You are on page 1of 4

Els municipis.

Catalunya es divideix en 946 municipis.

Un MUNICIPI està format per una o més localitats i el territori que l’envolta (camps,

boscos...).

Cada municipi té un AJUNTAMENT. Al capdavant de cada ajuntament hi ha un ALCALDE o

ALCALDESSA i uns REGIDORS triats democràticament a les eleccions municipals, que

governen el municipi. L’ajuntament s’ocupa d’organitzar serveis bàsics com:

-La neteja dels carrers i els parcs.

-La recollida de les escombraries.

-El transport públic (autobusos...).

-La policia, etc.

Els diners per pagar aquests serveis es recullen per mitjà dels IMPOSTOS.

Les comarques.

Una COMARCA és un conjunt de municipis amb característiques comunes (relleu,

enconomia, història, etc.).

Cada comarca té una localitat més important, pel nombre d’habitants i el nombre

de serveis que té (hospitals, escoles, etc.), és la CAPITAL de la comarca.

Catalunya té 41 comarques, cadascuna de les quals està gobernada per un CONSELL

COMARCAL, format per alguns regidors dels ajuntaments de cada municipi de la

comarca.

ACTIVITAT. Observa el mapa de la pàgina 171 i contesta:

-On es troba situada la comarca on vius?______________________________

-Anomena totes les comarques veïnes de la teva: ________________________

_____________________________________________________________

-Quin municipi és la capital de la teva comarca?_________________________


Les províncies.

Una PROVINCIA és un conjunt de comarques amb característiques comunes (relleu,

economia, història...).

Catalunya té ___ províncies:____________,______________,_____________

i _______________.

Catalunya, una comunitat autónoma.

Espanya està organitzada en ____ comunitats autònomes més dues ciutats

autònomes.

Una COMUNITAT AUTÓNOMA és un territori amb uns trets històrics, culturals i

econòmics particulars. Pot estar formada per una provincia o més d’una.

Cada comunitat té un ESTATUT D’AUTONOMIA, que és la llei més important i que

estableix quines són les competències de la comunitat autónoma. Les COMPETÈNCIES

d’una comunitat autónoma són aquells temes sobre els quals aquesta podrà decidir i

fer lleis. Hi ha dos tipus de competències:

-COMPETÈNCIES EXCLUSIVES: són aquelles a les que només intervé el govern de la

comunitat autónoma (turisme, cultura, pesca o transports).

-COMPETÈNCIES COMPARTIDES: són aquelles a les que una part de les decisions

depenen del govern d’Espanya i una altra del govern de la comunitat autónoma (ex:

ensenyament, sanitat, justicia, etc).

Un conjunt de municipis amb


característiques comunes és una…

Un conjunt de comarques amb


característiques comunes és una…

Un conjunt de
provincies amb
característiques
comunes és una…
Activitat. Observa els següents mapes de les comunitats autònomes i les

provincies d’Espanya i contesta:

-Escriu el nom de les 17 comunitats autònomes.__________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

-N’hi ha alguna formada per una sola província?__________________________

_____________________________________________________________

-Quines són les 3 comunitats autònomes més grans?_______________________

_____________________________________________________________

-I les que tenen més províncies?_____________________________________

_____________________________________________________________

-Quines comunitats autònomes estan formades per illes?___________________

_____________________________________________________________
Activitat. Completa les frases següents amb les paraules adients.

-Una o més localitats més els territoris que l’envolten formen un _____________.

Cadascun té un _______________, del qual els màxims representants són

l’_____________ i els ________________.

-Un conjunt de municipis amb característiques comunes és una ______________.

Catalunya té ____ comarques.

-Un conjunt de comarques amb característiques comunes és una _____________.

Catalunya en té quatre:____________________________________________.

-Catalunya és una __________________________. Espanya està organitzada en

17 ________________________________. Cadascuna té una llei que estableix

les seves institucions i competències: l’________________________________.

El govern de Catalunya: la Generalitat.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix les competències sobre les quals el

govern de Catalunya pot decidir i les institucions que té.

La GENERALITAT és el govern de Catalunya.

Està formada per:

-El President de la Generalitat, que és el màxim representant del govern.

-El Consell Executiu, format pel president de la Generalitat i els consellers.

S’encarrega de dur a terme i fer complir les lleis que aprova el Parlament.

-El PARLAMENT, que és la institució més important. Està format per 135 DIPUTATS i

DIPUTADES, que són elegits a les eleccions. El Parlament s’ocupa de:

 Elaborar i aprovar les lleis de Catalunya.

 Controlar si el govern actúa bé.

 -Distribuir els diners recollits amb els impostos per assegurar els serveis
que s’han d’oferir a la població.