You are on page 1of 2

‫בס"ד‬

‫‪íéèôùî úùøô‬‬ ‫‪äùøôä éðéðòá íéùåãéçå úåøòä‬‬


‫‪ò"ùú'ä‬‬

‫זמן המתנה בין בשר לחלב‬


‫שעות זמניות מעלות השחר‪ .‬עכ"ד המג"א‪ ,‬דלפי"ז נמצא‬ ‫בפכ"ג פי"ט "לא תבשל גדי בחלב אמו"‬
‫דאצל מר עוקבא עברו מהסעודה הראשונה בשעה ששית‬ ‫‡‪ .‬בשו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"א כתב המחבר אכל בשר אפילו‬
‫עד סעודת הערב בתחילת הערב שש שעות זמניות דהרי‬ ‫של חיה ועוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות"‬
‫לפי דברי המג"א סעודתו הראשונה היתה בשעה ששית‬ ‫וכתב ע"ז הרמ"א "והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין‬
‫מהשעות זמניות וסעודתו השניה היתה בפשטות בצאת‬ ‫אחר אכילת הבשר שעה אחת ואוכלין אחר כך גבינה‪ ...‬ויש‬
‫הכוכבים או סמוך לה כדרך רוב בני אדם כדמשמע בברכות‬ ‫מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן‬
‫ב' )עיי"ש בגמ' ובראשונים שם( וכך היתה מנהגו גם בימי‬ ‫נכון לעשות" עכ"ל‪ ,‬והנה נחלקו הפוסקים האם הכוונה‬
‫החורף הקצרים נמצא שהמתין בין בשר לחלב לפי שש‬ ‫לשעות שוות או לשעות זמניות דבגליון מהרש"א מביא‬
‫שעות זמניות‪ ,‬ומעתה יש ללמוד דאין צריך להמתין יותר‬ ‫בשם הפרי חדש "ואף שבחורף אין בין סעודת צהרים‬
‫משש שעות זמניות וכדעת המקילים‪.‬‬ ‫לסעודת ערבית כי אם ד' שעות וזה מוסכם" אולם בפתחי‬
‫‚‪ .‬והנה מצינו בפוסקים שכתבו לדייק מלשון הרמב"ם‬ ‫תשובה מביא בשם הכנסת הגדולה והסכימו עמו הפמ"ג‬
‫דלמד דאין צריך להמתין שש שעות שלימות אלא קרוב‬ ‫והחכמת אדם והפלתי דיש להמתין שש שעות שוות‪.‬‬
‫לזה דהיינו כחמש וחצי )כ"כ האורחות חיים ח"ב ע' של"ה‬ ‫·‪ .‬ולכאורה יש להוכיח כדעת המקילים דמחשבין לפי‬
‫ובכל בו סי' ק"ו( "ויותר מזה כתב המאירי בספרו מגן אבות‬ ‫שעות זמניות דהנה מקור דברי המחבר הם דברי הרמב"ם‬
‫)ענין ט'( דמספיק לזה חמש שעות דז"ל עד שיעברו שש‬ ‫בפ"ט מהל' מאכלות אסורות הכ"ח "מי שאכל בשר‪ ...‬לא‬
‫שעות או חמש שהוא שיעור בין סעודה לסעודה" ונראה‬ ‫יאכל אחריו חלב עד שיהיה בניהן כדי שיעור סעודה אחרת‬
‫לבאר שיטתם דלמדו דהשש שעות בסעודת ת"ח הכוונה‬ ‫והוא כמו שש שעות" ובלחם משנה מבאר דהרמב"ם למד‬
‫לשש שעות שוות‪ ,‬ולפי"ז נמצא דמר עוקבא המתין מסוף‬ ‫זאת מדאיתא בחולין )ק"ה ב'( דאמר מר עוקבא לענין‬
‫שעה ששית מהשעות הקבועות דהיינו בגמר הסעודה עד‬ ‫המתנה בין בשר לחלב "ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא‬
‫צאת הכוכבים‪ ,‬והרי מזמן זה עד צאת הכוכבים בימי‬ ‫אכילנא לסעודתא אחריתא אכלינא" דהיינו כאשר אני‬
‫החורף הקצרים יש פחות משש שעות שוות שלימים‬ ‫אוכל בשר בסעודה איני אוכל גבינה‪ ,‬רק בסעודה הבאה‬
‫ומשמע דאין צריך להמתין שש שעות שלימים וכמו שמר‬ ‫אני אוכל‪ ,‬וביאר הלח"מ שהרמב"ם למד דמכיון ששנינו‬
‫עוקבא מסתמא לא המתין‪ ,‬אלא אכל סעודתו השניה כל‬ ‫בפסחים י"ב ע"ב דסעודת ת"ח הוא בשעה ששית מסתבר‬
‫פעם בתחילת הערב‪ ,‬ויש לחזק שיטתם עפ"ד הסמ"ע‬ ‫דמר עוקבא אכל אז הסעודה בבשר‪ ,‬ואח"כ אכל בסעודת‬
‫בחו"מ סי' ה' סק"י דעיקר סעודת ת"ח היא בשעה‬ ‫הערב גבינה ומזה למד הרמב"ם דיש להמתין שש שעות‬
‫השביעית מהיום אלא שתחילת סעודת היא בסוף שש‪,‬‬ ‫דבין הסעודה הראשונה לשניה אבל מר עוקבא עברו שש‬
‫דלפי"ז נמצא שמסוף הסעודה הראשונה עד תחילת‬ ‫שעות‪ ,‬עכ"ד‪ ,‬ומעתה יש להתבונן איזה שש שעות עברו‬
‫הסעודה השניה של מר עוקבא בצאת הכוכבים עברו פחות‬ ‫מהסעודה הראשונה של מר עוקבא לסעודה השניה‪ ,‬ונראה‬
‫משש שעות שלימים )אולם ע"ז יש להעיר דדעת הב"י שם‬ ‫דלפי מה שכתב המג"א )או"ח סי' קנ"ז סק"א( לבאר דברי‬
‫דתחילת סעודתם היתה בשעה ששית(‪.‬‬ ‫המחבר שם דסעודת ת"ח הוא בשעה ששית‪ ,‬דהכונה לשש‬

‫בדיקת השיניים לאחר שעברו שש שעות מאכילת הבשר‬


‫פוסקים אינו צריך להוציא בשר שבין השיניים אחר ו'‬ ‫‡‪ .‬בסי' פ"ט ס"א כתב המחבר אם יש בשר בין השיניים‬
‫שעות דהנה כמעוכל‪ ,‬וא"כ הוה ספק ספיקא שמא אין לו‬ ‫אפילו לאחר שעברו שש שעות צריך להסיר‪ ,‬ודנו‬
‫בשר בין השינים‪ ,‬ואפילו יש לו שמא הלכה כהרמב"ם‬ ‫האחרונים מה הדין באופן שאינו יודע אם נשאר לו בשר‬
‫דהווה כמעוכל" עכ"ד‪.‬‬ ‫בין השיניים האם צריך לנקר שיניו‪ ,‬דביד יהודה )פי' הקצר‬
‫·‪ .‬והנה בספר פרי הדר על הפמ"ג בסי' פ"ט סק"א ביאר‬ ‫אות ב'( דייק מלשון המחבר דדוקא אם ידוע לו שיש לו‬
‫סברתו וז"ל "והנה מה שהקיל מטעם ס"ס רק היכא דאכל‬ ‫צריך להסירו אבל בסתם לא חיישינן שמא יש לו בשר בין‬
‫דבר מר בנתיים‪ ,‬היינו משום דכשלא אכל ס"ל להיד יהודה‬ ‫השיניים והביא כן גם מדברי היש"ש פ' כל הבשר )סי' ט'(‬
‫דלא הוי ספק משום דקרוב הדבר שיהיה לו בשר בין‬ ‫דדייק כן מדברי הטור והנה ביד יהודה שם כתב אח"כ‬
‫השינים גם אחרי שעות וכמ"ש שם ג"כ )בפי' הארוך אות‬ ‫"ומיהו בדוק הוא אם לא ינקר שיניו יפה ישאר גם אחר‬
‫א'( וז"ל מיהו בודאי הרבה פעמים מצאתי גם אח"כ בשר‬ ‫שש שעות בשר בין שיניו על כן יש להחמיר לנקר שיניו‬
‫בין השינים ע"כ נכון לנקר תמיד עיי"ש )אולם עיי"ש מה‬ ‫תמיד וכן הוא בכלבו סי' ק"ו‪ ,‬ואולי יש לסמוך ע"ז אם אכל‬
‫שהעיר ע"ז הפרי הדר( הנה למדנו דהיד יהודה סובר דהיה‬ ‫דבר אחר בנתיים דיצא הבשר מבין שיניו ע"י הלעיסה דדרך‬
‫מקום להקל בזבה מטעם ספק ספיקא אילו היה מחשיב‬ ‫הוא דהאחרון דוחה את הראשון‪ ,‬וכיון דלהרמב"ם ועוד‬

‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬


‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬
‫דמותר משום ס"ס וא"צ לבדוק הריאה‪ ,‬והרשב"א‬ ‫הספק אם נשאר בשר בין השינים לספק השקול‪ ,‬וכן נראה‬
‫בחידושיו כתב דצריך בדיקה כיון שיכולין לברר ע"י בדיקה‪,‬‬ ‫לבאר בסברת היש"ש דכתב דדעת הטור והעיטור דמספק‬
‫ובהשקפה ראשונה נראה דמכיון שאפשר לברר אם נשאר‬ ‫א"צ לנקר‪ ,‬אלא שדעת הטור שאם חושש צריך‪ ,‬אולם‬
‫בשר בין השיניים ע"י ניקור דלפי"ז י"ל דלדעת הסוברים‬ ‫ראיתי בפרי הדר שבעצי לבונה נסתפק בשאלה זו ונשאר‬
‫שם דבמקום שאפשר לברורי אין מקילים בספק ספיקא‬ ‫בצ"ע‪.‬‬
‫יהא הדין שצריך לנקר‪ ,‬וא"כ לכאורה קשה על המקילים‬ ‫‚‪ .‬והנה לענ"ד לולי דבריהם הווא אמינא דשאלה זו תליא‬
‫דסוברים דאחר שש שעות א"צ לחשוש לבשר שבין‬ ‫באשלי רברבי‪ ,‬דהנה נחלקו הפוסקים לענין היתר ספק‬
‫השינים‪ ,‬ונראה דלמדו דאף המחמירים בספק ספיקא‬ ‫ספיקא האם במקום שאפשר לברר הספק צריך לברר‪,‬‬
‫במקום שאפשר לברר זה דוקא בחשש איסור תורה‪ ,‬אבל‬ ‫דהרמ"א בסי' ק"י ס"ט כתב דאין צריך לברר וכ"כ שם‬
‫בחשש איסור דרבנן אף במקום שאפשר לברר יש להקל‬ ‫בפר"ח אות י"ז‪ ,‬ובחידושי חת"ס מהדו"ת ריש כתובות כתב‬
‫בספק ספיקא‪ .‬וי"ל דבזה נסתפק העצי לבונה‪.‬‬ ‫דנחלקו בזה רש"י ותוס' שם והש"ך שם ס"ק ל"ה הביא‬
‫דזהו מחלוקת הראשונים דמהרא"י וסה"ת והסמ"ג סברי‬

‫התחלת סעודה חלבית בזמן ההמתנה של שש שעות‬


‫סק"ב( כתב דמי שאכל בשר שצריך לשהות שש שעות לא‬ ‫‡‪ .‬כתב בערוך השלחן סי' פ"ט וז"ל "ודע שהמתנה שש‬
‫ישב אצל מי שאוכל גבינה‪ ,‬שמא יושיט לו ויאכל‪ ,‬אך אם זה‬ ‫שעות הוא מסוף הסעודה של בשר עד תחלת הסעודה‬
‫האוכל גבינה יודע שזה אוכל בשר מותר‪ .‬אלא שהפמ"ג‬ ‫של חלב ואף אם בעת התחלת הסעודה לא יאכל חלב או‬
‫במשב"ז ס"ק י"ב ובהגהות יד אפרים סי' פ"ח חולקים ע"ז‪,‬‬ ‫שבסוף סעודת הבשר לא אכל בשר מפני שבגמ' הקפידו‬
‫ומעתה לפי סברת הבית יעקב מסתבר דבאופן שמונח מאכלי‬ ‫מסעודה לסעודה" עכ"ל ובבדי השלחן כאן כתב לחלוק‬
‫חלב על השלחן דודאי יש לחשוש שמא ישכח שעדיין לא‬ ‫ע"ז וס"ל דממתין שש שעות רק מאכילת הבשר לחלב‪,‬‬
‫עברו השש שעות ויבא לאכול ממאכלי החלב המונחים על‬ ‫ומותר להתחיל הסעודה החלבית לפני שעברו שש שעות‬
‫שלחנו‪ ,‬דבזה החשש יותר גדול‪ ,‬מהחשש שמא יבא ליטול‬ ‫ורק שימתין באכילת החלב שש שעות מאכילת הבשר‪,‬‬
‫מהמאכל המונח אצל חבירו ואעפ"כ דעת הבית יעקב דלא‬ ‫והביאו להלכה בס' נועם הלכה‪.‬‬
‫ישב לאכול אף מאכלי פרווה ליד חבירו שמא ישכח ויבוא‬ ‫·‪ .‬אולם לענ"ד יש להעיר ע"ז דהנה דנו הפוסקים האם‬
‫לאכול ממאכלי חבירו‪ ,‬ואפשר דאף הפמ"ג והיד אפרים‬ ‫מותר למי שעדיין לא עברו אצלו שש שעות מאכילת‬
‫שחולקים יודו דלכתחילה יש ליזהר שלא יתחיל הסעודה‬ ‫בשר לישב ליד מי שאוכל מאכלי חלב ולאכול מאכלי‬
‫כשעל שלחנו מאכלי חלב שחושב לאכול אחר השש שעות‪.‬‬ ‫פרווה‪ ,‬דהנה בשו"ת בית יעקב )סי' י"ב הו"ד בבאה"ט שם‬

‫גליון זה נודב לזיכוי אלפים ע"י‪:‬‬


‫ברכת מזלא טבא‬ ‫ברכת מזלא טבא‬
‫להרבני הנגיד הנודע בצדקת פזרונו לתורה ולחסד‬ ‫להרבני הנגיד רב הפעלים‬
‫מוקיר ורחים רבנן ואיהו גופיה צורבא מרבנן‬ ‫להרמת קרן התורה והיראה‬
‫הרב החסיד רבי דוד חיים רייכמאן שליט"א‬
‫הרה"ג רבי יוסף בנימין וייס שליט"א‬
‫ראש הקהל דקהילת עדוושער בלונדון‬
‫ראש מוסדות דרכי תורה בעיה"ק ירושלים‬
‫לרגל השמחה במעונו באירוסי בנו המופלג‬
‫בן הגאון הנודע בעל מנחת אשר שליט"א‬
‫הרב יעקב ישראל הי"ו‬
‫לרגל השמחה במעונו בהיכנס בנו‬
‫עב"ג בת הרה"ג רבי שלום אלעזר מושקוביץ שליט"א‬
‫מו"צ בב"ב‬ ‫כמר נתן שרגא זאב הי"ו לעול התורה והמצוות‪,‬‬
‫בן כקש"ת האדמו"ר משאץ שליט"א – ב"ב‬ ‫יה"ר שיזכה לראותו הולך וגדל בתורה ובעבודת השי"ת‬
‫יהא רעוא שמשמחה זו יושפע לכם רוב שמחות‬ ‫לתפארת בית אבות‬
‫ויוכל להמשיך בפעליו הכבירים לכלל ולפרט‬ ‫*****‬
‫מתוך הרחבת הדעת‬ ‫לע"נ הרה"ח רבי יוסף ב"ר שמואל ז"ל‬
‫*****‬
‫לרגל היא"צ – כ"ט שבט‬
‫לע"נ האשה החשובה מרת רחל לאה‬
‫הונצח ע"י בני המשפחה‬
‫ב"ר אלעזר ז"ל גרטנר – לונדון‬
‫ת ‪ .‬נ ‪.‬צ ‪ .‬ב ‪ .‬ה ‪.‬‬
‫לרגל היא"צ כ"ט שבט‬
‫הונצח ע"י חתנו הנה"ח מוה"ר נחמן רייך הי"ו ‪ -‬לונדון‬
‫ת ‪ .‬נ ‪.‬צ ‪ .‬ב ‪ .‬ה ‪.‬‬

‫‪:úåçöðäå úåøòä ,úåáåâúì .øâééâ ìãðî íçðî áøä é"ò êøòðå áúëð‬‬
‫‪0573107868 'àìôì åà 08-8644545 ñ÷ôìèì úåðôì øùôà‬‬
‫כמו"כ ניתן להאזין לשיעורים בהלכה ובאגדה בעניני הפרשיות והמועדים ב"קול הלשון" בטל‪03-6171111-3-1-8 :‬‬
‫גיליונות פרשת השבוע להורדה‪www.ladaat.net/gilionot.php :‬‬
‫בחסות הקו החדש‪ 0747-300100 :‬קו החדשות במחיר שיחה רגילה‬