You are on page 1of 6

MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009SET 1 2

Bahagian A
(20 markah)

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1 (a Firman Allah SWT:


)
    
  
  
  
   
   
:‫سورة آل عمران‬
( 26 ‫اية‬

Ayat di atas menerangkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah SWT

(i) ‫بريكن فغرتين كليمة يغ برضاريس‬ [2 markah]

(ii) Akal adalah salah satu tanda kekuasaan Allah pada diri manusia.
Senaraikan empat tanda lain yang terdapat pada diri anda. [4 markah]

(iii Cadangkan dua cara menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
)
[4 markah]

(b Sabda Rasulullah SAW:


)
َ َ ‫شداد ب‬ َ
‫ن‬
ّ ‫ أ‬:‫س رضي الله عنه‬ ٍ ْ ‫ن أو‬ ِ ْ ِ ّ َ ‫ى ي َعْلى‬ ْ ِ ‫ن أب‬ ْ َ‫ع‬
‫ىٍء‬ْ ‫ش‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫ن عََلى ك‬ َ ‫سا‬َ ‫ح‬ ْ ِ ‫ب ال‬ َ َ ‫ه ك َت‬ َ ‫ن الل‬ ّ ِ ‫ ا‬:‫ل‬ َ ‫ل اللهِ َقا‬ َ ْ ‫سو‬ ُ ‫َر‬
‫ة‬ َ ْ ‫سُنوا الذ ّب‬
َ ‫ح‬ ِ ‫ح‬ْ ‫م َفأ‬ ْ َ ‫ذا ذ َب‬
ْ ُ ‫حت‬ َ ِ ‫ة وَا‬ َ َ ‫سُنوا ال ِْقت ْل‬ ِ ‫ح‬ ْ ‫م َفأ‬ ْ ُ ‫ذا قَت َل ْت‬َ ِ ‫فَا‬
َ
.‫ه‬ُ َ ‫حت‬َ ْ ‫ح ذ َب ِي‬ ْ ِ‫ه وَل ْي ُر‬ ُ َ ‫شْفَرت‬َ ‫م‬ ْ ُ ‫حد ُك‬َ ‫حد ّ أ‬ ِ ُ ‫وَل ْي‬
Hadis di atas menerangkan cara berlaku ihsan ketika menyembelih.
Berdasarkan hadis di atas;

(i) Nyatakan dua kepentingan ihsan. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua perbezaan antara menyembelih dan membunuh binatang


[4 markah]
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009SET 1 3

(c Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan


) tulisan jawi .

(i) (ii)
Qiamullail ialah ibadat-ibadat sunat yang dilakukan pada malam hari iaitu selepas
(ii) (iii)
daripada waktu Isya merangkumi solat tarawikh, membaca al-Quran dan solat
(iv)
tahajud. Ibadat ini amat digalakan oleh Islam terutamanya pada sepuluh malam

terakhir Ramadhan.

[4 markah]

2 (a Firman Allah SWT:


)
  
   
 
  
  
:‫سورة العراف‬ (

Ayat di atas menjelaskan orang yang melakukan kezaliman perlu memohon


keampunan kepada Allah SWT.

(i) ‫بريكن فغرتين كليمة يغ برضاريس‬


[2 markah]

(ii) Nyatakan dua kelebihan orang yang mendapat rahmat Allah SWT.
[4 markah]
(iii) Terangkan dua langkah untuk mendapat keampunan Allah SWT.
[4 markah]

(b Sabda Rasulullah SAW:


)
‫ل الله‬ ُ ْ ‫سو‬ َ ‫ َقا‬: ‫ل‬ َ ‫ه َقا‬ َ َ‫ع‬
ُ ‫ل َر‬ ُ ْ ‫ي الله عَن‬ َ ‫ض‬ ِ ‫ي هَُري َْرةَ َر‬ ْ ِ ‫ن أب‬ ْ
‫ه‬ ُ ْ
ِ ْ ‫ل ي َوْم ٍ ت َطلعُ فِي‬ ُ
ّ ‫ةك‬ ٌ َ‫صد َق‬َ ِ‫س عَلي ْه‬َ َ ّ ُ‫ك‬
ِ ‫ن الّنا‬ َ ‫م‬ ِ ‫مى‬ َ ‫سل‬ ُ ‫ل‬
‫ل ِفي‬ َ ‫ج‬ ُ ‫ن الّر‬ ُ ْ ‫ وَت ُعِي‬، ‫ة‬ ٌ َ‫صد َق‬ َ ‫ن‬ ِ ْ ‫ن َالث ْن َي‬ ُ ِ‫ ت َعْد‬،‫س‬
َ ْ ‫ل ب َي‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ّ ‫ال‬
،‫ة‬ٌ َ‫صد َق‬َ ‫ه‬ ُ َ‫مَتاع‬ َ ‫ه عَل َي َْها‬ ُ َ ‫ه عَل َي َْها أوْ ت َْرفَعُ ل‬ ُ ُ ‫مل‬ ْ َ ‫داب ّت ِهِ فَت‬
ِ ‫ح‬ َ
‫ة‬ ّ ‫شي َْها إ َِلى ال‬
ِ َ ‫صل‬ ِ ‫م‬ ْ َ ‫خط ْوَةٍ ت‬ ُ ‫ل‬ ّ ُ ‫ وَب ِك‬،‫ة‬ ٌ َ‫صد َق‬َ ‫ة‬ ُ َ ‫ة الط ّي ّب‬ ُ ‫م‬َ َ ‫َوال ْك َل‬
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009SET 1 4

ٌ َ‫صد َق‬
.‫ة‬ َ ‫ق‬ ّ
ِ ْ ‫ن الطرِي‬ َ َ ‫ط ال‬
ِ َ‫ذى ع‬
ُ ْ ‫مي‬ ٌ َ‫صد َق‬
ِ ُ ‫ وَت‬، ‫ة‬ َ
‫رواية‬ )
 ‫البخاري‬
Hadis di atas menerangkan mengenai amalan bersedekah
Berdasarkan hadis di atas;

(i) Nyatakan dua amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis di atas.
[2 markah]

(ii) Terangkan dua kesan sedekah kepada penerima sedekah. [4 markah]

(c (i) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi .


)

Binaan masjid yang indah mempamerkan nilai seni Islam yang tinggi di samping
dapat melahirkan arkitek yang berwibawa

[4 markah]

Bahagian B
(80 markah)

Jawab semua soalan

3 (a (i) Nyatakan tiga sifat Muslim yang mukmin


) [3 markah]

(ii) Jadual di bawah menunjukkan maksud Islam, Iman dan Ihsan.


Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

X Melakukan sesuatu kebaikan


Y Percaya dan yakin
Z Selamat, sejahtera, aman dan sejahtera
[3 markah]

(iii) Huraikan dua cara untuk menjadi muslim mukmin yang sejati. [4 markah]

(b (i) Apakah yang dimaksudkan dengan al-Mizan?


) [2 markah]

(ii) Nyatakan dua kepentingan beriman kepada al-Mizan. [2 markah]

(c (i) Apakah maksud al-Hisab?


) [2 markah]
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009SET 1 5
(ii) Terangkan dua kepentingan al-Hisab dalam kehidupan. [4 markah]

4 (a (i) Apakah maksud solat sunat rawatib?


) [2 markah]

(ii) Nyatakan tiga faedah melakukan solat sunat rawatib [3 markah]

(b (i) Nyatakan dua syarat khutbah Aidil Fitri.


) [2 markah]

(ii) Penuhkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul mengenai kaifiat solat
Aidil Fitri;

Bilangan takbir pada rakaat pertama X


Bilangan tasbih pada rakaat pertama Y

[2 markah]

(iii) Senaraikan tiga amalan sunat sebelum solat Aidil Fitri. [3 markah]

(iv) Jelaskan dua kesan solat Aidil Fitri kepada individu. [4 markah]

(c Nyatakan hukum bagi situasi berikut;


)

(i) Salmah menyucikan tangannya yang dijilat anjing dengan sekali air tanah dan
lima kali dengan air mutlak
[1 markah]

(ii) Jenazah Aisyah telah dikafankan dengan 3 lapis kain yang berwarna kuning.
[1 markah]

(iii) Ali menunaikan solat tahajud setelah bangun daripada tidur pada jam 3.00
petang.
[1 markah]

(iv) Ramli mengqada’ puasa Ramadhan pada 14 Zulhijjah


[1 markah]

5 (a Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai masyarakat Jahiliah.


)

(i) Apakah yang dimaksudkan jahiliah? [2 markah]

(ii) Senaraikan dua ciri akhlak keji masyarakat Arab Jahiliah. [4 markah]
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009SET 1 6

(iii) Nyatakan kepercayaan masyarakat Jahiliah. [1 markah]

(iv) Namakan kegiatan ekonomi masyarakat Badwi. [1 markah]

(b Umar bin al-Khattab adalah seorang pentadbir yang ulung.


)

(i) Apakah gelaran yang diberi kepada Saidina Umar al-Khattab? [1 markah]

(ii) Siapakah yang membunuh Saidina Umar al-Khattab? [1 markah]

(iii) Terangkan jasa Saidina Umar dalam bidang pentadbiran. [4 markah]

(c Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti di dalam al-
) Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(i)
   (1)
  
  (2)
   
  
  (3)
 
 
[3 markah]

(ii)

  


  (1)
  
   
  (2)
 
 
(3)
  
[3 markah]

6 (a (i) Senaraikan dua ciri pekerja yang baik.


) [2 markah]
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009SET 1 7

(ii) Cadangkan dua adab ketika menjalankan tugas. [4 markah]

(b (i) Terangkan dua cara pergaulan menurut Islam.


) [4 markah]

(ii) Jelaskan dua akibat tidak menjaga pergaulan menurut Islam.


[4 markah]

(c (i) Bagaimanakah anda menjaga adab bergaul dengan keluarga?


) [2 markah]

(ii) Senaraikan empat akibat tidak menjaga adab berkeluarga terhadap diri.
[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT