéáâ øòñéåøâ øòèðà÷àá à èðéåàååòâ èàä áåìà÷ èàèù øòã ïéà
,øòáåìà÷ øòâéìééä øòã ïåô äëøá à ïòîå÷àá èàäòâ èàä øò ïåà èàèù ïéà ïãéà òðòòæòâðà éã ïåô ïòååòâ ÷"äøàá øãäå øàô áåøá ââçð çìùéå ÷"áù - óåøôéåà úáù
.øàé èøòãðåä øòáéà èáòìòâ ò÷àè èàä øò ïåà íéðùå íéîé úåëéøà óéåà à÷ååéøèñéîçøî ïðçåé éáø ø"åîãàä ÷"ë ïúåçîä ìù åùøãî úéáá
èñòâ ïáàä æåî øò æà èéé÷øàèù ïöðàâ ï'èéî ïèìàäòâðééà èàä øò òëìòåå âäðî à èàäòâ èàä á÷òé éáø .ò"éæ
.äãåòñ ïâéã'úáù íåö ïöòæ èðò÷òâ èùéð êéæ øò èàä èñòâ ïéé÷ ïà ,úáù óéåà ø"åîãà ïøî ÷"ë é"ò ÷"äéòô íâ ââçð ïåùàøä - ìéôùøàô
ïåà ééðù òñéåøâ à èæàìòâôàøà êéæ èàä ñò ,âàèéîëàð ùãå÷ úáù áøò ïâéèñàøô à ïéà ìàîà èøéñàô äãøéù úåéäå ,âåäðë øúúñî-ì÷ úøéîà øçà ñ"ìùá ä"äìì÷åöæ
èùéð êéæ ïåà íééäøòãðéà ïèìàäàá êéæ èàä øòãòé ,ñàâ øòã óéåà ïùèðòî ïòö ïôòøè èùéð ïò÷ ïòî ,íéëøãä ìò øùé òñéì úìåëéá äéä àìå ,ìåãâ-âìù çìùéå ÷"áùá
.ñàâ øòèìà÷ øòã óéåà ïòîå÷åöñéåøà èâàååøòã øîæ-éìëá ïâðì ïîæåäù ì"æ êéìøò è"åé 'ø ç"äøä òéâä àì
èùéðëàð èàä øò ïåà úáù ãìàá ïéåù æéà ñò ,èòôù ïéåù èøòåå ñò ,èâøàæàá íåøà êéæ èééøã á÷òé 'ø .âåäðë 'ìéôùøàô'äá
ïééæ ïëòøá èùéð êàã ïò÷ øò ,ïåè øò èòåå ñàåå ,èëàðééá äãåòñ øòã óéåà ïòðòãàìåöðééà íéçøåà ïéé÷ æ"îäøá êøéá àìå áø-ïîæ ïéúîä ä"äìì÷åöæ ø"åîãà ïøî ÷"ë
!âäðî òâéãðòèù - ä"ò ùèéååà÷ôòì ìãðòî íçðî 'ø ç"äøä õø ,úøåîæúá åðâéð íøè
èæàìòâñéåøà êéæ øò èàä éåæà ïåà ìååéèù ïééæ èéî ïåà ìèðàî ïééæ èéî èöìôòâðà íòøàåå èåâ êéæ øò èàä øåðéëå ïçìùä ìò äìò ìéãáîä-úëøá øçàå ,ïåëéùä éáùåú é÷éúåî
.çøåà ïà ñòôò ïëàî êéæ èòåå øùôà ,èðò÷òâ èàä øò åàåå ïëåæ ïòâðàôòâðà èàä øò .èñàøô øòã ïéà ïøî êøéá æà åàå ,ìéôùøàôä-úçîù ìâøì íéðåâéð äîë ïâéð ,åãéá
æéåä ïééæ ïåô èééåå èùéð éåå è÷øòîàá âðåìöåìô øò èàä ééðù éã ïéà ïëéø÷îåøà äòù ééååö êàð ,êéìãðò .(ãåòå ;ùèéååà÷ôòì à"ø ;õøàååù î"ø éôî) æ"îäøá
ïèøàåå ïìàæ ééæ æà ééæ åö èðòä éã èéî ïøàô ïòîåðòâ ãìàá èàä øò .ééðù òëéåä éã ïéà ïùèðòî ééååö êéæ ïôòìù åéøåâî øéò - éñðàî øéòì ïøî òñð úéìèä-ìåôé÷å äìãáä øçà
.ééæ èéî ñòôò ïãòø âéèëéåå óøàã øò ,íéà óéåà éãë ,ï"áãç - à"èéìù õéðæéååî ø"åîãàä ÷"ë äìëä éáà ìù
ééæ èàä ïåà ,ïôàìòâ ïâò÷èðà äçîù ïééà èéî ééæ æéà á÷òé 'ø ïåà èìòèùòâôà êéæ ïáàä ïùèðòî ééååö éã úéáá äáø äçîùá ââçðù 'éðùä ìéôùøàô úçîùá óúúùäì
ééá ïáééìáøàô ïåà ïòîòøàååàåöðà ìñéáà êéæ íééäøòãðéà íéà åö ïòîå÷åöðééøà ïèòáòâ ïåà ïâàìùòâøàô ãìàá øéòä áåçø ìò ïøî éðô úà åìáé÷ õéðæéåå éãéñçî íéáø .åùøãî
.âäðî ïééæ ïåô ïæàìëàð ïôøàã ,íåìùå ñç ,èùéð ìàæ øò æà éåæà ,úáù óéåà íéà ìçàì ïøî äìò ìéôùøàôä úâéâç øçàå ,äçîù-éðåâéðå ùà-éãéôìá
'ø øòáòâèñàâ øòééæ ïòâðàâòâëàð ãìàá ïòðòæ ïåà âðåðòãàìðééà íåö èôàëòâåö êéæ ïáàä ïùèðòî ééååö éã úò ,ùâøîä-äæçî íéøôñî íéçëåðäî íéáø .äìëäì è"æî úëøá
ãìàá ïåà èîòøàååòâðà ïééô êéæ ééæ ïáàä æéåä ïééæ ïéà âéãðòîå÷ðà .æéåä íòðééù ïééæ ïåô âðåèëéø ïéà á÷òé -åéðéòî íéìæåð úåòîãù ãò äáø úåùâøúäá è"æî ïøî êøéáù
.ïñééáåöøòáéà úåðåæî ïåà ïò÷ðåøè åö íòøàåå ïòîå÷àá .(ãåòå ;é÷ñøòååè é"àø ;à"èéìù ã"àø ö"äøä ìù ç"à éôî) íéøåäèä
øòîéö ïëéìøòä à ïéà èøéôòâðééøà ãìàá ééæ ïòî èàä õøàä ñàã èôàëøòã ñàååèò êéæ ïáàä ééæ øàð-éåå
èìòèùòâåö ééæ èàä ïòî ñàåå ñòìà åö èãééøôòâ êéæ ïáàä ééååö éã .úáù óéåà ïòðòãøàðééà êéæ ïìàæ ééæ åàåå ìù åáøòá äîéé÷úä ïåëéùä úåáåçø ìò úåô÷äå ïúçä éðô úìá÷
.è÷ðàãàá óéè êéæ ïáàä ïåà úçìùîù øçàì ,åéìñë å"è íåéì øåà - áùéå úùøô ïåùàø íåé
ïåà ïñòâòâ ïáàä ééæ ,äçôùî òééøèòâ ïééæ ïåà á÷òé 'ø øàô ïòæòâñéåà èøàô øòáà ééæ ïáàä òðãàî ìñéáà éðô úìá÷ .äôåòúä äãùá íéðúåçîäå ïúçä éðô ìá÷ì åòñð äãáëð
íòðãàî à ïâéåöòâ ïáàä ééæ ñàåå ùèàë øòáà ,ééæ ïåô èøòäòâ èùéð ïòî èàä äëøá ïéé÷ øòáà ïò÷ðåøèòâ ïåëéùä éáùåúå éøåçá úåøùò é"ò ïåëéùä ùàøá äîéé÷úä ïúçä
.ïèñòá ïåà ïèñðòù ïåô ïòîå÷àá øòèééåå ééæ ïáàä èëàãøàô .ì"æ éàáâ äùî 'ø ç"äøä íùàøáå
âðåìöåìô ééååö éã ïòðòæ äìãáä ïëàî ïèéîðéà ïèìàäòâ èàä á÷òé éáø ïòåå ùãå÷ úáù éàöåî øàåáîë ÷åùä áéáñ úåô÷ää åùò ,ïåëéùäì íòéâäá óëéú
ïåà øòáéåø ãìàåå ïòðòæ øéî" ,äçôùî øòöðàâ øòã ïåô ÷òøù øòã åö êéåä ïâéøùòâñéåà ïåà ïòâðåøôùòâôéåà ïàñøòôòæã úåáåçø ìò äúéä úåô÷ää ,'ùãç øåà' ÷"äôñá
,ïâééì÷òååà óëéú ïòî èòåå ïìòèù ïâò÷à ïøéáåøô êéæ èòåå ñò øòåå !èìòâ òöðàâ ïééã ïáòâøòäà åèñìàæ ïéåù ,['éù ãìòôðøéã é"ø ìù åúéá íåéäë] ìëåàä-úåðç áéáñ ,ïàîåøèå
"!ïåè åö ñàåå ïééæ èùéð ïéåù èòåå ïøòåå øéåàååòâ èòåå ééöéìàô éã øàô êàð .äçîù éðåâéð íéðâðîå úåáåçøä éãéöá íéãîåò íéáùåúäùë
èåè ñò ñàåå êéìè÷ðåô ïôàë åö èòéôñò èàä øò øòãééà êàð ,èøòååéìâøàô éåå ïééèù ïáéìáòâ æéà á÷òé 'ø ã"îäéáäî ä"äìì÷åöæ ø"åîãà ïøî ÷"ë àöé ,úåô÷ää øîâá
.òéìéîàô øòöðàâ ïééæ èéî íòðééàðéà ñéô ïåà èðòä éã ïãðåáòâ ïòååòâ ïéåù øò æéà ,êéæ ïñéð 'á ã"îäéáä úôéøù úåá÷òá] äðè÷-äáéùéä ìëéäá æà äéäù
ïééååòâ òøòèéá à ïéà ïëàøáòâñéåà èàä òèìééöòâ ïòðòæ ïèåðéî òðééæ æà ïòæòâ èàä øòëìòåå á÷òé 'ø íîò ñðëðå ,'çä íéçøåàäå ïúçä úà ìá÷ì ïéúîäå [ò"ì å"ëùú
éã ï÷àôðééà ïòîåðòâ ìééååøòã ïáàä òëìòåå ,øòáéåø éã ééá ïèòá êéæ ïòîåðòâ èàä ïåà ,ãøò øòã óéåà âéãðòöéæ .ã"îäéáäì
ïáàä ééæ ñàåå íéà èéî ïåè ééæ ïòðò÷ íòãëàð ïåà "äëìî äåìî" ïñò ïæàì øàð íéà ïìàæ ééæ æà ,âøàååøòáìéæ ø"åîãàä ÷"ë ïúåçîä úà ìàù íéøáãä ïéáå ,íäîò ççù ïøî
.ïåè èìàååòâ ã"øäî ïøî ÷"ë ìù åùã÷-éðô úà úåàøì äëæ íà ò"éæ ïðçåé éáø
øòáéà âéãðòééèù ,èòáòâ ïééæ ïáòâåöëàð íéà ïñàìùàá øòáéåø éã ïáàä êéæ ïùéååö ñòåîù òöøå÷ à êàð ïëàù áéùä ïúåçîäå ,àùéã÷ ã"åéã åîåöéò äéä æàù - ä"äìì÷åöæ
êéæ ìééà" ,âéãðâàæ ,ùèðåàåå ïèöòì ïééæ ïøéôñéåà èæàìòâ íéà ééæ ïáàä ïãøòååù òè÷òøèùòâñéåà èéî íéà åùã÷-éðô úà úåàøì äëæ àì äùòîì êà ,àøéåå÷ñ øéòá íòô äéä
"!åèñàä äòù òáìàä ïééà êàð ,ãéùæ åã øòèðåà òåãéë ,úøçà øéòá ã"øäî úáù àåää ÷"áùá éë ,ã"øäî ìù
ïåô ïèééøâåö âéñééìô ïòîåðòâ ïåà ãøò øòã ïåô èìòèùòâôéåà á÷òé 'ø êéæ èàä èéé÷ðëàøáòö à èéî .(øòâøòá î"ø éôî) ùãå÷-úåòñîá äáøäù
ïòðò÷ êàð èòåå øò ñàåå ìàî òèöòì ñàã æéà ñò æà âéãðèëàøè ,èâàîøàô èàä øò ñàåå ïèñòá ïåà ïèñðòù ìä÷ä ìëì ä"äìì÷åöæ ø"åîãà ïøî ÷"ë äøåä áùéå éðù íåéá
."äëìî äåìî" ïñò åö ïééæ íéé÷î ø"åîãàä ÷"ë ïúåçîä ìù àéðñëàä úéáì åøáòéù ùãå÷ä
,íéà ïåô ÷éìá ïéé÷ ôàøà èùéð ïòîòð øòáéåø éã ïòåå ,ïùàååòâ êéìøò êéæ øò èàä ÷òøù èéî ïòîåðòâîåøà (èìòååæåø áåçøá ,ïééèùôàä éìúôð 'ø ç"äøä úéáá) ì"öæ à÷ååéøèñéîçøî
òðééæ èëàîøàô øò èàä ïòâðåìùòâôàøà ñò èàä øò øàð éåå ïåà äìç ì÷éèù à ïèéðùòâôàøà êéæ èàä øò (õøàååù î"éøå à"èéìù øòééøá è"åéùø â"äøä éôî) íåìù ìá÷ì
àì éì 'ä ...àø÷à êì éì øöá ...àøåðå íåéà øéãà éåà" ,äðååë ìéô èéî úåøéîæ éã ïòâðéæ âéöøàä ïòîåðòâ ïå àïâéåà äéäù ã"îäéáäá ö"äçà áùéå 'â íåéá äîéé÷úä íééðò úãåòñ
.è-â ïâéèëòîìà íòðéà ïåçåèéá ïåà äðåîà ïééæ ïøéåìøàô èùéð ïåà è÷øàèùòâ êéæ èàä øò "!...àøéà ïøî ÷"ëù ,åæ äãåòñá äéäù øéãð øáã ïééåöéå ,äáéùéä ïéðáá æà
èâðéæ ïòî ïåà è÷éåô ïòî éåå ,÷éæåî ïøòä ïòîåðòâ âðåìöåìô êéæ èàä õàìàô ñ'á÷òé 'ø ïåô ïñéåøãðåô éôî) íéëøáàì íâ øìåã-òáø ìù úåòáèî ÷ìéç ä"äìì÷åöæ ø"åîãà
÷òøù à ééæ èàä èøòäòâ ñàã ïáàä øòáéåø éã éåå .èâðéøôù ïòî ïåà èøàã èöðàè ïòî ïåà ,úåøéîæ òâéöøàä .(øòééøá ù"éøâä ;øòééøá ù"éø
ïòååòèàø åö éåæà ïøéáåøô åö ïòâðéøôùòâñéåøà ïåà øòèñðòô éã èëàîòâôéåà ãðéååùòâ ïáàä ééæ ,èôàëòâðà .ä-÷ úáäìù ùà éôùøá âåäðë 'ã íåéì øåà äîéé÷úä ìàî-ïúçä
.ïáòì øòééæ ô"å÷ä ìà ïåëéùä éáùåú ìë åñðëð äôåçä íåé ìù åîåöéòá
ïééèùøàô èðò÷òâ èùéð ïáàä ééæ ,èøòãðåàååøàô ïöðàâðéà ïééèù ïáéìáòâ ïòðòæ äçôùî ïééæ èéî á÷òé 'ø
,âåäðë '÷ðàùòâ äùøã' ÷éðòäìå äðåúçä-úåàöåäì úåòî íåøúì
ééæ ,ïñéåøãðéà ïöðàèòâ ïòðòæ òëìòåå ïùèðòî éã ïòååòâ ïòðòæ ñò øòåå ïåà ,ïèðà÷éæåî éã ïòååòâ ïòðòæ ñò øòåå
ïåà øòèñðòô íåö ïòâðàâòâåö æéà øò .ïøéñàô èæåîòâ ñð à èàä øòëéæ æà ïòðàèùøàô ãìàá ïáàä .àúååãçã ïãéòá ÷"ôî êøáúäì ïëå
èùéð íòðéé÷ èàä øò ïòåå ïáéìáòâ øò æéà èøé÷àù éåå øòáà ,øòèòø òðééæ ïôòøè åö âéãðòôàä è÷å÷òâñéåøà ùàøä-úåøòù øôúñä ïøîù ù"ðà áø÷á äòåîù äòéâä ö"äçà
.ïñéåøãðéà ïòæòâ ñçðéô éáø ö"äøä ìù úîãå÷ä ïéàåùéð] ïéàåùéðä úçîù ãåáëì
æéà ñò ñàåå ïìééöøòã èìàååòâ ïåà áåìà÷ ïåô ï'éáø ïééæ åö ïøàôòâøòáéøà ãìàá á÷òé 'ø æéà ãéñç à éåå ïøîù øçàîå ,ìåìà ùãåç úìçúá äúéä ,à"èéìù øòâàä íåìù
èìééöøòã èàä á÷òé 'ø øòãééà êàð ,áåèù ñð'éáø ïééæ ïéà ïòîå÷òâðééøà øàð æéà á÷òé 'ø ïòåå øòáà .ïòùòâ ãåáëì áåù øôúñä àì ,åîçð úáù ãåáëì òåáùë éðôì øôúñä
ïéåù íéà èàä ,èòååòèàøòâ êéìøòãðåàåå éåæà íéà èàä ñò øòåå ïâòøô èìàååòâ ïåà ùéðòòùòâ ïééæ ï'éáø ï'øàô íâ íà ïøîî ìàù à"èéìù 'éòùé éáø ÷"áùîäùå [äðåúçä
ïåô úåëæ øòã ïéà ïåà ,äìòî ìù àéìîô øòöðàâ øòã èéî ïòååòâ èøàã æéà êìîä ãåã" æà èøòôèðòòâ éáø øòã ,ïëáå .åãé ìò íéëñä ïøîå ,äçîùä ãåáëì åøôúñé íéáùåúä
øò èàä ùèðåàåå ïèöòì ïééæ ñìà èâðàìøàô ñàã èàä øò ñàåå ,äëìî-äåìî ïñòâòâ èàä øò ñàåå ãåã úãåòñ éôî) ìàøùé ìù íòåøå íäéáà úçîù ãåáëì íéáùåúä ìë åøôúñä
"!ïáòì ïáééìá åö ïòååòâ äëåæ .(ãåòå ;÷"áùî 'éòùé 'ø ç"äøä
'‫המש על עמוד ד‬ ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæ '‫המש על עמוד ד‬ - àáä ïåéìâá ú"éùäæòá àåáé êùîä -

‫לקראת שבת \ ג‬ ‫על הצדיקי ועל החסידי‬


‫דיני השכיחי למעשה ע"י הרה"ג ר' הערשל ראזנפעלד שליט "א‪ ,‬מו " "‬ ‫אוס דיני הנוגעי למעשה‬
‫לע"נ אאמו"ר ר' יעקב גרשו ב"ר שלמה ע"ה‬ ‫ע"י הגאו רבי יוס ישראל אייזנבערגער שליט"א‪ ,‬דומ"" דקהילתנו הק'‬
‫שאלות ותשובות שונות‬ ‫)ד(‬ ‫דיני המצויי במאכלי שבת‬
‫ש' מי שבישל מי בקדירה פארעווע והניח אצלו צלוחית של תינוק ע חלב‬ ‫‪Ë"χ˘Ë· ‡„ÈË˘Ù ˙Á‰‬‬
‫כדי לחממו‪ ,‬מה הדי של הקדירה  הא מותר לבשל בו לצור בשר או‬ ‫הרבה מהקוראי שאלו‪ :‬בנוגע מה שהבאנו בהעבר דטוב להחמיר מלית סאלאט או פיק"ל חמוצה וכדו' אצל‬
‫שנעשה חלבי‪.‬‬ ‫פשטידא ח שבקערה‪ ,ÌÁ Ëχ˘Ë ÌÚ ˙Á‡ ‰¯Ú˜· ‡„ÈË˘Ù ˙ÎÈ˙Á ÁÈ‰Ï Â‰Ó ,‬המצוי כמה פעמי ‬
‫ת' מותר דלא נבלע בליעת חלב תו הקדירה והוה נ"ט בר נ"ט‪ ,‬שהרי החלב נות‬ ‫במסיבת קידוש וכדו'‪) ‰ÈÙ‡ ¯Á‡ ÏÂ˘È· ¯ÂÒȇ ÌÂ˘Ó ˘È ‰Ê· Ì‚ ̇‰ ,‬דהפשטידא הוא אפוי ונעשה מבושל ע"י‬
‫טע בהצלוחית והצלוחית להמי ומש לקדירה‪ ,‬אבל יש מחמירי דכיו‬ ‫הרוטב שבכלי שני(‪.‬‬
‫דהוא בשעת בישול אמרינ דהחלב נבלע מיד בהמי וא"כ נעשה הקדירה חלבי‪,‬‬
‫תשובה‪ :‬נכו הדבר ˘‡‪ È˘ ÈÏη ÁÂÓ‰ ·Ë¯ ÍÂ˙ ÈÂÙ‡‰ ¯·„ Ô˙ÈÏ ÔÈ‬וכמו שכתב הרמ"א )סי' שי"ח ס"ה(‬
‫וא חממו בכלי שני פשוט דיש להתיר ]עיי יו"ד סי' צ"ה בפ"ת מביא ש דעת‬
‫החוו"ד דבשעת בישול לא אמרינ נ''ט בנ''ט משו שמפעפע‪ ,‬בכל הכלי‪ ,‬והבית‬ ‫דלכתחילה אי לית פת תו רוטב שבכלי שני כל זמ שהיד סולדת בו‪ ,‬אמנ נראה דכל זה הוא רק במניחו‬
‫אפרי ועוד פוסקי חולקי ע"ז דבכל אופ שיי ההיתר של נ"ט בנ"ט‪ ,‬ועיי‬ ‫"תו" רוטב ממש‪ ‰·¯‰ ·Ë¯ · Ôȇ Ï·‡ ,·Ë¯ ËÚÓ Â· ˘È˘ Û‡ Ëχ˘Ë· Ï·‡ ,‬שירכ הפשטידא ויהפכו‬
‫ספר מגילת ספר סי ל"ח בעני זה[‪.‬‬ ‫לגדר נתבשל‪ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ·Ë¯‰ ÍÂ˙ ˘ÓÓ ÂÁÈÓ ·Ë¯ ‰·¯‰ · ˘È ̇ ,‰Ê· Ϙ‰Ï ˘È Î"Ú ,‬כמו‬
‫שכתב הרמ"א הנ"ל‪.‬‬
‫ש' נשי העוסקות במלאכת תפירה לצור פרנסת ‪ ,‬הא מותר לה לתפור‬ ‫‪ Ϙ‰Ï ˘È È˘ÈÏ˘ ÈÏη ¯·Î ÁÂÓ Ëχ˘Ë‰ ̇Â‬בכל זה וע"כ כיו שברוב הפעמי שואבי מהקדרה בשע"פ"‬
‫בר"ח‪.‬‬ ‫לעפ"ל ומש להקערה‪ .‬ע"כ יש להקל בזה‪.‬‬
‫ת' מותרות לצור פרנסה‪ ,‬כיו דמדינא הרי מותרות במלאכה רק שהוא מנהג‬ ‫וכל זה בפשטידת תפוחי"אדמה‪ ,‬שבדר כלל לא נתבשל התפו"א מקוד ‪'„ΠÔ"˘˜‡Ï ˙„ÈË˘Ù· Ï·‡ ,‬‬
‫טוב שלא לעסוק במלאכת תפירה וריקו משו שלא פרקו נזמיה לעגל נתנו‬ ‫˘˙·˘‪ ,Ì„Â˜Ó Ô"˘˜‡Ï‰ Ï‬דעת הגרש"ז אויערבא זצ"ל שיש להקל בזה לגמרי )ואי לחוש משו מעט הביצי ‬
‫לה ר"ח ליו"ט )ועוד טעמי(‪ ,‬א"כ לא קבלו עליה המנהג אדעתא להפסיד‬ ‫ושאר תבליני חיי שנתוספו להלאקש עי' בהערה‪.‬‬
‫פרנסת )ערוה"ש סי' תי"ז ס"י(‪ ,‬אבל שלא לצור פרנסה אי להתיר אפי' לצור‬
‫מצוה‪] ,‬עיי בשו"ת שה"ל ח"ו סי' נ' דאי להתיר לעשות כינוס לנשי בר"ח‬ ‫‪ı"ÚÒÏ ÌÈÓÁ ˙ÙÒ‰‬‬
‫שיביאו לה בגדי לתקנ ע"י תפירה והריווח יוקדש לצדקה[‪.‬‬ ‫ויש להוסי‪ :#‬אבל בדברי שיש בה איסור בישול ממש‪ ,‬א‪ #‬א נתערב מעט ממנו תו הרבה מי חמי ‬
‫וכדו' )שאי בה איסור בישול( יש להחמיר ושלא לבשלו בשבת וכגו‪ÂÎÂ˙Ï ‰¯ÚÓ ÏÒÚ˜‰Ó ÌÈÓÁ ÒÂÎ Ïˉ :‬‬
‫‪ÍÂ˙Ï ¯˘È ÏÒÚ˜‰Ó ÌÈÓÁ ÌÈÓ ˙¯ÚÏ ‡Ï˘ ·ÂË ,ÂÎÂ˙Ï ÌÈÓÁ ÌÈÓ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï Î"Á‡ ‰ˆÂ¯Â .‰Ó„ΠıÚÒ‬‬
‫‪ ,ı"Ú҉ ÌÈÓÁ‰ ÌÈÓ‰ · ÁÂÓ˘ ÒÂΉ‬שיש חשש שיתבשל הסענ‪ $‬הקרי שנתערבו לתוכו‪ÌÈÓ ÛÈÒÂÈ ˜¯ ,‬‬
‫שמחות אנשי שלומינו ‪ -‬תושבי השיכו‬ ‫·‪.Ì·¯ÚÈ Î"Á‡Â Ԙȯ ÒÂÎ‬‬

‫‪D è"æîì ïáä úãéì úçîù d‬‬ ‫˜‪˙ȯ˘· ‰ËÏÙ ÏÚ ‰Â¯٠̘ÓÂ‬‬
‫‪) ÌÈÓÁ‰ ÌÈÓ Ì˜Ó˜ ˜ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÓ‬שמשתמשי לצור שתיית קאווע ע חלב( ‪ÈÏÈ˘·˙ Ì‚ Ì˘ ÁÂÓ˘ ‰ËÏÙ ÏÚ‬‬
‫‪'éù âðàì÷ãìàâ ïøäà 'ø‬‬
‫‪'éù øòâéöðàã ùåáééì 'ø ïúçå (á"ñîåå) 'éù ïáåàø íåìù ø"á‬‬ ‫‪ ,‰ËÓÏÓ Ìȯ·„ È˘· ˜ÈÒÙÈ Ì‚Â È˜ ÌÂ˜Ó ÏÚ ÂÁÈÈ ,¯˘·‰‬ויניחו באופ שלא יתיז כלו מתבשילי הבשר על‬
‫הקומקו ]והרבה נמנעי מלעשות כ )עכ"פ בקביעות( כיו שמצוי שיפול טיפה מזה לזה‪ ,‬ונכו הוא[‪.‬‬
‫‪'éù øòðáàæ ïéîéðá 'ø‬‬
‫‪'éù áéåè áåã àáé÷ò 'ø ïúçå 'éù áàæ äùî íäøáà ø"á‬‬ ‫‪̘Ә‰ ÏÚ ÏÙ˘ ȯ˘· ‰ÙÈË‬‬
‫‪'éù ïéåøá àãåé ãåã äðåé 'ø‬‬ ‫‡‪ ,ÔÈÓÁ ÌÈÓ Ï˘ ‰Â¯ى ̘Ә ÏÚ Ëχ˘Ë‰Ó ‡ ˜¯Ó ˙ÙÈË ÛË Ì‬אזי מכיו דבדר כלל יש ששי במי ‬
‫‪'éù âðàì÷ãìàâ ùéååìàåå 'ø ïúçå 'éù äùî ø"á‬‬ ‫נגד הטיפה שנפלה‪ ,‬ע"כ ‪.·ÏÁ ÌÚ Ú‡˜ Í¯ÂˆÏ Âχ‰ ÌÈÓÁ ÌÈÓ ˙Â˙˘Ï ¯˙ÂÓ‬‬
‫‪'éù øòèëéì äðåé ïúðåé 'ø‬‬ ‫‪ ,̘Ә‰ ˙ÏÚ‚‰ ÔÈÚÏÂ‬יש להמתי מעת לעת‪ ,‬וטוב שג יערה מבחו‪ $‬מי חמי על המקו שניתז המרק‪,‬‬
‫‪à"èéìù íåìá øéàî ìàåîù áøä ïúçå 'éù ïåéöðá ø"á‬‬ ‫]וא ניתז הטיפה על הקומקו למטה על הדופ‪ ,‬יש מחמירי להגעילו כראוי[‪.‬‬
‫‪) ·ÏÁ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈÓ‰ ˙Â˙˘Ï ‡Ï˘ ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ,Ì„‚ ÌÈÓ‰· ÌÈ˘˘ Ôȇ˘ ˜¯Ó ‰·¯‰ ÏÙ˘ ÔÙ‡·Â‬אבל אי‬
‫‪D è"æîì úáä úãéì úçîù d‬‬ ‫צרי להמתי ממנו שש שעות(‪ ,‬ובמקו שיש להסתפק אי היה ששי ‪ ,‬יש להקל בזה‪˘È ,ÌÈ˘˘ ‰È‰ ‡Ï˘ ‚"‰Î·Â ,‬‬
‫‪à"èéìù ïàîãìàâ ïøäà ñçðéô áøä‬‬ ‫‪.ȇ¯Î ‰¯„˜‰ ÏÈÚ‚‰Ï‬‬
‫‪à"èéìù ð"áãç ïàîãìàâ øæòéìà éáø ö"äøäá‬‬
‫‪éñðàî-ìòäåà ã"áà à"èéìù ùéìæééî óìàåå äùî 'ø â"äøä ïúçå‬‬ ‫המש‬ ‫‪ÁÈ˘ ÌÚÂ‬‬
‫‪'éù íéåáøòáìòô øæòìà òùåé 'ø‬‬ ‫הקרעטשמע ששמע שהצדיקי יבואו לכא‪ ,‬קיבל פניה וביקש מה שיבאו בביתו לסעוד אצלו‪.‬‬
‫‪'éù àøéôù á÷òé 'ø ïúçå (éñðàî) 'éù á÷òé ÷çöé ø"á‬‬ ‫א בהיות שכיוונו פסיעות‪-‬קדש ליכנס להאכסניא באה אלמנה בבכיות אצל הצדיקי‪ ,‬וצעקה‬
‫‪D è"æîì ïéñåøéà úçîù d‬‬ ‫היא יכולי את לכנוס בזה הבית‪ ,‬הלא יש תביעות ממונות על קרעטשמע זו‪.‬‬
‫‪'éù ìäà÷ äçîù 'ø úá â"áò 'éù õðéøô øéàî ñçðéô ø"á å"éð íäøáà ïúçä‬‬ ‫אמר הדברי חיי להרה"ק מדינוב שאי יכול לכנוס עד שיברר הדבר עפ"י ד"ת‪ .‬הושיבו בי"ד ש‬
‫‪(â"áñîåå) 'éù ïàîééä áééì ïîìæ ø"á â"áò 'éù øòìöìàä î"øá óñåé á÷òé 'ø úá‬‬ ‫על אתר עד שביררו הכל‪ ,‬וכשהפסק יצא לטובת בעל הקרעטשמע‪ ,‬נענה הדברי חיי להצמח דוד‪,‬‬
‫‪( éñðàî) 'éù ïéåøá é"øá ïøäà 'ø úá â"áò 'éù øòèìàåå íééç ø"á å"éð óñåé ïúçä‬‬ ‫ואמר‪" :‬דינוב'ער רב‪ ,‬עכשיו כבר יכולי ליכנס!"‪ .‬אמנ הצמח דוד סירב ולא רצה ליכנס עד שיגמרו‬
‫‪'éù øòìôôàì ç"øá óñåé á÷òé 'ø úá â"áò 'éù õéôù øùà íäøáà ø"á å"éð ìãðòî íçðî ïúçä‬‬ ‫לגמרי טענת האלמנה‪ ,‬והיות שהאלמנה עוד בכתה בטענתה‪ ,‬הושיבו עוד הפע הבי"ד שידונו‬
‫העני‪.‬‬
‫בי כ ובי כ התיישב הבעל‪-‬הבית ונת מעות להאלמנה לפני משורת הדי‪ ,‬לפייס את‬
‫גליו זו נתנדב ע"י ידידינו הדגול‬ ‫האלמנה לגמרי‪ ,‬אז אמר הצמח דוד‪" :‬עכשיו יכולי ליכנס!"‬
‫רחי ומוקיר רבנ ואיהו גופיה צורבא מרבנ‬ ‫שאלו הרה"ק מצאנז זי"ע למה סירב עד עכשיו ליכנס בו‪ ,‬הלא הפסק‪-‬הלכה לטובת הבעל‪-‬‬
‫צדקת פזרונו נודע לש ולתהלה‪ ,‬לבו לב זהב ואוצר סגולה‪,‬‬ ‫הבית היתה עפ"י הדי והיושר? ענה הצמח דוד ואמר‪" :‬כתיב בפסוק א ענה תענה אותו וגו' שמע‬
‫לגליונינו‪'-‬נשכח‬
‫לקראת שבת'‬ ‫ובמיוחדכל הבלתי‬
‫ידידינו וידיד‪-‬‬ ‫לעי"נ‬
‫אברכי'‬ ‫תומכי 'זו נתנדב‬
‫התאחדות‬ ‫מגדולי גליו‬ ‫אשמע צעקתו‪ ,‬ולכאורה יוקשה כפל הלשו "ענה תענה"‪ ,‬ועוד‪ ,‬מהו הלשו "אותו"‪ ,‬וכ "וצעקתו"‬
‫עסק בתורה לילות כימי‪ ,‬ענוות ושפל בר ועבד את ה' בלבל תמי‪,‬‬
‫מו"ה מנח לאפפלער הי"ו‬ ‫בלשו‪-‬יחיד‪ ,‬הלא היל"ל בלשו רבי? אלא ע"כ יש לבאר הפשט‪ ,‬שכשמצערי אלמנה ויתו‬
‫ע" ה‬ ‫וויליאמסבורג משה‬
‫אפרי פישל‬ ‫מוה"ר יוס ‬
‫אב"י בעיר‬ ‫בעול הזה אפילו כשהאלמנה והיתו אינ צודקי‪ ,‬מ"מ הבכיות מעוררי את האב בעול‬
‫יעקבאע"ה‬
‫שליט"‬‫ראזענפעלדב"ר‬ ‫מאיר‬
‫הרה"ח ר' משה‬ ‫צבי‬
‫נשכח‬ ‫רבי נחו ‬
‫הבלתי‪-‬‬ ‫הרהנ"גאביו‬
‫לזכרבולעי"‬ ‫העליו‪ ,‬ומצערי ג האב בעול העליו‪ ,‬והוא הול לכסא הכבוד וטוע עבור אשתו ובניו‪.‬‬
‫חל ביו שב"ק‬ ‫בשב'"קשלו‬
‫העבר‬ ‫יארצייט‬
‫וה'שלו חל‬ ‫שה'ניס‪,‬‬
‫יארצייט'‬ ‫שנלב"ע ביו ג'‬ ‫צעק‪ ,‬פי' שיצעקו האלמנה והיתומי‪ ,‬אז יצעק ג האב אל הכסא‪-‬הכבוד‪ ,‬ואשמע צעקתו של‬
‫החיי לעילוי נשמת‬
‫בצרורהרבי‬
‫ותהיה זכות‬
‫נשמתו‪ ,‬צרורה‬
‫תהא כפולה‬
‫ישל ה' משכרותו‬ ‫האב‪ ,‬ומטע זה סירבתי ליכנס בביתו עד שתתפייס האלמנה ‪ -‬הפטיר הרה"ק מדינוב‪ .‬צמח דוד החדש‬
‫הנכבדהודוד‬
‫משפחתו מרדכי‬ ‫מוקירילכל‬
‫זכרו הבהיר‪:‬‬ ‫החשובי
‪ ,‬ישרה‬
‫הטהורה‪ ,‬וימלי‬
‫אביוע"י בניו‬
‫הונצח‬ ‫‪ :¯„‡ ˘„ÂÁ „ÏÂÓ‬יו ראשו ‪ 2:27‬וי"ב חלקי לפנות בוקר‬

‫עש"ק‬ ‫יו ה'‬ ‫יו ד'‬ ‫יו ג'‬ ‫יו ב'‬ ‫יו א' תרומה‬ ‫שב"ק משפטי ‬ ‫לוח לשבוע‬
‫ה' אדר‬ ‫ד' אדר‬ ‫ג' אדר‬ ‫ב' אדר‬ ‫א' אדר בדר"ח‬ ‫ל' שבט אדר"ח‬ ‫כ"ט שבט‬ ‫הבעל"ט‬
‫סנהדרי ז‬ ‫סנהדרי ו‬ ‫סנהדרי ה‬ ‫סנהדרי ד‬ ‫סנהדרי ג‬ ‫סנהדרי ב‬ ‫בבא בתרא קעו‬ ‫ד יומי‬
‫עמ' קפ"ה וזהו מאמר רז"ל‬ ‫עמ' קפ"ד ובזה יבואר‬ ‫עמ' קפ"ב אמנ הדבר שמביא‬ ‫עמ' ק"פ וזהו כל עיקר‬ ‫עמ' קע"ח ונודע כי כל‬ ‫עמ' קע"ז והנה מה שארז" ל‬ ‫עמ' קע"ה שקר הסוס לתשועה‬
‫עד עמ' קפ"ז בעצמו כביכול‬ ‫עד עמ' קפ"ה יבא משיח בב"י‬ ‫עד עמ' קפ"ד ע"י התורה כאמור‬ ‫עד עמ' קפ"ב הוא נמוח כו'‬ ‫עד עמ' ק"פ יהיו פרטיות‬ ‫עד עמ' קע"ח ודפח" ח‬ ‫עד עמ' קע"ז יותר בשעה שלומד‬ ‫מאו"ע יומי‬
‫עמ' רלא כי יומ ‬ ‫עמ' רכח אהבו‬ ‫עמ' רכז תסתיר ‬ ‫עמ' רכד ביד‬ ‫עמ' רכב כי כלו‬
‫עד עמ' רלד או הפירוש‬ ‫עד עמ' רלא כי יומ ‬ ‫עד עמ' רכח אהבו‬ ‫עד עמ' רכז תסתיר ‬ ‫עד עמ' רכד ביד‬ ‫רב ייבי‬
‫הה"ק ר' ישעי' מושקאט מפראגא‬ ‫הרבנית צפורה א"ח מר מהר"ד זצוק"ל‪,‬‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫הרה‬ ‫‪,‬‬‫עזרא‬ ‫רבינו אברה אב‬
‫בעל 'ראשי בשמי'‪ ,‬הה"ק ר' שמואל‬
‫אברה אבא מסלאוויטא‬
‫הה"ק ר' לייב שרה'ס‬ ‫הה"ק ר' מאיר פאפירש ז"ל‬ ‫שבתי כ" ה'ש"'‪ ,‬הה"ק ר' יצחק‬
‫מאיר מזינקוב‬
‫הה"ק ר' מרדכי מקאריסטשוב‬ ‫יומא דהילולא‬
‫כל הזכיות שמורות כולל הדפסה העתקה צילו אפי' חלק ממנו להמערכת‪ .‬להשיג הגליו ולהודיע על השמחה שבמעונ ‪ -‬נא להשאיר מודעה ע"י הטל‪ 845.596.8263 .‬עד ליל חמישי בשעה ‪7:30‬‬
‫לנדב הגליו‪ ,‬להערות והארות נא לצלצל ‪845.521.1156‬‬

‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬


‫בנתיבי ההלכה‬ ‫ד ‪ /‬לקראת שבת‬
‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬