You are on page 1of 5

Escolania de Montserrat Nom i cognoms: ______________________________

Àrea de Matemàtiques
Data: _______________
6è de Primària

Control unitat 6: Nombres fraccionaris (II)

1. Resol aquestes operacions amb fraccions. Recorda que sempre que no siguin
irreductibles cal simplificar les fraccions resultants..
[4 punts]

2 1
5 + 5 =
2 4
6 + 6 =

2 1
5 + 4 =

2 3
3 + 2 =
2. Resol aquestes operacions amb fraccions. Recorda que sempre que no siguin
irreductibles cal simplificar les fraccions resultants..
[4 punts]

2 1
5 - 5 =
4 2
6 - 6 =

2 1
5 - 4 =

3 2
2 - 3 =

3. Multiplica les fraccions i simplifica el resultat.


[3 punts]

4 9 2
7 x 5 x 3 =
4. Calcula i simplifica el resultat.
[4 punts]

12 3
5 : 4 =

3 4
5 de 3 =

5. Relaciona cada fracció amb la seva fracció inversa.


[2 punts]

6 8
5   3

3 4
8   9

9 5
10   6

1 10
3   9

9 3
4   1
6. Escriu en forma de percentatge aquestes fraccions.
[2 punts]

23
100

16
100

11
50

7
25

7. Resol amb la calculadora.


[2 punts]

15 % de 600

8. Un pastisser ha comprat 15 paquets d'1/4 de quilo de farina. Quants quilos


n'ha comprat?
[5 punts]
9. Un excursionista ha completat la meitat del seu trajecte en un dia i 3/8 en un
altre. Ha acabat el trajecte?
[5 punts]