You are on page 1of 8

Trang 1

thi mn Mng v Truyn thng


Hc k I nm hc 2010-2011
Thi gian : 90 pht / 8 trang
Ging vin: H Vn Tho

H tn :
MSSV :
Ch k gim th :

Lu :
-

c s dng ti liu + laptop


Khng c trao i ti liu bng bt c hnh thc no
Lm bi trn thi

1. Hy gii thch n gin ba dch v ca dch v hng kt ni (Connection


Oriented Service)?
Reliable Data Transfer: ...................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Flow Control: .......................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Congestion Control: ...........................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Lit k cc loi delay (tr) xy ra khi mt gi tin di chuyn trn mng:


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Trang 2

3. Xt hai my A v B ni vi nhau bng mt ng truyn trc tip vi tc R =


28 (kb/s). Gi s rng hai my ny cch nhau mt khong l d (m), v vn tc
truyn dn ca ng truyn l s = 2.5x108 (m/s). My A gi mt gi tin c
chiu di L = 100 (bit) cho my B. Hy tm chiu di d sao cho tr dprop =
dtrans. (Khng tnh cc tr khc.)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Xt li v d v on xe trong chng 1 phn 4 (xem hnh di). Gi s rng tc


di chuyn ca xe l 100 km/h, v trm phi mt 10 s x l 1 xe. Gi s rng
khong cch gia cc trm ch l 50 km v on xe c ti 20 chic. Hy tnh
tr (end-to-end delay) ca on xe t trm th nht n trc trm th ba:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. phn bit mt tin trnh chy trn mt my khc trn mng, chng ta cn
phi c nhng thng tin no?

Trang 3

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6. Ti sao cc giao thc HTTP, FTP, SMTP, POP3 chy trn nn ca giao thc TCP thay
v UDP?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

7. Gi s Alice dng mt ti khon Webmail ca Google (mail.google.com)


gi mt thng ip cho Bob. Bob s dng giao thc IMAP truy cp ti khon
email ca mnh ti example.com. Hy v s m t lm cch no thng ip
truyn t Alice ti Bob, v ghi r cc giao thc tng ng dng s dng tng
giai on.

8. Kt qu sau khi chy mt lnh nslookup nh sau:


Server: BITSY.MIT.EDU
Adress: 18.72.0.3
Non-authoritative answer:
Name: www.facebook.com
Address: 66.220.149.32
Hy tr li cc cu hi sau:
a. DNS server dng tm kim l g?
Name: .....................................................................................................................

Trang 4

a ch IP: ................................................................................................................

b. Ni cn tm kim l g?
Name: .....................................................................................................................
a ch IP: ................................................................................................................

c. Non-authoritative answer c ngha l g?


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

9. Gi s mt ngi dng truy cp mt trang web gm c mt on vn bn v 10


hnh. C bao nhiu request HTTP GET c gi t trnh duyt web? Gii thch.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

10. Cho mn hnh Wireshark ca mt thng ip DNS sau:

Hy tr li cc cu hi sau.
a. C bao nhiu trng trong UDP header? Lit k.
.................................................................................................................................

Trang 5

.................................................................................................................................
b. Gi tr ca trng Length l 37. ngha ca n l g?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

11. Xt v d v giao thc Telnet trong chng 3 phn 5. Gi s ngi dng t my


A g chui Hi (gm 2 k t H v i) gi qua my B. Hy v s biu
din qu trnh (ghi r s Seq v ACK) cc thng ip c gi qua li gia A v B.
Gi s rng thng ip u tin t A c Seq = 20 v ACK = 40.

12. Cho mn hnh Wireshark ca mt thng ip ICMP sau. Hy tr li cc cu hi:

Trang 6

a ch IP ca my gi? : .......................................................................................
C bao nhiu byte trong IP header? : .................................................................
Kch thc d liu (payload) ca gi tin IP (datagram)? : ..................................
Gi tin ny c b phn mnh hay khng? Gii thch: .............................................
.................................................................................................................................

13. Mt gi tin (datagram) IP c chiu di 3000 byte c gi vo mt ng


truyn c MTU l 1000 byte. Gii s gi tin c nh danh (identification
number) l 100. Hy xc nh gi tin c phn mnh thnh bao nhiu fragment,
v xc nh cc thuc tnh ca n (length, ID, fragflag, offset)?
Hy v cc phn mnh v cc thuc tnh ca n.
length=
3000

ID=
100

fragflag=
0

offset=
0

14. Cho mng my tnh nh hnh sau, vi chi ph ng i. Hy s dng thut ton
Dijkstra tm ng i ngn nht t nt H ti tt c cc nt khc trn mng.

Trang 7

a. Trnh by thut ton Dijkstra


Step

D(A),p(A)

D(B),p(B)

b. V cy ngn nht t nh H

D(C),p(C)

D(D),p(D)

D(E),p(E)

D(F),p(F)

D(G),p(G)

Trang 8

c. Kt qu trong forwarding table ca nh H:


Destination

Link

Chc cc bn thi tt