You are on page 1of 1

IZJAVA

Ja
JMBG:__________________________,

____________________________________,
LK

broj:________________________,

adresa:__________________________________ iz __________________________,
u potpunosti saglasan/na sam da EUROAGENT d.o.o. Derventa moe
da raspolae sa mojim linim podacima iskljuivo u svrhu posredovanja
za rad u SR Njemakoj, u skladu sa mogunostima u posredovanju pri
zapoljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum: ________________________

_______________________
_
Potpis davaoca izjave