You are on page 1of 1

PBK 3083 TUTORIAL 2

(PUA SHWU TYNG, THEA XUE HONG, HO ZI XIAN, KHOO JING BEI)

Definisi:

Input:
Maklumat kerjaya,
rancangan tahunan,
kertas kerja program,
buku rekod
perkhidmatan,
Maklumat murid,
laporan dan rekod sesi,
penilaian program dan
lain-lain.

Kaedah:
Sistem fail, Sebaran
maklumat (Brosur/
phamplet, poster,
buku, buku skrap dan
perkongsian), Kajian
kes dan Kajian
tindakan

Merancang, melaksana,
mengawalselia
pengurusan dan
pentadbiran
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling.

Pengurusan
dan
Pentadbira
n

Sasaran:
Semua warga
sekolah yang
terlibat dengan
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling.

Matlamat:
Memberi perkhidmatan
kepada semua warga
sekolah yang
memerlukan.

Jangka masa
pelaksanaan:
Sepanjang
tahun