You are on page 1of 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca


Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
tiine ale Educaiei
Licen
Pedagogia nvmntului primar i precolar

Fundamentele pedagogiei

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul

Prof. univ. dr. Vasile Chi


Lector univ. dr. Dana Jucan
I
2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
84
3.9 Numrul de credite
6

1
14
ore
18
6
14
2
2
0

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
deinerea unor cunotine specifice psihologie educaiei;
4.2 de competene
atitudine creativ, deschidere fa de nou, spirit exploratoriu i motivaie
favorabil investigrii i explicrii fenomenelor educaionale;
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Sal de curs dotat cu tabl, videoproiector i laptop

Sal de seminar dotat cu tabl, videoproiector, laptop, flipchart

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Proiectarea unor programe de instruire sau educaionale adaptate pentru diverse niveluri de
vrst/pregtire i diverse grupuri int
Realizarea activitilor specifice procesului instructiv-educativ din nvmntul primar i
precolar
Evaluarea proceselor de nvare, a rezultatelor i a progresului nregistrat de precolari /
colarii mici.
Abordarea managerial a grupului de precolari / colari mici, a procesului de nvmnt i
a activitilor de nvare/integrare social specifice vrstei grupului int
Consilierea, orientarea i asistarea psiho-pedagogic a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaionale (precolari/ colari mici/elevi, familii, profesori, angajai etc.)
Autoevaluarea i ameliorarea continu a practicilor profesionale i a evoluiei n carier

Competene transversale

Capacitatea de a mobiliza, a combina i a utiliza n mod autonom capacitile de


cunoatere, deprinderile i competenele generale i cele profesionale n acord cu diversele
cerine specifice unui anumit context, situaii sau probleme de natur educaional i
social
Atitudine creativ, deschidere fa de nou, spirit exploratoriu i motivaie favorabil
investigrii i explicrii fenomenelor educaionale
Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate pe opiuni
valorice explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei
Cooperarea eficient n echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfurrii proiectelor i programelor din domeniul tiinelor educaiei
Utilizarea metodelor i tehnicilor eficiente de nvare pe tot parcursul vieii, n vedere
formrii i dezvoltrii profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Familiarizarea studenilor cu conceptele fundamentale ale pedagogiei


ca tiin, cu specificul, funciile i rolul acesteia n cadrul mai larg al
sistemului tiinelor educaiei.

7.2 Obiectivele specifice

Asimilarea de ctre studeni a unor concepte de baz privind istoricul


apariiei pedagogiei ca tiin, a sarcinilor i obiectului su de studiu,
a triplei sale caliti de tiin, teorie i art a educaiei
Contientizarea caracterului finalist al aciunii educaionale precum i
a specificului fiecreia dintre componentele sistemului tiinelor
educaiei
Dezvoltarea sensibilitii i receptivitii studenilor fa de
fenomenul educaional
Dezvoltarea unor atitudini realiste i optimiste privind rolul educaiei
n dezvoltarea personalitii umane
Cultivarea interesului studenilor pentru problematica actual a
reformei nvmntului romnesc

8. Coninuturi
8.1 Curs
Obiectul de studiu i sarcinile pedagogiei ca tiin

Metode de predare
- prelegerea

Etapele i factorii determinani ai constituirii


pedagogiei ca tiin

- prelegerea cu
oponent

2 ore

Caracterul tiinific al pedagogiei

- expunerea

2 ore

Observaii
2 ore

tiinele pedagogice generale prezentare de


ansamblu
tiinele pedagogice speciale, aplicate i comunitare
prezentare general

4 ore
- dezbaterea

4 ore

- prelegerea
participativ
Funciile i formele educaiei
- prelegerea
participativ
Caracterul finalist al aciunii educaionale
- prelegerea
Factorii i principiile fundamentale ale educaiei
- expunerea
Provocrile pedagogiei contemporane
- dezbaterea
Bibliografie

2 ore

Relaia pedagogiei cu alte tiine.

2 ore
2 ore
4 ore
4 ore

Brzea, C., (1998), Arta i tiina educaiei, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti.

Boco, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria i metodologia curriculumului., Editura
Paralela 45, Piteti

Chi, V., (2001), Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca.

Chi, V., (2002), Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitar Clujean, ClujNapoca.

Cuco, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iai.

Ionescu, M., Chi V. (coord.), (2001), Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura
Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.

Monteil, J-M., (1997), Educaie i formare, Editura Polirom, Iai.

Pun, E., Potolea, D., (2002), tiinele educaiei. Structuri, coninuturi, tehnici, Editura Polirom, Iai.

8.2 Seminar / laborator


Statutul de tiin a pedagogiei

Metode de predare
- explicaia

Etapele constituirii pedagogiei ca tiin

- explicaia

1 or

Pedagogia-tiin specific i de sintez a educaiei


Tranziia de la pedagogie/tiina educaiei la sistemul
tiinelor educaiei

- problematizarea
- studiul de caz

1 or
1 or

Diversificarea cmpului disciplinar al pedagogiei


Taxonomii ale tiinelor educaiei

- problematizarea
- explicaia

1 or
1 or

Modelul generativ explicativ pentru conceptul


sistemul tiinelor educaiei

- studiul de caz

1 or

Macro i micropedagogia-direcii de profesionalizare a - exerciiul


pedagogiei ca domeniu de cunoatere

Observaii
1 or

1 or

Educaia-factor al dezvoltrii personalitii umane

- conversaia euristic

1 or

Operaionalizarea obiectivelor

- exerciiul

1 or

Funciile educaiei

- nvarea bazat pe
probleme

1 or

Dimensiunile educaiei

- nvarea bazat pe
proiect
- explicaia

1 or

Noile tipuri de educaie

- conversaia euristic

1 or

Formele educaiei

1 or

Bibliografie
Antonesei, L., (1996), Paideia. Fundamentele culturale ale educaiei, Editura Polirom, Iai.

Cristea, S. (1996), Pedagogie general. Managementul educaiei, Editura Didactic i Pedagogic R.A.,
Bucureti.

Cuco, C., (1995), Pedagogie i axiologie, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti.

Cuco, C., (1999), Educaia religioas. Repere teoretice i metodice, Editura Polirom, Iai.

Dewey, J., (1992), Fundamente pentru o tiin a educaiei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti.

Garrido, J.L.G., (1995), Fundamente ale educaiei comparate, Editura Didactic i Pedagogic R.A.,
Bucureti.

Planchard, E., (1992), Pedagogie colar contemporan, Editura Didactic i Pedagogic R.A.,
Bucureti.

Salade, D., (1995), Educaia i personalitatea, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca.

Stan, C., (2001), Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa Universitar Clujean.

Ursu-Oancea, G., (1998), Ereditatea i mediul n formarea personalitii, Editura All Educational,
Bucureti.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se face n alte centre universitare din ar i din
strintate i se axeaz pe dezvoltarea competenelor profesionale i a celor transversale n
concordan cu Sistemul Operaional al Calificrilor din nvmntul Superior din Romnia n
general i specifice Domeniului tiinele Educaiei, n special.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

- calitatea rspunsurilor;
- organizarea i coerena
coninutului tiinific;

- examen scris;

- evidenierea dimensiunii
aplicative a temei
abordate.

10.3 Pondere din


nota final
70%

10.5 Seminar/laborator

- atitudinea favorabil fa
de activitatea didactic i
implicarea activ a
studentului n procesul
didactic;
- originalitatea i
creativitatea manifestat n
activitile de seminar.

- portofoliu;
- analiza produselor
activitilor de seminar;

30%

10.6 Standard minim de performan


Asimilarea de noiuni teoretice i abiliti practice, de comportamente i atitudini, ntr-un demers
coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, n conformitate cu prevederile Cadrului Naional al
Calificrilor din nvmntul Superior.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

Data avizrii n departament


...........................................

Semntura directorului de departament


............................