You are on page 1of 62

 

Middenschool  D’Hek  &  Koninklijk  Atheneum  D’Hek  
Tiensestraat  57  –  3400  Landen  
Tel.:  (011)88  13  74  
www.dheklanden.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLREGLEMENT  
Schooljaar  2015-­‐2016  
 
 
schoolreglement  
zoals  vastgesteld  op  1  april  2000  
en  laatst  gewijzigd  op  18  mei  2015  
 
 
 
Om  de  papierberg  te  verkleinen,  wordt  het  schoolreglement  niet  meer  elk  jaar  voor  iedere  leerling  
afgedrukt,  maar  digitaal  ter  beschikking  gesteld  op  Smartschool  –  intradesk  en  op  de  schoolwebsite  
(www.dheklanden.net).  Leerlingen  van  het  1ste    leerjaar  van  de  1ste    en  2de  graad  ontvangen  een  kopie  
van  het  schoolreglement.  Leerlingen  van  de  andere  leerjaren  die  een  papieren  versie  willen,  kunnen  
deze  via  het  secretariaat  aanvragen.  
 
 
 
 
Aandacht!  
Waar  in  dit  reglement  verwezen  wordt  naar  de  ouders,    
treedt  de  meerderjarige  leerling  in  principe  autonoom  op.  
Bij  het  verzamelen  van  gegevens  van  uw  kind  respecteert  de  school  de  wet    
van  8  december  1992  tot  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer,    
zoals  gewijzigd  bij  de  wet  van  11  december  1998.  
 
 

Inleiding  
 

Welkom  in  onze  school!  
 
Beste  ouders  
 
Het  verheugt  ons  dat  u  voor  het  onderwijs  en  de  opvoeding  van  uw  kind  gekozen  hebt  voor  onze  
scholen.  Wij,  directeurs,  leraars  en  alle  personeelsleden,  zullen  alles  in  het  werk  stellen  om  goed  met  
u  samen  te  werken  en  wij  willen  u  nu  reeds  danken  voor  het  vertrouwen  dat  u  in  onze  scholen  stelt.  
Als  ouders  draagt  u  echter  de  eerste  verantwoordelijkheid  voor  de  opvoeding  en  het  onderwijs  van  
uw  kinderen.  Wij  hopen  dan  ook  dat  u  uw  kind  aanmoedigt  de  doelstellingen  van  onze  scholen  na  te  
streven  en  de  leefregels  ervan  na  te  leven.  Wij  vragen  u  dit  schoolreglement  voor  kennisneming  en  
akkoord  te  ondertekenen  op  pagina  59  en  op  het  voorblad  van  de  bijlagen.  De  ondertekening  ter  
kennisneming  impliceert  de  akkoordverklaring  met  de  volledige  inhoud  van  het  studie  -­‐,  orde  -­‐  en    
tuchtreglement  dat  u  vindt  in  dit  schoolreglement  en  in  de  bijlagen.  U  kan  dit  schoolreglement  en  de  
bijlagen  ook  raadplegen  op  Smartschool  –  intradesk  –  ouders  en  op  de  schoolwebsite  
(www.dheklanden.net).  
 
 
Beste  leerlingen  
 
Dag  nieuwe  leerling.  Hartelijk  welkom  in  onze  scholen!  
Ben  je  ingeschreven  in  het  eerste  leerjaar,  dan  is  de  basisschool  nu  voorgoed  voorbij  en  zal  je  je  
samen  met  je  nieuwe  klasgenoten  moeten  aanpassen  aan  een  andere  leefwereld  met  nieuwe  
gewoonten  en  verplichtingen.  Dat  die  aanpassing  niet  altijd  even  vlot  verloopt  voor  iedereen,  weten  
je  leraars  gelukkig  ook!  Zij  trachten  je  daarom  zo  goed  mogelijk  te  begeleiden.    
 
Heb  je  reeds  elders  één  of  meer  leerjaren  secundair  onderwijs  achter  de  rug?  Kom  je  nu  naar  onze  
school  omdat  onze  studierichtingen  beter  beantwoorden  aan  jouw  verwachtingen?  Ook  jij  bent  
hartelijk  welkom  in  onze  school.  
 
Onze  goede  oude  bekenden  heten  we  ook  van  harte  welkom.  Jullie  zijn  al  op  de  hoogte  van  het  
reilen  en  zeilen  in  onze  scholen.  Wij  hopen  dat  je  de  nieuwe  medeleerlingen  mee  op  weg  wil  helpen,  
zodat  ze  zich  bij  ons  vlug  thuis  zullen  voelen.  
 
Tot  jou,  meerderjarige  leerling,  richten  wij  een  speciaal  woord.  Op  juridisch  vlak  verandert  de  relatie  
tot  je  ouders  door  je  meerderjarigheid.  Jouw  handtekening  is    volledig  rechtsgeldig  vanaf  je  
achttiende  verjaardag  en  jij  ondertekent  zelf  het  schoolreglement  voor  kennisneming  en  akkoord.  
 
Samen  met  alle  leraars  wensen  wij  je  veel  enthousiasme  en  goede  moed  toe  bij  deze  nieuwe  start.    
 
Veel  succes!  

Inhoud  
DEEL  1  ALGEMENE  INFORMATIE...............................................................................................................5  
1   SCHOOLBESTUUR ..........................................................................................................................................5  
2   PEDAGOGISCH  PROJECT ................................................................................................................................6  
3   LEVENSBESCHOUWELIJKE  KENTEKENS ........................................................................................................6  
4   SAMENSTELLING  VAN  DE  SCHOLENGEMEENSCHAP......................................................................................7  
5   HET  BEGELEIDEND  CENTRUM  VOOR  LEERLINGENBEGELEIDING ................................................................7  
6   ALGEMENE  KLACHTENPROCEDURE..............................................................................................................7  
6.1   WELKE  KLACHTEN  KAN  U  INDIENEN? ...................................................................................................................... 7  
6.2   WAAR  KAN  U  MET  UW  KLACHT  TERECHT? .............................................................................................................. 7  
6.3   HOE  DIENT  U  EEN  KLACHT  IN?................................................................................................................................... 8  
6.4   DE  KLACHTENPROCEDURE  IS  NIET  VAN  TOEPASSING  OP: ..................................................................................... 8  
6.5   HOE  VERLOOPT  DE  BEHANDELING  VAN  UW  KLACHT  DOOR  DE  SCHOLENGROEP? ............................................ 8  
7   INSCHRIJVING  EN  LEERPLICHT .....................................................................................................................9  
7.1   INSCHRIJVING ................................................................................................................................................................ 9  
7.2   WEIGERING  TOT  INSCHRIJVING ............................................................................................................................... 10  
7.3   SCREENING  ONDERWIJSTAAL .................................................................................................................................. 10  
7.4   LEERLINGENGEGEVENS  EN  RECHT  VAN  TOEGANG............................................................................................... 10  
7.5   VOORTZETTING  VAN  DE  STUDIES ........................................................................................................................... 11  
7.6   VERANDEREN  VAN  STUDIERICHTING ..................................................................................................................... 11  
DEEL  2  DECRETAAL  VERPLICHTE  INFORMATIE  EN  REGELGEVING............................................ 12  
1   PARTICIPATIE ............................................................................................................................................ 12  
2   STUDIEREGLEMENT ................................................................................................................................... 12  
2.1   ORGANISATIE  VAN  DE  LESSPREIDING,  VAKANTIE-­‐  EN  VERLOFREGELING  EN  OPENSTELLING  VAN  DE  
SCHOOL .................................................................................................................................................................................... 12  
2.2   ONS  STUDIEAANBOD ................................................................................................................................................. 13  
2.3   BEGELEIDING  EN  EVALUATIE .................................................................................................................................. 13  
2.4   BEROEPSPROCEDURE  TEGEN  DE  BESLISSING  VAN  DE  DELIBERERENDE  KLASSENRAAD ............................... 23  
3   LEEFREGELS ............................................................................................................................................... 25  
3.1   ORDEMAATREGELEN ................................................................................................................................................ 25  
3.2   BEWARENDE  MAATREGEL  /  PREVENTIEVE  SCHORSING .................................................................................... 27  
3.3   TUCHTMAATREGELEN .............................................................................................................................................. 27  
4   BEROEPSPROCEDURE  INGEVAL  VAN  DEFINITIEVE  UITSLUITING ............................................................. 29  
4.1   OPSTARTEN ................................................................................................................................................................ 29  
4.2   BEROEPSCOMMISSIE ................................................................................................................................................. 30  
4.3   ANNULATIEBEROEP .................................................................................................................................................. 30  
5   TIME-­OUT .................................................................................................................................................. 30  
6   FRAUDE/ONREGELMATIGHEDEN .............................................................................................................. 31  
6.1   DEFINITIE ................................................................................................................................................................... 31  
6.2   VORMEN  VAN  ONREGELMATIGHEDEN ................................................................................................................... 31  
6.3   VASTSTELLING  VAN  EEN  ONREGELMATIGHEID .................................................................................................... 31  
6.4   PROCEDURE ................................................................................................................................................................ 32  
7   AFWEZIGHEDEN ......................................................................................................................................... 34  
7.1   GEWETTIGDE  AFWEZIGHEID ................................................................................................................................... 34  
7.2   ONGELDIGE  AFWEZIGHEDEN ................................................................................................................................... 40  
7.3   TOELATING  VOOR  DE  LEERLINGEN  VAN  HET  KA  OM  LATER  NAAR  SCHOOL  TE  KOMEN  OF  OM  DE  SCHOOL  
VROEGER  TE  VERLATEN ....................................................................................................................................................... 40  
7.4   PROBLEMATISCHE  AFWEZIGHEDEN  EN  ANTI-­‐SPIJBELBELEID ........................................................................... 41  
7.5   WAT  NA  JE  AFWEZIGHEID? ...................................................................................................................................... 41  
8   ONDERWIJS  VOOR  ZIEKE  KINDEREN–  TIJDELIJK  ONDERWIJS  AAN  HUIS .................................................. 42  

9   STAGEREGELING ........................................................................................................................................ 43  
10   ENGAGEMENTSVERKLARING ................................................................................................................... 43  
11   BIJDRAGEREGELING ................................................................................................................................ 44  
11.1   HAND-­‐  EN  WERKBOEKEN ...................................................................................................................................... 44  
11.2   ANDERE  SCHOOLKOSTEN ...................................................................................................................................... 45  
11.3   BETALING  VAN  PEDAGOGISCHE  ACTIVITEITEN,  GWP’S,…................................................................................ 45  
11.4   OPENSTAANDE  REKENINGEN................................................................................................................................ 45  
12   ROOKBELEID ........................................................................................................................................... 46  
13   RECLAME  EN  SPONSORING ...................................................................................................................... 46  
DEEL  3  AFSPRAKEN  EN  INFORMATIE ................................................................................................... 47  
1   ONZE  SCHOOL  ALS  OPVOEDINGS-­  EN  LEEFGEMEENSCHAP ....................................................................... 47  
2   AFSPRAKEN  BIJ  JE  VERPLAATSINGEN  VAN  EN  NAAR  SCHOOL ................................................................... 47  
3   JE  KOMT  TIJDIG  OP  SCHOOL  EN  IN  DE  LES ................................................................................................. 48  
4   ALS  DE  LERAAR  AFWEZIG  IS  OF  NIET  TIJDIG  AANWEZIG .......................................................................... 49  
5   WANNEER  MAG  JE  DE  SCHOOL  VERLATEN  TIJDENS  DE  LESUREN? ........................................................... 49  
6   AANDACHTSPUNTEN  TIJDENS  DE  LESSEN  EN  DE  LESWISSELINGEN ......................................................... 49  
7   TIJDENS  DE  PAUZES ................................................................................................................................... 50  
7.1   MIDDAGPAUZE ........................................................................................................................................................... 50  
8   LEERLINGENRESTAURANT  (ZIE  BIJLAGE  1).............................................................................................. 51  
9   KLEDIJ,  VEILIGHEID,  HYGIËNE ................................................................................................................... 51  
10   GEZONDHEID,  LEGALE  EN  ILLEGALE  DRUGS ........................................................................................... 52  
11   ANTI-­PESTBELEID ................................................................................................................................... 52  
12   VEILIGHEIDSMAATREGELEN  BIJ  BRAND ................................................................................................. 52  
13   BOEKEN,  SCHOOLAGENDA  EN  ANDER  LESMATERIEEL ........................................................................... 53  
13.1   AGENDA .................................................................................................................................................................... 53  
13.2   LEERBOEKEN  ,  WERKBOEKEN  EN  SCHRIFTEN ................................................................................................... 53  
14   AFSPRAKEN  ROND  TAKEN  EN  TOETSEN ................................................................................................. 54  
14.1   TAKEN  EN  OEFENINGEN ........................................................................................................................................ 54  
14.2   ALS  JE  AFWEZIG  BENT  BIJ  EEN  TOETS.................................................................................................................. 54  
15   PRAKTIJK  -­  EN  VAKLOKALEN .................................................................................................................. 54  
16   POLYVALENTE  RUIMTE  (PR)  EN  BIBLIOTHEEK...................................................................................... 54  
17   COMPUTERLOKALEN ............................................................................................................................... 55  
18   EINDE  VAN  DE  LES  OF  LESDAG ................................................................................................................ 55  
19   STUDIE ..................................................................................................................................................... 55  
20   KOPIËREN  EN  PRINTEN ........................................................................................................................... 55  
21   PRIVACYWETGEVING  EN  GEBRUIK  VAN  BEELDMATERIAAL .................................................................. 55  
22   GSM,  GELUIDSAPPARATUUR,  DIGITALE  CAMERA'S    EN  ANDERE  VOORWERPEN .................................. 56  
23   SCHOOLTOELAGE .................................................................................................................................... 57  
24   PEDAGOGISCHE  ACTIVITEITEN  EN  GEÏNTEGREERDE  WERKPERIODES .................................................. 57  
24.1   PEDAGOGISCHE  ACTIVITEITEN ............................................................................................................................. 57  
24.2   GWP ......................................................................................................................................................................... 57  
25   LEERLINGENBEGELEIDING ...................................................................................................................... 58  
26   LEERLINGENSECRETARIAAT ................................................................................................................... 58  
27   SCHOOLONGEVALLEN  EN  SCHOOLVERZEKERING ................................................................................... 59  
28   ZIEKTE,  ONGEVAL  EN  MEDICATIE ........................................................................................................... 59  
DEEL  4  DE  BIJLAGEN................................................................................................................................... 61  
 

 

 

Deel  1  
Algemene  informatie  
 

1

Schoolbestuur  

 
Uittreksel  uit  het  Bijzonder  decreet  betreffende  het  gemeenschapsonderwijs:  
 

“Het  Gemeenschapsonderwijs  is  een  openbare  instelling  met  rechtspersoonlijkheid.  Met  uitsluiting  
van  ieder  ander  orgaan  zijn  de  scholengroepen  en  de  Raad  van  het  Gemeenschapsonderwijs  de  
inrichtende  macht  van  het  Gemeenschapsonderwijs.”    
(cf.  artikel  3  en  4  van  het  Bijzonder  decreet  betreffende  het  gemeenschapsonderwijs  van  14  juli  
1998;  BS  30  september  1998).  
 
Het  Gemeenschapsonderwijs  is  de  rechtspersoon.  De  scholengroep  is  een  bestuursniveau  en  zijn  
raad  van  bestuur  een  orgaan  van  het  Gemeenschapsonderwijs,  hierna  genoemd  GO!  onderwijs  van  
de  Vlaamse  gemeenschap  (GO!).  
 
Het  GO!  onderwijs  van  de  Vlaamse  Gemeenschap  wordt  geleid  en  beheerd  vanuit  drie  niveaus  die  
elkaar  aanvullen,  maar  elk  hun  eigen  bevoegdheden  hebben.  
 
Op  het  lokale  niveau  worden  de  scholen  bestuurd  door  een  directeur,  bijgestaan  door  een  
adviserende  schoolraad  die  verplicht  wordt  samengesteld  (zie  verder  “samenstelling  van  de  
schoolraad”).    
 
Op  het  tussenniveau  zijn  er  28  scholengroepen  met  heel  wat  bevoegdheden.  Zij  worden  bestuurd  
door:  
   
!
een  algemene  vergadering;  
!
een  raad  van  bestuur;    
voorzitter:  de  heer  Rik  Haex,  ondervoorzitter:  de  heer    Johan  Wuyts  
adres:  
Raad  van  Bestuur  scholengroep  11,  Rerum  Novarumlaan  1  –  3010  Kessel-­‐Lo    
Info@scholengroep  11.be  
tel.  016/31  45  70  –  fax  016/31  45  80  
!
een  algemeen  directeur,  de  heer  Urbain  Lavigne  
!
een  college  van  directeurs  
 
Op  het  centrale  niveau  zijn  de  Raad    en  de  afgevaardigd  bestuurder  van  het  GO!  bevoegd.  
Adres:    
GO!  onderwijs  van  de  Vlaamse  Gemeenschap  
Huis  van  het  GO!  –  Willebroekkaai  36  –  1000  BRUSSEL  
Telefoon:  (02)790  92  00  
Fax:  (02)790  92  01  
E-­‐mail:  info@g-­‐o.be    
Website:  http://www.g-­‐o.be  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

5  

Het schoolteam

Ons  schoolteam  bestaat  uit:  
 
!
de  directeur  Middenschool  en  de  directeur  Koninklijk  Atheneum;  
!
het  middenkader:    technisch  adviseur-­‐coördinator,  lerarenbegeleider,  coördinator  
ondersteunend  personeel,  coördinator  van  het  meester-­‐,  vak-­‐,  en  dienstpersoneel  en  
vertegenwoordigers  van  de  leerkrachten;  
!
het  onderwijzend  personeel;  
!
het  ondersteunend  personeel:  opvoeders  en  administratieve  medewerkers;  
!
het  meester-­‐,  vak-­‐,  en  dienstpersoneel.  
 
 

2

Pedagogisch  project  

 
Ons  doel  is  leerlingen  optimale  ontwikkelingskansen  bieden  en  ze  begeleiden  zodat  zij  kunnen  
opgroeien  tot  gelukkige,  zelfstandige,  verdraagzame,  creatieve,  positief-­‐kritische  jongeren.    
 
Hoe  wij  dat  doen,  wordt  bepaald  door  het  Pedagogisch  Project  van  het  GO!  onderwijs  van  de  
Vlaamse  Gemeenschap  (PPGO).  Daarin  zijn  de  grote  principes  van  onze  onderwijsvisie  en  -­‐strategie  
vastgelegd.  Binnen  dit  kader  ontwikkelt  onze  school  haar  eigen  schoolwerkplan.  
 
Het  PPGO!  heeft  een  pluralistische  grondslag.  Het  beantwoordt  aan  de  Universele  Verklaring  van  de  
Rechten  van  de  Mens  en  vooral  aan  het  Verdrag  over  de  Rechten  van  het  Kind  dat  op  20  november  
1989  in  New  York  werd  aangenomen.  
 
Het  PPGO!    streeft  de  totale  ontwikkeling  van  de  persoon  na  en  heeft  daarbij  oog  voor  de  optimale  
ontwikkeling  van  elke  individuele  leerling.    
Ons  pedagogisch  project  opteert  voor  een  dynamisch  mens-­‐  en  maatschappijbeeld  en  beoogt  de  
vorming  van  vrije  mensen.  In  de  ontwikkelingsbegeleiding  van  de  jongeren  leggen  wij  de  klemtoon  
én  op  de  mens  als  individu  én  op  de  mens  als  gemeenschapswezen.  
Om  onze  doelstellingen  te  bereiken,  stemmen  wij  onze  beleidsvisie  af  op  ons  pedagogisch  project.  
 
De  scholen  van  het  GO!  zijn  democratisch.  Alle  belanghebbenden  moeten  zich  uitgenodigd  voelen  
om  betrokken  te  zijn  bij  het  beleid  en  bij  de  uitvoering  van  de  beleidsbeslissingen.  Wij  trachten  dat  
proces  op  gang  te  brengen  via  informatie,  coördinatie  en  inspraak,  die  fundamentele  begrippen  zijn  
in  de  beleidsvisie  van  het  GO!  in  het  algemeen  en  van  onze  school  in  het  bijzonder.  
De  integrale  tekst  van  het  PPGO  vindt  u  op  www.g-­‐o.be.  
 

 
3

Levensbeschouwelijke  kentekens  

 
Om  ons  pedagogisch  project  te  kunnen  realiseren  is  het  in  onze  school  niet  toegelaten  
levensbeschouwelijke  kentekens  te  dragen.  Het  verbod  geldt  voor  alle  zichtbare  
levensbeschouwelijke  kentekens.  Het  verbod  is  van  toepassing  tijdens  alle  onderwijsactiviteiten,  
zowel  binnen  als  buiten  de  schoolmuren.  Enkel  tijdens  het  levensbeschouwelijk  vak  mogen  de  
aanwezige  leerlingen  zichtbaar  levensbeschouwelijke  kentekens  dragen.  
 
De  school  controleert  de  naleving  van  dit  verbod  en  kan  bij  vaststelling  van  overtreding  een  sanctie  
opleggen  overeenkomstig  het  orde-­‐  en  tuchtreglement  (zie  pag.  27).  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

6  

4

Samenstelling  van  de  scholengemeenschap  

 
Onze  scholen  maken  deel  uit  van  de  scholengemeenschap  Landen  -­‐Tienen.  Deze  
scholengemeenschap  is  netoverschrijdend  en  bestaat  uit  vier  instellingen:  KA  Tienen,  PISO  Tienen,  
MS  D’Hek  Landen  en  KA  D’Hek  Landen.  De  scholengemeenschap  wordt  bestuurd  door  de  betrokken  
schooldirecteurs  met  aan  het  hoofd  een  coördinerend  directeur.  
 
 

5

Het  begeleidend  centrum  voor  leerlingenbegeleiding  

 
Onze  school  werkt  samen  met  onderstaand  centrum  voor  leerlingenbegeleiding  of  CLB  (voor  meer  
info  zie  bijlage  5):  
 
Adres:    
CLB  Landen  –  Tienen          -­‐        Oude  Vestenstraat  14,  3300  Tienen  
http://www.tienen.go-­‐clb.be/  
 
 

6

Algemene  klachtenprocedure  

 

6.1 Welke  klachten  kan  u  indienen?  
 
Uw  klachten  kunnen  gaan  over  de  werking  van  de  school  of  over  een  concrete  handeling  of  beslissing  
van  een  personeelslid  van  de  school.  
 
 

6.2 Waar  kan  u  met  uw  klacht  terecht?  
 
Hebt  u    een  klacht  over  de  werking  van  de  school  of  over  een  concrete  handeling  of  beslissing  van  
een  personeelslid,  dan  kan  u  die  melden  aan  de  directeur.  Probeer  altijd  eerst  om  rechtstreeks  met  
de  directeur  te  praten  over  uw  klacht  en  zo  samen  een  oplossing  te  zoeken.  Komt  u  na  dit  overleg  
niet  tot  een  akkoord  of  gaat  de  klacht  over  het  optreden  van  de  directeur  zelf,  dan  kan  u  een  klacht  
indienen  bij  de  algemeen  directeur  van  de  scholengroep  ,  de  heer  Urbain  Lavigne,  Rerum  
Novarumlaan  1,  3010  Kessel-­‐Lo.    
Als  u  uiteindelijk  niet  tevreden  bent  over  de  klachtenbehandeling,  kan  u  een  klacht  indienen  bij  de  
Vlaamse  Ombudsdienst,  Leuvenseweg  86,  1000  Brussel  (0800-­‐240  50).  
Wie  klachten  heeft  in  verband  met  discriminatie  en  racisme  kan  terecht  bij  het  Centrum  voor  
Gelijkheid  van  Kansen  en  voor  Racismebestrijding  op  het  telefoonnummer  0800/17364.  Meer  
informatie  vindt  u  op  http://www.diversiteit.be.  
Klachten  die  betrekking  hebben  op  de  principes  van  zorgvuldig  bestuur  kan  u  indienen  bij  de  
Commissie  Zorgvuldig  Bestuur.  Zorgvuldig  bestuur  betekent  dat  scholen  in  hun  dagelijkse  werking  
een  aantal  principes  moeten  respecteren:  
− beheersing  onderwijskosten;  
− eerlijke  concurrentie;  
− verbod  op  politieke  activiteiten;  
− beperkingen  op  handelsactiviteiten;  
− beginselen  betreffende  reclame  en  sponsoring.  
Voor  meer  informatie  kan  u  terecht  bij  het  Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  (AGODI),  
Secretariaat-­‐generaal,  Koning  Albert  II-­‐laan  15,  1210  Brussel  (02  553  65  56).  
Via  e-­‐mail:  zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.  
Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

7  

Als  een  school  weigert  uw  kind  in  te  schrijven,  kan  u  klacht  indienen  bij  de  Commissie  betreffende  
leerlingenrechten.  Meer  informatie  vindt  u  bij  het  Ministerie  van  de  Vlaamse  Gemeenschap,  
Departement  Onderwijs,  Koning  Albert  II-­‐laan  15,  1210  Brussel  (  02  553  88  66  voor  het  secundair  
onderwijs).  
 
 

6.3 Hoe  dient  u  een  klacht  in?  
 
U  kan  uw  klacht  melden  via  telefoon,  brief,  e-­‐mail  of  fax  .  
Opdat  uw  klacht  kan  behandeld  worden,  mogen  de  volgende  gegevens  niet  ontbreken:  
− uw  naam,  adres  en  telefoonnummer;  
− wat  er  gebeurd  is  en  wanneer  het  gebeurd  is;  
− in  welke  school  het  gebeurd  is  als  u  een  klacht  indient  bij  de  scholengroep.  
 
 

6.4 De  klachtenprocedure  is  niet  van  toepassing  op:  
 
 
 

een  algemene  klacht  over  regelgeving;  
een  klacht  over  feiten  waarover  eerder  een  klacht  is  ingediend  en  die  al  werd  behandeld;  
een  algemene  klacht  over  het  (al  dan  niet)  gevoerde  beleid;  
een  klacht  over  feiten  die  langer  dan  één  jaar  voor  het  indienen  van  de  klacht  hebben  
plaatsgevonden;  
een  kennelijk  ongegronde  klacht;  
een  klacht  waarvoor  u  geen  belang  kan  aantonen;  
een  klacht  over  feiten  of  handelingen  waarvoor  u  de  georganiseerde  administratieve  
beroepsmogelijkheid  nog  niet  hebt  benut,  bijvoorbeeld  bij  een  definitieve  uitsluiting  (zie  deel  2  
punt  4).  Klachten  over  het  verloop  van  de  georganiseerde  administratieve  beroepsmogelijkheid  
zijn  wel  mogelijk,  bijvoorbeeld  te  lange  behandeltermijnen,  geen  antwoord  op  briefwisseling,  
onvoldoende  informatieverstrekking;  
een  klacht  over  een  feit  dat  het  voorwerp  uitmaakt  van  een  gerechtelijke  procedure;  
een  anonieme  klacht.  

6.5 Hoe  verloopt  de  behandeling  van  uw  klacht  door  de  scholengroep?    
 
Binnen  een  termijn  van  10  kalenderdagen  bevestigt  de  directeur  of  de  algemeen  directeur    u  de  
ontvangst  van  uw  klacht.  Als  uw  klacht  niet  wordt  behandeld,  wordt  u  daarvan  schriftelijk  op  de  
hoogte  gebracht  met  vermelding  van  de  reden.  Als  uw  klacht  wel  wordt  behandeld,  dan  volgt  er  een  
onderzoek  naar  de  gegrondheid  van  de  klacht.  U  wordt  op  de  hoogte  gebracht  van  het  resultaat  van  
dit  onderzoek.  Uw  klacht  wordt  afgehandeld  binnen  een  termijn  van  45  kalenderdagen  vanaf  het  
ogenblik  waarop  ze  de  school  of  scholengroep  bereikt.  Als  u  een  klacht  indient  tegen  een  bepaalde  
beslissing,  betekent  dit  niet  dat  deze  beslissing  wordt  uitgesteld.  
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

8  

7

Inschrijving  en  leerplicht  

 

7.1 Inschrijving  
 
Om  in  onze  school  ingeschreven  te  worden,  moet  je  voldoen  aan  de  inschrijvingsvoorwaarden.  
Voldoe  je  aan  de  toelatings-­‐  of  overgangsvoorwaarden,  dan  heb  je  het  statuut  van  regelmatige  
leerling  en  heb  je  recht  op  het  behalen  van  een  officieel  studiebewijs.  
Als  je  bovengenoemde  voorwaarden  niet  vervult,  kunnen  wij  je  niet  inschrijven.    
 
Onze  scholen  aanvaarden  in  principe  geen  vrije  leerlingen.  De  directie  kan  echter  beslissen  om  
bepaalde  redenen  af  te  wijken  van  deze  regel.  
 
Al  van  bij  de  inschrijving  maken  wij  onderlinge  afspraken.  De  verantwoordelijke  voor  het  ouderlijk  
gezag  of  de  meerderjarige  leerling  ondertekent  bij  de  inschrijving  dit  schoolreglement  voor  akkoord.  
Wij  beloven  alles  in  het  werk  te  stellen  om  ons  pedagogisch  project  te  realiseren.  Wij  zullen  in  de  
best  mogelijke  omstandigheden  kwalitatief  hoogstaand  onderwijs  aanbieden  en  zullen  je  hierin  ook  
optimaal  begeleiden.  
 
Aan  een  nieuwe  leerling  vragen  wij  bij  de  inschrijving:  

het  rapport  van  de  vorige  school;  

een  geldig  identiteitsbewijs;  

de  getuigschriften  en  attesten  die  je  in  je  vroegere  school  behaalde.    
Eventueel  zullen  wij  die  opvragen  bij  de  vorige  school  (zie  deel  1  punt  7.4).  
 
Op  basis  van  deze  informatie  kunnen  wij  je  administratief  dossier  in  orde  brengen,  zodat  wij  je  in  de  
toekomst  correct  ingevulde  diploma's,  getuigschriften  of  attesten  kunnen  afleveren.  
Een  leerling  die  in  onze  school  is  ingeschreven,  blijft  ingeschreven  voor  de  duur  van  zijn  hele  
schoolloopbaan  in  deze  school,  tenzij:  
- hij/zij  in  de  loop  van  een  schooljaar  definitief  uit  de  school  wordt  uitgesloten;    
- hij/zij  omwille  van  veelvuldige  problematische  afwezigheden  wordt  uitgeschreven  (dit  geldt  
ook  als  de  leerling  niet  leerplichtig  is);  
- hij/zij  zelf  een  andere  schoolkeuze  maakt;  
- hij/zij  wordt  uitgeschreven  wegens  een  niet-­‐akkoordverklaring  met  een  gewijzigd  
schoolreglement.  
 
"  Inschrijving  van  een  meerderjarige  
 
Als  je  meerderjarig  bent,  ben  je  niet  meer  leerplichtig.  Toch  willen  wij  je  graag  inschrijven  en  je  
begeleiden  om  een  getuigschrift  of  een  diploma  te  behalen.    
Indien  de  situatie  dit  vraagt,  zullen  we  met  jou  een  18+  -­‐  contract  afsluiten.  Indien  je  dit  contract  niet  
naleeft,  starten  wij  de  tuchtprocedure.  
 
"  Keuze  godsdienst/zedenleer  
 
De  keuzeverklaring  in  verband  met  de  erkende  godsdiensten  en  de  niet-­‐confessionele  zedenleer  
moet  worden  ingediend  binnen  de  8  kalenderdagen  na  inschrijving  of  binnen  de  8  kalenderdagen  na  
de  1ste    schooldag  in  september.    
 
Bij  de  aanvang  van  het  schooljaar,  en  dit  uiterlijk  binnen  de  8  kalenderdagen  te  rekenen  vanaf  de  
eerste  schooldag  van  september,  mag  de  keuze  van  levensbeschouwelijk  vak  gewijzigd  worden.  Wie  
van  deze  mogelijkheid  gebruik  wil  maken  dient,  via  een  speciaal  aanvraagformulier,  een  nieuw  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

9  

keuzeformulier  aan  te  vragen  bij  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde,  en  dit  keuzeformulier  uiterlijk  
binnen  de  8  kalenderdagen  te  rekenen  vanaf  de  1ste    schooldag  van  september  terug  bij  de  directeur  
in  te  leveren.  
 
Vrijstelling:  de  betrokkenen  die  op  basis  van  hun  religieuze  of  morele  overtuiging  fundamentele  
bezwaren  hebben  tegen  het  volgen  van  één  van  de  erkende  levensbeschouwelijke  vakken,  
ontvangen  van  de  directeur  een  verklarende  nota  over  hun  rechten  en  plichten.  De  aanvraag  tot  
vrijstelling  wordt  bij  de  directeur  ingeleverd  binnen  de  8  kalenderdagen  te  rekenen  vanaf  de  1ste  
schooldag  in  september  of  vanaf  de  dag  van  inschrijving.  Voor  de  invulling  van  deze  lestijden  zie  deel  
2  punt  7.1.3.  
 
"  Uitschrijvingen  
 
Een  leerplichtige  leerling  die  na  1  oktober  van  het  schooljaar  de  school  definitief  verlaat,  wordt    
administratief  opgevolgd.  Het  Centrum  voor  Leerlingbegeleiding  van  de  school  die  je  uitgeschreven  
heeft,  zal  je  dossier  in  verband  met  je  afwezigheden  overmaken  aan  het  CLB  van  de  nieuwe  school  
die  je  ingeschreven  heeft.  
 
 

7.2 Weigering  tot  inschrijving  
 
Een  inschrijving  kan  geweigerd  worden  om  volgende  redenen:  
 

de  leerling  voldoet  niet  aan  de  toelatingsvoorwaarden.  

de  leerling  is  definitief  uitgesloten  (zie  deel  2  punt  3.3.1).  Een  leerling  die  uit  de  school  
verwijderd  werd,  kan  het  lopende  schooljaar,  het  volgende  schooljaar  én  het  daarop  volgende  
schooljaar  geweigerd  worden  in  de  school  evenals  in  de  school  behorend  tot  de  pedagogische  
entiteit.  

de  draagkracht  van  de  school.  
 
 

7.3 Screening  onderwijstaal  
 
Een  leerling  die  voor  het  eerst  instapt  in  het  voltijds  gewoon  secundair  onderwijs,  ongeacht  de  school  
of  het  structuuronderdeel,  moeten  wij  nadat  de  inschrijving  heeft  plaats  gevonden,  screenen  op  het  
niveau  van  de  onderwijstaal  zodat  wij  de  nodige  maatregelen  kunnen  nemen  indien  zich  specifieke  
noden  zouden  voordoen.  
 
 

7.4 Leerlingengegevens  en  recht  van  toegang  
 
Gegevens  met  betrekking  tot  de  leerlingspecifieke  onderwijsloopbaan  stromen  automatisch  door  
tussen  scholen  in  het  belang  van  de  leerling  .  Ouders  of  meerderjarige  leerlingen  kunnen  inzage  
krijgen  in  de  over  te  dragen  gegevens,  indien  ze  er  expliciet  om  verzoeken  en  hebben  het  recht  om  
toelichting  te  krijgen.  Een  kopie  van  de  gegevens  kan  verkregen  worden  tegen  vergoeding.  Ouders  of  
meerderjarige  leerlingen  kunnen  zich  na  inzage  verzetten  tegen  deze  gegevensoverdracht,  behalve  
indien  de  regelgeving  de  overdracht  verplicht  stelt.  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

10  

"  RECHT  VAN  TOEGANG  
 
Ouders  en  leerlingen  hebben  recht  op  inzage  tot  het  dossier  dat  de  school  of  een  leraar  over  de  
leerling  bijhoudt.  Dit  is  in  het  bijzonder  het  geval  voor  de  evaluatiegegevens.  Testen,  taken  en  
examens  inkijken  kan  tijdens  een  klassikale  correctie  of  na  een  afspraak  met  de  leraar.  
De  school  moet  echter  steeds  alle  originele  testen,  taken  en  examens  als  bewijsstuk  in  haar  bezit  
hebben.  Met  al  deze  elementen    wordt  immers  rekening  gehouden  bij  het  nemen  van  een  
gemotiveerde  eindbeslissing.    
Ouders    hebben  het  recht    om  op  school  tijdens  een  oudercontactavond  of  na  afspraak,  inzage  te  
nemen  in  testen,    taken  en  examens  en  zij    hebben  het  recht  hierover  uitleg  te  krijgen.  Ouders  
hebben  tevens  het  recht  om  een  kopie    van    testen,  taken  of  examens  te  krijgen.  Hiervoor  moeten  zij  
een  schriftelijke  aanvraag  richten  tot  de  directie.    De  kosten  voor  de  kopie  zullen  op  de  schoolfactuur  
aangerekend  worden.  
 
 

7.5 Voortzetting  van  de  studies  
 
Jaarlijks  vragen  wij  je  om  schriftelijk  te  bevestigen  in  welk  structuuronderdeel1  je  school  zal  lopen.  
Daardoor  kunnen  wij  de  verdeling  van  de  leerlingen  over  de  verschillende  klasgroepen  beter  
organiseren  en  het  schooljaar  optimaal  voorbereiden  en  plannen.  
 
 

7.6 Veranderen  van  studierichting  
 
In  de  loop  van  het  schooljaar  kan  je  enkel  veranderen  van  studierichting  vóór  een  bepaalde  wettelijk  
vastgelegde  datum  (15  januari).  Uitzonderlijk  kan  de  klassenraad  hierop  een  afwijking  toestaan.  
Indien  de  school  voor  het  structuuronderdeel  van  jouw  keuze  een  maximumcapaciteit  heeft  
vastgelegd  en  deze  is  bereikt,  dan  kan  je  niet  veranderen  naar  die  studierichting.  
 
 

                                                                                                                         
ste

1 Een  structuuronderdeel  kan  zijn:  een  1  leerjaar  A,  een  eerste  leerjaar  B,  een  onthaalklas  voor  anderstalige  nieuwkomers,  
de
ste
ste
een  basisoptie  van  het  2  leerjaar  van  de  1  graad,  een  beroepenveld  in  het  beroepsvoorbereidend  leerjaar  van  de  1  
de de
de
graad,  een  studierichting  van  de  2 ,  3  of  4  graad.

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

11  

 

Deel  2  
Decretaal  verplichte  
informatie  en  regelgeving  
 

1

Participatie  

 
Wij  hechten  veel  belang  aan  de  participatie  van  allen  die  bij  de  school  betrokken  zijn.  Daarom  is  er  
voor  iedere  geleding  een  participatieorgaan.  
 
"  de  schoolraad  
De  schoolraad  is  samengesteld  uit:  
− 3  leden  verkozen  door  en  uit  het  personeel;  
− 2  leden  gecoöpteerd  uit  de  lokale  sociale,  economische  en  culturele  milieus;  
− 3  leden  verkozen  door  en  uit  de  ouders;  
− 2  leden  aangewezen  door  de  leerlingenraad  of  verkozen  door  en  uit  de  leerlingen;  
− ook  de  directeur  maakt  er  deel  van  uit.  
Het  mandaat  van  de  schoolraad  duurt  vier  jaar.  De  samenstelling  van  de  schoolraad  vind  je  op  
onze  website  www.dheklanden.net.  
 
"  het  middenkader  
De  samenstelling  van  het  middenkader  vind  je  op  onze  website  www.dheklanden.net.  
 
"  de  leerlingenraad,  verkozen  door  en  onder  de  leerlingen  
De  samenstelling  van  de  leerlingenraad  vind  je  op  onze  website  www.dheklanden.net.  
 
"  het  schoolteam  werkt  ook  samen  met:  
− de  leden  van  de  Pedagogische  Begeleidingsdienst;  
− de  vzw  Vriendenkring  Het  Hek;  
− de  lokale  overheid  en  andere  externe  partners.  
 
 

2

Studiereglement  

 

2.1 Organisatie  van  de  lesspreiding,  vakantie-­‐  en  verlofregeling  en  
openstelling  van  de  school  
 
Zie  bijlage  3:  Organisatie  van  het  schooljaar  -­‐  jaarkalender  
Van  1  september  tot  30  juni  kan  je  de  schooladministratie  bereiken  van  maandag  tot  en  met  vrijdag  
van  8u  tot  16.30u  (op  woensdag  tot  12.05u)  behalve  tijdens  de  vakantieperiodes.  
Van  1  tot  en  met  5  juli  en  vanaf  16  augustus  is  het  secretariaat  alle  werkdagen  open  van  10u  tot  12u  
en  van  14u  tot  16u  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

12  

 
DAGINDELING:  
 
8.30u  
eerste  belsignaal  
8.35u/9.25u/10.25u  
afhankelijk  van  je  lessenrooster  begin  van  de  lesdag  
10.15u-­‐10.25u  
pauze  
12.05u  –  12.55u  
middagpauze  
12.55u  
eerste  belsignaal  
13u  
begin  van  de  lessen  
14.40u  –  14.50u  
pauze  
14.40u/15.40u/16.30u   afhankelijk  van  je  lessenrooster  einde  van  de  lesdag  
 
- Vanaf  8u  is  er  toezicht  op  speelplaats  1  en  de  overdekte  speelplaats.  
- Leerlingen   die   wensen   te   studeren   kunnen   van   8u   tot   8.30u   en   tot   16.30u   terecht   in   de  
polyvalente  ruimte  (pr).  
- Vóór   de   aanvang   van   het   eerste   en   het   vijfde   lesuur   stellen   de   leerlingen   van   de   1ste     en   de   2de    
graad  zich  onmiddellijk  in  de  rij  op  na  het  eerste  belsignaal.      
- Bij  het  tweede  belsignaal  starten  de  lessen  
- De  leerlingen  van  de  3de  graad  gaan  na  het  eerste  belsignaal  's  morgens  en  's  middags  op  eigen  
verantwoordelijkheid  naar  het  leslokaal.  
 
 

2.2 Ons  studieaanbod  
 
Zie  www.dheklanden.net.  
 
 

2.3 Begeleiding  en  evaluatie  
 
Zie  bijlage  2:  Evaluatie  
 
De  leraren  van  je  studierichting  begeleiden  en  helpen  je  om  de  doelen  van  de  verschillende  vakken  te  
bereiken  –  en  ook  de  schooleigen  doelen  (vb.  leerattitudes)  die  eventueel  gesteld  worden..  Zij  zullen  
aangeven  wat  ze  van  jou  verwachten,  hoe  je  die  doelen  kan  bereiken,  waar  en  hoe  je  bijkomende  
hulp  kan  krijgen.  
Wij  zullen  je  geregeld  informeren  over  je  vorderingen  op  basis  van  toetsgegevens,  opdrachten  en  
observaties  van  je  leergedrag.  De  klassenraad  zal  niet  enkel  het  product  dat  je  bereikt  hebt  als  
informatiebron  gebruiken  maar  zal  ook  rekening  houden  met  het  proces  dat  je  doorlopen  hebt  en  
met  de  evolutie  van  je  resultaten.  
In   het   kader   van   blijvende   aandacht   voor   en   verbreding   van   de   zorg   heeft   onze   school   veel   aandacht  
voor   leerlingenbegeleiding.   Wij   werken   hiervoor   samen   met   het   CLB   en   de   ouders   en   doen,   in   het  
bijzonder   voor   leerlingen   met   specifieke   onderwijsbehoeften,   gepaste   en   redelijke   aanpassingen,  
waaronder   het   inzetten   van   remediërende,   differentiërende,   compenserende   of   dispenserende  
maatregelen  naargelang    de  noden  van  de  leerling.  
Elke   leerling   in   onze   school   engageert   zich   om   deel   te   nemen   aan   elke   vorm   van   individuele  
leerlingenbegeleiding  die  wij  aanbieden.  Van  je  ouders  wordt  hiertegenover  een  positief  engagement  
verwacht.    
Wij  verwachten  ook  dat  je  ouders  zich  ertoe  engageren  om,  in  jouw  belang,    aanwezig  te  zijn  op  
oudercontactavonden.  

 
Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

13  

2.3.1

Wat  evalueren  wij?  

 
"  MIDDENSCHOOL  EN  KONINKLIJK  ATHENEUM  
 
• Vakken  en  vakgebonden  attitudes  
De  leraren  van  je  studierichting  begeleiden  je  om  de  doelen  te  bereiken  die  in  je  
studierichting  moeten  bereikt  worden.  De  leraren  zullen  je  hierover  schriftelijk  informeren  bij  
de  aanvang  van  het  schooljaar  en  daarbij  aangeven  wat  zij  van  jou  verwachten,  hoe  je  die  
doelen  kan  bereiken,  waar  en  hoe  je  bijkomende  hulp  kan  bekomen.  Naast  doelstellingen  
over  kennis  en  inzicht  worden  ook  vaardigheden  en  vakgebonden  attitudes  geëvalueerd.    
 
• Schoolgebonden  attitudes  
Naast  de  vakgebonden  attitudes  worden  ook  schoolgebonden  attitudes  geëvalueerd.    
Schoolgebonden  attitudes:  
orde  en  stiptheid;  
respect  voor  anderen  en  voor  materiaal;  
medewerking;  
afhankelijk  van  de  graad:  
1e  graad:  doorzettingsvermogen  
2e  graad:  zelfstandigheid  
3e  graad:  verantwoordelijkheidszin  en  betrokkenheid  
 
• Projecten  b-­‐stroom  en  2de  en  3de  graad  bso  
In  december  en  in  juni  van  elk  schooljaar  wordt  een  project  georganiseerd  voor  de  leerlingen  
van  de  b-­‐stroom  van  de  Middenschool.  Voor  de  leerlingen  van    de  2de  en  3de  graad  bso  van  
het  Koninklijk  Atheneum  wordt  een  project  georganiseerd  in  juni.  In  deze  projecten  wordt  
gewerkt  aan  de  realisatie  van  de  vakoverschrijdende  eindtermen    
 
"  MIDDENSCHOOL  
 
• Modules  in  het  eerste  leerjaar  a-­‐stroom  en  b-­‐stroom  
In  het  1ste    leerjaar  van  de  1ste    graad  a-­‐stroom  (uitgezonderd  Latijn)  en  b-­‐stroom  volgen  de  
leerlingen  in  het  complementair  gedeelte  4  modules  per  schooljaar.  Deze  modules  laten  de  
leerlingen  kennis  maken  met  verschillende  belangstellingsgebieden.  De  modules  worden  
permanent  geëvalueerd.  In  de  jaarkalender  vind  je  de  data  waarop  je  een  modulerapport  
ontvangt.    
 
• Boostklas  wiskunde  en  taal  –  eerste  leerjaar  
Tijdens  de  modulelesuren  worden  er  ook  remediëringslessen  Nederlands,  wiskunde  en  Frans  
ingericht.    
In  functie  van  de  verplichte  taalscreening  kunnen  de  leerlingen,  van  de  a-­‐  en  b-­‐stroom,  die  
moeten  bijgewerkt  worden  voor  het  vak  Nederlands    tijdens  de  modules  naar  de  boostklas    
verwezen  worden.    Tijdens  deze  lesuren  werken  de  leerlingen  individueel  onder  begeleiding  
van  een  taalleraar  hun  tekorten  bij.  
Ook  kunnen  de  leerlingen  van  de  a-­‐stroom  vraaggestuurd  of  verplicht  tijdens  de  modules  
naar  de  boostklas  wiskunde  en/of  Frans  verwezen  worden.  
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

14  

"  KONINKLIJK  ATHENEUM  
 
• Stages  en  geïntegreerde  proef  
In  het  6de    leerjaar  van  het  technisch  secundair  onderwijs    en  in  het  5de,  6de  en  7de  leerjaar  van  
het  beroepssecundair  onderwijs  gaat  bijzondere  aandacht  naar  de  beoordeling  van  stages  
en/of  van  de  geïntegreerde  proef.  De  betrokken  leerlingen  en  hun  ouders  ontvangen  
hierover  in  september  schriftelijke  informatie.  De  beoordeling  van  je  geïntegreerde  proef  
door  een  jury  ,  die  een  advies  hierover  formuleert,  maakt  een  wezenlijk  deel  uit  van  de  
beslissing  die  de  delibererende  klassenraad  neemt  over  je  studieresultaten.    
 
! Vrije  ruimte  
Voor  de  invulling  van  de  ‘vrije  ruimte’  in  de  2de    en  de  3de  graad  aso  en  in  de  2de  graad  tso  stelt  
de  school  twee  doelstellingen  voorop:  
interesses  van  leerlingen  verbreden  
inspelen  op  de  leerbehoeften.      
   Voor  meer  informatie  verwijzen  we  naar  onze  website.    
 
 
2.3.2

Hoe  evalueren  wij?  

 
"  HOE  EVALUEREN  WIJ  IN  DE  A-­‐STROOM  EN  IN  DE  2DE  EN  3DE  GRAAD  ASO  EN  TSO?  
 
• Dagelijks  werk  
 
Om  na  te  gaan  of  je  de  leerstof  regelmatig  instudeert  en  begrijpt,  heeft  de  leraar  naargelang  de  
pedagogische  afspraken  binnen  een  graad,  een  aantal  mogelijkheden  zoals:  
 
! luisteren  naar  en  beoordelen  van  je  antwoorden  op  vragen  die  tijdens  de  les  gesteld  worden;  
! de  evaluatie  van  vakgebonden  attitudes;  
! toetsen  (aangekondigd  of  niet  aangekondigd)  bij  het  begin  of  het  einde  van  de  les;  
! herhalingstoetsen  (aangekondigd);  
! oefeningen;  
! (huis)taken;  
! het  beoordelen  van  je  vaardigheden;  
! opdrachten  in  het  kader  van  begeleid  zelfstandig  leren.  
 
In  de  a-­‐stroom  en  in  de  2de  en  de  3de  graad  aso  en  tso  worden  de  regelmatige  evaluaties  en  de  
daaruit  voortvloeiende  quoteringen  3  keer  per  jaar  door  iedere  leraar  omgezet  in  een  cijfer  van  0  tot  
10.  Daarbij  wordt  het  cijfer  5  als  nipt  voldoende  beschouwd.  Het  cijfer  wordt  op  het  rapport  vermeld  
onder  dagelijks  werk.  
• Permanente  evaluatie  
 
Middenschool  
1ste  en  2de  leerjaar:  de  levensbeschouwelijke  vakken,  lichamelijke  opvoeding,  plastische  opvoeding  en  
techniek.  
1ste  leerjaar:  muzikale  opvoeding.  
2de  leerjaar:    
- basisoptie  2AB:  wetenschappelijk  werk  natuurwetenschappen;    
- basisoptie  2B:  seminarie  ict  en  seminarie  techniek;  
- basisoptie  2C:  elektriciteit,  mechanica,  praktijk  elektriciteit  en  praktijk  mechanica;    
- basisoptie  2D:  dactylo,  handel  en  economische  aardrijkskunde.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

15  

 
Koninklijk  Atheneum  
aso  2de  graad:  levensbeschouwelijke  vakken,  lichamelijke  opvoeding  en  informatica.  
aso  3de  graad:  levensbeschouwelijke  vakken,  lichamelijke  opvoeding,    
 
+  in  humane  wetenschappen:  onderzoek  in  cultuur  en  gedragswetenschappen    
 
en  werkplekleren  
tso  2de  graad:  levensbeschouwelijke  vakken,  lichamelijke  opvoeding,    
 
+  in  handel:  dactylo,  kantoortechnieken,  verkoop    
 
+  in  elektromechanica:  praktijkvakken    
 
+  in  bouwtechnieken:  praktijkvakken    
tso  3de  graad:  levensbeschouwelijke  vakken,  lichamelijke  opvoeding,    
 
+  in  mechanische  vormgevingstechnieken:  praktijkvakken    
 
+  in  bouwtechnieken:  praktijkvakken    
 
+  in  handel:  dactylo,  toegepaste  informatica,  verkoop,  Duits    
 
• Examens  
 
Twee-­‐  of  in  sommige  leerjaren  driemaal  per  jaar  worden  examens  georganiseerd  met  de  bedoeling  
na  te  gaan  of  je  grote  delen  van  de  leerstof  kunt  verwerken.  
De  resultaten  van  je  examens  en  van  de  permanente  evaluatie  lichten  je  in  over  je  mogelijkheden  en  
bieden  de  leraren  de  kans  je  beter  te  evalueren,  remediëren,  adviseren  en  oriënteren.  Het  is  dus  
voor  jezelf  belangrijk  dat  je  die  examens  ernstig  voorbereidt.  Examens  worden  beoordeeld  op  100.  
Alle  vakken  worden  als  evenwaardig  beschouwd.  
Je  moet  aan  alle  examens  deelnemen.  En  zoals  in  alle  omstandigheden  zijn  wij  erg  op  je  eerlijkheid  
gesteld.  Bedrog  bij  examens  wordt  streng  gesanctioneerd:  zie  fraude  ordereglement  deel  2,  punt  6.  
 
Middenschool  
Om  de  overgang  van  het  basisonderwijs  naar  het  secundair  onderwijs  vlot  te  laten  verlopen  worden  
er  3  examenperiodes  georganiseerd.  Tijdens  de  1ste  en  de  3de  examenperiode  worden  alle  vakken  
(uitz.  vakken  met  permanente  evaluatie)  geëxamineerd.    
Tijdens  de  2de  examenperiode  worden  enkel  de  vakken  Frans,  wiskunde  en  Latijn  geëxamineerd.  In  
het  1ste  jaar  komt  daar  het  vak  aardrijkskunde  bij  en  in  het  2de  leerjaar  het  vak  natuurwetenschappen.  
 
Koninklijk  Atheneum  
In  het  1ste  leerjaar  van  de  2de  graad  aso  en  tso  worden  tijdens  de  1ste  en  de  3de  examenperiode  alle  
vakken  geëxamineerd  (uitz.  vakken  met  permanente  evaluatie)  .    
Tijdens  de  2de  examenperiode  worden  enkel  de  vakken  Frans  en  wiskunde  geëxamineerd  met  daarbij    
- in  aso:  economie,  Latijn,  gedrags-­‐  en  cultuurwetenschappen,  fysica  –  chemie  –  biologie    
- in  tso:  tv  bouw,  tv  mechanica  –  tv  elektriciteit,  tv  toegepaste  economie.    
In  het  2de  leerjaar  van  de  2de  graad  aso  en  tso  en  in  de  3de  graad  aso  en  tso  worden  er  twee  
examenperiodes  georganiseerd  voor  alle  vakken  met  uitzondering  van  de  vakken  die  permanent  
geëvalueerd  worden.    
 
 
"  HOE  EVALUEREN  WIJ  IN  DE  B-­‐STROOM  EN  IN  HET  BSO?  
 
In  het  1ste  leerjaar  b,  het  2de    beroepsvoorbereidend  jaar  en  in  de  2de  en  3de  graad  bso  wordt  
permanent  geëvalueerd.  Dit  betekent  dat  deze  leerlingen  geen  examens  afleggen  maar  vier  keer  per  
schooljaar  een  rapport  krijgen  met  de  resultaten  van  de  permanente  evaluatie  (zie  bijlage  2).  De  
rapportcijfers  omvatten  zowel  de  procesevaluatie  als  de  productevaluatie  met  als  componenten:  
kennis,  vaardigheden  en  attitudes.    

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

16  

2.3.3

Hoe  rapporteren  wij?  

 
De  school  zal  je  geregeld  informeren  over  het  oordeel  dat  ze  over  je  vorderingen  vormt  op  basis  van  
toetsgegevens,  opdrachten,  observaties  van  je  leergedrag.  De  klassenraad  zal  niet  enkel  het  product  
dat  je  bereikt  hebt  als  informatiebron  gebruiken  maar  zal  ook  rekening  houden  met  het  proces  dat  je  
doorlopen  hebt  en  met  de  evolutie  van  je  resultaten.  
 
"    SKORE  
 
Jij  en  je  ouders  hebben  via  Skore  permanent  inzage  in  je  online  puntenboekje.  Skore  is  een  module  
binnen  het  elektronisch  leerplatform  Smartschool.  Je  ouders  krijgen  hun  persoonlijke  inloggegevens  
waardoor  zij  op  ieder  moment  je  behaalde  resultaten  kunnen  raadplegen.  Op  het  rapport  worden  de  
effectieve  cijfers  weergegeven.  
 
"  RAPPORTEN  
 
De  neerslag  van  al  de  bevindingen,  die  het  resultaat  zijn  van  een  regelmatige  evaluatie  of  een  
permanente  evaluatie,  zowel  van  de  individuele  leraar  als  van  het  lerarenteam,  vind  je  terug  in  je  
rapport.  
De  data  van  de  uitreiking  van  de  rapporten  vind  je  in  bijlage  2,  in  de  jaarkalender  en  op  de  
achterzijde  van  het  voorblad  van  het  rapport.  
 
Middenschool  
Leerlingen  van  de  1ste    graad  a-­‐stroom  ontvangen:  
- 1  tussentijdse  rapportering  ten  indicatieve  titel  in  oktober  
- 3  rapporten  dagelijks  werk.  Het  cijfer  ‘dagelijks  werk’  omvat  zowel  de  proces-­‐  als  de  
productevaluatie  met  als  componenten  ‘kennis,  vaardigheden  en  vakattitudes’.  
Naast  de  vakcijfers  vind  je  hier  ook  per  vak  de  evaluatie  van  de  schoolgebonden  attitudes.  
- examenrapporten  waaronder  1  rapport  met  enkel  de  resultaten  van  de  vakken  die  in  de  2de  
examenperiode  geëxamineerd  worden.  
- leerlingen  die  in  het  1ste  leerjaar  a-­‐stroom  modules  volgen,  ontvangen  4  keer  per  schooljaar  een  
modulerapport.  
 
Leerlingen  van  de  1ste    graad  b-­‐stroom  ontvangen  
- 4  rapporten  met  de  resultaten  van  de  permanente  evaluaties.  
- 4  modulerapporten.  
-  tijdens  de  examenperiodes  van  de  a-­‐stroom  nemen  deze  leerlingen  deel  aan  een  project  waarvan  
de  product-­‐  en  de  procesevaluatie  worden  gevoegd  bij  de  rapporten  PE2  en  PE4.  
 
Koninklijk  Atheneum  
Leerlingen  van  het  1ste  leerjaar  van  de  2de  graad  aso  en  tso  ontvangen:    
- 1  tussentijdse  rapportering  ten  indicatieve  titel  in  oktober  
- 3  rapporten  dagelijks  werk.  Het  cijfer  ‘dagelijks  werk’  omvat  zowel  de  proces-­‐  als  de  
productevaluatie  met  als  componenten  ‘kennis,  vaardigheden  en  vakattitudes’.  Naast  de  
vakcijfers  vind  je  hier  ook  per  vak  de  evaluatie  van  de  schoolgebonden  attitudes.    
- 3  examenrapporten  waaronder  1  rapport  met  de  resultaten  van  de  vakken  die  in  de  2de    periode  
geëxamineerd  worden  
 
Leerlingen  van  het  2de  leerjaar  van  de  2de  graad  aso  en  tso  en  leerlingen  van  de  3de  graad  aso  en  tso  
ontvangen:  
- 1  tussentijdse  rapportering  ten  indicatieve  titel  in  oktober  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

17  

-

-

3  rapporten  dagelijks  werk.  Het  cijfer  ‘dagelijks  werk’  omvat  zowel  de  proces-­‐  als  de  
productevaluatie  met  als  componenten  ‘kennis,  vaardigheden  en  vakattitudes’.  Naast  de  
vakcijfers  vind  je  hier  ook  per  vak  de  evaluatie  van  de  schoolgebonden  attitudes  
2  examenrapporten  

Leerlingen  van  de  2de  en  de  3de  graad  bso  en  de  specialisatiejaren:  
- 4  rapporten  met  de  resultaten  van  de  permanente  evaluaties  
Tijdens  de  examenperiode  van  aso  en  tso  in  juni  nemen  de  leerlingen  van  de  2de  en  de  3de  graad  bso  
deel  aan  een  project  waarvan  de  product-­‐  en  procesevaluatie  worden  gevoegd  bij  het  rapport  PE4.  
 
 
2.3.4

Hoe  begeleiden  wij?  

 
In  onze  school  engageert  iedere  leerling  zich  om  deel  te  nemen  aan  elke  vorm  van  individuele  
leerlingenbegeleiding  die  wij  aanbieden.  Van  je  ouders  verwachten  wij  hiertegenover  een  positief  
engagement.  
 
"  Zelfevaluatie  
Je  wordt  regelmatig  uitgenodigd  om  je  zelf  te  evalueren.  Dit  kan  zowel  bij  testen  en  examens  als  na  
een  rapportperiode.  Deze  zelfevaluatie  wordt  besproken  met  je  vakleerkracht  en  liefst  ook  met  je  
ouders.  
 
"  Huiswerkklas  MS  
Wij  willen  voor  al  onze  leerlingen  maximale  kansen  creëren  om  zich  op  hun  schooltaken  te  
concentreren.  Omdat  het  niet  voor  elke  leerling  eenvoudig  is  om  zelfstandig  te  werken,  organiseren  
wij  tweemaal  per  week  (dinsdag  en  donderdag)  een  huiswerkklas  waar  je  terecht  kan  voor  
studiebegeleiding.  Er  zijn  vijf  mogelijke  instapdata.  Voor  iedere  instapdatum  ontvangen  je  ouders  
een  smartschoolbericht  ter  herinnering  en  krijgen  ze  de  mogelijkheid  om  je  in  te  schrijven  voor  de  
volgende  sessie.    
Daarnaast  kan  je  ook  op  initiatief  van  de  begeleidende  klassenraad  uitgenodigd  worden  om  naar  de  
huiswerkbegeleiding  te  gaan.      
 
"  Leerateliers  KA  
Op  initiatief  van  de  begeleidende  klassenraad  kan  je  uitgenodigd  worden  om  een  leeratelier  te  
volgen.  
 
"  Inhaalprogramma  -­‐  begeleidingsplan  
Als  je  later  in  het  schooljaar  inschrijft  of  als  je  in  de  loop  van  het  schooljaar  van  studierichting  
verandert,  zullen  de  leerkrachten  van  de  specifieke  vakken  een  inhaalprogramma  voor  je  opstellen  
dat  je  de  mogelijkheid  zal  geven  om  zo  vlug  mogelijk  de  lessen  optimaal  te  kunnen  volgen.  Je  ouders  
worden  hierover  schriftelijk  geïnformeerd.    Aan  hen  wordt  gevraagd  dit  programma  mee  op  te  
volgen.  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

18  

2.3.5

De  bevindingen  van  de  begeleidende  klassenraad  

 
"  Klassenraad  
Om  je  deskundig  te  begeleiden,  komen  je  leraren  op  geregelde  tijdstippen  in  het  schooljaar  samen  
onder  de  leiding  van  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde.  Zij  vormen  dan  samen  de  ‘begeleidende  
klassenraad’.  Zij  bespreken  je    kennis  en  vaardigheden,  leerattitudes,  gedrag  en  evolutie.  
 
"  Remediëren/  Begeleiden    
 
Als  de  begeleidende  klassenraad  vaststelt  dat  je  een  bepaalde  kennisachterstand  hebt  opgelopen,  
dan  kan  hij  meedelen  hoe  je  die  achterstand  kunt  wegwerken.  Hetzelfde  kan  gebeuren  in  verband  
met  je  leerattitudes  en  je  gedrag.  
 
De  begeleidende  klassenraad  kan  je  een  remediëringsplan  voor  een  bepaald  vak  opleggen.    
Op  initiatief  van  de  betrokken  leraar  kan  de  directeur  je  echter  op  eender  welk  moment  tijdens  het  
schooljaar  een  remediëringsplan  opleggen  .    
 
"  Communicatie  met  de  ouders  
Naast  het  rapporteren  over  de  vakresultaten  worden  belangrijke  vaststellingen  van  de  begeleidende  
klassenraad  aan  je  ouders  gemeld  ofwel  via  een  mededeling  op  je  rapport,  ofwel  via  je  agenda  of  via  
een  brief.  Indien  de  klassenraad  het  nodig  vindt,  krijgen  je  ouders  een  extra  uitnodiging  voor  de  
oudercontactavond.    
 
 
2.3.6

Hoe  komt  de  delibererende  klassenraad  tot  een  eindbeslissing?  

 
A  
DELIBERATIE  
 
Heel  het  schooljaar  door  word  je  door  je  leraren  en  door  de  begeleidende  klassenraad  gevolgd  en  
geëvalueerd.    
 
Onze  school  hanteert  het  systeem  van  evaluatie  waarbij  in  elk  structuuronderdeel  bij  het  einde  van  
het  schooljaar  een  delibererende  klassenraad  wordt  gehouden.    
 
Op  het  einde  van  het  schooljaar  neemt  de  delibererende  klassenraad,  dit  zijn  alle  betrokken  
leerkrachten  onder  leiding  van  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde,  een  eindbeslissing  over  je  
resultaten  van  het  afgelopen  schooljaar  waarvoor  je  bent  ingeschreven.    Deze  beslissing  wordt  in  
beginsel  genomen  uiterlijk  op  30  juni  van  het  betrokken  schooljaar.  Niettemin  kan  die  termijn  voor  
uitzonderlijke  én  individuele  gevallen  worden  verlengd  tot  ‘uiterlijk  de  eerste  schooldag  van  het  
daaropvolgend  schooljaar’.  Het  behoort  tot  de  autonome  bevoegdheid  van  de  delibererende  
klassenraad  om  te  oordelen  of  je  aan  een  bijkomende  proef  moeten  onderworpen  worden  vooraleer  
een  definitieve  beslissing  kan  genomen  worden.  Deze  bijkomende  evaluatie  kan  gebeuren  op  basis  
van  herexamens,  vakantiewerk  of  -­‐lectuur,  enz.  Indien  daarentegen  de  eindbeslissing  wel  uiterlijk  30  
juni  is  genomen,  dan  kan  je  vanuit  het  oogpunt  van  evaluatie  nadien  niet  met  extra  opdrachten  
worden  belast.    
 
De  beslissing  van  de  delibererende    klassenraad  mondt  uit  in  een  studiebekrachtiging.  Je  kan  een  
studiebekrachtiging  enkel  krijgen  wanneer  je  als  regelmatige  leerling  in  onze  school  bent  
ingeschreven.  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

19  

De  delibererende  klassenraad  is  als  enig  orgaan  bevoegd  om:  
#
Adviezen  te  geven  voor  verdere  studies  of  andere  mogelijkheden.  
#
Te  beslissen  over  het  toekennen  van  een  attest  (A,  B  of  C),  getuigschriften  of  diploma’s.    
o Oriënteringsattest   A:   je   hebt   het   leerjaar   met   vrucht   beëindigd,   dus   met     succes  
afgerond,  en  je  wordt  tot  het  volgende  leerjaar  toegelaten.  
o Oriënteringsattest   B:   je   hebt   het   leerjaar   met   vrucht   beëindigd   en   je   wordt   tot   het  
volgende   leerjaar   toegelaten,   behalve   in   bepaalde   leerjaren/onderwijsvormen/  
studierichtingen.   Wij   zullen   je   ouders   schriftelijk   op   de   hoogte   brengen   van   de  
elementen   die   geleid   hebben   tot   deze   beslissing;   we   zullen   hen   daarbij   ook  
herinneren   aan   de   mogelijkheden   om   tegen   deze   beslissing   in   beroep   te   gaan  –   de  
bepalingen  hierover  vind  je  ook  in  dit  schoolreglement.  
o Oriënteringsattest   C:   je   hebt   het   leerjaar   niet   met   vrucht   beëindigd.   Wij   zullen   je  
ouders   schriftelijk   uitleggen   waarom   die   beslissing   genomen   werd;   we   zullen   hen  
daarbij  ook  herinneren  aan  de  mogelijkheden  om  tegen  deze  beslissing  in  beroep  te  
gaan   –   de   bepalingen   hierover   vind   je   ook   in   dit   schoolreglement.    
De   school   reikt   ook   een   oriënteringsattest   C   uit   wanneer   je   het  
leerjaar/onderwijsvorm/studierichting  slechts  gedurende  een  deel  van  het  schooljaar  
in  onze  school  hebt  gevolgd.  
 
De  eindbeslissing  van  de  delibererende  klassenraad  is  niet  het  resultaat  van  een  mathematische  
optelling  van  de  cijfers  van  alle  vakken  of  deelvakken  op  het  rapport.  
 
Tijdens  de  beraadslaging  houdt  de  delibererende  klassenraad  o.m.  rekening  met  volgende  facetten:  
#
je  behaalde  resultaten  zoals  ze  op  het  rapport  staan,  omgerekend  volgens  de  puntengewichten  
(cfr.infra);    
#
de  evolutie  van  de  resultaten  zoals  ze  terug  te  vinden  is  in  de  verslagen  van  de  begeleidende  
klassenraad;  
#
andere   belangrijke   elementen   zoals   eventueel,   in   bijzondere   gevallen,   medische,   sociale   en  
familiale  redenen;  
#
de   resultaten   van   de   geïntegreerde   proef   (GIP)   in   het   2de     leerjaar   van   de   3de     graad   tso   en   bso  
en  in  de  specialisatiejaren;  
#
de  evaluatie  van  het  complementaire  gedeelte  van  je  studierichting.  
 
"  Flexibele  leertrajecten  
 
In  uitzonderlijke,  individuele  gevallen  kan  de  delibererende  klassenraad  afwijken  op  de  
toelatingsvoorwaarden  tot  het  tweede  leerjaar  van  een  graad.    Hierdoor  wordt  het  mogelijk  om  een  
individueel  en  flexibel  leertraject  uit  te  werken  voor  de  betreffende  leerling.    
Modaliteiten:  
!
De  tekorten  voor  bepaalde  programmaonderdelen  in  het  eerste  leerjaar  moeten  worden  
weggewerkt  voor  het  einde  van  het  tweede  leerjaar  van  de  graad  in  kwestie  waarvoor  de  
leerling  toelating  heeft  gekregen  
!
In  het  eerste  leerjaar  van  de  graad  in  kwestie  wordt  de  uitreiking  van  een  
oriënteringsattest  vervangen  door  de  uitreiking  van  een  attest  van  regelmatige  
lesbijwoning  in  afwachting  van  het  wegwerken  van  de  tekorten  
!
Bij  de  start  van  het  tweede  leerjaar  wordt  door  de  klassenraad  een  individueel  leertraject  
voor  de  leerling  opgemaakt.  De  klassenraad  van  het  eerste  leerjaar  van  de  graad  geeft  aan  
wat  aan  bod  moet  komen  in  het  remediëringstraject.  De  klassenraad  van  het  tweede  
leerjaar  zal  het  traject  op  basis  hiervan  concreet  uitwerken.  Er  zal  worden  vastgelegd  op  
welke  manier  en  op  welke  wijze  de  tekorten  zullen  weggewerkt  worden  (remediëring,  
bijlessen,  bijkomende  opdrachten,…)  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

20  

!

!

Indien  de  leerling  beslist  om  van  structuuronderdeel  of  school  te  veranderen  beslist  de  
delibererende  klassenraad  om  toch  een  oriënteringsattest  toe  te  kennen  voor  het  eerste  
leerjaar  van  de  graad  in  kwestie.    
 De  delibererende  klassenraad  spreekt  op  het  einde  van  het  tweede  leerjaar  van  de  graad  
een  oriënteringsattest  A  uit  voor  het  eerste  leerjaar  wanneer  de  tekorten  zijn  weggewerkt  
voor  dit  leerjaar.  Deze  delibererende  klassenraad  spreekt  zich  ook  uit  over  het  al  dan  niet  
met  vrucht  beëindigen  van  het  tweede  leerjaar.    

 
"  Wegingscoëfficiënt  en  deliberatiecriteria  
 
Om  het  beslissingsproces  van  de  delibererende  klassenraad  nog  objectiever  en  transparanter  te  
maken,  heeft  de  school  een  aantal  sleutels  toegekend  aan  de  cijfers  voor  dagelijks  werk  en  examens.  
De  sleutels  die  hieronder  worden  gebruikt,  zijn  enkel  richtinggevend  voor  een  vlotter  verloop  van  de  
deliberatie.  
Het  blijft  de  autonome  bevoegdheid  van  de  delibererende  klassenraad  om  een  beslissing  te  nemen  
waarbij  deze  sleutels  enkel  een  hulpinstrument  zullen  zijn.  
 
Gewichten  in  de  Middenschool  
 
a-­‐stroom  
VAKKEN  MET  3  EXAMENS  
DW1  
EX1  
170  
200  
 
VAKKEN  MET  2  EXAMENS  
DW1  
EX1  
170  
250  
 
VAKKEN  MET  PERMANENTE  EVALUATIE  
P1  
P2  
250  
250  
 

DW2  
165  

EX2  
150  

DW3  
165  

DW2  
165  

EX3  
150  

DW3  
165  

EX2  
250  

P3  
250  

P4  
250  

Gewichten  in  het  Koninklijk  Atheneum  
 

ste

de

aso-­‐tso  1  leerjaar  2  graad  
VAKKEN  MET  3  EXAMENS  
DW1  
EX1  
150  
240  
 
VAKKEN  MET  2  EXAMENS  
DW1  
EX1  
150  
240  
 
DW1  
150  
 

EX1  
240  

DW2  
125  

EX2  
180  

DW3  
125  

DW2  
125  

DW3  
125  

EX2  
360  

aso-­‐tso  2  leerjaar  2  graad  
DW2  
DW3  
125  
125  

EX2  
360  

de

de

de

aso-­‐tso  3  graad  
DW2  
125  

DW1  
EX1  
150  
330  
 
VAKKEN  MET  PERMANENTE  EVALUATIE  IN  ASO  EN  TSO  
P1  
P2  
250  
250  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

EX3  
180  

P3  
250  

Campus  D’Hek  

DW3  
125  

EX2  
470  

P4  
250  

21  

Gewichten  in  de  b-­‐stroom  (MS)  en  het  bso  (KA)  
 
PE1  
250  

de

PE2  
250  

de

b-­‐stroom  en  2  en  3  graad  bso  
PE3  
250  

PE4  
250  

 
 
Een  leerling  in  de  a-­‐stroom,  aso  en  tso  is  geslaagd  als  hij/zij:    

voor  geen  enkel  vak  een  onvoldoende  heeft  op  het  jaartotaal;  

op  examen  2  of  3  voor  geen  enkel  vak  minder  dan  40%  heeft;  

én  in  het  2de  leerjaar  van  de  3de  graad  tso,  geslaagd  is  voor  de  geïntegreerde  proef  (gip).  
Andere  gevallen  worden  onderworpen  aan  deliberatie.  
 
Een  leerling  in  de  b-­‐stroom  of  bso  is  geslaagd  als  hij/zij:  

voor  geen  enkel  vak  een  onvoldoende  op  het  jaartotaal  heeft;  

én  in  het  2de  leerjaar  van  de  3de  graad  bso  en  een  7de  specialisatiejaar:    
geslaagd  is  voor  de  geïntegreerde  proef(gip).  
Andere  gevallen  worden  onderworpen  aan  deliberatie.  
 
 
B  
UITSTEL  
 
De  delibererende  klassenraad  beslist  in  beginsel  uiterlijk  op  30  juni  van  het  betrokken  schooljaar.  
Niettemin  kan  die  termijn  voor  uitzonderlijke  én  individuele  gevallen  worden  verlengd  tot  'uiterlijk  de  
eerste  schooldag  van  het  daaropvolgend  schooljaar'.  
Het  behoort  tot  de  autonome  bevoegdheid  van  de  delibererende  klassenraad  om  te  oordelen  of  je  
aan  een  bijkomende  proef  moet  onderworpen  worden  vooraleer  een  definitieve  beslissing  kan  
genomen  worden.  Deze  bijkomende  evaluatie  kan  gebeuren  op  basis  van  herexamens,  vakantiewerk  
of  -­‐lectuur,  enz.    
Deze  beslissing  wordt  je  meegedeeld  na  de  vergadering  van  de  delibererende  klassenraad.    
Als  dit  gebeurt,  neem  je  zo  vlug  mogelijk  contact  op  met  de  betrokken  leraar.  Deze    overhandigt  je  de  
volgende  documenten:  
 

een  overzicht  van  de  leerstof  waarvoor  een  bijkomende  proef  afgelegd  moet  worden;  

een  formulier  voor  de  leraar  en  een  formulier  voor  jou,    waarop  dag,  datum,  uur  en  plaats  van  
de  bijkomende  proef  vermeld  staan.  De  leraar  en  jij  ondertekenen  beide  formulieren.  
Na  deze  proef/proeven  komt  de  delibererende  klassenraad  opnieuw  bijeen  om  een  attest  A,  B  of  C  
en  eventueel  een  studiegetuigschrift  of  een  diploma  toe  te  kennen.  
Indien  daarentegen  de  eindbeslissing  wel  uiterlijk  30  juni  is  genomen,  dan  kan  je  vanuit  het  oogpunt  
van  de  evaluatie  nadien  niet  meer  met  extra  opdrachten  worden  belast.  
 
C  
Remediëringsadvies:  als  de  delibererende  klassenraad  oordeelt  dat    je  een  A-­‐attest  krijgt  
maar  dat  je  toch  zwak  bent  voor  bepaalde  vakken,  kan  de  delibererende  klassenraad  je  wel  
adviseren  om  één  en  ander  bij  te  spijkeren  tijdens  de  vakantie  en  je    hierbij  ondersteunen  via  
opdrachten.    
 
D  
Elke  leerling  heeft  recht  op  een  eerlijke  beoordeling.  
 
E  
Op  het  einde  van  het  1ste    en  het  2de    leerjaar  van  de  1ste  graad  informeren  wij  je  vroegere    
basisschool  over  je  behaalde  resultaat.  

 
Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

22  

2.4 Beroepsprocedure  tegen  de  beslissing  van  de  delibererende  klassenraad  
 
Als  leerling  heb  je  altijd  het  recht  om  je  verbeterde  schriftelijke  kopijen  en  de  opgaven  van  toetsen,  
proeven  en  examens  in  te  kijken.  
 
 
2.4.1

Bezwaar  

 
De  beslissing  van  de  delibererende  klassenraad  om  een  oriënteringsattest  B  of  C  toe  te  kennen,  kan  
door  je  ouders  worden  betwist.    Binnen  een  termijn  van  drie  dagen,  zaterdag,  zondag,  wettelijke  en  
reglementaire  feestdagen  niet  meegerekend,  volgend  op  de  dag  waarop  je  rapport  werd  uitgereikt,  
kunnen  je  ouders  die  deze  beslissing  betwisten,  een  persoonlijk  onderhoud  aanvragen  met  de  
voorzitter  van  de  delibererende  klassenraad  of  zijn  afgevaardigde  om  hun  bezwaren  kenbaar  te  
maken.    
Het  overleg  vindt  plaats  binnen  een  termijn  van  3  dagen  (zaterdag,  zondag,  wettelijke  en  
reglementaire  feestdagen  niet  meegerekend)  volgend  op  de  dag  waarop  het  is  aangevraagd.  
De  datum  van  het  gesprek  wordt  je  ouders  schriftelijk  meegedeeld.  
 
Tijdens  het  gesprek  kunnen  je  ouders  het  dossier  inkijken  en  worden  de  elementen  aangegeven  die  
hebben  geleid  tot  de  genomen  beslissing.  Van  dit  overleg  wordt  een  schriftelijke  neerslag  gemaakt.  
 
Na  het  gesprek  zijn  de  volgende  scenario’s  mogelijk:  

Je  ouders  zijn  ervan  overtuigd  dat  de  klassenraad  de  juiste  beslissing  heeft  genomen  en  
trekken  de  betwisting  in;  

De  directeur  of  zijn  afgevaardigde  meent  dat  je  ouders  redenen  aanbrengen  die  het  
overwegen  waard  zijn  en  roept  de  delibererende  klassenraad  zo  snel  mogelijk  opnieuw  bijeen  
om  de  aangevochten  beslissing  opnieuw  te  bekijken.  
De  klassenraad  kan,  nadat  al  dan  niet  aan  de  leerling  bijkomende  proeven  of  opdrachten  
werden  opgelegd,    beslissen  om  het  oorspronkelijk  evaluatieresultaat  te  bevestigen  of  door  
een  ander  evaluatieresultaat  te  vervangen  

De  directeur  of  zijn  afgevaardigde  meent  dat  de  door  je  ouders  aangebrachte  argumenten  
geen  nieuwe  bijeenkomst  van  de  delibererende  klassenraad  nodig  maken.  Je  ouders  nemen  
kennis  van  de  beslissing  per  aangetekende  brief.  
 
Het  gaat  ofwel  om  de  beslissing  dat  de  klassenraad  niet  opnieuw  is  samengeroepen  (en  dus  
 
de  bevestiging  van  de  oorspronkelijke  beslissing  van  de  klassenraad)  ofwel  om  de  beslissing  
 
van  de  klassenraad  die  opnieuw  is  samengekomen.  Als  je  ouders  de  beslissing  niet  in  
 
ontvangst  nemen  op  de  voorziene  datum  (?),  beschouwen  wij  de  beslissing  als  ontvangen  en  
 
begint  de  beroepstermijn  te  lopen.  
 
 
2.4.2 Beroep  
 
Als  na  het  overleg  met  de  voorzitter  van  de  delibererende  klassenraad  (of  zijn  afgevaardigde)  of  
nadat  de  klassenraad  opnieuw  is  samengekomen  de  betwisting  blijft  bestaan,  kunnen  je  ouders  
schriftelijk  beroep  instellen    
Je  ouders  kunnen  schriftelijk  (gedateerd  en  ondertekend;  met  omschrijving  van  de  feiten  en  het  
voorwerp  van  beroep  en  motivering  van  de  ingeroepen  bezwaren)  beroep  instellen  bij  de  algemeen  
directeur  binnen  een  termijn  van  drie  dagen,  zaterdag,  zondag,  wettelijke  en  reglementaire  
feestdagen  niet  meegerekend,  na  de  in  ontvangst  name  van  de  beslissing  om  de  klassenraad  niet  
opnieuw  te  laten  samenkomen,  dan  wel  de  beslissing  van  de  klassenraad  die  opnieuw  is  
samengekomen.
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

23  

Het  is  wel  belangrijk  te  weten  dat  de  beroepsprocedure  pas  kan  worden  opgestart  als  je  ouders  
gebruik  hebben  gemaakt  van  hun  recht  op  overleg  met  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde,  zoals  
onder  punt  2.4.1  beschreven.  
 
De  algemeen  directeur  stelt  de  beroepscommissie  samen.  Deze  bestaat  uit  interne  leden  en  externe  
leden.  De  voorzitter  van  de  beroepscommissie  wordt  door  de  algemeen  directeur  aangeduid  onder  
de  externe  leden.    
 
 
2.4.3

Beslissing  van  de  beroepscommissie  

 
De  beroepscommissie  neemt  een  beslissing:  
-

de  gemotiveerde  afwijzing  van  het  beroep  op  grond  van  onontvankelijkheid  wegens  
laattijdige  indiening  of  het  niet  voldoen  aan  de  vormvereisten;  

-

de  bevestiging  van  het  oorspronkelijk  evaluatieresultaat,  na  al  dan  niet  bijkomende  toetsen,  
examens  of  andere  opdrachten  te  hebben  opgelegd;  

-

de  vervanging  door  een  ander  evaluatieresultaat,  eventueel  nadat  de  beroepscommissie  
bijkomende  toetsen,  examens  of  andere  opdrachten  heeft  opgelegd.  
 

Elk  lid  van  de  beroepscommissie  is  stemgerechtigd  en  is  aan  de  discretieplicht  onderworpen.    
Bij  de  stemming  is  het  aantal  stemgerechtigde  interne  leden  gelijk  aan  het  aantal  stemgerechtigde  
externe  leden.  Bij  staking  van  stemmen  is  de  stem  van  de  voorzitter  van  de  beroepscommissie  
doorslaggevend.  
De  beroepscommissie  hoort  jou  en  je  ouders.  Ook  de  leden  van  de  klassenraad  kunnen  worden  
gehoord.  
De  algemeen  directeur  aanvaardt  de  verantwoordelijkheid  voor  de  beslissing  van  de  
beroepscommissie.  
Het  resultaat  van  het  beroep  wordt  aan  je  ouders  schriftelijk  en  gemotiveerd  ter  kennis  gebracht  
uiterlijk  op  15  september  met  vermelding  van  de  verdere  beroepsmogelijkheid.  
Binnen  het  GO!  zelf  is  er  na  deze  procedure  geen  verder  beroep  meer  mogelijk.  
Zolang  de  beroepsprocedure  loopt,  heb  je  het  recht  om  in  de  school  verder  onderwijs  te  volgen  alsof  
er  geen  nadelige  beslissing  was  genomen.  
2.4.4

Annulatieberoep  

 
Als  de  beroepsprocedure  binnen  het  GO!  is  uitgeput,  kunnen  je  ouders  bij  de  Raad  van  State  een  
annulatieberoep  of  een  verzoek  tot  schorsing  van  de  tenuitvoerlegging  indienen.  Zij  hebben  hiervoor  
zestig  kalenderdagen  de  tijd  vanaf  het  moment  dat  zij  kennis  namen  van  de  beslissing  van  de  
beroepscommissie.  Deze  procedure  heeft  geen  opschortende  werking.  De  betwiste  beslissing  kan  
dus  onmiddellijk  uitgevoerd  worden.  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

24  

3

Leefregels  

 
Een  goede  samenwerking  tussen  leerling,  ouders  en  personeel  van  de  school  is  een  noodzakelijke  
voorwaarde  voor  een  vlotte  schoolwerking.  Indien  deze  samenwerking  niet  volgens  de  afspraken  
verloopt,  kan  de  school  passende  maatregelen  nemen.  Indien  je  het  schoolreglement  overtreedt,  kan  
de  school  ordemaatregelen  nemen.  Bij  ernstige  overtredingen  kan  de  directie  een  tuchtmaatregel  
uitspreken  (zie  deel  2,  punt  3.3).  De  aard  van  de  maatregel  wordt  bepaald  door  de  ernst  van  de  
overtreding  en  door  het  aantal  keer  dat  je  een  overtreding  begaat.  
 
 

3.1 Ordemaatregelen  
 
Als  je  het  ordentelijk  verstrekken  van  het  onderwijs  of  de  goede  werking  van  de  school  hindert,  
zullen  wij  je  aanzetten  tot  beter  en  aangepast  gedrag.  
 
Als  principe  geldt  dat  je  de  gevolgen  van  je  daden  draagt:  
 

Wie  een  taak  zonder  reden  niet  of  niet  tijdig  afgeeft  of  wie  zijn  materiaal  niet  bij  heeft,  krijgt  
een  gepaste  sanctie;  

Wie  iets  opzettelijk  of  door  verregaande  onachtzaamheid  beschadigt,  moet  het  vergoeden  of  
herstellen;  

Wie  iets  besmeurt,  moet  het  reinigen;  wie  afval  achterlaat,  moet  het  opruimen;  

...  
 
DE  VOLGENDE  ORDEMAATREGELEN  ZIJN  MOGELIJK  
 
Ordemaatregelen  die  zowel  de  directeur  als  alle  onderwijzende  en  opvoedende  
personeelsleden  kunnen  nemen.  
 
een  waarschuwing  
mondeling  (met  vermelding  in  de  schoolagenda).  
 
een  vermaning  

nota  in  de  agenda.  Elke  aanmerking  of  straftaak  wordt  door  je  
ouders  getekend.  

een  straftaak  

extra  schriftelijke  taak  van  maximum  drie  bladzijden  A4  
wordt  via  de  agenda  aan  je  ouders  gemeld    

tijdelijke  verwijdering   de  leraar/toezichter  kan  je  voor  het  lopende  lesuur  uit  de  klas/PR  
uit  de  les/studie  
verwijderen   tot   het   einde   van   de   les/studie   als   je   gedrag   het  
lesgebeuren/de   studie   erg   stoort.   Dit   kan   voor   maximum   één   les  
eventueel  herhaald  telkens  zich  een  nieuw  feit  voordoet.  Je  krijgt  
dan   een   nota   in   je   agenda   en   je   meldt   je   op   het  
leerlingensecretariaat   of   bij   de   directeur.   Je   krijgt   een   taak   mee  
van   de   leraar.   Je   ouders   ondertekenen   de   nota   in   je   agenda   ter  
kennisname.    

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

25  

 
Ordemaatregelen  die  enkel  de  directeur  kan  nemen,  eventueel  op  advies  van  de  
begeleidende  klassenraad    
 
een  alternatieve  straf   uit   te   voeren   tijdens   de   schooluren   of   tijdens   een   strafstudie   op  
woensdagnamiddag  zoals  bvb.  iets  opruimen,  iets  reinigen,  enz.  
een  begeleidings-­‐
- als  je  herhaaldelijk  in  de  fout  gaat,  krijg  je  een  contract  waarin  
overeenkomst/  
omschreven  wordt  wat  uitdrukkelijk  van  jou  wordt  verwacht  
volgkaart  
en  wat  de  gevolgen  zijn  als  je  de  afspraken  niet  nakomt.  Het  
contract  heeft  een  beperkte  duur,  wordt  geregeld  geëvalueerd  
en  kan  bij  niet  naleving  leiden  tot  het  inzetten  van  de  
tuchtprocedure.  
- wordt  schriftelijk  meegedeeld  aan  je  ouders  
verplichte  studie  
- heeft    afhankelijk  van  je  lessenrooster  plaats  tijdens  het  1ste,  
het  2de,  het  7de  of  het  8ste  lesuur    
- je  kan  ook  op  woensdagnamiddag  een  verplichte  studie  
opgelegd  krijgen  
-  wordt  schriftelijk  meegedeeld  aan  je  ouders  
-  als  je  gewettigd  afwezig  bent,  krijg  je  een  nieuwe  verplichte  
studie  
- als  je  ongewettigd  afwezig  bent,  krijg  je  een  strafstudie  
een  strafstudie    
- je  moet  de  strafstudie  buiten  de  lesuren  uitzitten  
- wordt  schriftelijk  meegedeeld  aan  je  ouders  
- heeft  plaats  op  woensdagnamiddag  van  12.30u  tot  15u  
- wordt  ingevuld  met  vakgebonden  taken  of  met  alternatieve  
taken  in  het  kader  van  burgerzin  
- als  je  gewettigd  afwezig  bent,  krijg  je  een  nieuwe  strafstudie  
- als  je  ongewettigd  afwezig  bent,  krijg  je  twee  strafstudies  
- als  je  dan  nog  afwezig  bent,  krijg  je  1  dag  uitsluiting  
strafstudie  bij  
- als  je  ongewettigd  afwezig  bent  bij  een  aangekondigde  of  een  
inhaalmoment  
niet  aangekondigde  toets  en  als  je  aanwezig  bent  en  een  taak  
toetsen/taken  
niet  hebt  afgegeven,  krijg  je  een  strafstudie    op  woensdag      
                           1  taak/toets:  van  12.30u  tot  13.30u  
                           2  taken/toetsen:  van  12.30u  tot  14.30u  
                         met  een  maximum  van  2  taken  of  toetsen  
- tijdens  deze  strafstudie  maak  je  de  toets/taak  opnieuw.  Je  
start  met  een  beginscore  van  70%  
- indien  je  gewettigd  afwezig  bent  op  deze  strafstudie  krijg  je  
een  nieuwe  afspraak  
- indien  je  ongewettigd  afwezig  bent  op  deze  strafstudie  krijg  je  
een  strafstudie  op    woensdagnamiddag    van  12.30u  tot  15u.  Je  
maakt  je  taak/toets  en  je  start  met  een  beginscore  van  60%  
- indien  je  ongewettigd  afwezig  bent  op  deze  strafstudie  krijg  je  
2  strafstudies  op  woensdagnamiddag  van  12.30u  tot  15u  
- als  je  dan  nog  eens  ongewettigd  afwezig  bent,    treedt  het  
tuchtreglement  in  werking  
 
De  lijst  van  ordemaatregelen  is  niet  limitatief.  
Binnen  drie  lesdagen  na  kennisname  van  de  ordemaatregel  heeft  de  betrokkene  recht  op  overleg  
met  de  directeur.    
Tegen  een  ordemaatregel  kan  geen  beroep  worden  aangetekend.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

26  

Inbreuk  tegen  het  verbod  van  het  zichtbaar  dragen  van  levensbeschouwelijke  kentekens  
 
Er  wordt  een  eerste  maal  vastgesteld  dat  je  ostentatief  levensbeschouwelijke  kentekens  draagt    
binnen  de  schoolmuren  of  tijdens  extramurosactiviteiten.  In  dit  geval  word  je  uit  de  les  geschorst  en  
zal  je  de  rest  van  die  lesdag  in  een  lokaal  aan  zelfstudie  doen.  Dit  is  een  ordemaatregel  waartegen  
geen  beroep  kan  worden  aangetekend;  
Er  wordt  een  tweede  maal  vastgesteld  dat  je  ostentatief  levensbeschouwelijke  kentekens  draagt  
binnen  de  schoolmuren  of  tijdens  extramurosactiviteiten.  In  dit  geval  treedt  het  tuchtreglement  in  
werking:    
je  wordt  uit  de  les  geschorst  en  zal  de  rest  van  die  lesdag  in  een  lokaal  aan  zelfstudie  doen;  
de  procedure  voor  een  tijdelijke  uitsluiting  buiten  de  school  voor  een  maximale  duur  van  3  lesdagen  
wordt  opgestart;  
Er  wordt  een  derde  maal  vastgesteld  dat  je    ostentatief  levensbeschouwelijke  kentekens  draagt  
binnen  de  schoolmuren  of  tijdens  extramurosactiviteiten  In  dit  geval  treedt  het  tuchtreglement  in  
werking:    
1.  
je  wordt  uit  de  les  geschorst  en  zal  de  rest  dan  die  lesdag  in  een  lokaal  aan  zelfstudie  doen;  
2.  
je  wordt  preventief  geschorst  buiten  de  school  en  de  procedure  voor  een  definitieve  
uitsluiting  wordt  opgestart.  Hierbij  zijn  alle  regels,  zoals  opgegeven  in  het  schoolreglement,  inclusief    
de  beroepsprocedure  van  kracht.  
 
 

3.2 Bewarende  maatregel  /  Preventieve  schorsing  
 
Als  de  feiten  zo’n  omvang  aannemen  dat  we  er  zelfs  aan  denken  om  je  definitief  uit  de  school  te  
verwijderen,  kan  de  directeur  je  preventief  schorsen,  d.w.z.  je  voorlopig  uit  de  school  sluiten.  
Deze  bewarende  maatregel  geldt  maximaal  10  opeenvolgende  lesdagen.  Het  schoolbestuur  kan  
beslissen  om  de  desbetreffende  periode  éénmalig  met  10  opeenvolgende  lesdagen  te  verlengen  
indien  door  externe  factoren  het  tuchtonderzoek  niet  kan  worden  afgerond  binnen  deze  periode.  De  
schorsing  kan  onmiddellijk  uitwerking  hebben  en  wordt  aan  je  ouders  ter  kennis  gebracht.    
De  school  bepaalt  of  je  aanwezigheid    verplicht  is  of  niet.  Indien  je  ouders  vragen  om  opvang  en  de  
school  acht  dit  niet  haalbaar,  motiveert  zij  dit  en  deelt  zij  dit  schriftelijk  mee  aan  je  ouders.  
 
 

3.3 Tuchtmaatregelen  
 
De  directeur  kan  een  tuchtmaatregel  nemen  als  je  door  je  gedrag  een  gevaar  of  ernstige  
belemmering  vormt  voor  het  normale  onderwijs-­‐  of  vormingsgebeuren  of  als  je  door  je  agressieve  
houding  de  veiligheid  van  anderen  in  gevaar  brengt.  Dit  geldt  zowel  voor  je  gedrag  en  je  houding  op  
school  als  in  het  kader  van  leerlingenstages.  
 
Hierbij  hanteren  wij  het  beginsel  dat  een  minder  ingrijpende  maatregel  voorafgaat  op  een  meer  
ingrijpende  maatregel  indien  deze  dezelfde  remediërende  of  corrigerende  effecten  bereikt.  
 
De  directeur  of  zijn  afgevaardigde  zal  dus  slechts  tuchtmaatregelen  nemen  als  de  ordemaatregelen  
geen  effect  hebben  of  bij  zeer  ernstige  overtredingen  o.m.  
 

herhaling  van  strafstudies,  ochtend-­‐  en/of  avondstudies  

het  (herhaaldelijk)weigeren  van  straf-­‐  en/of  ochtend-­‐,  middag-­‐  en  avondstudies  te  doen  

het  (herhaaldelijk)  weigeren  van  het  maken  van  taken  en  inhaaltoetsen  

het  opzettelijk  toebrengen  van  slagen  en  verwondingen  

het  opzettelijk  overtreden  van  essentiële  veiligheidsregels  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

27  

het  opzettelijk  en  blijvend  storen  van  de  lessen  en  activiteiten  
het  toebrengen  van  zware  schade  
het  plegen  van  diefstal  
het  plegen  van  verbaal  en/of  fysiek  geweld  
het  herhaald  weigeren  het  gezag  van  het  personeel  te  erkennen  
het  zich  herhaaldelijk  en  met  opzet  onttrekken  aan  het  toezicht  
het  meermaals  ongewettigd  afwezig  blijven  
het  gebruik,  bezit  en  dealen  van  illegale  drugs  op  school  
bij  overtreding  van  het  rookverbod  
het  herhaaldelijk  weigeren  GSM,  MP3  en  dergelijke  af  te  geven  
het  vervalsen  van  resultaten  en  geschriften  
het  manifest  gebrek  aan  respect  voor  leerlingen  en  personeel  
schending  van  de  privacy  van  leerlingen  en  schoolpersoneel  
het  zonder  schriftelijke  toelating  publiek  maken  van  foto’s,  filmen  en  dergelijke  
het  herhaaldelijk  en  ostentatief  zichtbaar  dragen  van  levensbeschouwelijke  kentekens    
(zie  pg.  27)     
Deze  lijst  is  niet  limitatief.  
 

 
3.3.1

Soorten  

 
De  tuchtmaatregelen  zijn:    
 
-

Een  tijdelijke  uitsluiting  uit  alle  lessen  voor  een  minimale  duur  van  1  lesdag  en  voor  een  
maximale  duur  van  15    opeenvolgende  lesdagen.  De  directeur  of  zijn  afgevaardigde  spreekt  
deze  maatregel  uit.  Tijdens  deze  tijdelijke  uitsluiting  blijf  je  op  school  en  word  je  verplicht  tot  
een  vervangende  opdracht,  een  schrijfstraf  of  studie  .  De  directeur  kan  ook  beslissen  om  je  naar  
huis  te  sturen.  In  dat  geval    kunnen  je  ouders  erom  verzoeken  je  toch  op  school  te  houden.  De  
directeur  kan  op  dat  verzoek  ingaan.  Aan  deze  opvang  mag  de  directeur  voorwaarden  koppelen  
en  met  jou  of  met  je  ouders  hierover  afspraken  maken.  Afwezigheden  wegens  tijdelijke  
uitsluiting  als  tuchtmaatregel  worden  van  rechtswege  als  gewettigd  beschouwd.  

-

Een  definitieve  uitsluiting  uit  de  school.  De  directeur  of  zijn  afgevaardigde  spreekt  deze  
maatregel  uit  na  voorafgaand  advies  van  de  begeleidende  klassenraad  waarin  ook  het  CLB  
vertegenwoordigd  is.  
Een  definitieve  uitsluiting  gaat  in  hetzij  onmiddellijk  na  de  schriftelijke  kennisgeving,  hetzij  op  31  
augustus  van  het  lopend  schooljaar.  
Als  je  in  de  loop  van  het  schooljaar  definitief  wordt  uitgesloten,  blijf  je  in  onze  school  
ingeschreven  tot  aan  je  inschrijving  in  een  andere  school.  Je  uitsluiting  op  zich  doet  geen  afbreuk  
aan  je  statuut  als  regelmatige  leerling.  Samen  met  het  begeleidende  CLB  zullen  wij  jou  actief  
helpen  zoeken  naar  een  andere  school  waarbij  maximaal  wordt  rekening  gehouden  met  de  keuze  
van  hetzelfde  onderwijsnet,  dezelfde  opleiding  en  de  bereikbaarheid.  Zolang  je  geen  nieuwe  
school  gevonden  hebt,  vangen  wij  je  niet  op  in  onze  school.  Indien  je  ouders  vragen  om  opvang  
en  wij  dit  niet  haalbaar  achten  zullen  wij  dit  gemotiveerd  en  schriftelijk  meedelen  aan  je  ouders.      
Ben  je  niet  meer  leerplichtig  en  word  je  in  de  loop  van  het  schooljaar  definitief  uitgesloten,  dan  
kan  de  school  je  uitschrijven  vanaf  de  10de  lesdag  volgend  op  de  dag  dat  de  definitieve  uitsluiting  
ingaat  en  alleszins  pas  nadat  een  eventueel  ingestelde  beroepsprocedure  is  afgerond.  
Bij  manifeste  onwil  om  op  het  aanbod  van  verandering  van  school  in  te  gaan,  kan  de  school  jou  
uitschrijven.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

28  

Hou  er  ook  rekening  mee  dat  indien  je  uit  de  campus  uitgesloten  werd,  je  het  lopende,  het  
volgende  schooljaar  én  het  daaropvolgende  schooljaar  geweigerd  kan  worden  als  je  je  opnieuw  
wenst  in  te  schrijven  in  de  campus.    
 
 
3.3.2

Regels  

 
Wanneer  de  directeur  een  tuchtmaatregel  neemt,  respecteert  hij/zij  in  ieder  geval  de  volgende  
regels:  

De  intentie  tot  een  tuchtmaatregel  wordt  aan  je  ouders  schriftelijk  ter  kennis  gebracht.  

Samen  met  je  ouders  word  je,  eventueel  bijgestaan  door  een  vertrouwenspersoon,  vooraf  
uitgenodigd  voor  een  gesprek  over  de  problemen.  

Je  ouders  en  hun  vertrouwenspersoon  hebben  recht  tot  inzage  van  het  tuchtdossier.  In  dit  
tuchtdossier  wordt  het  advies  van  de  klassenraad  opgenomen.  

De  tuchtmaatregel  moet  in  overeenstemming  zijn  met  de  ernst  van  de  feiten.  

Je  ouders  worden  vóór  het  ingaan  van  de  tuchtmaatregel  schriftelijk  op  de  hoogte  gebracht  van  
de  genomen  beslissing  en  van  de  datum  waarop  de  maatregel  ingaat.    

De  beslissing  wordt  schriftelijk  gemotiveerd.  Er  wordt  aangegeven  waarom  je  gedrag  werkelijk  
een  gevaar  vormt  voor  de  opdracht  van  de  school  om  ordentelijk  onderwijs  te  verstrekken  en/of  
om  haar  opvoedingsproject  te  verwezenlijken.  Bij  definitieve  uitsluiting  wordt  schriftelijk  
verwezen  naar  de  mogelijkheid  tot  beroep  met  overeenkomstige  procedure.  

Het  tuchtdossier  en  de  tuchtmaatregelen  zijn  niet  overdraagbaar  van  de  ene  school  naar  de  
andere  school.  

Er  wordt  nooit  overgegaan  tot  collectieve  uitsluitingen.  

Je  uitsluiting  heeft  geen  invloed  op  je  eventuele  lidmaatschap  in  de  leerlingenraad  of  de  
schoolraad.  

 
 

4

Beroepsprocedure  ingeval  van  definitieve  uitsluiting  

 
Alleen  tegen  definitieve  uitsluiting  als  tuchtmaatregel  kan  in  beroep  worden  gegaan.  
 

4.1 Opstarten  
 

Je  ouders  moeten  het  beroep  schriftelijk  (gedateerd  en  ondertekend;  met  omschrijving  van  de  
feiten  en  van  het  voorwerp  van  beroep  en  motivering  van  de  ingeroepen  bezwaren)  indienen  bij  
de  algemeen  directeur  uiterlijk  binnen  drie  dagen  (zaterdag,  zondag,  wettelijke  en  reglementaire  
feestdagen  niet  meegerekend)  na  de  schriftelijke  kennisgeving  van  de  definitieve  uitsluiting.  Je  
ouders  doen  dit  het  best  via  een  aangetekende  zending;  op  die  manier  kunnen  zij  bewijzen  dat  zij  
het  beroep  tijdig  hebben  ingediend.  


 
 

 Tijdens  de  beroepsprocedure  blijf  je  definitief  uitgesloten.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

29  

4.2 Beroepscommissie  
 
De  algemeen  directeur  duidt  de  beroepscommissie  aan  en  roept  deze  zo  vlug  mogelijk  samen.  
De  beroepscommissie  bestaat  uit  interne  en  externe  leden.    
De  voorzitter  van  de  beroepscommissie  wordt  door  de  algemeen  directeur  aangeduid  onder  de  
externe  leden.    
Elk  lid  is  stemgerechtigd.  Elk  lid  van  de  beroepscommissie  is  aan  discretieplicht  onderworpen.  Bij  
stemming  moet  er  tussen  de  interne  en  de  externe  leden  pariteit  zijn.  Bij  staking  van  stemmen  is  de  
stem  van  de  voorzitter  van  de  beroepscommissie  doorslaggevend.  
• De  beroepscommissie  hoort  de  ouders  en  de  leerling  in  kwestie  
• De  beroepscommissie  kan  één  of  meerdere  leden  van  de  klassenraad,  die  een  advies  over  de  
definitieve  uitsluiting  heeft/hebben  gegeven,    horen.  
• De  beroepscommissie  neemt  een  beslissing:  
- de  gemotiveerde  afwijzing  van  het  beroep  op  grond  van  onontvankelijkheid  wegens  
laattijdige  indiening  of  het  niet  voldoen  aan  de  vormvereisten  
- de  bevestiging  van  de  definitieve  uitsluiting;  
- de  vernietiging  van  de  definitieve  uitsluiting.  
De  algemeen  directeur  aanvaardt  de  verantwoordelijkheid  voor  deze  beslissing  van  de  
beroepscommissie.  
• Het  resultaat  van  het  beroep  wordt  aan  je  ouders  schriftelijk  en  gemotiveerd  ter  kennis  gebracht  
uiterlijk  21  kalenderdagen  -­‐vakantieperiodes  niet  meegerekend-­‐  nadat  het  beroep  werd  
ingediend.  De  directeur  ontvangt  hiervan  een  afschrift.  Bij  overschrijding  van  deze  vervaltermijn  
is  de  definitieve  uitsluiting  van  rechtswege  nietig.  
• Binnen  het  GO!  is  er  geen  verder  beroep  meer  mogelijk  tegen  de  in  beroep  genomen  beslissing.  
 
 

4.3 Annulatieberoep  
 
Als  de  hierboven  beschreven  beroepsprocedure  uitgeput  is,  kunnen  je  ouders  een  annulatieberoep  
of  een  verzoek  tot  schorsing  van  de  tenuitvoerlegging  bij  de  Raad  van  State  indienen.  Zij  hebben  
hiervoor  zestig  kalenderdagen  de  tijd  vanaf  het  moment  dat  zij  kennis  namen  van  de  beslissing  van  
de  beroepscommissie,  overeenkomstig  Titel  1,  Hoofdstuk  1  van  het  besluit  van  Regent  van  23  
augustus  1948.  De  procedure  heeft  geen  opschortende  werking.  De  betwiste  beslissing  kan  dus  
onmiddellijk  uitgevoerd  worden.  
 
 

5

Time-­‐out  

 
Als  je  grote  moeilijkheden  veroorzaakt  op  school  of  als  je  helemaal  gedemotiveerd  bent  ,  kunnen  wij  
je  in  samenwerking  met  het  CLB    en  in  overleg  met  jou  en  je  ouders  enkele  dagen  (korte  time-­‐out)  of  
verschillende  weken  (lange  time-­‐out)  uit  de  school  halen  en  zorgen  voor  een  aparte  begeleiding  met  
als  doel  je  te  motiveren  om  terug  naar  school  te  komen  en  de  lessen  op  een  correcte  manier  te  
volgen.  

 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

30  

6

Fraude/onregelmatigheden    

 

6.1 Definitie  
 
Een  onregelmatigheid  is  elk  gedrag,  in  het  kader  van  de  beoordeling  van  een  vak  of  vakken,  waarbij  
je  het  onmogelijk  maakt  of  probeert  te  maken  om  een  juist  oordeel  te  vormen  over  het  feit  of  je  de    
te  realiseren  doelstellingen  van  jezelf  of  van  andere  leerlingen  al  dan  niet  bereikt  hebt.  
Indien  je  de  bedoeling  hebt  om  een  juist  oordeel  over  de  te  realiseren  doelstellingen  van  jezelf  of  een  
andere  leerling  onmogelijk  te  maken,  is  er  sprake  van  bedrog  en  dus  van  fraude.  
Het  is,  afhankelijk  van  het  moment  in  het  schooljaar,    de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  die  in  overleg  
met  de  betrokken  leerkracht,  de  begeleidende  klassenraad  of  de  delibererende  klassenraad  de  
kwalificatie  van  fraude  toekent.  
 
 

6.2 Vormen  van  onregelmatigheden  
 


Spieken,  dit  is  onder  meer:  
-­‐ boeken,  aantekeningen  of  andere  (eigen)  geschriften  tijdens  de  proef  bij  je  hebben,    
raadplegen  of  proberen  te  raadplegen  zonder  dat  dit  uitdrukkelijk  is  toegestaan.  
-­‐ afkijken  d.w.z.  tijdens  de  proef  bij  andere  leerlingen  afkijken  of  met  hen,  op  welke  wijze  ook,  
binnen  of  buiten  het  lokaal,  informatie  uitwisselen.  
-­‐ tijdens  de  proef  ongeoorloofd  gebruik  maken  of  proberen  te  maken  van  een  rekentoestel,  
een  gsm  of  een  ander  apparaat.  
Plagiaat  d.w.z.    minimum  drie  regels  van  een  tekst,  een  gedachte  of  een  redenering  van  
anderen  overnemen  en  deze  laten  doorgaan  voor  eigen  werk,  dus  zonder  bronvermelding.    
Andere  vormen  van  onregelmatigheid:  
-­‐ Het  op  ongeoorloofde  wijze  in  bezit  zijn  van  de  te  stellen  vragen  of  opgaven  vóór  de  proef.  
-­‐ Het  persoonlijk  werk  door  anderen  laten  maken.  
-­‐ Daden  stellen  waardoor  het  onmogelijk  wordt  de  proef  af  te  leggen,  bv.  helpen  bij  het  plegen  
van  een  onregelmatigheid.  

 
 

6.3 Vaststelling  van  een  onregelmatigheid    
 
"  Onmiddellijke  vaststelling  
Als  een  leerkracht  of  een  toezichthoudend  personeelslid  je  bij  een  taak,  een    schriftelijke  toets  of  bij  
een  examen  betrapt  op  een  onregelmatigheid  zal  deze  de  nodige  bewijsstukken  verzamelen.    
 
"    Vaststelling  achteraf  
Als  je  plagiaat  pleegt  bij  een  schriftelijk  project/examen/toets/taak/gip…  zal  de  vaststelling  van  de  
onregelmatigheid  achteraf  gebeuren.  Hierbij  wordt  duidelijk  beschreven  waaruit  de  
onregelmatigheid  bestaat.  
 
 

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

31  

6.4 Procedure  
 
"  Fraude  tijdens  het  schooljaar  
 
• Plagiaat  
 
- de  leerkracht  verwittigt  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  nodigt  je  uit  voor  een  gesprek  en  confronteert  je  met  de  
bevindingen  van  de  leerkracht.  Tijdens  het  gesprek  krijg  je  de  gelegenheid  om  je  te  
verdedigen  tegen  de  feiten  die  je  ten  laste  worden  gelegd  
- je  ouders  worden  op  formele  wijze  (schriftelijk)  geïnformeerd  over  het  plagiaat  en  over  de  
sanctie  
- je  krijgt  een  strafstudie  
o tijdens  de  strafstudie  zal  je  de  opgegeven  taak  opnieuw  maken.  Je  start  echter  met  een  
beginscore  van  60%  
o indien  je  gewettigd  afwezig  bent  op  deze  strafstudie  wordt  de  strafstudie  verplaatst  naar  
een  nieuwe  datum  
o indien  je  ongewettigd  afwezig  bent  op  deze  strafstudie  maak  je  het  ons  onmogelijk  om  te  
beoordelen  of  je  de  beoogde  leerplandoelstellingen  bereikt  hebt  en  neemt  de  directeur  
of  zijn  afgevaardigde  de  gepaste  maatregelen  
- het  feit  dat  je  geplagieerd  hebt,  wordt  meegedeeld  aan  de  begeleidende  klassenraad  
- bij  zeer  zware  of  herhaaldelijke  fraude  kan  een  tuchtprocedure  worden  opgestart  
 
• Spieken  
 
- als  je  betrapt  wordt  op  spieken  worden  je  toets  en  je  spiekmateriaal  (cursus,  gsm,  ….)  
afgenomen  
- de  leerkracht  informeert  zo  vlug  mogelijk  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  
- je  krijgt  onmiddellijk  daarna  een  blanco  kopie  van  de  toets  die  je  onder  toezicht  moet  maken  
- als  sanctie  voor  het  spieken  krijg  je  een  strafstudie  
- je  ouders  worden  schriftelijk  geïnformeerd  over  het  spieken  en  over  de  sanctie  
- het  feit  dat  je  gespiekt  hebt,  wordt  meegedeeld  aan  de  begeleidende  klassenraad  
- bij  herhaaldelijk  spieken  kan  een  tuchtprocedure  worden  opgestart.  
 
• Andere  vormen  van  onregelmatigheid  
 
- de  leerkracht  informeert  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  nodigt  je  uit  voor  een  gesprek  en  confronteert  je  met  de  
bevindingen  van  de  leerkracht.  Tijdens  het  gesprek  krijg  je  de  gelegenheid  om  je  te  
verdedigen  tegen  de  feiten  die  je  ten  laste  worden  gelegd  
- je  ouders  worden  op  informele  (telefonisch)  en  op  formele  wijze  (schriftelijk)  geïnformeerd  
over  de  onregelmatigheid  en  over  de  sanctie  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  oordeelt  in  overleg  met  de  betrokken  leerkracht  over  de  
sanctie  
- de  begeleidende  klassenraad  wordt  geïnformeerd  over  de  onregelmatigheid  en  de  sanctie  
- bij  zeer  zware  of  herhaaldelijke  fraude  kan  een  tuchtprocedure  worden  opgestart.  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

32  

"  Fraude  tijdens  de  examens  
 
• Plagiaat  
 
- de  leerkracht  verwittigt  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  nodigt  je  uit  voor  een  gesprek  en  confronteert  je  met  de  
bevindingen  van  de  leerkracht.  Tijdens  het  gesprek  krijg  je  de  gelegenheid  om  je  te  
verdedigen  tegen  de  feiten  die  je  ten  laste  worden  gelegd  
- je  ouders  worden  op  informele  (telefonisch)  en  op  formele  wijze  (schriftelijk)  geïnformeerd  
over  het  plagiaat    
- de  delibererende  klassenraad  beslist  welk  gevolg  er  aan  de  fraude  wordt  gegeven  
de  delibererende  klassenraad  zal  zijn  beslissing  in  voldoende  mate  motiveren  en  baseren  op  
concrete  elementen  
- de  school  verleent  inzage  in  het  dossier  indien  jij  of  je  ouders  hier  expliciet  om  vragen  
 
• Plagiaat  bij  een  geïntegreerde  proef  
 
- indien  op  het  einde  van  het  schooljaar  blijkt  dat  je  plagiaat  gepleegd  hebt  bij  je  geïntegreerde  
proef  zal  de  leraar  die  dit  constateert  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  hiervan  op  de  hoogte  
brengen  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  nodigt  je  uit  voor  een  gesprek  en  confronteert  je  met  de  
bevindingen  van  de  leerkracht.  Tijdens  het  gesprek  krijg  je  de  gelegenheid  om  je  te  
verdedigen  tegen  de  feiten  die  je  ten  laste  worden  gelegd  
- je  ouders  worden  op  informele  (telefonisch)  en  op  formele  wijze  (schriftelijk)  geïnformeerd  
over  het  plagiaat    
- de  delibererende  klassenraad  beslist  welk  gevolg  er  aan  de  fraude  wordt  gegeven  
- de  school  verleent  inzage  in  het  dossier  indien  jij  of  je  ouders  hier  expliciet  om  vragen.  
 
• Spieken    
 
- indien  je  betrapt  wordt  op  spieken  zal  het  personeelslid  belast  met  het  toezicht  tijdens  een  
examen  het  examen  onmiddellijk  stilleggen  
- het  personeelslid  belast  met  het  toezicht  zal  je  examenkopij  afnemen  zodat  duidelijk  is  wat  je  
noteerde  vóór  de  vaststelling  
- indien  je  weigert  om  de  vaststellingen  te  bevestigen,  wordt  dit  geacteerd.    Indien  er  een  
getuige  is,  kan  deze  de  vaststelling  bevestigen  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  wordt  verwittigd  
- de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  beslist  op  welke  manier  het  examen  verder  gezet  kan  
worden  
- je  ouders  worden  op  informele  (telefonisch)  en  op  formele  wijze  (schriftelijk)  geïnformeerd  
over  het  feit  dat  je  gespiekt  hebt    
- de  school  verleent  inzage  in  het  dossier  indien  jij  of  je  ouders  hier  expliciet  om  vragen  

 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

33  

7

Afwezigheden  

 

7.1 Gewettigde  afwezigheid  
 
Als  leerplichtige  leerling  kan  je  om  verschillende  redenen  gewettigd  afwezig  zijn.    
Als  je  afwezig  bent,  verwachten  wij  dat  je  ouders  je  telefonisch  verontschuldigen  tussen  8u  en  8.30u.  
Enkel  meerderjarige  leerlingen  kunnen  zichzelf  afwezig  melden.  
 
 
7.1.1

Afwezigheid  om  medische  redenen  

 
a)  Verklaring  door  de  ouders  
Als  je  afwezigheid  wegens  ziekte  niet  langer  duurt  dan  drie  opeenvolgende  kalenderdagen,  
volstaat  een  verklaring  ondertekend  en  gedateerd  door  je  ouders.  Een  dergelijke  verklaring  
kun  je  echter  hoogstens  viermaal  per  schooljaar  afgeven.  Je  vindt  hiervoor  4  strookjes  in  je  
schoolagenda.  
 
b)  Medisch  attest  
Een  medisch  attest  is  
! als  de  afwezigheid  wegens  ziekte  langer  duurt  dan  drie  
vereist:  
opeenvolgende  kalenderdagen  en  ook  bij  verlenging  van  je  
 
afwezigheid  wegens  ziekte;  
! als  je  al  viermaal  in  hetzelfde  schooljaar  een  verklaring  hebt  
ingediend  voor  een  ziekteperiode  van  drie  of  minder  
kalenderdagen;    
! indien  je  tijdens  de  examenperiode  1  dag  of  meerdere  dagen  
ziek  bent;  
! indien  je  tijdens  je  stage  1  dag  of  meerdere  dagen  ziek  bent;  
! indien  je  tijdens  de  gwp  of  tijdens  het  project  voor  de  b-­‐stroom  
en  het  bso  1  of  meerdere  dagen  ziek  bent;  
• als  je  ziek  bent  tijdens  andere  evaluatiemomenten  dan  
examenperiodes  (vb.  bso-­‐project,  gip,…);    
• als  je  moederschapsverlof  opneemt  
 
Alle  afwezigheden  om   ! de  eerste  dag  dat  je  terug  op  school  komt;    
medische  redenen  
! door  het  attest  onmiddellijk  aan  de  school  te  bezorgen  of  te  
moeten  gewettigd  
laten  bezorgen  als  het  gaat  om  een  periode  van  meer  dan  tien  
worden:  
opeenvolgende  lesdagen.    
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

34  

Het  medisch  attest  is  
pas  rechtsgeldig  als  
het:  
 

Eenzelfde  medische  
behandeling  met  
verschillende  
afwezigheden  tot  
gevolg:  

uitgereikt  wordt  door  een  in  België  of  een  in  het  buitenland  
gevestigde  (voor  artsen  in  Nederland,  zie  hieronder)    
geneesheer,  geneesheer-­‐specialist,  psychiater,  orthodontist,  
tandarts  of  door  de  administratieve  diensten  van  een  in  België  of  
een  in  het  buitenland  gevestigd  ziekenhuis  of  van  een  erkend  
labo;  
! duidelijk  ingevuld,  ondertekend  en  gedateerd  is;  
! de  relevante  identificatiegegevens  vermeldt  zoals  de  naam,  het  
adres,  telefoonnummer  en  RIZIV-­‐nummer  (voor  België)  of  het  
vergelijkbaar  erkenningsnummer  (voor  het  buitenland)  van  de  
verstrekker;  
! aangeeft  welke  gevolgen  de  ziekte  kan  hebben  voor  bepaalde  
lessen;  
de  begin-­‐  en  de  einddatum  van  de  ziekteperiode  aangeeft,  met  
eventueel  vermelding  van  voor-­‐  of  namiddag.    
 
Een  arts  in  Nederland  kan  deontologisch  geen  medisch  attest  
uitreiken.  Als  je  toch  daar  in  behandeling  bent,  dan  zal  deze  arts  een  
verklaring  moeten  invullen  die  samen  met  de  CLB-­‐arts  is  opgesteld.  
 
! hiervoor  volstaat  één  medisch  attest  dat  de  verschillende  
afwezigheden  zo  gedetailleerd  mogelijk  vermeldt.  Voor  bepaalde  
chronische  ziektebeelden  die  tot  verschillende  afwezigheden  
leiden  zonder  dat  een  doktersconsultatie  noodzakelijk  is,  kan  
één  medisch  attest  volstaan  na  samenspraak  met  de  CLB-­‐arts.  
Als  je  dan  effectief  om  die  reden  afwezig  bent,  volstaat  een  
attest  van  je  ouders.  
!

 

c)  Het  attest  voor  de  lessen  lichamelijke  opvoeding  en  sportactiviteiten  op  school  
Uniform  (medisch)  
! als  je  niet  kunt  deelnemen  aan  deze  lessen,  moet  de  huisarts  jou  
attest  voor  wie  niet  
dit  attest  meegeven,  zodat  wij  kunnen  uitmaken  wat  je  in  deze  
deelneemt  aan  de  
lessen  wel  en  niet  kan.  
lessen  lichamelijke  
! ben  je  langdurig  afwezig  in  deze  lessen,  dan  moet  je  
opvoeding.    
behandelende  arts  een  specifiek  formulier  invullen:  daarin  
vraagt  het  CLB  aan  de  arts  om  je  toestand  te  herevalueren.  
! indien  je  om  medische  redenen  bepaalde  oefeningen  niet  kunt  
uitvoeren  of  indien  je  het  vak  lichamelijke  opvoeding  in  zijn  
geheel  niet  kan  volgen,  krijg  je  van  de  vakleraar  een  vervangtaak  
die  meetelt  in  je  evaluatie.  Lichamelijke  opvoeding  hoort  immers  
tot  de  basisvorming.  
! je  mag  per  schooljaar  drie  briefjes  meebrengen,  ondertekend  
door  je  ouders,  waarin  zij  verklaren  dat  je  om  bepaalde  redenen  
niet  kan  deelnemen  aan  de  lessen  lichamelijke  opvoeding.

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

35  

 
d)  Medische  consultaties  
 
Wij  vragen  uitdrukkelijk  dat  de  medische  consultaties  in  de  mate  van  
het  mogelijke  plaatsvinden  buiten  de  lesuren.  
Als  je  toch  een  afspraak  hebt  tijdens  de  lesuren  verwachten  wij  dat  je  
ouders    dit  ruim  op  voorhand  meedelen  aan  het  
leerlingensecretariaat  via  een  smartschoolbericht  of  een  nota  in  je  
agenda.  
Deze  consultatie  wordt  achteraf  bevestigd  met  een  medisch  attest  
dat  je  de  dag  erna  of  diezelfde  dag  bij  je  terugkomst  op  school  
afgeeft  aan  het  leerlingensecretariaat.  
e)  Medische  attesten  waarrond  twijfel  bestaat  
 
Medische  attesten  waarrond  twijfel  bestaat  of  die  onaanvaardbaar  
zijn,  zullen  wij  signaleren  aan  de  CLB  -­‐  arts,  die  het  best  geplaatst  is  
om  dit  gegeven,  rekening  houdend  met  de  deontologische  
artsencode,  verder  op  te  volgen.    
 
Opmerking:    
 
Leerlingen  moeten  tijdens  de  hele  schooldag  op  school  aanwezig  zijn.  Indien  je  plots  ziek  wordt  op  
school  of  na  de  middagpauze  niet  meer  terugkeert,    moet  je  deze  afwezigheid  wettigen  met  een  
attest  (verklaring  door  je  ouders  of  een  medisch  attest).    
Concreet:    

Je  verlaat  de  school  voor  de  aanvang  van  het  1e  lesuur:    
er  is  een  wettiging  nodig  voor  de  hele  dag.    

Je  verlaat  de  school  in  de  loop  van  de  voormiddag:    
je  moet  je  afwezigheid  voor  de  namiddag  wettigen.  

Je  bent  enkel  in  de  voormiddag  aanwezig  maar  je  gaat  naar  huis  na  het  4e  lesuur:    
je  moet  je  afwezigheid  voor  de  namiddag  wettigen.  
Enkel  wanneer  je  de  school  verlaat  na  het  5e  lesuur  is  er  geen  verdere  wettiging  nodig.  
 

 

7.1.2

Afwezigheid  wegens  het  volgen  van  de  lessen  in  het  deeltijds  beroepsonderwijs  

 
Er  wordt  een  attest  van   je  de  lessen  volgde  in  het  deeltijds  beroepssecundair  onderwijs  en  
regelmatige  
tussen  1  september  en  uiterlijk  15  november  overgaat  naar  het  
lesbijwoning  
voltijds  secundair  onderwijs.  
opgemaakt  wanneer:  
 

 

7.1.3

Afwezigheid  om  levensbeschouwelijke  redenen  

 
Als  je  vrijgesteld  bent   •
van  de  verplichting  om  
les  te  volgen  in  een  

van  de  erkende  

godsdiensten  of  de  
niet-­‐confessionele  
zedenleer:  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

moet  je  de  vrijgekomen  lestijden  besteden  aan  de  studie  van  je  
eigen  levensbeschouwing;  
mag  je  tijdens  deze  lestijden  niet  van  school  wegblijven;  
zal  je  tweewekelijks  een  schriftelijk  verslag  indienen  op  het  
leerlingensecretariaat  waaruit  blijkt  dat  je  de  vrijgekomen  
lestijden  zinvol  aan  je    eigen  levensbeschouwing  hebt  besteed.  
 

Campus  D’Hek  

36  

7.1.4

Afwezigheden  als  gevolg  van  een  topsportconvenant  

Indien  je  een  leerling  bent  met  een  topsportstatuut  A  of  B  kan  je  op  het  leerlingensecretariaat  
informatie  krijgen  in  verband  met  je  afwezigheden  omwille  van  stages  of  wedstrijden.  De  
afwezigheid  wordt  op  voorhand  meegedeeld  en  door  de  betrokken  sportfederatie  ten  aanzien  
van  de  school  geattesteerd.  Wekelijkse  trainingen/fysiotherapie  horen  hier  niet  bij.  
 
 
7.1.5

Afwezigheden  als  gevolg  van  uitsluiting  als  tuchtmaatregel  

 
De  afwezigheid  wordt  
gewettigd  wanneer:    

je  het  recht  op  lesbijwoning  verliest  hetzij  door  een  tijdelijke  
uitsluiting,  hetzij  door  een  definitieve  uitsluiting  als  tuchtmaatregel  
(voorafgaand  aan  de  inschrijving  in  een  andere  school).  De  school  is  
niet  verplicht  om  je  op  te  vangen.    
 

 
 
7.1.6

Van  rechtswege  gewettigde  afwezigheden  op  basis  van  diverse  redenen  

 
Mits    voorafgaand  
akkoord  van  je  
directeur  én  mits  
voorlegging,  minstens  3  
kalenderdagen  voor  de  
reden  van  je  
afwezigheid,  van    een  
verklaring  van  je  
ouders  of  van  een    
officieel  document  dat  
de  reden  van  je  
afwezigheid  opgeeft,  
ben  je  van  rechtswege  
gewettigd  afwezig  om  
de  volgende  redenen:    

!

!
!
!
!
!

!
!

om  een  begrafenis-­‐  of  huwelijksplechtigheid  bij  te  wonen  van  
een  bloed-­‐  of  aanverwant  of  van  een  persoon  die  onder  
hetzelfde  dak  woont;  
om  een  familieraad  bij  te  wonen;  
om  gevolg  te  geven  aan  een  oproeping  of  dagvaarding  voor  een  
rechtbank;    
omdat  de  instelling  door  overmacht  onbereikbaar  of  
ontoegankelijk  is;  
omdat  je  onderworpen  bent  aan  maatregelen  in  het  kader  van  
de  bijzondere  jeugdzorg  of  de  jeugdbescherming;  
om  feestdagen  te  beleven  inherent  aan  je  door  de  Grondwet  
erkende  levensbeschouwing.  Je  ouders  moeten  de  school  vooraf  
verwittigen  en  verklaren  dat  je  de  feestdag  effectief  mee  zal  
beleven;  
om  proeven  af  te  leggen  voor  de  examencommissie  van  de  
Vlaamse  Gemeenschap  voor  het  voltijds  secundair  onderwijs;  
om  deel  te  nemen  aan  activiteiten  voor  de  leerlingen  die  zetelen  
in  de  raad  van  bestuur  en  de  algemene  vergadering  van  de  
Vlaamse  Scholierenkoepel  vzw.  
 

 
 
7.1.7

Afwezigheden  om  diverse  redenen  mits  akkoord  van  de  school    

Alleen  na  akkoord  van  
de  school  en  mits  je  
naargelang  het  geval  
een    schriftelijk  
gemotiveerde  aanvraag  
of  een  officieel  
document  afgeeft,    kan  
je  om  de  volgende  
redenen  afwezig  zijn.      

Schoolreglement  2015-­‐2016  

!
!
!
!
!

bij  laattijdige  inschrijving  in  de  school;  
bij  het  overlijden  van  een  bloed-­‐  of  aanverwant  tot  en  met  de  
tweede  graad;  
na  je  individuele  selectie  voor  een  culturele  of  sportieve  
manifestatie;  
om  deel  te  nemen  aan  een  time-­‐out  programma;  
als  je  in  een  leerjaar  zit  waarin  je  normaal  een  diploma  
secundair  onderwijs  zal  behalen:  om  tijdelijk  
opleidingsonderdelen  hoger  onderwijs  te  volgen;  

Campus  D’Hek  

37  

Alvorens  te  beslissen,  
!
zal  de  directeur  
rekening  houden  met  
!
jouw  belang  als  leerling,  
maar  ook  met  het  
belang  van  de  
!
schoolgemeenschap.  
 

!

!

!

!

!

!

om  deel  te  nemen  aan  een  (buitenlandse)  gestructureerde  
individuele  leerlingenmobiliteit  (Erasmus+);  
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  het  niet  volgen  van  
bepaalde  onderdelen  van  het  lesprogramma:  de  school  kan  
onder  strikt  bepaalde  voorwaarden  vrijstellingen  verlenen;  
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  revalidatie  binnen  of  
buiten  de  school  tijdens  de  lesuren  uitgevoerd  door  
schoolexterne  hulpverleners  die  hiertoe  bij  de  wet  gemachtigd  
zijn,  bij  behandeling  na  ziekte  of  ongeval  of  bij  behandeling  van  
een  stoornis.  
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  het  niet  volgen  van  
bepaalde  onderdelen  van  het  lesprogramma:  de  school  kan  
onder  strikt  bepaalde  voorwaarden  vrijstellingen  verlenen;  
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  het  vrijstellen  van  
het  volgen  van  bepaalde  onderdelen  van  het  lesprogramma  en  
de  verplichte  vervanging  door  een  alternatief  programma:  de  
school  kan  je  vrij  stellen  van  het  volgen  van  bepaalde  
programmaonderdelen  van  om  het  even  welk  
structuuronderdeel  mits  je  al  eerder  geslaagd  bent  in  het  
secundair  onderwijs  voor  diezelfde  programmaonderdelen  en  
mits  de  toelatingsklassenraad  een  gunstige  beslissing  neemt  na  
kennisname  van  het  advies  van  de  delibererende  klassenraad  
van  het  voorafgaand  schooljaar;  
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  het  vrijstellen  van  
het  volgen  van  bepaalde  onderdelen  van  het  lesprogramma  
gedurende  een  deel  of  heel  het  schooljaar  omwille  van  
specifieke  onderwijsbehoeften  en  de  verplichte  vervanging  door  
een  alternatief  programma;    
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  het  vrijstellen  van  
het  volgen  van  bepaalde  onderdelen  van  het  lesprogramma  en  
de  verplichte  vervanging  door  een  alternatief  programma  als  
specifieke  maatregel  voor  zieke  leerlingen;  
Bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  het  vrijstellen  van  
het  volgen  van  bepaalde  onderdelen  van  het  lesprogramma  
gedurende  een  deel  of  heel  het  schooljaar  omwille  van  
uitzonderlijke  artistieke  of  sportieve  talenten  van  de  leerling;  
bij  de  spreiding  van  de  studieduur  van  een  opleiding  hetzij  van  
één  leerjaar  over  twee  schooljaren,  hetzij  van  één  graad  over  
drie  schooljaren  als  specifieke  maatregel  voor  zieke  leerlingen;  
bij  afwezigheden  die  verband  houden  met  revalidatie  binnen  of  
buiten  de  school  tijdens  de  lesuren  uitgevoerd  door  
schoolexterne  hulpverleners  die  hiertoe  bij  de  wet  gemachtigd  
zijn,  bij  behandeling  na  ziekte  of  ongeval  of  bij  behandeling  van  
een  stoornis.  
bij  afwezigheid  om  allerlei  persoonlijke  redenen.  
 

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

38  

 
7.1.8

Afwezigheden  tijdens  extra  –murosactiviteiten      

 
Afwezigheid  tijdens  
extra-­‐  
murosactiviteiten.  

!

!

!

!

!

!
 

het  uitgangspunt  is  dat  alle  leerlingen  van  de  doelgroep  aan  de  
extra-­‐murosactiviteiten  deelnemen  Uitzondering:  deelname  aan  
een  (buitenlandse)  gestructureerde  individuele  
leerlingenmobiliteit  (Erasmus+-­‐programma).  
alle  onderwijsactiviteiten  die  plaatsvinden  buiten  de  
vestigingsplaats  van  de  school  waar  je  bent  ingeschreven,  zijn  
extra-­‐murosactiviteiten:  
$ lessen  die  gevolgd  worden  in  een  andere  school  of  
vormingsinstelling,  observatieactiviteiten  en  
bedrijfsbezoeken  
$ alle  binnen-­‐  en  buitenlandse  schooluitstappen  of  
daaraan  verwante  activiteiten  
$ werkplekleren  
$ stages  (zie  stagereglement)  
je  hebt  het  recht  om  niet  deel  te  nemen  aan  meerdaagse  extra-­‐
murosactiviteiten.    In  deel  3,  punt  24.2  vind  je  de  regels  die  in  
dat  geval  moeten  gevolgd  worden.  Ook  als  je  niet  over  de  
nodige  reisdocumenten  kan  beschikken,  heb  je  het  recht  niet  
deel  te  nemen  aan  een  buitenlandse  extra-­‐murosactiviteit.  
als  je  niet  deelneemt,  zal  de  school  jou  aangepaste  
pedagogische  opdrachten  geven  aansluitend  bij  de  extra-­‐muros  
activiteit;  je  bent  verplicht  die  uit  te  voeren.  Aanwezigheid  op  
school  of  op  stage  is  vereist.  
studie-­‐uitstappen,  ,  gezamenlijke  bezoeken  aan  theater-­‐  of  
filmvoorstellingen  en  musea  enz.  worden  tot  de  normale  
schoolactiviteiten  gerekend  en  je  bent  derhalve  verplicht  
hieraan  deel  te  nemen.  
de  extra-­‐murosactiviteit  wordt  gedekt  door  de  schoolpolis.    

 

 

7.1.9

Afwezigheid  bij  een  examen  of  geïntegreerde  proef  

 
Als  je  om  een  geldige  reden  niet  kunt  deelnemen  aan  één  of  meer  examens  en/of  proeven,    moet  je  
onmiddellijk  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  hiervan  op  de  hoogte  brengen  voor  de  aanvang  van  
het  examen  en/of  de  geïntegreerde  proef.    
Afwezigheid  wegens  ziekte  moet  je  altijd  wettigen  met  een  medisch  attest.  Andere  afwezigheden  
worden  in  de  mate  van  het  mogelijke  op  voorhand  schriftelijk  aangevraagd  bij  de  directeur.  
Dit  attest  moet  aan  het  leerlingensecretariaat  bezorgd  worden  ten  laatste  de  dag  volgend  op  de  
eerst  gemiste  evaluatiedag.  De  eerste  dag  dat  je  terug  op  school  bent,  neem  je  ook  contact  met  het  
leerlingensecretariaat  voor  de  organisatie  van  de  inhaalexamens.  Of,  hoe  en  wanneer  je  de  gemiste  
examens  moet  inhalen,  daarover  beslist  de  directeur  in  overleg  met  de  betrokken  leraar  of  met  de  
klassenraad.  Dit  wordt  dan  schriftelijk  aan  je  ouders  meegedeeld.  
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

39  

7.2 Ongeldige  afwezigheden  
 
Wordt  niet  aanvaard  als  rechtsgeldige  reden  om  afwezig  te  zijn:  tijdens  de  lesuren  autorijlessen  
volgen,  rijexamens  afleggen,  deelnemen  aan  betogingen  of  manifestaties,  op  eigen  initiatief  
infodagen  ivm  studiekeuze  gaan  volgen.  Deze  opsomming  is  niet  limitatief.  
 
 

7.3 Toelating  voor  de  leerlingen  van  het  KA  om  later  naar  school  te  komen  
of  om  de  school  vroeger  te  verlaten    
 
1ste  lesuur:  
o indien  zo  vastgelegd  in  je  lessenrooster  
o bij   voorziene   afwezigheid   van   een   leraar   én   indien   de   leraar   geen   taak   heeft  
opgegeven.  De  leraar  bespreekt  dit  vooraf  met  de  directie  
 
1ste    en  2de    lesuur:  
o indien  zo  vastgelegd  in  het  lessenrooster;  we  verwachten  je  op  school  om  10.25u.  
o bij   voorziene   afwezigheid   van   een   leraar   én   indien   de   leraar   geen   taak   heeft  
opgegeven.  De  leraar  bespreekt  dit  vooraf  met  de  directie.  Ook  dan  verwachten  we  
je  om  10.25u.  
 
7de    lesuur  
o je  mag  de  school  om  14.40u  verlaten  indien  dit  zo  is  vastgelegd  in  je  lessenrooster  
o je  mag  de  school  verlaten  om  14.40u    als  de  leraar  afwezig  is,  indien  dit  7de    uur  het  
laatste  lesuur  is  van  de  dag  én  indien  de  leraar  geen  vervangtaken  heeft  opgegeven.    
 
8ste    lesuur  
o indien  zo  vastgelegd  in  het  lessenrooster  
o als  de  leraar  afwezig  is,  mag  je  de  school  verlaten  om  15.40u  (ook  voor  MS);  
o als  de  leraar  het  7de  en  het  8ste  lesuur  afwezig  is,  mag  je  de  school  verlaten  om  14.40u  
tenzij  de  leraar  vervangtaken  heeft  opgegeven.  
 
Leerlingen  van  de  3de  graad  aso,  tso  en  bso  kunnen  bij  afwezigheid  van  de  leraar  of  door  onvoorziene  
omstandigheden  de  uitzonderlijke  toelating  krijgen  van  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  om  de  
school  om  12.05u  te  verlaten.  
 
Deze  toelatingen  gelden  alleen  met  principieel  akkoord  van  de  ouders  (zie  bijlage  4).  
 
Let  op:  alle  toelatingen  worden  in  de  agenda  geschreven,  voorzien  van  een  officiële  schoolstempel  
en  ondertekend  door  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde.  Als  je  je  agenda  niet  bij    hebt,    mag  je  de  
school  niet  verlaten  en  blijf  je  tot  het  einde  van  het  volgende  lesuur.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

40  

7.4 Problematische  afwezigheden  en  anti-­‐spijbelbeleid  
 
De  school  beschouwt  het  als  haar  taak  om  het  algemeen  welbevinden  van  de  leerling  te  garanderen.  
Ongewettigd  afwezig  blijven  van  school  helpt  niet  om  problemen  op  te  lossen.  Wanneer  je  toch  
ongewettigd  afwezig  blijft,  zal  de  school  samen  met  het  CLB  helpen  om  het  probleem  op  te  lossen.  
Enkel  gewettigde  afwezigheden  worden  aanvaard,  dat  is  de  regel.  Als  wij  bijvoorbeeld  vaststellen  dat  
er  bij  afwezigheid  wegens  ziekte  geknoeid  werd  met  medische  attesten,  zullen  wij  die  afwezigheid  
benaderen  als  een  problematische  afwezigheid.  
De  problematische  afwezigheid,  waaronder  het  spijbelen  valt,  kan  enkel  door  de  school  gewettigd  
worden  op  basis  van  een  concrete  leerlingbegeleiding.  Reeds  bij  je  eerste  afwezigheid  wegens  
spijbelen  zal  de  school  contact  opnemen  met  je  ouders.  
Bij  tien  halve  lesdagen  ongewettigde  afwezigheid  zal  het  begeleidend  CLB  ingeschakeld  worden  en  
zal  een  begeleidingsdossier  opgemaakt  worden.  Deze  afwezigheden  worden  ook  meegenomen  
wanneer  je  van  school  verandert.  
Als  jij  of  je  ouders  niet  ingaan  op  het  initiatief  van  het  CLB  en  de  problematische  afwezigheid  blijft  
aanhouden,  meldt  de  school  dit  aan  de  overheid.  Deze  melding  zal  gebeuren  indien  de  
problematische  afwezigheid  meer  dan  30  al  dan  niet  gespreide  halve  lesdagen  bereikt  heeft.  Aan  
deze  melding  is  het  aspect  ‘bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer’  gekoppeld.  Daarom  zal  de  
school  je  ouders  op  de  hoogte  stellen  van  de  melding  van  de  problematische  afwezigheid  aan  de  
overheid.  Bovendien  hebben  je  ouders  desgewenst  conform  de  bepalingen  inzake  openbaarheid  van  
bestuur,  het  recht  op  inzage  en  verbetering  van  die  leerlinggegevens  die  met  de  morele  en/of  fysieke  
integriteit  te  maken  hebben.  
Bij  zeer  ernstige  problematische  afwezigheden,  en    indien  alle  begeleidingsinspanningen  van  de  
school  en  het  CLB  tevergeefs  zijn  geweest,  of  indien  blijkt  dat  je  zelfs  spoorloos  bent,  kan  de  school  
beslissen  om  jou  uit  te  schrijven.    
Wij  wijzen  je  erop  dat  problematische  afwezigheid  uiteindelijk  kan  leiden  tot  terugbetalen  van  de  
schooltoelage!    
 

7.5 Wat  na  je  afwezigheid?    
 
Indien  je  afwezig  bent  geweest,  verwachten  wij  dat  je  zelf  aan  je  medeleerlingen  de  agenda  en  de  
nodige  schriften  vraagt  om  je  in  orde  te  stellen.  Je  neemt  de  eerstvolgende  les  contact  op  met  die  
leraren  die  bv.  een  toets  of  een  taak  gepland  hadden  om  een  afspraak  te  maken.  Je  mag  hiervoor  
niet  wachten  tot  op  de  dag  van  de  toets.  
Bij  langdurige  afwezigheid  zorgt  de  klassenleraar  voor  een  regeling  met  de  klasgenoten  zodat  je  je  
agenda  en  schriften  kan  aanvullen  en  de  achterstand  tot  een  minimum  kan  beperken.  
Na  een  langdurige  afwezigheid  zullen  je  leerkrachten  in  overleg  met  jou  een  inhaalprogramma  
opstellen.  
Indien  je  verdacht  afwezig  lijkt  tijdens  meerdere  toetsen  kan  de  leraar  in  je  agenda  laten  noteren  dat  
je  bij  iedere  volgende  afwezigheid  tijdens  een  toets,  zonder  voorafgaande  verwittiging,  deze  toets  zal  
moeten  afleggen  tijdens  de  eerste  les  na  de  afwezigheid.  
Zie  ook  deel  3  punt  14.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

41  

8

Onderwijs  voor  zieke  kinderen–  tijdelijk  onderwijs  aan  huis  

 
Als  leerling  heb  je  recht  op  onderwijs  aan  huis  of  synchroon  internetonderwijs  of  een  combinatie  van  
beiden  wanneer  je  een  relatief  lange  periode  of  herhaaldelijk  tijdens  het  schooljaar  afwezig  bent  
wegens  ziekte,  ongeval  of  moederschapsverlof  zodat  je  tijdelijk  onmogelijk  of  minder  dan  halftijds  de  
lessen  op  school  kan  volgen.  Uiterlijk  vanaf  de  schoolweek  die  volgt  op  de  week  waarin  wij  je  
aanvraag  ontvangen,  organiseert  de  school  onderwijs  aan  huis  (indien  bij  ontvangst  van  de  aanvraag  
alle  voorwaarden  zijn  vervuld).  
Je  moet  aan  onderstaande  voorwaarden  voldoen  om  voor  tijdelijk  onderwijs  aan  huis  in  aanmerking  
te  komen:  
 
- Je  bent  een  regelmatige  leerling  in  het  secundair  onderwijs  en  je  bent    niet  chronisch  ziek  :  

Je  bent  al  meer  dan  21  kalenderdagen  ononderbroken  afwezig  wegens  ziekte,  ongeval  of  
moederschapsverlof  (als  je  eventueel  van  school  verandert,  loopt  deze  wachttijd  gewoon  
door).  Als  je  de  lessen  opnieuw  op  school  bijwoont,  maar  binnen  een  termijn  van  3  
maanden  weer  afwezig  bent  wegens  ziekte  of  ongeval,  geldt  er  geen  wachttijd,  maar  gaat  
het  tijdelijk  onderwijs  aan  huis  onmiddellijk  in.  
Bij  het  vaststellen  van  de  21  kalenderdagen  worden  vakantieperiodes  meegeteld.  De  21  
kalenderdagen  kunnen  ook  geheel  of  gedeeltelijk  in  het  vorige  schooljaar  doorlopen  zijn.  
Bij  het  vaststellen  van  de  termijn  van  3  maanden  bij  herval  in  ziekte,  worden  
vakantieperiodes  niet  meegeteld.  

Je  ouders  moeten  een  schriftelijke  aanvraag  indienen  bij  de  directeur  van  de  school.  Bij  die  
aanvraag  hoort  een  medisch  attest  te  zitten  waaruit  blijkt  dat  je  onmogelijk  halftijds  of  meer  
naar  school  kan  maar  wel  onderwijs  mag  krijgen.  Tijdelijk  onderwijs  aan  huis  kan  dus  ook  als  
je  wél  gedeeltelijk  de  lessen  op  school  kan  bijwonen,  zij  het  minder  dan  halftijds  (=  minder  
dan  5  halve  lesdagen).  

Als  je  afwezigheid  wegens  ziekte  langer  duurt  dan  voorzien,  moeten  je  ouders  een  nieuwe  
aanvraag  en  medisch  attest  indienen.  

- Je  bent  een  regelmatige  leerling  in  het  secundair  onderwijs  en  je  bent  chronisch  ziek  ,  d.w.z.  voor  
je  ziekte  is  een  continue  of  repetitieve  behandeling  van  minstens  6  maanden  noodzakelijk  (bv.  
nierpatiënt,  astmapatiënt):  

Als  je  afwezig  bent  door  een  chronische  ziekte,  ben  je  vaak  afwezig  zonder  dat  dit  verlet  21  
ononderbroken  kalenderdagen  duurt.  Ook  dan  heb  je  recht  op  tijdelijk  onderwijs  aan  huis,  a  
rato  van  4  wekelijkse  lesuren  per  opgebouwde  schijf  van  9  halve  schooldagen  afwezigheid.  
Deze  9  halve  schooldagen  afwezigheid  hoeven  niet  aaneensluitend  te  zijn.  

Je  ouders  moeten  een  schriftelijke  aanvraag  indienen  bij  de  directeur  van  de  school.  Als  het  
om  een  eerste  aanvraag  in  het  schooljaar  gaat,  moet  er  een  attest  van  een  geneesheer-­‐
specialist  bij  zijn.  Het  attest  moet  het  chronisch  ziektebeeld  bevestigen  en  vermelden  dat  je  
onderwijs  mag  krijgen.  Als  je  in  hetzelfde  schooljaar  weer  afwezig  bent  door  dezelfde  
chronische  ziekte,  is  er  wel  een  nieuwe  aanvraag  nodig,  maar  geen  nieuw  medisch  attest.  
Hetzelfde  geldt  als  je  afwezigheid  verlengd  wordt.    

- De  afstand  tussen  de  school  en  de  plaats  waar  je  verblijft,    bedraagt  maximaal  10  km.  

Als  de  afstand  tussen  de  school  en  de  plaats  waar  je  verblijft  meer  dan  10  km  bedraagt,  
kunnen  wij  op  vrijwillige  basis  tijdelijk  onderwijs  aan  huis  organiseren.  Wij  zullen  dan  zelf  
een  afstandsregeling  treffen  die  ervoor  zorgt  dat  elke  leerling  gelijk  behandeld  wordt.    

 
Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

42  

Als  je  opgenomen  bent  in  een  ziekenhuis  of  preventorium  of  residentiële  setting  waaraan  een  
ziekenhuisschool  verbonden  is  of  opgenomen  is  in  een  K-­‐dienst  (  "dienst  met  onderwijsbehoefte"  in  
de  kinderpsychiatrie):  

wordt  onze  school  tijdelijk  ontslagen  van  de  verplichting  om  onderwijs  aan  huis  te  
organiseren.  Tijdens  een  dergelijk  verblijf  of  opname  kan  synchroon  internetonderwijs  wel  
verder  lopen.  

als  je    tussen  twee  behandelingen  of  tijdens  een  herstelperiode  na  de  opname  niet  naar  
school  kan,  zal  onze  school  aansluitend  onderwijs  aan  huis  organiseren,  indien  aan  alle  
voorwaarden  voldaan  is  (zie  hierboven).  

 
Als  zwangere  leerling  heb  je  recht  op  moederschapsverlof  van  maximaal  één  week  vóór  de  
vermoedelijke  bevallingsdatum  en  maximaal  negen  weken  na  de  effectieve  bevalling.  Dit  is  een  recht  
geen  plicht.  Je  kan  er  ook  voor  kiezen  om  minder  lang  afwezig  te  zijn.  Tijdens  je  moederschapsverlof  
blijf  je  het  statuut  van  regelmatige  leerling  behouden  en  heb  je  recht  op  tijdelijk  onderwijs  aan  huis,  
voor  zover  je  aan  de  voorwaarden  voldoet.    
 
 

9

Stageregeling  

 
Het  stagevademecum  wordt  in  de  loop  van  de  maand  september  aan  de  betrokken  bso-­‐  en  tso-­‐
leerlingen  gegeven  door  de  stagebegeleider.  
 
 
 

10 Engagementsverklaring  
 
Dit  is  een  geheel  van  wederzijdse  engagementen  die  de  school  en  je  ouders  aangaan.  Het  gaat  over  
engagementen  rond  oudercontact,voldoende  aanwezigheid  op  school,  individuele  
leerlingenbegeleiding  en  engagement  ten  opzichte  van  de  Nederlandse  taal.  Bij  het  ondertekenen  
van  het  schoolreglement  gaan  je  ouders  ermee  akkoord  om  zich  hiertoe  positief  te  engageren.  Wij  
als  school  engageren  ons  ook  met  betrekking  tot  deze  thema’s.  
 
1ste    engagement:  oudercontact  
We  organiseren  geregeld  oudercontacten  op  school  die  we  al  van  bij  het  begin  van  het  
schooljaar  aankondigen.  We  verwachten  van  je  ouders  dat  ze  zich  engageren  om  aanwezig  te  zijn  op  
het  oudercontact  aangezien  dit  een  belangrijk  moment  van  overleg  is  om  ouders  te  informeren.  Wij  
engageren  ons  als  school  om  te  zoeken  naar  een  alternatief  overlegmoment  als  je  ouders  niet  
aanwezig  kunnen  zijn  op  het  oudercontact  en  trachten  oplossingen  te  bedenken.  
 
2de    engagement:  voldoende  aanwezigheid  
Je  ouders  engageren  zich  om  ervoor  te  zorgen  dat  je  (tijdig)  op  school  bent  of  dat  je  
ons  tijdig  contacteert  als  je  om  één  of  andere  reden  niet  aanwezig  kan  zijn.  De  school  engageert  zich  
om  samen  met  je  ouders  te  zoeken  naar  oplossingen  bij  problematische  afwezigheden  (zie  deel  2  
punt  7.4).  
 
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

43  

3de  engagement:  individuele  leerlingbegeleiding  
We  engageren  ons  om  in  overleg  met  je  ouders  je  individuele  begeleiding  uit  te  tekenen.  We  zullen  je  
ouders  duidelijk  informeren  over  wat  de  school  aanbiedt  en  wat  de  school  van  je  verwacht.  Wij  
verwachten  dat  je  ouders  ingaan  op  onze  vraag  tot  overleg  om  actief  mee  te  werken  aan  de  vormen  
van  individuele  leerlingbegeleiding  die  de  school  aanbiedt  en  om  de  gezamenlijk  gemaakte  afspraken  
na  te  leven.  We  verwachten  tevens  dat  je  ouders  contact  opnemen  met  de  school  wanneer  ze  vragen  
of  zorgen  hebben  over  jou  en  engageren  ons  ertoe  om  daarover  samen  in  gesprek  te  gaan.  
 
 
4de  engagement:  engagement  ten  opzichte  van  de  onderwijstaal  
Als  school  erkennen  we  de  anderstaligheid  van  sommige  ouders  en  leerlingen  en  benaderen  
we  dit  met  respect.  We  doen  al  het  mogelijke  om  een  goede  communicatie  met  ouders  te  
bewerkstelligen,  waar  de  boodschap  belangrijker  is  dan  de  vorm.  Wanneer  je  voor  Nederlandstalig  
onderwijs  kiest,  verwacht  de  school  een  positief  engagement  ten  opzichte  van  deze  onderwijstaal.  
Als  school  kunnen  we  bijvoorbeeld  anderstalige  ouders  en  leerlingen  begeleiden  naar  naschoolse  en  
buitenschoolse  Nederlandstalige  activiteiten  en/of  initiatieven.  
 
 

11 Bijdrageregeling  
 
In  onze  scholen  bieden  wij  kwaliteitsvol  onderwijs  en  toch  slagen  wij  erin  de  schoolkosten  zo  laag  
mogelijk  te  houden.  Dit  kunnen  wij  onder  meer  realiseren  dankzij  de  financiële  steun  van  onze  
vriendenkring  vzw  Het  Hek.    
Voor  bepaalde  onderwijsactiviteiten  en  didactisch  materieel    zijn  wij  genoodzaakt  aan  je  ouders  een  
minimale  bijdrage  te  vragen.    
 
 

11.1 Hand-­‐  en  werkboeken    
 
In  de  laatste  week  van  augustus  organiseert  De  Standaard  Boekhandel  op  school  een  boekenverkoop  
voor  alle  leerlingen  van  MS  en  KA.    
Je  ontvangt  eind  juni  een  brief  met  de  datum  waarop  je  je  boeken  moet  afhalen.  Leerlingen  van  de  
Middenschool  ontvangen  hierbij  een  overzicht  van  de  werkboeken  en  handboeken  met  hierbij  de  
kostprijs  en  de  huurprijs.    
De  leerlingen  van  het  Koninklijk  Atheneum  kunnen  de  boekenlijsten  per  klas  raadplegen  op  
Smartschool.  De  werkboeken  moeten  ter  plaatse  onmiddellijk  cash  maar  bij  voorkeur  via  bancontact  
betaald  worden  aan  De  Standaard  Boekhandel.    
 
De  handboeken  en  de  schoolagenda  worden  eveneens  tijdens  dit  verkoopsmoment  meegegeven.  De  
huurprijs  van  de  handboeken  en  de  kostprijs  van  de  agenda  worden  verrekend  op  de  eerste  
schoolfactuur  in  oktober.    
 
Indien  je  ouders  niet  wensen  in  te  stappen  in  het  huursysteem  van  de  school  en/of  de  werkboeken  
niet  wensen  aan  te  kopen  via  De  Standaard  Boekhandel,  vragen  wij  hen  de  school  schriftelijk  te  
verwittigen.  Je  ouders  krijgen  dan  een  lijst  van  de  handboeken  en  werkboeken,  zodat  je  ze  zelf  kan  
aanschaffen.  
 
 
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

44  

11.2 Andere  schoolkosten  
 
De  schoolkosten  worden  gefactureerd  in  functie  van  het  verbruik.  Dit  systeem  van  facturatie  wordt  
tussentijds  geëvalueerd  en  kan  worden  bijgestuurd.    
In  bijlage  1  vind  je  een  lijst  van  de  ouderbijdragen  die  tijdens  het  schooljaar  kunnen  aangerekend  
worden.  De  prijszetting  en  de  wijze  van  facturatie  kunnen  te  allen  tijde  worden  aangepast.    
 
In  de  maand  oktober  ontvangen  je  ouders  een  eerste  factuur  met  de  gemaakte  kosten  gedurende  de  
eerste  twee  schoolmaanden.  Voor  alle  leerlingen  komen  hier  de  huurkosten  van  handboeken  bij  en  
de  kostprijs  van  de  schoolagenda.    
Ook  de  kosten  van  maaltijden  (zie  bijlage  1)  worden  verrekend  via  facturatie.  Het  factuurbedrag  zal  
dus  per  leerling  verschillen.    
In  de  maanden  december  en  maart  ontvangen  je  ouders  opnieuw  een  afrekening  van  de  
voorafgaande  periode.  De  eindafrekening  ontvangen  zij  in  de  maand  juni.    
 
Na  ontvangst  van  de  factuur  krijgen  je  ouders  5  dagen  de  tijd  om  de  schoolrekening  na  te  kijken  en  
opmerkingen  door  te  geven  aan  het  economaat.    
 
 

11.3 Betaling  van  pedagogische  activiteiten,  gwp’s,…  

 
Door  het  schoolreglement  te  ondertekenen,  stemmen  je  ouders  ermee  in  dat  je  deelneemt  aan  alle  
intra-­‐  en  extra-­‐muros  activiteiten.    
Voor  de  afspraken  in  verband  met  de  betaling  van  deze  activiteiten  verwijzen  we  naar  deel  3,  punt  24  
van  het  schoolreglement.  
 
 

11.4 Openstaande  rekeningen  
 
Indien  je  ouders  hun  openstaande  rekeningen  niet  betalen,  zal  de  school  volgende  procedure  
toepassen:  
 
1.
1ste    stap:  15  dagen  na  betaalbaarstelling  facturatie  of  te  innen  bedrag:  
de  factuur  of  te  innen  bedrag  wordt  terug  meegeven  met  verwittiging  van  dringende  betaling,  
nota  in  agenda  met  vermelding  herinnering  factuur  of  te  innen  bedrag.  
2.

2de  stap:  15  dagen  na  betaalbaarstelling  facturatie  of  te  innen  bedrag  (=  na  stap  1):  
aangetekend  schrijven,  de  kost  van  het  aangetekend  schrijven  zal  verhaald  worden  op  de  
debiteur.  

3.

15  dagen  na  betaalbaarstelling  facturatie  of  te  innen  bedrag  (=  na  stap  2):  
de  openstaande  factuur  of  het  nog  te  innen  bedrag  (de  kosten  van  het  aangetekend  schrijven  
mee  ingerekend)  wordt  betaalbaar  gesteld  door  een  incassobureau.  

 
 
 
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

45  

12 Rookbeleid  
 
Op  onze  campus  geldt  een  algemeen  rookverbod:  
 
- in  gesloten  ruimten  geldt  altijd,  overal  en  voor  iedereen  een  rookverbod;  
- in  de  buitenlucht  op  het  schoolterrein:  tussen  6.30u  en  18.30u;  
- tijdens  extra-­‐  muros  activiteiten:  tussen  6.30u  en  18.30u    vb.  op  pedagogische  uitstap;  
- tijdens  een  uit-­‐gwp:  overeenkomstig  de  afspraken  die  vooraf  schriftelijk  worden  vastgelegd;  
- stages:   leerlingen   op   een   stageplaats   vallen   onder   het   reglement   van   de   locatie   waar   ze   zich  
bevinden.  
 
Ook  elektronische  sigaretten  vallen  onder  dit  rookverbod.  
 
De  naleving  van  dit  rookverbod  wordt  streng    gecontroleerd  en  de  niet-­‐naleving  van  het  rookverbod  
wordt   gesanctioneerd   met   een   verplichte   avondstudie.   Bij   een   volgende   overtreding   van   het  
rookverbod  krijg  je  een  strafstudie.    

13 Reclame  en  sponsoring  
Reclame  zijn  mededelingen  met  als  doel  de  verkoop  te  bevorderen.  Sponsoring  houdt  een  bijdrage  in  
met  als  doel  om  de  bekendheid  te  verhogen.    
Reclame  en  sponsoring  door  derden  binnen  onze  school  is  toegestaan,  voor  zover  het  niet  
onverenigbaar  is  met  de  onderwijskundige  en  pedagogische  taken  en  doelstellingen  van  de  school  en  
voor  zover  de  geloofwaardigheid,  betrouwbaarheid,  objectiviteit  en  onafhankelijkheid  van  de  school  
hier  niet  door  geschaad  worden.    
Leermiddelen  en  onderwijsactiviteiten  blijven  vrij  van  reclame.  
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

46  

 

Deel  3  
Afspraken  en  informatie  
 

1

Onze  school  als  opvoedings-­‐  en  leefgemeenschap  

 
Enkele  afspraken  vooraf:  
 
- Je   gedraagt   je   onder   alle   omstandigheden   correct   en   overeenkomstig   de   principes   van   het   GO!  
Onderwijs  van  de  Vlaamse  Gemeenschap.  
- Je   respecteert   alle   leden   van   de   schoolgemeenschap   (ouders,   medeleerlingen,   leden   van   de  
directie,  personeel)  en  uiteraard  ook  de  buurtbewoners.  
- Je   bent   verdraagzaam   tegenover   ieders   mening   en   overtuiging,   conform   ons   pedagogisch   project.  
De  school  onderschrijft  het  Gelijkwaardig  OnderwijsKansenbeleid  (GOK).  
- Verantwoordelijkheidszin,   eerlijkheid   in   woord   en   daad   evenals   eerbied   voor   de   gemaakte  
afspraken,  overeenkomsten  en  akkoorden  zijn  voor  jou  onmisbare  morele  eigenschappen.  
- Studie-­‐ijver,   inzet,   nauwgezetheid,   positief   kritische   zin,   netheid,   zin   voor   samenwerking   en  
samenhorigheid  zijn  attitudes  die  je  absoluut  wilt  nastreven.  
- Op   de   overdekte   speelplaats   aan   de   leerlingenkastjes   vind   je   informatieborden.   Daarop   kunnen  
mededelingen   en   affiches   van   en   voor   leerlingen   uitgehangen   worden   nadat   ze   voor   akkoord  
werden  voorzien  van  het  visum  van  één  van  de  directieleden  of  hun  afgevaardigde.  
- Het  spreekt  vanzelf  dat  je  respect  opbrengt  voor  de  gebouwen,  het  meubilair  en  de  eigendom  van  
anderen.  Alle  schoollokalen,  de  toiletten  en  de  speelplaats  houd  je  rein.  Eerbiedig  het  werk  van  
het   onderhoudspersoneel.   Deponeer   lege   blikjes   en   ander   afval   in   de   daartoe   voorziene  
vuilnisbakken.   Hetzelfde   geldt   voor   de   omgeving   van   de   school.   Je   bezorgt   geen   overlast   in   de  
buurt.   Je   wordt   aansprakelijk   gesteld   voor   elke   opzettelijke   beschadiging.   Wanneer   je  
medeleerlingen   iets   ziet   vernielen,   stelen   of   “ontlenen”   zonder   toestemming   moet   je   dit  
signaleren  aan  je  leraar,  opvoeder  of  de  directie.  
- Tijdens  de  schooltijd  wordt  overal  en  altijd  door  iedereen  behoorlijk  Nederlands  gesproken.  
 
 

2

Afspraken  bij  je  verplaatsingen  van  en  naar  school  

Als  je  naar  school  komt  en  naar  huis  gaat,  volg  je  de  kortste  en  de  veiligste  weg.  
Op  straat  gedraag  je  je  zoals  het  hoort  en  ben  je  in  alle  omstandigheden  beleefd.  
Fysiek  geweld  onderweg  van  en  naar  school  wordt  gesanctioneerd.  
De   schoolcampus   is   voor   leerlingen   enkel   toegankelijk   via   de   schoolpoort   links   van   het  
hoofdgebouw  in  de  Tiensestraat  en  via  de  parking  Overwindenstraat.  
- Je  fiets  stal  je  ordelijk  in  de  fietsenstalling,  je  brommer  op  de  bromfietsparking.  Een  goed  slot  is  
aan  te  bevelen  want  de  school  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  beschadiging  of  diefstal  
van  je  vervoermiddel.    
- Als   je   per   fiets   of   per   motorfiets   naar   school   komt,   stap   je   af   aan   de   poort   /   parking  
Overwindenstraat  en  je  wandelt  naar  de  fietsenstalling.    
-

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

47  

3

Je  komt  tijdig  op  school  en  in  de  les  

 
-­‐
-­‐

-­‐

Je   bent   tijdig   op   school   dat   betekent   dat   je   je   bij   het   1ste   belsignaal   op   het   schooldomein  
bevindt  .  Deze  positieve  houding  zal  later  in  je  werkkring  ten  zeerste  worden  gewaardeerd.    
Als  je  ’s  morgens  of  ‘s  middags  te  laat  op  school  komt,  word  je  niet  in  de  klas  toegelaten  voor  
je   je   hebt   aangemeld   op   het   leerlingensecretariaat   waar   je   een   verantwoording   geeft   voor   je  
te  laat  komen.  Daar  wordt  je  naam,  het  uur  en  de  reden  van  te  laat  komen  genoteerd  in  je  
agenda.  Deze  regel  geldt  tevens  als  je  te  laat  in  de  les  komt.  
Indien  het  aankomstuur  van  je  trein  in  Landen  je  niet  toelaat  om  te  voet  op  tijd  op  school  te  
zijn,  ben  je  verplicht  om  een  oplossing  te  zoeken  die  je  in  staat  stelt  om  elke  dag  voor  het  1ste  
belsignaal  op  school  aanwezig  te  zijn  (uitgezonderd  bij  treinvertraging).  

 
Gewettigd  te  laat  komen:    
 
-­‐ Problemen  met  het  openbaar  vervoer:  
o Trein:  je  bewijst  de  treinvertraging  door  op  website  van  de  nmbs  (www.nmbs.be)  in  
het   menu   ‘klantendienst’   een   vertragingsattest   aan   te   vragen   en   dit   ’s   anderendaags  
af  te  geven  op  het  leerlingensecretariaat.  Je  mag  dit  document  ook  via  Smartschool  
doorsturen  naar  het  leerlingensecretariaat.  
o Bus:   je   bewijst   de   busproblemen   (vertraging,   afgeschaft,   ….)   door   via   internet   een  
attest   aan   te   vragen   bij   de   Lijn   (www.delijn.be).   Onderaan   op   de   homepage,   bij  
Contact   klik   je   op   ‘Attest   vertraging   aanvragen’.   Je   geeft   dit   attest   af   aan   het  
leerlingensecretariaat   of   je   stuurt   het   via   Smartschool   naar   het  
leerlingensecretariaat.  
o TEC:     via   internet   kan   je   een   ‘Attestation   de   retard’   aanvragen   via   de   website  
(www.infotec.be).  Onder  het  menu  Contact  vind  je  bij  punt  4  ‘demande  d’attestation  
–   attestation   de   retard’.   Je   geeft   dit   attest   af   aan   het   leerlingensecretariaat   of   je  
stuurt  het  via  Smartschool  naar  het  leerlingensecretariaat.  
 
-­‐ Persoonlijke  omstandigheden:  het  leerlingensecretariaat  zal  in  samenspraak  met  de  directie  
erover  oordelen  of  de  omstandigheid  die  je  inroept,  je  te  laat  komen  al  dan  niet  wettigt.  
 
Ongewettigd  te  laat  komen:  
 
4de  keer  
ochtendstudie  van  8u  tot  8.30u  
PR  
5de  keer  
ochtendstudie  van  8u  tot  8.30u  +  
PR  
avondstudie  (afhankelijk    van    je  
lessenrooster  –  kan  ook  tijdens  1ste  lesuur)  
de
vanaf  6  keer  
van  maandag  t.e.m.  vrijdag  ochtendstudie  
PR  
van  8u  tot  8.30u  
vanaf    7de  keer  
strafstudie  op  woensdagnamiddag  van  
PR  
12.30u  tot  15u  
 
-­‐ Wanneer  je  systematisch  te  laat  komt,  worden  je  ouders  uitgenodigd  en  worden  er  gepaste  
maatregelen  getroffen.    
-­‐ Wie   na   de   middagpauze   te   laat   komt,   levert   zijn   pasje   gedurende   2   volle   lesdagen   in.   Je  
ouders   worden   hiervan   verwittigd   via   een   brief.   Ook   dit   te   laat   komen   wordt   genoteerd   in   je  
schoolagenda  en  officieel  geregistreerd.  
-­‐ Je  ouders  engageren  zich  om  ervoor  te  zorgen  dat  je  op  tijd  op  school  aankomt.      
-­‐ Als  je  zonder  geldige  reden  na  10u  op  school  aankomt,  zullen  wij  dit  registreren  als  een  halve  
dag  problematische  afwezigheid.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

48  

4

Als  de  leraar  afwezig  is  of  niet  tijdig  aanwezig  
 

- Bij  niet-­‐tijdige  aanwezigheid  van  de  leraar  blijf  je  met  je  klas  op  de  overdekte  speelplaats  staan  tot  
een  secretariaatsmedewerker  jullie  komt  halen.  
- De   weekverantwoordelijke   van   de   3de   graad   aso,   tso   en   bso   richten   zich   tot   het  
leerlingensecretariaat  bij  niet-­‐tijdige  aanwezigheid  van  hun  leraar.  
- Indien   een   leraar   na   de   klaswisseling   afwezig   is,   zorgt   de   weekverantwoordelijke   ervoor   dat   het  
leerlingensecretariaat  hiervan  onmiddellijk  verwittigd  wordt,  terwijl  de  andere  leerlingen  in  stilte  
blijven  wachten.  
- Op   het   bord   “vervangingen”   op   de   overdekte   speelplaats   en   op   de   schermen   in   de   hal   en   aan   het  
restaurant  kan  je  vanaf  het  tweede  lesuur  zien  welke  leerkracht  afwezig  is  en  naar  welk  lokaal  je  
je  desgevallend  moet  begeven.  
 

 

5

Wanneer  mag  je  de  school  verlaten  tijdens  de  lesuren?  

 
- Alleen  na  akkoord  van  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde  en  mits  je,  al  naargelang  van  het  geval,  
vóór   de   aanvang   van   de   lessen   een   schriftelijke   gemotiveerde   aanvraag   van   je   ouders   of   een  
officieel  document  afgeeft,  kan  je  de  school  verlaten  tijdens  de  lesuren  (zie  deel  2  punt  7.1.7)  
- Op   schriftelijk   verzoek   van   je   ouders   krijg   je   een   bus-­‐   of   een   treinpasje   als   je   met   het   openbaar  
vervoer  niet  op  een  redelijk  uur  in  je  woonplaats  aankomt.  Je  kan  dit  aanvraagformulier  krijgen  op  
het   leerlingensecretariaat.   Alle   aanvragen   zullen   individueel   behandeld   worden.    
Als  je  een  bus-­‐of  treinpasje  hebt  en  je  hangt  na  het  verlaten  van  de  school  nog  in  de  stad  rond,  
kan  je  pasje  worden  ingetrokken    
- Als   je   als   leerling   van   de   3de     graad   aso   of   tso   opzoekwerk   wilt   verrichten   in   het   kader   van   je  
modulaire   vakken   of   je   GIP,   krijg   je   hiervoor   van   je   begeleidende   leraar   een   formulier   dat   moet  
ingevuld  worden  door  de  dienst/persoon  die  je  bezoekt  en  door  je  ouders.  
- In   geval   van   overmacht   ga   je   een   schriftelijke   toelating   vragen   aan   de   directeur   of   zijn  
afgevaardigde.  
- In  geval  van  ziekte:  zie  deel  2  punt  7.1.1.  
 

6

 Aandachtspunten  tijdens  de  lessen  en  de  leswisselingen  

- Het   absentiemapje   wordt   door   de   leraar   van   het   eerste   lesuur   overhandigd   aan   de  
weekverantwoordelijke.   De   naam   van   de   weekverantwoordelijke   staat   op   het   absentiemapje.  
Deze  leerling  overhandigt  het  mapje  elk  lesuur  aan  de  leraar.  Het  laatste  lesuur  houdt  de  leraar  
het   mapje   bij.   Op   dat   mapje   wordt   niet   getekend   of   geschreven.   De   weekverantwoordelijke  
draagt   de   volledige   verantwoordelijkheid   voor   het   laten   invullen   van   het   absentiemapje  
gedurende  de  dag.  Hij  zal  ter  verantwoording  geroepen  worden  bij  onvoldoende  opvolging  van  de  
afspraken   hieromtrent.   De   leerlingen   van   een   klas   zijn   in   alfabetische   volgorde  
weekverantwoordelijke.  
- Alle   leerlingen   wachten   aan   het   lokaal   tot   de   leerkracht   hen   toelating   geeft   het   klaslokaal   te  
betreden.  
- Bij  het  binnengaan  in  de  klas  blijf  je  rechtstaan  tot  de  leerkracht  toelating  geeft  om  te  gaan  zitten.  
- Tijdens  de  lessen,  de  leswisselingen,  in  de  gangen,  in  de  polyvalente  ruimte  en  in  de  bibliotheek  
wordt  niet  gekauwd,  gegeten  of  gedronken.  
- De  klaswisselingen  gebeuren  vlot,  rustig  en  snel.  Slenteraars  of  leerlingen  die  de  klaswisselingen  
misbruiken  om  de  normale  schoolwerking  en  het  lesverloop  te  storen,  kunnen  een  sanctie  krijgen.    

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

49  

- Alleen   in   dringende   gevallen   en   met   de   toestemming   van   de   leraar   mag   je   tijdens   de   lesuren   naar  
het   toilet   gaan.   Met   het   wc-­‐pasje,   dat   je   krijgt   van   de   leraar,   ga   je   naar   het   leerlingensecretariaat,  
waar  je  je  naam  noteert  en  de  sleutel  van  het  toilet  krijgt.  Je  brengt  deze  sleutel  terug  naar  het  
leerlingensecretariaat  en  je  geeft  hem  in  geen  geval  verder  aan  een  andere  leerling.  
- Onder   geen   enkel   beding   mag   je   tijdens   de   leswisselingen  of   tijdens   de   lessen   gebruik   maken   van  
de  automaten.  Na  overleg  met  de  directeur  kan  hierop  een  uitzondering  gemaakt  worden.  
- Gebouwen,  materieel  en  leermiddelen  moet  je  respecteren.  Opzettelijk  aangerichte  schade  dient  
in  elk  geval  hersteld  of  vergoed  te  worden.  
- Leerlingen  die  een  tussenuur  hebben,  begeven  zich  naar  de  polyvalente  ruimte.    
- Laatstejaars  die  een  tussenuur  hebben,  mogen  naar  het  leerlingenlokaal  gaan  na  zich  gemeld  te  
hebben  in  de  polyvalente  ruimte.  
 
 

7

Tijdens  de  pauzes  

- Tijdens  de  pauzes  mag  je  je  zonder  toelating  niet  ophouden  in  de  gangen.  Je  blijft  in  geen  geval  
rondhangen  in  de  toiletten.  
- Op   de   speelplaats   zijn   alle   ruwe   en   gevaarlijke   spelen   verboden.   In   de   winter   is   het   verboden   met  
sneeuwballen  te  gooien.  
- Wie   tijdens   de   pauze   gebruik   maakt   van   de   automaten,   werpt   het   lege   blikje   of   andere  
verpakkingen  in  de  daartoe  bestemde  containers.  
- Hou   de   speelplaatsen   rein:   papiertjes   en   ander   afval   worden   in   de   daartoe   voorziene  
vuilnisbakken  geworpen.  
- Speelplaats  2  is  enkel  bestemd  voor  de  leerlingen  van  de  Middenschool.  Je  mag  er  voetballen  met  
een  zachte  bal.    
- Op   speelplaats   1   kunnen   leerlingen   van   de   Middenschool   en   leerlingen   van   het   Koninklijk  
Atheneum  voetballen  met  een  zachte  bal  en  basketballen  op  het  voorziene  pleintje.  
- Na   de   namiddagpauze   worden   de   speelplaatsen   en   de   speelplaatsomgeving   opgeruimd   door   de  
leerlingen  volgens  een  beurtsysteem.  

7.1 Middagpauze  
- Bij  het  belsignaal  van  12.05u  ga  je  rustig  naar  het  restaurant  (zie  deel  3  punt  8),  de  bibliotheek,    
de  polyvalente  ruimte,  de  computerklas,  het  leerlingensecretariaat  of  de  speelplaats.    
- Als   je   in   Landen   binnen   een   redelijke   afstand   van   de   school   woont,   mag   je   thuis   gaan   lunchen.   Bij  
het   begin   van   het   schooljaar   dien   je   een   door   je   ouders   ondertekende   aanvraag   in.   Na   individuele  
behandeling   van   de   aanvraag   wordt   geoordeeld   of   je   een   middagpasje   krijgt.   Je   toont   dit   pasje  
spontaan  aan  de  toezichthoudende  leerkracht  aan  de  poorten  bij  het  verlaten  van  de  school.  Je  
mag   de   school   verlaten   tot   12.15u.   Ouders   kunnen   een   afwijking   op   deze   regel   vragen   aan   de  
directeur   via   een   gemotiveerde   schriftelijke   aanvraag.   Deze   aanvragen   worden   individueel  
onderzocht.  
- Als   we   merken   dat   je   niet   thuis   maar   in   de   stad   gaat   eten,   kunnen   wij   je   middagpasje   weer  
intrekken  voor  de  rest  van  het  schooljaar.  Deze  regel  geldt  niet  voor  laatstejaars  en  meerderjarige  
leerlingen.  
- De   minderjarige   leerlingen   van   het   6de   en   het   7de   leerjaar   krijgen   een   middagpasje   mits  
schriftelijke   toelating   van   hun   ouders.   De   meerderjarige   leerlingen   kunnen   zelf   een   pasje  
aanvragen.   Indien   zij   de   school   verlaten   om   te   gaan   eten   en   niet   thuis   gaan   eten,   kiezen   zij  
daarvoor  een  plaats  waar  ze  niemand  storen.  Dit  betekent  o.m.:  niet  op  straat,  niet  op  stoepen  en  
zeker  niet  in  voorportalen  van  huizen.  Bij  niet-­‐naleving  van  deze  regel  zal  het  middagpasje  voor  de  
rest  van  het  schooljaar  ingetrokken  worden.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

50  

- Wie  na  de  middagpauze  te  laat  komt,  levert  zijn  pasje  gedurende  2  volle  lesdagen  in.  Dit  te  laat  
komen  wordt  geregistreerd.  
- Indien   je   je   middagpasje   laat   gebruiken   door   een   andere   leerling,   moet   je   dit   pasje   voor   2  
lesweken  inleveren.    
- Als  je  geen  middagpasje  hebt,  mag  je  de  school  tijdens  de  middagpauze  enkel  verlaten  indien  je  
over   een   gedateerd   en   ondertekend   schriftelijk   verzoek   van   je   ouders   beschikt   én   mits   een  
schriftelijke  toelating  in  je  agenda  van  de  directeur  of  zijn  afgevaardigde.  Deze  toelating  vraag  je  's  
morgens  of  tijdens  de  voormiddagpauze  aan  het  leerlingensecretariaat  of  aan  de  directeur.  
- Leerlingen   die   zonder   toelating   de   school   verlaten   tijdens   de   middagpauze,   vallen   onder   de  
verantwoordelijkheid   van   de   ouders.   Eventuele   ongevallen   zijn   niet   gedekt   door   de  
schoolverzekering.    
- Indien   je   geen   middagpasje   hebt   en   de   school   zonder   toelating   verlaat,   krijg   je   een   verplichte  
avondstudie.  Bij  herhaling  krijg  je  een  strafstudie.  
- Het  is  verboden  om  tijdens  de  middagpauze  etenswaren  (broodjes,  frieten,  enz.)  mee  te  brengen  
voor  medeleerlingen  die  geen  middagpasje  hebben.  
 

 

8

Leerlingenrestaurant  (zie  bijlage  1)  

- Bij  het  binnenkomen  in  het  restaurant  schuif  je  rustig  in  rij  aan  tot  aan  het  buffet.  
- Goede  tafelmanieren  getuigen  van  je  opvoeding  en  van  je  respect  voor  jezelf  en  je  tafelgenoten.  
Zij  dragen  bij  tot  een  aangename  sfeer  in  ons  leerlingenrestaurant.  
- In  het  kader  van  ons  milieubeleid  vragen  we  dat  je  je  boterhammen  meebrengt  in  een  brooddoos.  
Boterhammen  mogen  niet  meegebracht  worden  in  wegwerpverpakkingen.    
- Na  je  maaltijd  ruim  je  af.  Je  sorteert  de  afval  en  het  eetgerei  in  de  daartoe  bestemde  bakken.  
- Je  kan  een  gerecht  afhalen  van  12.05u  tot  12.20u.  Je  verlaat  het  restaurant  ten  laatste  om  12.50u.  
- Warm  eten  wordt  in  geen  geval  buiten  het  restaurant  gebracht.  
- Boterhammen  of  een  broodje  eet  je  in  het  restaurant  of  bij  mooi  weer  buiten  op  een  bank.  
- In  het  schoolrestaurant  kan  je  eten,  drinken  en  gezellig  samenzijn.  Andere  activiteiten  doe  je  op  
de  daartoe  bestemde  plaatsen.  
 
 

9

Kledij,  veiligheid,  hygiëne  

 
Onze  school  waardeert  persoonlijke  smaak  en  overtuiging  maar  het  mag  geenszins  de  bedoeling  zijn  
om   te   provoceren,   een   inbreuk   te   plegen   op   de   goede   zeden   of   de   vrijheid   van   anderen   te  
belemmeren.   Noch   de   eigen   veiligheid   of   gezondheid   noch   die   van   anderen   mogen   in   het   gedrang  
komen.  Bij  betwisting  zal  de  directeur  oordelen  over  het  al  of  niet  toelaatbare  van  bepaalde  kledij.  
Het  dragen  van  insignes  en  badges  wordt  enkel  toegelaten  als  ze  ethisch  verantwoord  zijn.      
Om   redenen   van   hygiëne   en/of   veiligheid   moet   in   sommige   lessen   aangepaste   kledij   worden  
gedragen.   In   sommige   gevallen   zal   het   dragen   van   haarnetjes,   badmutsen   of   beschermkledij  
aangewezen   of   zelfs   verplicht   zijn.   In   andere   gevallen   zal   de   directeur   of   de   betrokken   leraar,  
bijvoorbeeld   in   de   lessen   lichamelijke   opvoeding   en   praktijkvakken,   bij   sport   en   zwemmen,    
naargelang   het   geval   het   dragen   van     hoofddeksels,   sieraden,   losse   kledij,   sjaaltjes   e.d.   verbieden,  
wanneer  de  hygiëne  en/of  de  veiligheid  dit  vereisen.  
Het   dragen   van   hoofddeksels   (petten,   mutsen,   hoofddoeken   ...)   is   niet   toegelaten   in   de   gangen   en   in  
de  lokalen,  behoudens  in  bovengenoemde  situaties.  
 

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

51  

10 Gezondheid,  legale  en  illegale  drugs  
 
Onze   school   biedt   op   een   hedendaagse   en   pedagogisch   verantwoorde   wijze   aan   jonge   mensen  
kwalitatief  hoogstaand  onderwijs  aan  in  een  veilige,  gezonde  omgeving  die  intellectueel  stimulerend  
en  sociaal  ondersteunend  is.  Wij  leggen  de  nadruk  op  je  totale  vorming  en  we  willen  je  begeleiden  bij  
het   ontdekken   van   waarden   en   normen   en   het   verwerven   van   kennis,   attitudes   en   vaardigheden.  
Jouw  welzijn  en  welbevinden  staan  hierbij  centraal.    
 
Met   een   anti-­‐drugbeleid   willen   wij   ervoor   zorgen   dat   wij   deze   opdracht   zo   goed   mogelijk   kunnen  
uitvoeren.    
Drugs  kunnen  immers  een  negatieve  invloed  hebben  op  je  ontwikkeling  en  je  welzijn.  
Onder  drugs  verstaan  wij  alle  legale  en  illegale  genotmiddelen  –  alcohol,  tabak,  cannabis  en  andere  
illegale  drugs  –  en  psychoactieve  medicatie.    
 
Het  anti-­‐drugbeleid  van  onze  school  is  uitgewerkt  in  drie  pijlers:    
Educatie   &   structurele   maatregelen:   je   krijgt   informatie   over   alcohol   en   andere   drugs,   er   wordt  
stilgestaan   bij   je   attitudevorming   en   sociale   vaardigheden   worden   ingeoefend.   Daarnaast   is   het   onze  
constante   zorg   te   werken   aan   een   positief   klas-­‐   en   schoolklimaat   waarin   het   voor   leerlingen   en  
leerkrachten  aangenaam  is  om  te  leven  en  te  werken  
Regelgeving:   wij   tekenen   duidelijke   regels   en   grenzen   uit   rond   drugs   en   wij   reageren   consequent  
wanneer  je  de  regels  overschrijdt.    
Begeleiding:   sommige   leerlingen   hebben   problemen   door   drugs   of   druggebruik.   Zij   hebben   nood   aan  
extra  hulp  of  begeleiding.  In  dat  geval  werken  wij,  samen  met  het  clb,    een  begeleidingsaanbod  uit  
met  aandacht  en  ruimte  voor  specifieke  noden  van  de  individuele  leerling.    
De  drie  pijlers  zijn  belangrijk  en  complementair.    
 
Op  onze  schoolwebsite  vind  je  het  volledige  anti-­‐drugsbeleidsplan.  Daar  kan  je  uitgebreid  lezen  hoe  
wij  de  drie  pijlers  (educatie,  begeleiding  en  regelgeving)  invullen.  
 
 

11 Anti-­‐pestbeleid  
 
Pesten  kan  in  tal  van  vormen  voorkomen  en  kan  ernstige  gevolgen  hebben.  Je  kan  pestgedrag  helpen  
voorkomen  door  zelf  het  goede  voorbeeld  te  geven,  door  respect  te  tonen  en  niemand  uit  te  sluiten.  
In  de  Middenschool  werd  een  anti-­‐pestbeleidsplan  uitgewerkt.    
In  de  maand  september  ontvangen  alle  leerlingen  en  ouders  van  de  Middenschool  een  folder  met  
daarin  een  beknopte  versie  van  het  anti-­‐pestbeleidsplan  van  de  Middenschool.  Het  volledige  
beleidsplan  kan  je  raadplegen  op  Smartschool  -­‐  intradesk.    
Ook  in  het  KA  wordt  de  pestproblematiek  ernstig  genomen  en  treden  we  op  tegen  pesters.  
 
 

12 Veiligheidsmaatregelen  bij  brand  
De  school  houdt  elk  jaar  minstens  één  preventieve  evacuatieoefening.    
Als  leerling  dien  je:  
je  strikt  te  houden  aan  de  onderrichtingen  die  zich  in  het  leslokaal  bevinden;  
de  orders  van  je  leraar  stipt  op  te  volgen;  
rekening  te  houden  met  de  aanwezige  pictogrammen.  
 
Als  leerling  heb  je  de  plicht  elke  gevaarlijke  situatie  onmiddellijk  te  melden.  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

52  

13 Boeken,  schoolagenda  en  ander  lesmaterieel  
 
Je  behandelt  al  je  schoolbenodigheden  met  de  nodige  zorg.  
 
 

13.1 Agenda  
 
-

 
 

Je  schoolagenda  koop  je  op  school.  
Een  schoolagenda  is  een  officieel  document  dat  je  elke  dag  bij  hebt.  Je  vermeldt  ordelijk  in  je  
agenda  al  de  schoolse  opdrachten  zoals  lessen,  huistaken,  nota’s,  mededelingen,  cijfers  e.d.  
Alle   personeelsleden   met   pedagogische   bevoegdheid   kunnen   een   nota   in   je   agenda  
optekenen.  
Je   ouders   ondertekenen   iedere   week   je   agenda.   Dat   moet   ook   voor   ieder   resultaat   dat   je  
behaalde  en  voor  iedere  mededeling  of  aanmerking.  
Hoewel   je   agenda   je   persoonlijk   bezit   is,   moet   hij   toch   afgegeven   worden   aan   ieder  
personeelslid  met  pedagogische  bevoegdheid  dat  er  om  vraagt.  
Bij  verlies  van   je   agenda   krijg   je   een  nieuwe  agenda  die  je  zo  vlug  mogelijk  invult.  De  kosten  
worden  verrekend  via  je  schoolfactuur.  
Versieringen,  graffiti,  stickers  e.d.  mogen  niet  op  je  agenda.  Wanneer  een  agenda  vuil,  beklad  
en   onverzorgd   is,   kan   de   directeur   je   verplichten   een   nieuwe   agenda   aan   te   schaffen.   De  
kosten  worden  verrekend  via  de  schoolfactuur.  
Op  het  einde  van  het  schooljaar  moet  je  je  schoolagenda  afgeven.  

13.2 Leerboeken  ,  werkboeken  en  schriften  
 
-

Je  huurt  je  leerboeken  op  school.  Schade  aan  deze  boeken  moet  je  vergoeden.  Je  kan  ook  je  
eigen  leerboeken  kopen.  
Je  werkboeken  koop  je  op  school.  
De  schriften,  werkboekjes  of  invulbladen  moeten  steeds  netjes,  nauwgezet  en  volledig  worden  
ingevuld.  
Versieringen,  graffiti,  stickers,  e.d.  kunnen  enkel  op  je  kaften  als  ze  niet  aanstootgevend  zijn.  
Hierover  oordeelt  de  klastitularis.  
Leerboeken,  werkboeken,  schriften  ...  worden  degelijk  gekaft.  
In  elke  klas  worden  op  het  einde  van  het  schooljaar  3  leerlingen  aangeduid  die  al  hun  schriften,  
huistaken  en  werkstukken  moeten  afgeven.  Op  vraag  van  de  inspectiediensten  moet  de  school  
deze  documenten  kunnen  voorleggen.    

 
Boekentassen  en  rugzakken  moeten  voldoende  stevig  zijn  om  schriften,  handboeken,  mappen,  ….  te  
beschermen.  Boeken  of  voorwerpen  die  geen  verband  houden  met  de  lessen  breng  je  niet  mee  naar  
school.  

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

53  

14 Afspraken  rond  taken  en  toetsen  
 

14.1 Taken  en  oefeningen  
-

-

Taken   en   oefeningen   moeten   zorgvuldig   worden   gemaakt   en   volgens   afspraak   worden  
afgegeven   of   ingezonden   via   Smartschool   .   Als   je   afwezig   bent   geweest,     moet   je   de   taak   of  
oefening   afgeven   op   de   dag   dat   je   terugkomt   of   op   de   dag   dat   je   voor   het   eerst   met   de  
betrokken  leraar  les  hebt.  Dit  wordt  bepaald  door  de  vakleraar.  Dit  geldt  natuurlijk  niet  als  je  
een  langere  periode  gewettigd  afwezig  bent.  
Als  je  opgelegde  oefeningen,  taken  of  huistaken  niet  tijdig  indient,  kan  dit  tot  gevolg  hebben  
dat  je  een  strafstudie  krijgt  om  deze  taken  te  maken  (zie  deel  2,  punt  3.1).  De  betrokken  leraar  
beslist  hierover  na  een  gesprek  met  jou.    

 

 
14.2 Als  je  afwezig  bent  bij  een  toets    
 

"  Je  was  gewettigd  afwezig  bij  een  toets:  
 
De   leraar   maakt   met   jou   een   afspraak   om   deze   toets   in   te   halen   tenzij   andere   vakafspraken  
gemaakt  werden  in  het  begin  van  het  schooljaar.  
Als  je  op  deze  nieuwe  afspraak  ongewettigd  afwezig  bent,  worden  de  regels  ivm  ongewettigde  
afwezigheid  bij  een  toets  toegepast  (zie  deel  2,  punt  3.1).  
 
"  Je  was  ongewettigd  afwezig  bij  een  toets:    
 
Als   je   je   afwezigheid   niet   wettigt   op   het   leerlingensecretariaat   vóór   de   aanvang   van   de   lessen   de  
eerste  dag  dat  je  terug  op  school  bent,  beschouwen  we  je  afwezigheid  zowel  bij  een  aangekondigde  
als  bij  een  niet  aangekondigde  toets  als  ongewettigd.    
Als   de   leerkracht   een   aangekondigde   of   een   onaangekondigde   toets   geeft   over   de   leerstof   die  
gegeven  werd  tijdens  je  ongewettigde  afwezigheid,  moet  je  deze  toets  meemaken.  
De   regels   die   gelden   als   je   ongewettigd   afwezig     bent   bij   een   toets   vind   je   bij   de   ordemaatregelen   op  
pg.  26.  
 

 
15 Praktijk  -­‐  en  vaklokalen  
 
De  tso-­‐  en  bso  -­‐  leerlingen  die  gebruik  maken  van  praktijk-­‐  en  vaklokalen  krijgen  in  het  begin  van  het  
schooljaar  een  werkplaatsreglement  dat  een  aanvulling  is  op  dit  schoolreglement.  
 

 
16 Polyvalente  ruimte  (pr)  en  bibliotheek  
 
Je  kan  in  de  polyvalente  ruimte  (pr)  terecht  van  8u  tot  8.30u,  tijdens  de  middagpauze  en  na  
schooltijd  tot  16.30u.  
De  bibliotheek  is  open  tijdens  de  middagpauze.    Je  kan  gratis  boeken  lenen.  Je  betaalt  wel  een  boete  
wanneer  je  je  boeken  te  laat  terugbrengt.  
Het  is  verboden  te  eten  en  te  drinken  in  de  polyvalente  ruimte  en  in  de  bibliotheek.  Blikjes  of  flesjes  
worden  in  geen  geval  mee  naar  binnen  genomen.  Muziek  kan  evenmin.  Je  jas  hang  je  aan  de  kapstok.  
Laat  geen  waardevolle  dingen  in  je  zakken  zitten.  
Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

54  

Het  spreekt  vanzelf  dat  het  rustig  is  in  de  polyvalente  ruimte:  om  andere  leerlingen  niet  te  storen,  
moet  je  stil  zijn.  Onderling  overleg  is  soms  nodig,    maar  dit  mag  niet  uitmonden  in  rumoer.  
Groepsbijeenkomsten  die  niet  noodzakelijk  in  de  polyvalente  ruimte  moeten  gebeuren,  zijn  niet  
toegelaten.  Groepswerk  mag  uiteraard  wel.  
 
 

17 Computerlokalen  
 
Tijdens  de  middagpauze  kan  je  een  computer  gebruiken  in  een  computerlokaal.  
Elke  computer  heeft  een  permanente  internetaansluiting.  Het  internet  raadplegen  is  gratis.    
USB-­‐geheugensticks,  dvd’s,  cd-­‐roms,…  mogen  niet  gebruikt  worden.    
Het  is  verboden  programma's  te  verwijderen  of  instellingen  te  wijzigen.  Alleen  educatieve  software  
hoort  hier  thuis.  Spelletjes,  muziekprogramma's,  chatten,  e-­‐mailen  en  doelloos  surfen  zijn  verboden.    
Hetzelfde  geldt  voor  het  raadplegen  van  internetbronnen.  Enkel  en  alleen  educatieve  webpagina's  
mogen  bezocht  worden.  Wie  zich  niet  aan  de  afspraken  houdt,  kan  verzocht  worden  onmiddellijk  het  
computerlokaal  te  verlaten.  
 
 

18 Einde  van  de  les  of  lesdag  
 
Bij  het  verlaten  van  het  klaslokaal  zorgt  de  leraar  samen  met  de  leerlingen  dat  het  lokaal  in  orde  is:  
het  bord  is  schoongemaakt,  er  ligt  niets  op  de  grond,….  
De  praktijkleraar  zorgt  er  samen  met  zijn  leerlingen  voor  dat  het  praktijklokaal  geruimd  en  geborsteld  
is.  Ook  na  de  lessen  LO  wordt  de  sporthal  netjes  achtergelaten.  
 
 

19 Studie  
 
Leerlingen  die  willen  studeren,  kunnen  ’s  morgens  van  8u  tot  8.30u  terecht  in  de  polyvalente  ruimte.  
Iedere  lesdag  is  er  ook  avondstudie  van  15.40u  tot  16.30u  behalve  op  woensdag.    
Bovendien  wordt  studie  georganiseerd  als  afwezige  leerkrachten  niet  vervangen  kunnen  worden.  
Tijdens  de  examens  organiseren  wij  tijdens  de  namiddag  studie.  Hiervoor  kan  je  
je  enkele  weken  vóór  de  examens  inschrijven.  
 
 

20 Kopiëren  en  printen  
De  verantwoordelijke  van  de  polyvalente  ruimte  zal  vanaf  15.40u    tegen  vergoeding  kopiëren  en  
printen.    
 
 

21 Privacywetgeving  en  gebruik  van  beeldmateriaal  
 
De  school  of  een  televisieploeg  maakt  foto’s,  video-­‐  en  televisieopnames  van  leerlingen  tijdens  
verschillende  evenementen  in  de  loop  van  het  schooljaar.  Die  gebruiken  we  voor  onze  schoolwebsite  
en  we  illustreren  er  onze  publicaties  mee.  De  school  heeft  daarvoor  jouw  individuele  toestemming  
nodig.  Je  krijgt  daarvoor  van  ons  een  document.    
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

55  

Je  kunt  je  altijd  verzetten  tegen  het  gebruik  van  beeldmateriaal  en  een  gegeven  toestemming    kun  je  
altijd  herroepen.  
 
In  het  kader  van  de  lerarenbegeleiding  kan  de  lerarenmentor  lessen  filmen.  Deze  beelden  worden  
niet  gepubliceerd  en  zijn  enkel  bedoeld  voor  intern  gebruik.  
 
 

22 GSM,  geluidsapparatuur,  digitale  camera's    en  andere  
voorwerpen  
-

-

 
-

Bepaalde   voorwerpen   zijn   strikt   verboden   op   school   zoals   o.m.   wapens   (messen,…).  
Wapendracht  heeft  de  definitieve  uitsluiting  uit  de  school  tot  gevolg.    
Het  gebruik  van  gsm  en  andere  technologische  apparatuur  is  op  school  toegelaten:    
o buiten   de   lesuren:   ’s   ochtends   voor   het   belsignaal,   tijdens   de   pauzes   en   na  
schooltijd  op  de  speelplaatsen,  in  de  overdekte  speelplaats,  in  de  gangen,  op  de  
trap  en  in  het  restaurant.    
o bij  het  belsignaal  schakel  je  je  gsm  uit.  
het  gebruik  van  gsm  en  andere  technologische  apparatuur  is  op  school  niet  toegelaten:    
o tijdens  de  lesuren  tenzij  met  toelating  van  de  leerkracht  
o tijdens  de  lesuurwisselingen  en  studie-­‐uren.    

  Wanneer  je  je  gsm  gebruikt  tijdens  de  les:  
o eenmalig:  mondelinge  opmerking  
o frequent:   op   vraag   van   de   leerkracht   geef   je   het   toestel   af.   De   leerkracht   geeft  
het   toestel   in   bewaring   op   het   leerlingensecretariaat   tot   het   einde   van   de  
schooldag.  
%  1ste  overtreding:  verplichte  avondstudie  
%   2de   en   volgende   overtreding:   strafstudie   op   woensdagnamiddag   van   12.30u  
tot  15u.  
 
  Als   je   weigert   om   je   technologische   apparatuur   af   te   geven,   wordt   een   ordemaatregel  
  genomen   (vb.   je   wordt   tijdelijk   uit   de   klas   verwijderd)   of   kan   er   zelfs   een  
  tuchtprocedure  worden  opgestart.  
 
MEDELEERLINGEN  OF  PERSONEELSLEDEN  FOTOGRAFEREN  OF  FILMEN  
Wij  waken  over  het  gebruik  van  gsm's  e.d.  in  functie  van  de  bescherming  van  de  levenssfeer  
van  leerlingen  en  schoolpersoneel.  Elk  misbruik  zal  gesanctioneerd  worden.  
Je   mag   in   de   klas   of   op   het   schooldomein   geen   leerkrachten   of   leerlingen   filmen   of  
fotograferen  tenzij  de  betrokken  personen(vb.  leerkracht,  medeleerling,  …)  hun  uitdrukkelijke  
toestemming  hiervoor  hebben  gegeven.  Zonder  deze  toestemming  mag  je   deze  beelden  zeker  
niet  op  het  internet  gebruiken.  Indien  je  deze  regel  niet  volgt  dan  kan  de  betrokken  persoon  
gebruik   maken   van   zijn   recht   tot   verzet   tegen   de   verwerking   van   persoonlijke   gegevens.   Dit  
betreft   immers   een   geautomatiseerde   verwerking   van   gegevens   waarvoor   er   noodzakelijk  
aangifte   moet   worden   gedaan   bij   de   commissie   voor   de   bescherming   van   de   persoonlijke  
levenssfeer.   Indien   je   weigert   de   beelden   van   het   internet   te   verwijderen,   dan   kan   de  
leerkracht   of   de   leerling   een   gerechtelijke   procedure   instellen   bij   de   voorzitter   van   de  
Rechtbank  van  eerste  aanleg  ofwel  klacht  neerleggen  bij  de  Commissie  voor  de  Bescherming  
van   de   Persoonlijke   Levenssfeer.   De   school   zal   afhankelijk   van   de   ernst   van   de   overtreding   een  
orde-­‐  of  tuchtmaatregel  nemen.    

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

56  

-

De  school  is  niet  verantwoordelijk  voor  diefstal  van  geld  of  voor  diefstal  of  beschadiging  van  je  
gsm,   enz.   Indien   de   dief   evenwel   wordt   ontdekt,   wordt   hij/zij   onmiddellijk   definitief  
uitgesloten  uit  de  school  tenzij  de  directeur  anders  beslist.  

23 Schooltoelage  
Als  je  ouders  aan  bepaalde  voorwaarden  voldoen,  kunnen  zij  recht  hebben  op  een  schooltoelage  van  
de  Vlaamse  overheid.  Zij  moeten  hiervoor  een  digitale  of  een  schriftelijke  aanvraag  indienen.  
Digitale  aanvraag:  
surf  naar  www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen  en  klik  op  online  diensten.    
Je  hebt  een  e-­‐id  of  een  token  nodig.  Indien  je  hulp  wenst  bij  het  invullen  van  je  digitaal  
aanvraagformulier,  kan  je  steeds  terecht  op  de  helppagina:  
https:daf.vlaanderen.be/daf/public/help.do    

-

Schriftelijke  aanvraag:  je  kan  een  aanvraagformulier  bekomen  op  het  leerlingensecretariaat  of  
je  kan  de  nodige  documenten  afdrukken  van  bovenvermelde  website.

24 Pedagogische  activiteiten  en  geïntegreerde  werkperiodes    
 

24.1 Pedagogische  activiteiten  
Door  het  schoolreglement  te  ondertekenen,  stemmen  jij  en  je  ouders  ermee  in  dat  je  deelneemt  aan  
alle  intra-­‐  en  extra-­‐muros  activiteiten.    
Studie-­‐uitstappen,  gezamenlijke  bezoeken  aan  theater-­‐  of  filmvoorstellingen,  musea,  projecten  in  de  
b-­‐stroom  en  het  bso,  een  mondiale  vormingsdag,  enz.  worden  tot  de  normale  schoolactiviteiten  
gerekend  waaraan  je  derhalve  verplicht  ben  deel  te  nemen  .  
Je  ouders  worden  schriftelijk  op  de  hoogte  gebracht  van  de  geplande  activiteit.  
De  kosten  voor  de  pedagogische  uitstappen  worden  verrekend  via  de  schoolfactuur.    
Omdat  alle  leerlingen  verplicht  moeten  deelnemen  aan  alle  pedagogische  activiteiten  moeten  de  
vaste  kosten  steeds  betaald  worden  door  alle  leerlingen.  De  variabele  kosten  kunnen  wegvallen  bij  
niet  deelname.  
- variabele   kosten:   de   inkomgelden   die   enkel   worden   betaald   door   de   effectief   aanwezige  
leerlingen  
- vaste  kosten:  kosten  die  vooraf  vastliggen  zoals  de  prijs  van  de  bus,  trein,  de  prijs  van  de  
gids,  workshop,  …...  
 
 

24.2 GWP  
 
24.2.1

 
-

-

Thuis-­‐gwp  

In   het   1ste   ,   het   3de   en   het   5de   leerjaar   wordt   er   na   de   paasvakantie     een   thuis-­‐GWP  
georganiseerd.   Hieraan   moet   je   verplicht   deelnemen   (zie   deel   2   punt   7.1.8).   Je   ouders   worden  
hierover  schriftelijk  geïnformeerd.  De  kostprijs  van  een  thuis-­‐GWP  bedraagt  50  euro.      
Voor   het   totaalbedrag   van   de   thuis-­‐gwp   ontvangen   je   ouders   in   februari/maart   een   factuur.  
Omdat  alle  leerlingen  verplicht  moeten  deelnemen  aan  een  thuis-­‐gwp  moeten  de  vaste  kosten  
steeds   betaald   worden   door   alle   leerlingen.   De   variabele   kosten   kunnen   wegvallen   bij   niet  
deelname.  (zie  deel  3  punt  24.1)  

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

57  

24.2.2

-

-

 
-

 
-

Uit-­‐gwp  

 
In  het  2de,  het  4de,  het  6de  en  het  7de  leerjaar  wordt  een  meerdaagse  extra-­‐muros  activiteit  
georganiseerd.   Je   ouders   worden   in   november   schriftelijk   geïnformeerd   over   deze   activiteit   en    
uitgenodigd  om  een  voorschot  te  betalen.  We  gaan  ervan  uit  dat  iedereen  hieraan  deelneemt  
(zie  deel  2  punt  7.1.8).  Indien  je  niet  deelneemt  aan  de  uit-­‐GWP:  
o moeten   je   ouders   de   directeur   één   week   na   ontvangst   van   de   kennisgeving   op  
gemotiveerde   wijze   (bij   voorkeur   schriftelijk)   in   kennis   stellen   van   je   niet-­‐
deelname;  
o ben  je  in  de  1ste  en  de  2de  graad    verplicht  deel  te  nemen  aan  de  thuis-­‐GWP.  
 
Om   de   kost   van   de   uit-­‐gwp   te   spreiden   worden   in   de   loop   van   het   schooljaar   voorschotten  
geïnd,   die   door   middel   van   een   rekeningoverzicht   aan   je   ouders   ter   betaling   worden  
aangeboden.   Alle   voorschotten   worden   in   mindering   gebracht   ten   belope   van   het   verbruik,  
teveel  geïnde  voorschotten  worden  op  het  einde  van  het  schooljaar  terugbetaald.  In  de  loop  
van  het  eerste  trimester  ontvangen  je  ouders  een  brief  met  meer  informatie.  
Indien   je   na   betaling   van   één   of   meerdere   voorschotten   toch   wenst   te   annuleren   voor   een   uit-­‐
GWP  :  
o moet  je  niet-­‐deelname  door  je  ouders  aan  de  directeur  gemotiveerd  worden;  
o zal   je   de   gemaakte   reservatie-­‐,   administratie-­‐   en   annulatiekosten   moeten  
betalen.  
De   leerlingen   van   6   aso   die   niet   deelnemen   aan   de   uit-­‐GWP,   dienen   een   voorstel   voor  
werkplekleren  in  bij  de  directeur.  De  school  zorgt  voor  de  organisatie.  
De  leerlingen  van  6  tso,  6  bso  en  7  bso  die  niet  deelnemen  aan  de  uit-­‐GWP  gaan  op  stage.  Ook  
hier  zorgt  de  school  voor  de  organisatie.  
Afwezigheden  op  werkplekleren  en  stages  moeten  altijd  gewettigd  worden.  

 
 

25 Leerlingenbegeleiding  
 
Voor  elke  klas  wordt  door  de  directeur  een  leraar  (=  klastitularis)  aangeduid  als  tussenpersoon  tussen  
klas  en  andere  leraren,  klas  en  directeur,  klas  en  CLB.  Je  mag  steeds  contact  opnemen  met  je  
klastitularis  vóór  of  na  de  lessen  of  via  Smartschool.  Je  mag  je  ook  steeds  wenden  tot  de  
leerlingenbegeleiders  of  tot  de  vertrouwensleerkracht  (mevrouw    Humblet)  van  de  Middenschool.  
 
 

26 Leerlingensecretariaat  
-

-

Het  leerlingensecretariaat  biedt  je  administratieve  ondersteuning.  Het  is  in  je  eigen  belang  dat  
dit  secretariaat  vlot  werkt.  Daarom  ga  je,  indien  nodig  enkel  op  volgende  vaste  tijdstippen  naar  
dit  secretariaat:  tijdens  de  speeltijden,  voor  of  na  de  schooluren.  Je  gaat  best  alleen  om  de  
secretariaatswerking  niet  nodeloos  te  bemoeilijken.  
Je  kan  ook  een  afspraak  regelen  via  Smartschool  met  het  leerlingensecretariaat  of  met  de    
financiële  medewerker.  Deze  afspraak  vindt  bij  voorkeur  plaats  tijdens  een  pauze.  

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

58  

27 Schoolongevallen  en  schoolverzekering  
-

-

-

Je  bent  door  de  school  verzekerd  tegen  schade  veroorzaakt  door  ongevallen  die  zich  voordoen  
tijdens  de  schooluren,  tijdens  de  verplaatsingen  van  en  naar  de  school  (uitgezonderd  als  je  ’s  
middags  zonder  toelating  de  school  verlaat),  tijdens  pedagogische  uitstappen,  de  verplichte  
stages,  werkplekleren  en  de  extra-­‐scolaire  activiteiten.  
Deze  verzekering  is  kosteloos.  Zij  dekt  echter  niet  de  schade  aan  kledij  of  schooluitrusting.  
Je  bent  zelf  verantwoordelijk  voor  je  persoonlijke  voorwerpen  (gsm,  fiets,  juwelen,  geld…).  
Schade  aan  en  verlies  van  of  diefstal  van  persoonlijke  voorwerpen  zijn  niet  verzekerd  en  
kunnen  ook  niet  ten  laste  gelegd  worden  van  de  school  of  de  inrichtende  macht.  
Indien  je  een  ongeval  overkomt  tijdens  een  schoolactiviteit  of  op  weg  van  of  naar  school  haal  
je  op  het  leerlingensecretariaat  een  verzekeringspapier  dat  je  laat  invullen  door  je  arts.  Je  
bezorgt  dit  formulier  zo  vlug  mogelijk  terug  aan  de  school.  

 

28 Ziekte,  ongeval  en  medicatie  
 
In  principe  wordt  op  onze  school  geen  medicatie  aan  leerlingen  toegediend.  Wanneer  je  omwille  van  
bijvoorbeeld  een  chronische  aandoening  medicatie  moet  nemen  tijdens  de  schooluren  dan  kan  dit  op  
doktersvoorschrift  en  na  duidelijke  afspraken  met  je  ouders  en  met  jou.  Je  kan  desgevallend  op  het  
leerlingensecretariaat  een  formulier  bekomen  dat  je  moet  laten  invullen  door  de  behandelende  arts.    
De  school  of  de  leerkracht  kan  niet  op  eigen  initiatief  medicatie  verstrekken.  De  school  of  de  
leerkracht  kan  op  geen  enkel  ogenblik  verantwoordelijk  gesteld  worden  als  je  na  het  nemen  van  
voorgeschreven  medicatie  bijwerkingen  ondervindt.  
 

Wanneer    je  op  school  pijn  krijgt  of  ziek  wordt,  word  je  eerst  naar  de  ziekenkamer  gebracht.  Indien  je  
toestand  niet  betert  ,worden  je  ouders  gecontacteerd.  We  laten  je  niet  naar  huis  gaan  vooraleer  we  
telefonisch  hebben  gecontroleerd  of  één  van  je  ouders  thuis  is.  Bij  dringende  gevallen  worden  de  
hulpdiensten  rechtstreeks  gecontacteerd.  
 

Besmettelijke  ziekten  moeten  zo  vlug  mogelijk  gemeld  worden  aan  het  CLB  of  de  directeur,  dit  geldt  
voor  volgende  infecties:  
Bof   (dikoor);   Buikgriep/voedselinfecties   (vanaf   2   of   meer   gevallen   (binnen   een   week)   in   een  
(klas)groep);  Buiktyfus;    Hepatitis  A;  Hepatitis  B;  Hersenvliesontsteking  (meningitis);    
Infectie  met  EHEC  (enterohemorragische  Escherichia  coli,  verwekker  van  een  zeer  ernstige  vorm  van  
buikgriep);   Infectie   met   Shigella   (verwekker   van   een   zeer   ernstige   vorm   van   buikgriep);  
Kinderverlamming  (polio);  Kinkhoest  (pertussis);  Krentenbaard  (impetigo);  Kroep  (difterie);  Mazelen;  
Roodvonk  (scarlatina);  Schimmelinfecties;  Schurft  (scabiës);  Tuberculose.  
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

59  

 
 
Beste  ouders  
Beste  leerling  
 
U  hebt  het  schoolreglement  gelezen.  
 
Goede  en  duidelijke  afspraken  zijn  nodig  voor  een  aangenaam  schoolklimaat  waar  elke  leerling  zich  
goed  kan  voelen.  
 
Het   schoolreglement   is   echter   veel   meer   dan   een   opsomming   van   allerhande   regeltjes.   Het   is   de  
vertaling  van  de  schoolcultuur  en  het  pedagogisch  project  van  de  school.  Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  
kinderen  leren  omgaan  met  de  diversiteit  binnen  onze  maatschappij  minstens  even  belangrijk  is  als  
het  verwerven  van  kennis.  
 
Uw  kind  wordt  in  onze  scholen  officieel  ingeschreven  als  u  dit  schoolreglement  ter  kennisneming  en  
voor   akkoord   ondertekent.   U   bevestigt   hiermee   dat   u   de   doelstellingen,   de   leefregels   en   het  
pedagogisch  project  van  onze  scholen  onderschrijft.    
 
Indien   u   nog   vragen   zou   hebben   over   dit   schoolreglement   mag   u   ons   altijd   contacteren   voor  
bijkomende  uitleg.  
 
Tot  slot  willen  wij  u  nog  meedelen  dat  de  directeur  beslist  in  alle  aangelegenheden  die  niet  werden  
opgenomen   in   dit   schoolreglement   vermits   het   onmogelijk   is   alle   situaties   te   voorzien.   In  
voorkomend  geval  zullen  uw  rechten  behouden  blijven,  zoals  ze  hierboven  werden  beschreven.  
 
Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  wij  erin  zullen  slagen  om  tot  een  prima  samenwerking  te  komen.  
 
Namens  het  schoolteam  
 
 
 
 
 
 
Elke  Ceuleers  
Katrien  Houben  
directeur  MS  D’Hek  
directeur  KA  D’Hek  
 
 
Ondergetekende    vader/moeder/voogd  van   .....................................................  van  klas  .......................  
bevestigt  hierbij  in  te  stemmen  met  het  schoolreglement  2015-­‐2016  en  de  bijlagen  
 
 
Datum:    
 
 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Handtekening:  

Campus  D’Hek  

60  

 
 

Deel  4  
De  bijlagen  
 
 
Lijst  van  de  bijlagen  die  u  ontvangt  op  de  eerste  schooldag  
 
 
BIJLAGE  1  
FINANCIËN  EN  RESTAURANTWERKING  
BIJLAGE  2  

EVALUATIE  

BIJLAGE  3  

ORGANISATIE  VAN  HET  SCHOOLJAAR  -­‐  JAARKALENDER  

BIJLAGE  4  

TOELATING  OM  LATER  NAAR  SCHOOL  TE  KOMEN  EN  OM  DE  SCHOOL  VROEGER  TE  

BIJLAGE  5  

CLB  EN  RECHTEN  EN  PLICHTEN  VAN  OUDERS  

VERLATEN  (ENKEL  VOOR  LEERLINGEN  VAN  HET  KA)  

 

Schoolreglement  2015-­‐2016  

Campus  D’Hek  

61  

 

  Bijlagen  schoolreglement  
 
Schooljaar  2015-­‐2016  
 
 
Ondergetekenden  (naam  vader/moeder/voogd)    
....................................................................................................................................  
en  (naam  van  de  leerling)    
....................................................................................................................................  
van  klas  
.....................................................................................................  
bevestigen  hierbij  ontvangen  te  hebben  en  te  ondertekenen  voor  kennisneming  en  akkoord:  
$

Bijlage  1:  financiën  en  restaurantwerking  

$

Bijlage  2  :  het  document  ‘evaluatiebeleid’    

$

Bijlage  3:  het  document  'organisatie  van  het  schooljaar  -­‐  jaarkalender'    

$

Bijlage  4  :  het  document  'toelating  om  later  naar  school  te  komen  en  om  de  school  vroeger  te  
verlaten’    
"  enkel  voor  leerlingen  van  het  Koninklijk  Atheneum  -­‐  
gelieve  aan  te  duiden  of  u  hiermee  al  dan  niet  akkoord  gaat:  
&  akkoord  
&  niet  akkoord  

$

Bijlage  5  :  het  document  'CLB  en  rechten  en  plichten  van  ouders'  

 
Ik  geef  hierbij  de  toelating  om  tijdens  het  schooljaar  2015-­‐2016  vanaf  1/9/2015  afbeeldingen,  foto’s,  
filmmateriaal  en  klaswerken  van  mijn  zoon/dochter  vrij  te  gebruiken  in  de  diverse  digitale  en  
gedrukte  publicaties  van  de  school.  
&  akkoord  
&  niet  akkoord  
 
Handtekening  ouders:    
 
 
 
Handtekening  leerling:    
 
 

 

 

 

 

 

Datum:  

 

 

 

 

Datum: