You are on page 1of 1

The Noli Me Tangere by Jose P.

Rizal, national hero of the Philippines, is the novel with the


greatest impact on Filipino political thinking in the 19th and 20th centuries, as well as the
widest influence on contemporary fiction, drama, opera, dance and film. Its popularity was
rooted in its reflection of the times in which it was written, and has continued because of the
characters Rizal created, set in situations that still ring true today.
"Rizal finished the Noli in 1887, and published 2,000 copies in Berlin. Many thousands more
have since circulated, in the orginal spanish, and in translations into German, French,
Chinese, English, Filipino, and other Philippine languages. The best known translations in
English are those by Charles Derbyshire (1912) and Leon Ma. Guerrero (1961).

Sinimulang sulatin ni Dr. Jose P. Rizal ang mga unang bahagi ng "Noli Me Tangere" noong
1884 sa Madrid noong siya ay nag-aaral pa ng medisina. Nang makatapos ng pag-aaral,
nagtungo siya sa Paris at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat nito. At sa Berlin natapos ni
Rizal ang huling bahagi ng nobela.

Ang pagsusulat ng "Noli Me Tangere" ay bunga ng pagbasa ni Rizal sa "Uncle Tom's Cabin"
ni Harriet Beacher Stowe, na pumapaksa sa kasaysayan ng mga aliping Negro sa kamay ng
mga panginoong putting Amerikano. Inilarawan dito ang iba't ibang kalupitan at
pagmamalabis ng mga Puti sa Itim. Inihambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga
Pilipino sa kamay ng mga Kastila.

Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang
kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin
niyang upang maging nobela. Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng
kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat nang walang katulong.

Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang liham sa matalik niyang kaibigang si Dr. Ferdinand


Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang "Noli." Ang lahat ng mga ito ay
maliwanag na inilarawan sa mga kabanata ng nobela.

Ang pamagat ng "Noli Me Tangere" ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa Tagalog ay
"Huwag Mo Akong Salingin" na hango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Itinulad niya ito
sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao.

Rizal finished the novel on December 1886. At first, according to one of Rizal's biographers,
Rizal feared the novel might not be printed, and that it would remain unread. He had been
struggling financial constraints that time and thought it would be hard to pursue printing the
novel. A financial aid came from a friend named Maximo Viola. Rizal at first, however,
hesitated but Viola insisted and ended up lending Rizal P300 for 2,000 copies; Noli was
eventually printed in Berlin, Germany. The printing was finished earlier than the estimated
five months. Viola arrived in Berlin in December 1886, and by March 21, 1887, Rizal had
sent a copy of the novel to his friend Blumentritt.[3]