You are on page 1of 4

UD: Arriba la cursa (6è curs)

INTRODUCCIÓ/JUSTIFICACIÓ
Tot aprofitant la celebració de la cursa de Primavera que celebra el centre cada any a nivell interescolar, es realitzen unes
sessions destinades al treball de la preparació física, les normes de seguretat, la presa de contacte amb l’espai que
utilitzaran per córrer, tot potenciant la cooperació per donar un caire de companyerisme a una activitat purament
individualista.

TEMPORITZACIÓ
Setmana d’inici: 22 de febrer. 6 sessions.

Competència Competència Tractament de la Competència Competència Competència Coneixement i Competència social


comunicativa artística i cultural informació i matemàtica d’aprendre a autonomia i interacció amb el i ciutadana
lingüística i competència aprendre iniciativa personal món físic
audiovisual digital
Explicació del Dosificar esforç, Autoestima per Analitzarem l’espai Moltes de les
mural i reflexió evolucionar, superar-se davant a recórrer, tindran activitats que es
final de la pràctica. entrenar. les adversitats i contacte real i presentaran
Consciència de les siguin quines siguin l’aprenentatge de fomenten la
capacitats físiques les seves córrer amb molts cooperació, el
pròpies. capacitats. companys al costat. respecte, saber
guanyar i perdre...

1
OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ

-Incloure a la vida diària activitats físiques 1.3 Aplicació del control tònic i de la 3. Desenvolupar conductes actives per
diverses. respiració al control motor. incrementar la condició física, ajustant la pròpia
-Esforçar-se a millorar. 1.5 Utilització adequada de la actuació a les pròpies possibilitats i limitacions
-Respectar als companys i ajudar-los. discriminació selectiva dels estímuls i de corporals.
-Estar satisfet del procés fet i del resultat l’anticipació perceptiva. 4. Identificar algunes de les relacions que
obtingut. 1.9 Valoració i acceptació de la pròpia s’estableixen entre la correcta i habitual pràctica
realitat corporal i la dels altres. d’exercici físic i millora de la salut.
2.3 Execució d’activitats de 7. Identificar com a valors fonamentals dels jocs i
condicionament físic orientades a la les pràctiques d’activitat física, l’esforç personal i
millora de les habilitats motrius. les relacions que s’estableixen amb el grup i actuar
2.4 Valoració individual i col.lectiva del d’acord amb ells.
treball des del punt de vista motriu.
3.3 Prevenció de lesions en l’activitat
física tot valorant la importància de
l’escalfament, la dosificació de l’esforç i la
recuperació.
3.5 Valoració de l’activitat física per al
manteniment i millora de la salut en el
present i en el futur.

2
ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE RECURSOS PERSONALS, MATERIALS I FUNCIONALS

El desenvolupament de les sessions es troba als annexos. Cons, cintes mètriques, cronòmetres, mapa del barri, regle,
Part inicial: explicació del que es farà durant la classe i els objectius rotuladors, cartolines, mocadors de colors, pilotes de
que es persegueixen. Realització de diferents jocs. plàstic.
Part principal: Avaluació diagnòstica, explicacions teòriques sobre la
resistència, elaboració d’un mural dels esports, investigació del
recorregut, etc.
Part final: Estiraments, tornada a la calma, valoració i reflexió de la
sessió, recollida del material i dutxa.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Avaluació diagnòstica: Mural fet pels alumnes sobre les seves activitats extraescolars o esports favorits. Aquesta activitat es fa a nivell
d’escola. 2. Xerrada sobre la prova i elaboració d’un mural on cada nen apuntarà l’activitat que fa, si es que en fa alguna.
Avaluació formativa: El mestre/a avaluarà mitjançant una graella si l’alumne és conscient de les seves capacitats, accepta les seves
limitacions, s’esforça a millorar, accepta el resultat individual i del grup, respecta als companys i les normes.
Avaluació formadora-final: Un cop feta la cursa s’intercanviaran les impressions de tots els alumnes per tal de veure que els ha
semblat tot el procés. A més, podran col.locar gomets verds, grocs o vermells segons el que ells creuen que han fet en diferents aspectes
que se’ls presentaran en una graella.

METODOLOGIA
-Es faran grups heterogenis. Per a alguna activitat concreta es faran grups estables.
-Estils d’ensenyament: assignació de tasques i resolució de problemes.
-S’intentarà que es pugui afegir un component lúdic a cadascuna de les activitats proposades.
-Es proposaran activitats individuals, en grup petit i en gran grup.
-Els alumnes coneixen els objectius dels quals seran avaluats.
-El mestre/a ha d’animar i motivar als alumnes per a la seva participació a la cursa.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Sobrepès: Se l’haurà de motivar molt i constantment en totes les activitats que realitzi. Es donarà importància al fet que acabi la cursa,
3
considerant aquest fet com un èxit, encara que hagi d’acabar caminant. Si la persona està molt fatigada podrà realitzar alguna pausa.
Disminució auditiva lleu: Es donaran estímuls visuals a més dels auditius i el mestre sempre es col.locarà a la vista de l’alumne. A
l’hora de realitzar la cursa es procurarà que es col.loqui al costat d’algun dels seus amics per sentir seguretat.
Nouvingut: S’explicaran de manera gestual i corporal les tasques que no entengui, donant algun exemple si cal.

REFLEXIÓ DE LA PRÀCTICA
Es farà una posada en comú final valorant les opinions dels alumnes. A més, tindran una graella per tal d’avaluar diferents aspectesctes
relacionats amb la prova i que podrien ser variats per l’any següent tenint en compte l’opinió dels nostres alumnes.