You are on page 1of 4

SULIT

Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 6
SCIENCE

018

Mei
1 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang


disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan


Bahagian B.

Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan di Bahagian A diikuti oleh empat


pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan
jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang
disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Bahagia
n

Soalan

1 - 30

Markah

1
2
B

3
4
5

JUMLAH

Bagi Bahagian B, tuliskan jawapan kamu pada


ruang jawapan yang telah disediakan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
018 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan
SULIT

SULIT
Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 5
SCIENCE

018

Mei
1 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang


disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan


Bahagian B.

Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan di Bahagian A diikuti oleh empat


pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan
jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang
disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Bahagia
n

Soalan

1 - 30

Markah

1
2
B

3
4
5

JUMLAH

Bagi Bahagian B, tuliskan jawapan kamu pada


ruang jawapan yang telah disediakan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
018 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan
SULIT

SULIT
Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 4
SCIENCE

018

Mei
1 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang


disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan


Bahagian B.

Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan di Bahagian A diikuti oleh empat


pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan
jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang
disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Bahagia
n

Soalan

1 - 30

Markah

1
2
B

3
4
5

JUMLAH

Bagi Bahagian B, tuliskan jawapan kamu pada


ruang jawapan yang telah disediakan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
018 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan
SULIT