You are on page 1of 6

ท่ านศาสนทตู ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะศัลลัม กล่ าวว่ า “มีสองสิ่งที่เป็ นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺต่อบรรดาบ่ าว

ทัง้ หลายของพระองค์ นั่นก็คือ สุขภาพ และเวลา”


เรื่องราวที่จะกล่ าวในบทความฉบับนีเ้ ป็ นเรื่องจริงที่เกิดขึน้
เป็ นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากประเทศบาห์ เรน ชื่อว่ า อิบราฮีม นัซซีรฺ เขาเป็ นอัมพาตตัง้ แต่ กาํ เนิด มีเพียงแต่ หวั
และนิว้ ของเขาเท่ านัน้ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ แม้ แต่ การหายใจของเขาก็ต้องใช้ เครื่องช่ วย

ความปรารถนาของเด็กหนุ่มคนนีค้ ือการได้ พบกับชัยคฺ นาบีล อัล เอาว์ ดยี ฺ


ด้ วยเหตุนีพ้ ่ อของอิบรอฮีมจึงติดต่ อชัยคฺนาบีล ทางโทรศัพท์ เพื่อขอให้ ชัยคฺนาบีลมาเยี่ยมอิบรอฮีม

และนี่เป็ นรปของชั
ู ยคฺ นาบีล เมื่อถึงสนามบิน
อิบรอฮีมตืน้ ตันใจเป็ นอย่ างมาก เมื่อเห็นชัยคฺนาบีลเปิ ดประตเข้
ู าไปในห้ องของเขา
เราสามารถเห็นความสุขบนใบหน้ าของเขาได้ จากรปข้
ู างล่ างนี ้ แม้ ว่าเขาไม่ สามารถที่จะพดได้
ู ก็ตาม

ขณะที่ชัยคฺนาบีลเปิ ดประตเข้
ู าไปในห้ องของเขา

และนี่คือรอยยิม้ ของอิบรอฮีมเมื่อได้ พบกับชัยคฺนาบีล

โปรดสังเกตเครื่องช่ วยหายใจตรงคอของเขา เขาไม่ สามารถที่จะหายใจอย่ างปกติได้ เช่ นคนทั่วไป


ชัยคฺนาบีลจบที
ู ่ หน้ าผากของอิบรอฮีม

อิบรอฮีม พร้ อมกับพ่ อของเขา ลุงของเขา และชัยคฺนาบีล

หลังจากนัน้ ชัยคฺนาบีลและอิบรอฮีมก็ได้ พดคุ


ู ยกันเกี่ยวกับการดะวะฮฺทางอินเตอร์ เน็ต
เขาทัง้ สองได้ ถ่ายทอดแบ่ งปั นเรื่องราวระหว่ างกัน
และระหว่ างการสนทนากันนัน้ ชัยคฺนาบีลได้ ถามอิบรอฮีมด้ วยคําถามหนึ่ง
ซึ่งเป็ นคําถามที่ทาํ ให้ อบิ รอฮีมนัน้ หลั่งนํา้ ตา

อิบรอฮีมไม่ สามารถกลัน้ นํา้ ตาเอาไว้ ได้ เมื่อเขารําลึกถึงความทรงจําอันเจ็บปวด


ชัยคฺนาบีลเช็ดนํา้ ตาบนใบหน้ าของอิบรอฮีม

คุณทราบหรือไม่ ว่า คําถามอะไรที่ทาํ ให้ อบิ รอฮีมถึงกับต้ องหลั่งนํา้ ตา?


ชัยคฺนาบีลถามว่ า “โอ้ อิบรอฮีม หากอัลลอฮฺทรงประทานแก่ เธอซึง่ สุขภาพทีด่ ี เธอจะทําเช่ นไร”
จากนัน้ อิบรอฮีมก็ร้องไห้ ออกมา และเขาก็ได้ ทาํ ให้ ชัยคฺ พ่ อของเขา ลุงของเขา และทุกๆ คนที่อย่ ใู นห้ อง แม้ แต่ ช่าง
ถ่ ายรปร้
ู องไห้ ด้ วยคําตอบของเขา
คําตอบของเขาคือ “ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผมจะละหมาดทีม่ ัสยิดด้ วยความสุขใจ ผมจะใช้ ความโปรดปรานจากการมี
สุขภาพทีด่ ดี ้ วยการทําทุกสิ่งทุกอย่ างทีท่ าํ ให้ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮวะตะอาลา
ู พึงพอพระทัย”
พี่น้องมุสลิมที่รัก อัลลอฮฺทรงประทานซึ่งความสะดวกง่ายดายและสุขภาพที่ดี
แก่เรา แต่บ่อยครั้งที่เราต่างพลาดการละหมาดในมัสยิด และให้ข้ออ้างต่างๆ
นาๆ ในการละทิ้งการละหมาด และต่างใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ อยู่หน้า
คอมพิวเตอร์ หรือจอทีวี

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะใช้ “ความโปรดปราน” ที่อัลลอฮฺทรงประทานแก่เรา


ไปในหนทางที่จะทําให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย ดังเช่นทีอ่ ิบรอฮีมปรารถนาที่
จะกระทําต่อพระองค์
Source: http://www.facebook.com/note.php?note_id=309452918233&id=107917151138&ref=mf

‫االسالم‬
ٍ ‫ بنت‬แปล