You are on page 1of 2

RUBRIKS

NILALAMAN

PAGLALAHA
D
ISTRUKTUR
A

0-5
IILAN SA MGA
NILALAMAN AY
WALANG
KAUGNAYAN SA
PAKSA AT MAY
LIMITADONG
PANG-UNAWA.
MAHINANG
PAGGAMIT NG
WIKA.
ANG MGA
KAISIPAN AY
MASYADONG
KALAT.

6-10
IILAN SA MGA
NILALAMAN AY
MAY
KAUGNAYAN SA
PAKSA NA MAY
SUMUSUPORTAN
G DETALYE SA
PANG-UNAWA.
KASIYA-SIYANG
PAGGAMIT NG
WIKA.

11-15
ANG NILALAMAN
AY MAY
KAUGNAYAN SA
PAKSA NA MAY
SAPAT NA PANGUNAWA.

PAGKAKASUNOD
-SUNOD NA
PAGLALAHAD NG
KAISIPAN,
ORGANISADONG
PARAAN NG
PAGBUO NG

PAGKAKASUNOD
-SUNOD NA
PAGLALAHAD NG
KAISIPAN AT
ORGANISADONG
PABUO NG
KAPANI-

TAMANG
PAGGAMIT NG
WIKA.

KATWIRAN. PANIWALANG KATWIRAN KASIYA-SIYANG SUPORTANG DETALYE PARA SA MENSAHE. . MATIBAY NA EBIDENSYA PARA SA MENSAHE.ORIHINALID AD MAHINANG SUPORTA/EBIDE NSYA PARA SA MENSAHE.