You are on page 1of 2

Underlag för diskussion vid arbetsplatsträff

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN den 23 mars 2010

Berit Ås 5 härskartekniker
Bakgrund
Enligt beslutad Jämställdhetsplan för Kommunledningsförvaltningen (2009:3935) ska alla kontor diskutera de härskartekniker som Berit Ås har identifierat.
Det är endast genom att vara medveten om härskarteknikerna som vi kan motverka dem – vilket främjar vårt samarbete och hjälper oss efterleva våra
värderingar. Härskarteknikerna beskrivs och benämns för att de som drabbas ska kunna bemöta dem.

Berit Ås identifierade ursprungligen fem härskartekniker; Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av
skuld och skam. Senare lade hon även till objektifiering och hot och våld som sätt för män att kontrollera kvinnor. Alla dessa kan bemötas med motstrategier
och främjartekniker. Främjartekniker är också ett bra sätt att utveckla sitt eget ledarskap och skapa en positiv stämning i de grupper man arbetar i. De kan med
fördel användas som eller kompletteras med mötestekniker för mer jämställda, kreativa möten. Även om härskartekniker kan användas mot alla är de ofta
särskilt lätta att använda mot exempelvis kvinnor, homosexuella, invandrare och handikappade, eftersom härskartekniker i den konkreta situationen, mot
specifika individer, även samverkar med samhälleliga maktstrukturer.

Uppgift
• Titta på och diskutera en härskarteknik i taget på Alltomjämställdhet.
• Läs beskrivningarna av härskarteknik, motstrategi och främjarteknik nedan.
• Försök besvara följande frågeställningar för varje teknik. Sammanfatta gärna era diskussioner i tabellen nedan.
1. Varför är just denna härskarteknik viktig att belysa?
2. Känner vi igen denna härskarteknik från någon situation vi varit med om?
3. Hur undviker vi denna härskarteknik hos oss?
Fokusera diskussionen kring hur ni som grupp kan använda denna kunskap för att utvecklas ännu mer i ert samarbete!
• När ni har diskuterat igenom de fem olika härskarteknikerna - sammanfatta de insikter som dagens diskussioner har givit er här;
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Härskartekni Innebär? Motstrate Främjarteknik Sammanfattning av våra


k gi diskussioner
Osynliggörande När andra inte lyssnar på vad du har att Kräv Synliggörande
[Skriv ett citat
säga, glömmer bort dig eller nonchalerar från dokumentet
uppmärksamhet, ta eller en sammanfattande
Se varandra. Se varandras idéer.
dig. text. Du kan placera textrutanAlla
plats varskasomvarahelst
med ipådokumentet.
lika villkor
Använd fliken Verktyg för textruta om du vill ändra
därför att allas närvaro och åsikter
formateringen för textrutan med citatet.]
spelar roll.
Förlöjligande När någon gör sig rolig på din bekostnad Skratta aldrig med. Upphöjande
som gör att värdet av det du säger eller Säg ifrån! Fråga; Lyft fram varandras prestationer.
gör blir mindre värt. Hur tänker du då? Tänk på att inte enbart
uppmärksamma dem med högre
status. Sträva efter att jämna ut
statusskillnaden.
Undanhållande När information är otydlig eller några Kräv uttömmande Framhållande av
hålls utanför. information och
av information begär mer tid när du
information
Sträva efter att alla får samma
överraskas av en
information för att kunna delta.
fråga.
Alla har samma ansvar för att
Fråga; När
sprida informationen vidare i
bestämdes det här?
gruppen.
Dubbelbestraff- Hur du än gör blir det fel. Du uppmanas Ifrågasätt kritiken, Hänsynstagande
att ta för dig och säga ifrån men när du be om konstruktiva Ta hänsyn till varje deltagares
ning väl gör det blir du besvärlig och lösningar. livssituation och allas olika
obekväm. Dubbelbestraffning hänger ofta förutsättningar och möjligheter.
ihop med fördomar. Ta hänsyn till allas behov.

Påförande av När förlöjligande och dubbelbestraffning Analysera Bejaka mångfalden


kombineras, t.ex. genom att tala ironiskt situationen och ta Prata till, och inte om, varandra.
skuld och skam om någon som är engagerad. Ett resultat hjälp av dina vänner. Stötta varandra. Skilj på sak och
av att under lång tid utsättas för de andra Prata om det som person och ta vara på olikheter.
fyra härskarteknikerna, att systematiskt händer med någon
bli betraktad som underlägsen gör det lätt du litar på.
att känna skam och att ta på sig skuld för
nästan vad som helst.

Kontakta gärna Personalkontoret om ni vill läsa mer om härskarteknikerna och göra övningar relaterade till dessa!