You are on page 1of 1

"...

Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan


baginya jalan keluar."(Ayat 2)
" Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkasangkanya..." (Ayat 3)
"...Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan
mencukupkan keperluannya." (Ayat 3)
"Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu dan barangsiapa
yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahankesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya." (Ayat 5)