You are on page 1of 2

‫בס"ד‬

‫משפטים‬ ‫ `‪ xi`nd xe‬‬


‫שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א‬
‫עלון מס'‬
‫‪519‬‬ ‫קום וְ הָ ַד ְר ּ ָת ּ ְפנֵי זָקֵ ן" )ויקרא יט‪ ,‬לב(‪,‬‬
‫שיבָ ה ּ ָת ּ‬
‫א‪ .‬שאלה‪ :‬מדוע אונקלוס בתרגמו את הפסוק‪ִ " :‬מ ּ ְפנֵי ֵׂ‬
‫תרגם‪" :‬מן קדם דסבר באורייתא תקום ותהדר אפי סבא"‪ ,‬במקום הפירוש המקובל ש'שיבה'‬
‫יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים‪ .‬פלאפון‪052-7654216 :‬‬
‫שנה י"א התש"ע‬ ‫כפשוטו ו'זקן' היינו שקנה חכמה?‬
‫כתובת‪ :‬רח' חטיבת כרמלי ‪ 10/4‬אזור ג' אשדוד‪ .‬דוא"ל‪pniney@shtaygen.co.il :‬‬
‫תשובה‪ :‬עמדו בזה הרמב"ן והרב נתינה לגר‪ ,‬ונדחקו מאד‪ .‬ע"ש‪ .‬ואולי אונקלוס דקדק דהוה ליה‬
‫משפטי אמונה‬ ‫שיבָ ה שהוא שם עצם מופשט‪ .‬ולכן‬ ‫שב שהוא שם תואר )וכמו זָקֵ ן שהוא שם תואר( ולא ֵׂ‬ ‫למימר ָׂ‬
‫כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעת יצא לחפשי חנם ‪ -‬האור החיים הקדוש מפרש‬ ‫שב מבחינת השנים רק יש לו שכל של שיבה וטעם זקנים‪.‬‬ ‫פירש דסבר באורייתא‪ ,‬שבאמת איננו ָׂ‬
‫שמצוה מן התורה לקנות עבד עברי‪ ,‬למרות שיש אפשרות לקנות עבד כנעני שהדבר הרבה יותר‬

‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬


‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬
‫ודו"ק‪.‬‬
‫ריווחי‪ ,‬כי עבד כנעני נשאר רכושך לצמיתות‪ ,‬לעומת עבד עברי שנמכר לזמן מוגבל של שש שנים‪.‬‬
‫וגם בקניית עבד עברי הינך קונה אדון לעצמך‪ ,‬כי עליך לתת לו את כריתך אם אין כרית מיותרת‪ ,‬ואם‬ ‫ב‪ .‬שאלה‪ :‬מדוע כשיש פרשיות מחוברות לא קוראים חק לישראל של פרשה שניה‪ ,‬כמו בשנים‬
‫צריך ללכת לבית המרחץ לא יוליך כליו אחריו לשם‪ ,‬ולא תעבוד בו עבודת עבד‪ .‬זהו ויתור גדול ועצום‬ ‫מקרא שקוראים שתי הפרשיות?‬
‫מצד הקונה‪ ,‬ומה הטעם בכל זה‪ ,‬ומי יסכים בכלל לוותר על כל כך הרבה הטבות כשיש ברירה לקבל‬ ‫תשובה‪ :‬כך כתב מרן החיד"א )ונשמט ברוב ספרי "חק לישראל" היום( שאין קוראים אלא של‬
‫פי כמה‪.‬‬ ‫פרשה ראשונה בלבד כשהן מחוברות‪ ,‬כי יש סוד במספר הפסוקים‪ .‬ובשבת קוראים שמו"ת של‬
‫על כן פותחת התורה בלשון "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"‪ ,‬רק בני ישראל יכולים לקבל‬ ‫שתי הפרשיות‪ .‬וכן בפרשת וזאת הברכה בהושענא רבה קוראים שמו"ת בלבד ולא חק לישראל‪.‬‬
‫משפטים כאלה‪ ,‬אך אומות העולם נאמר עליהם "ומשפטים בל ידעום"‪ .‬הם אינם מסוגלים להבין דבר‬
‫כזה‪ ,‬כי צריך הרבה אמונה בכדי להבין שבכל זאת כדאי הדבר להעדיף את הרווח המועט שבמעשה‬ ‫ג‪ .‬שאלה‪ :‬האם ניתן להבדיל על נר שמן במוצאי שבת קודש?‬
‫החסד ליהודי על פני רווח גדול שאין בו רווח של מצוה‪ ,‬ובלי אמונה שהכל מידו של הקב"ה והכל תלוי‬ ‫תשובה‪ :‬אפשר‪.‬‬
‫ברצונו‪ ,‬לא יוכל להתגבר על עצמו ולעשות עסקים הכרוכים במעשי חסד‪.‬‬
‫ה"חפץ חיים" היה יתום מאביו‪ ,‬ואמו האלמנה התחתנה בשנית‪ .‬לאותו בעל היתה בת מאשתו‬ ‫ד‪ .‬שאלה‪ :‬אם יש אפשרות להדר לכבוד שבת קודש או ביין מהודר או בנרות שמן זית‪ ,‬איזה מהם‬
‫הראשונה‪ ,‬וכשהגיע החפץ חיים לפרקו הציע אביו החורג את בתו שתזכה להיות כלתו של העילוי‬ ‫יעדיף?‬
‫הצעיר "ישראל מאיר"‪.‬‬ ‫תשובה‪ :‬יין מהודר שברכתו בורא פרי הגפן‪ ,‬ואח"כ יהדר בנרות שמן זית‪.‬‬
‫ובימים ההם הוצעו לחפץ חיים הצעיר שידוכים של בנות עשירים מופלגים‪ .‬אחיו הגדול של החפץ חיים‬
‫רצה לעכב את השידוך עם בתו של אביו החורג שלא היה איש אמיד‪ .‬כששמע החפץ חיים שסיפור זה‬ ‫ה‪ .‬שאלה‪ :‬הנודר שלא יסיר מעליו הטלית קטן‪ ,‬מה יעשה כאשר רוצה להחליף בגדים או להתקלח‪,‬‬
‫עלול להפריע לשלום בית בין אמו לאביו החורג‪ ,‬לא רצה לשמוע בשום אופן שידוך אחר‪ ,‬וכך נסגר‬ ‫ובשעת הנדר לא חשב על כך‪ ,‬ומאידך אין רוצה לבטל נדרו‪ ,‬מה יעשה?‬
‫השידוך עם בת האב החורג‪.‬‬ ‫תשובה‪ :‬מותר להחליף בגדיו ולהתקלח‪ ,‬דודאי אדעתא דהכי לא נדר‪.‬‬
‫לעת זקנתו אמר החפץ חיים‪ ,‬שרק בזכות אשתו הצדקנית זכה ללמוד תורה וחיבר חיבורים‪ ,‬כי היא‬ ‫___________________________________________________________________________________‬
‫תמיד הסתפקה במועט‪ ,‬ולא דרשה שום דבר מענייני העולם הזה‪ ,‬וכך היה יכול ללמוד בשלווה‪ ,‬ואילו‬
‫היה לוקח אשה שאינה מסתפקת במועט‪ ,‬אמנם היה סמוך על שולחן חותנו הרבה שנים‪ ,‬אך כאשר כל‬ ‫‪åðîæá ÷åñô‬‬
‫זה היה נגמר‪ ,‬היה צריך לדאוג לפרנסת ביתו‪ ,‬ובדרך כלל מי שהתרגל לחיות בעושר אינו יכול לשנות‬ ‫ענין מהפרשה הרומז על הזמן בו נקראת הפרשה‬
‫מהגלות‪ ,‬ואז היה מוטרד ממחייתו )ולא היינו זוכים לכל ספריו הקדושים והנפלאים(‪.‬‬
‫מכאן ניתן ללמוד שהאושר וההצלחה של הבית היהודי‪ ,‬בנוי בחלקו הגדול על מדת נכונותה של‬ ‫" ִאם ּ ֶכ ֶסף ּ ַת ְלוֶה אֶ ת ַע ִּמי אֶ ת הֶ ָענִ י ִע ּ ָמ ְך" )כב‪ ,‬כד(‬
‫האישה לא להלך בגדולות ממנה‪ ,‬ככתוב במשלי‪" :‬חכמת נשים בנתה ביתה – ואולת בידיה תהרסנו"‪.‬‬ ‫רמז למעשי הצדקה והחסד בכסף‪ ,‬שעושים עם העניים בחודש אדר )מחצית השקל‪ ,‬מתנות לאביונים‬
‫וכו'( שבפתחו נקראת פרשה זו‪.‬‬
‫שיא תורני‬ ‫עצה טובה‬
‫כדי לחבר את הקהל לדבריך‪ ,‬מומלץ להפוך כל‬
‫___________________________________________________________________________________‬

‫נושא שהנך דורש עליו לרלוונטי עדכני ואקטואלי‪.‬‬


‫השיר הקדוש בעולם‬
‫לקבלת העלון בדוא"ל‪ ,‬שלחו בקשה ל‪pniney@shtaygen.co.il :‬‬
‫שיר השירים‪ ,‬וכפי שאמר רבי עקיבא במסכת‬
‫עם מדברים למשל על מלך גדול‪ ,‬לצורך הדרשה‬
‫ידים )ג'‪ ,‬ד'( "כל הכתובים קודש ושיר השירים‬ ‫הוא יקרא 'נשיא ארצות הברית'‪ .‬עם מוזכר במשל‬ ‫לע"נ רחל בת מזל ע"ה‬ ‫לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל‬
‫קודש קדשים"‪ .‬מגילת שיר השירים היא אחת‬ ‫כרכרה‪ ,‬בדרשה היא תיהפך למכונית מרצדס‪...‬‬ ‫לע"נ שלמה ז"ל בן אסתר נעמי הי"ו‬ ‫לע"נ רבי יצחק בן רחל זצ"ל‬
‫משלושת הספרים שחיבר שלמה המלך ע"ה לעת‬ ‫כשמספרים על דליקה שפרצה בעיירה‪ ,‬אין שום‬ ‫לרפואת לאה בת שרה הי"ו‬ ‫לרפואת ישראל בן אסתר הי"ו‬
‫זקנתו‪ ,‬ונוהגים לקראה בלילות שבת‪.‬‬ ‫בעיה לשלב מכבי אש ומשטרה וכו'‪.‬‬ ‫להצלחת שמעון בן אסתר ולזיווג הגון‬ ‫לרפואת נטלי דליה בת יוכבד אביחצירא הי"ו‬
‫ אורחות משה ‬ ‫פנינים ופרפראות‬
‫פרקי השקפה‪ ,‬הליכות חיים ואבני דרך בענייני לימוד תורה‪ ,‬ממשנתו של הגאון המופלא רבי משה הלוי זצוק"ל‬
‫וכי ימכור איש את בתו לאמה )כא‪ .‬ז(‬
‫שזור בעובדות וסיפורים ממסכת חייו‬
‫פירש רש"י‪ :‬בקטנה הכתוב מדבר‪ .‬עכ"ל‪ .‬ואפשר לרמוז שתיבות "את בתו" עולות בגימטריא‬
‫מלאכה קשה היא‬ ‫"בקטנה ִ ּד ּבֶ ר הכתוב" )עם התיבות והכולל(‪) .‬הבחור היקר ר' צבי הכהן הי"ו(‪.‬‬
‫ההסתכלות‪ .‬בהלכות שבת למשל‪ ,‬היה אומר כי‬ ‫בשנים הראשונות ללימודו בישיבת "כסא‬
‫מי שלא סיים ללמוד את כל הלכות שבת‪ ,‬לא‬ ‫רחמים"‪ ,‬בעודו יוצק מים על ידי מרן ראש הישיבה‬
‫ראוי שיפסוק לרבים‪.‬‬ ‫הגר"מ מאזוז שליט"א‪ ,‬אשר האציל עליו מרוחו‬
‫עובדיה חן‬ ‫נקודת חן ‪/‬‬
‫ּ‬
‫והדריכו בנתיבות יושר כיצד לגשת להכרעות‬ ‫'שער המלך' בבין הזמנים‬
‫כשנשאל פעם מדוע נוהג הוא להוציא את ספריו‬ ‫הלכתיות וכתיבת תשובות בהלכה‪ ,‬החל אז רבנו‬ ‫גדול תלמידיו של מרן הגאון רבי מצליח מאזוז יצחק לכהן בעצמו כראש ישיבת "חברת‬
‫בסט שלם ולא חלק חלק בנפרד‪ ,‬השיב כדי שלא‬ ‫לסלול את דרכו הנפלאה בפסיקה‪ ,‬אשר כיום‬ ‫זצ"ל והי"ד באותם ימים בהם כיהן בראשות התלמוד"‪ ,‬והעמיד תלמידים חשובים‪,‬‬
‫ישיבת "חברת התלמוד"‪ ,‬היה הגאון רבי יצחק שהבולטים שבהם הם שלשת בניו של רבי‬

‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬


‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬
‫יקרה שיכתוב ויפרסם איזה דבר בחלקים‬ ‫אלפים ורבבות גומאים מבארותיה לרוויה‪.‬‬
‫הראשונים‪ ,‬ובכתיבת החלקים האחרונים‪ ,‬אחרי‬ ‫בוחניק זצ"ל‪ ,‬שהתחבב עליו מאוד‪ ,‬והיווה מצליח‪ .‬במשרה זו המשיך ממש עד ימיו‬
‫האחרונים‪.‬‬ ‫עבורו מקור לנחת רוח‪.‬‬
‫רבי יצחק נולד בשנת תרע"ה בעיר גאבס תלמידיו מעידים עליו כי מילא את משרתו‬
‫שידע את כל הנושא בכלולותו ימצא שטעה במה‬ ‫את מלאכת פסיקת ההלכה‪ ,‬ראה רבנו כעבודה‬
‫שבדרום תוניסיה‪ .‬בילדותו היגר עם כל משפחתו במסירות רבה‪ ,‬אפילו מחוץ לשעות הקבועות‪,‬‬
‫שכתב‪ ,‬ואז כבר לא יוכל לתקן‪ ,‬ורבים ינהגו כפי‬ ‫קשה שבמקדש‪" ,‬שבודאי מלאכה קשה היא‪,‬‬
‫אותה טעות המודפסת בספר‪ .‬לכן בחר ללמוד‬ ‫וחכמה היא ואינה קלה כמות שהיא" הוא מגדיר‬ ‫לעיר הבירה תונס‪ ,‬ושם למד משנת התרצ"א ומעולם לא עבר עליו יום אחד )!( בו לא הרביץ‬
‫ולכתוב את הנושא בשלמותו‪ ,‬ורק אחר כך‬ ‫אותה באחת מאגרותיו‪.‬‬ ‫ואילך בישיבת "חברת התלמוד" אצל רבי תורה לתלמידים‪ ,‬חוץ מימות החגים ותשעה‬
‫להוציא את כל הסט יחד‪ .‬ואגב‪ ,‬הוסיף שכך גם‬ ‫באב‪.‬‬ ‫מצליח‪.‬‬
‫נהג הרמב"ם שהוציא לאור את כל י"ד כרכי ספרו‬ ‫לא בכדי הכינוי 'מגדולי הפוסקים בדור'‪ ,‬הוצמד‬ ‫בגיל ארבע עשרה בלבד )!( כתב את פרי הגיגיו אפילו בימי הפגרא בהם התלמידים יצאו‬
‫היד החזקה בבת אחת‪.‬‬ ‫לשמו של רבנו שבעוונותינו לא זכה להגיע לגיל‬ ‫‪ -‬ספר "ויאמר יצחק" שלשה חלקים‪ ,‬הכוללים לבתיהם לפוש‪ ,‬היה פותח את בית הכנסת "בית‬
‫ארבעים‪ .‬דרכו בהלכה היתה כדרך חכמי ספרד‬ ‫חידושי ש"ס‪ ,‬שו"ת ודרושים‪ ,‬אשר יצא לאור שלום" בשדרות פאריז בתונס‪ ,‬ומלמד בו‬
‫ואכן‪ ,‬מעיון בספריו של רבנו ניכר היטב כי הוא‬ ‫חדי העיון‪ ,‬כדוגמת הפרי חדש והמאמר מרדכי‪,‬‬ ‫בחייו בשנת התשכ"ה‪ ,‬בעריכתו הבהירה תלמידים החפצים ללמוד גם בימי בין הזמנים‪.‬‬
‫בעצמו שולט ומקיף את כל הנושא בו הוא עוסק‬ ‫אשר שילבו את העיון החריפות והבקיאות יחד‪.‬‬ ‫והמדוייקת של תלמידו מרן הגר"מ מאזוז מספר תלמידים נהרו אל בית הכנסת‪ ,‬ביניהם‬
‫בניו של האיש מצליח‪ ,‬ויחד עם הרב למדו‬ ‫שליט"א‪.‬‬
‫רוב חיבורו זה נכתב במסגרת לימודיו אצל רבי דיבורים ארוכים בספר "שער המלך"‪ ,‬או בספר‬
‫בראיה כללית מרישא ועד גמירא‪ .‬מאהבתו את‬
‫מצליח בטל ילדותו‪ ,‬וכפי שכתב בהקדמתו "בית השואבה"‪ ,‬או בשו"ת "מצות כהונה"‬
‫השלמות‪ ,‬אהב ללמוד נושא שלם מראשו לסופו‪,‬‬ ‫התנאי הראשוני והבסיסי שהציב רבנו לבאים‬
‫על קרבו וכרעיו‪ ,‬עם כל הלכותיו ופרטיו‪ ,‬ורק אחר‬ ‫בשערי הפסיקה‪ ,‬שאין להורות לרבים מבלי‬
‫לספר‪" :‬גם אנכי הצעיר‪ ,‬דל וזעיר‪ ,‬הבאתי ועוד‪.‬‬
‫כך כשכל הנושא ערוך ומוכן לפניו כמקשה אחת‪,‬‬ ‫שהפוסק הקיף בלימודו את כל הנושא מראשיתו‬ ‫ביכורים קודש הלולים‪ ,‬הוא הספר הנוכחי עיונו בש"ס ופוסקים היה זך ונקי‪ ,‬ובנוסף היה‬
‫והוא שולט בו היטב‪ ,‬היה כותב את הפסקים‪,‬‬ ‫עד סופו‪ ,‬כי נמשך מזה כל מיני טעויות‪ ,‬וכאשר‬ ‫חידושים על הש"ס‪ .‬יש מהם מגירסא דינקותא דרשן בחסד ובקי בחכמת הדקדוק על בורייה‪.‬‬
‫מוכיח מהכא להתם‪ ,‬ולומד דבר מדבר‪.‬‬ ‫לומדים את החומר בכללותו לפעמים משתנה‬ ‫כד הוינא טליא בהיותי תלמיד בישיבה חברת כשנערכה בשנת תשי"ד בחינת דיינות מקיפה‬
‫התלמוד הנ"ל אצל מו"ר ועט"ר החו"ש הדו"מ בעיר תונס‪ ,‬עמד בה רבי יצחק בהצלחה‬
‫הרה"ג הגאון המפורסם כקש"ת כמוה"ר מצליח מרשימה‪.‬‬
‫‪ /‬מכתבים למערכת‬ ‫מגילה עפה‬ ‫מאזוז שליט"א‪ ,‬אשר העירני ויעצני לחדש בשנת התשל"ד‪ ,‬סבל רבי יצחק משיתוק חלקי‬
‫חידושים ולהעלות בכתב כל מה שאני הוגה בגופו‪ ,‬ואשתו הרבנית 'נושה כמיסה' )בת הגאון‬
‫)ר"ת עלון פניני הפרשה(‬

‫מוצש"ק פרשת בא תש"ע‬ ‫ולעשות פריה ורביה בתורה‪ ,‬ולא יהיה לימודי רבי ישועה אלמליח זצ"ל(‪ ,‬דאגה להטיסו ארצה‬
‫לכבוד הגליון היקר והחשוב "פניני הפרשה"‬ ‫עקר‪ .‬וקשר אותי בחליפות מכתבים בדברי תורה כדי שיזכה להיפטר בארץ הקודש‪ .‬ואכן‪ ,‬ביום‬
‫עם איזה תלמידי חכמים אשר בכפרים‪ .‬וגם עם ערב שבת קודש כ"ו בשבט התשל"ה נפטר רבי‬
‫שלום וברכה!‬ ‫הרה"ג הגדול כמוהר"ר עובדיה הדאיה שליט"א יצחק‪ ,‬והובא למנוחות בהר הזיתים ביום כ"ח‬
‫בגליון ‪ 516‬פרשת בא‪ ,‬במדור "פנינים ופרפראות" כתב הבחור היקר והחשוב עדיו לגאון ולתפארת ר' צבי‬ ‫)ז"ל(‪ ,‬חבר בית הדין הגדול לערעורים שבט התשל"ה‪.‬‬
‫כהן נר"ו‪ ,‬על דברי רש"י שפירש את הפסוק "ראו כי רעה נגד פניכם" )שמות י‪ ,‬י(‪ ,‬לחדש ולרמוז "כי רעה‬ ‫בירושלים ת"ו )עיין בספרו הבהיר ישכיל עבדי אגב‪ ,‬בהקדמה למהדורא השניה של "ויאמר‬
‫נגד פניכם" ר"ת בגימטריא "ה' הפכו להם לדם מילה"‪ .‬ע"ש‪ .‬ונראה לעוני דעתי לרמוז זאת בס"ד על גוף‬ ‫ח"ג ח"מ סימן ב'(‪ .‬וזה באמת מעודד הרבה יצחק"‪ ,‬כותב תלמידו מרן ראש הישיבה הגר"מ‬
‫המלה שעליה נכתב הפירוש בדברי רש"י‪ ,‬דהנה "רעה" בגימטריא "ה' הפכו לדם מילה"‪ ,‬והבן‪.‬‬ ‫כידוע‪ ,‬קנאת סופרים תרבה חכמה )בבא בתרא מאזוז שליט"א‪" :‬ואני הכותב לא נודע לי‬
‫מפטירתו ביום ששי‪ ,‬וראיתי זאת בחזיון לילה‬ ‫כ"א ע"א("‪.‬‬
‫ביקרא דאורייתא ובהצלחה בהמשך מפעלכם הנשגב להרמת קרן התורה‬ ‫לאחר שפרש רבי מצליח מראשות ישיבת חברת במוצאי שבת‪ ,‬ולמחרת בבוקר שמעתי על כך"‪.‬‬
‫הצב"י מרדכי חיים ס"ט עורך ומחבר הגליון "פנינים"‬ ‫התלמוד בשנת התש"ג‪ ,‬נתמנה תלמידו רבי יהי זכרו ברוך!‬