You are on page 1of 36

NASER ORI

Genocid nad Bonjacima u istonoj Bosni


(srednje Podrinje),
april 1992. - septembar 1994.

SVI UESNICI U PRIPREMANJU OVE KNJIGE ODRIU SE


HONORARA U KORIST SREBRENICE I SAZNAVANJA
ISTINE RATU U BOSNI

C I P - Kataloni zapis publikaciji.


N a r o d n a in univerzitetna k n j i n i c a . L j u b l j a n a
341,485(497.15-11)
S R E B R E N I C A svjedoi i optuuje : genocid nad B o n j a c i m a u
istonoj Bosni ( s r e d n j e P o d r i n j e ) , april 1992. - s e p t e m b a r 1994./
[ p r i p r e m i o ] N a s e r O r i ; [urednik Isnam T a l j i | - Srebrenica :
O p i n a , 1995
1. Ori N a s e r
50467072

Alah ne zaduuje ni jednu osobu iznad njene moi. Njoj pripada nagrada za ono to uradi, a pripada joj kazna za ono to ne
uradi. Na Gospodar ne kazni nas ako zaboravimo ili pogrijeimo.
Gospodaru na, ne zaduuj nas teretima kao to si zaduio one
prije nas, Gospodaru na, ne optereuj nas onim to ne moemo
podnijeti. Brii nam mahane i oprosti nam grijehe i smiluj nam se.
Ti si na Gospodar, pa nam pomozi protiv naroda nevjernika.
Bakara, 280

SPISAK POGINULIH GRAANA U TOKU RATA


PREMA EVIDENCIJI KOMISIJE ZA PRAENJE RATNIH STRADANJA (SPISKOM NISU OBUHVAENI
POGINULI U EVIDENCIJI BOLNICE I CIVILNE
ZATITE)
Prezime, ime oca, ime
1. Mehmedovi (Mustafa) efik
2. Mehmedovi (emso) evko
3. Mehmedovi (Esed) Muriz
4. Mehmedovi (emso) Ahmet
5. Mehmedovi (emso) Ahmet
6. Golubovi (Mehmed) Senad
7. Hasanovi (Suljo) Meo
8. Muji (Aljo) Alija
9. Jusi (Munib) Jasko
10. Mulali (Salina) Habib
11. Halilovi (Alija) Muhamed
12. Jusi (Nurija) Kemal
13. Malovi (Emin) Sifet
14. Husi (Behaija) Mevlida
15. ozi (Nezir) Irfan
16. ozi (Zijad) Mufid
17. S u p (Jakub) Hasib
18. Ejubovi (Mehmed) Bajro

Datum i mjesto roenja


22.2.1972.
15.6.1952.
1973.
10.8.1948.
12.5.1965.
29.3.1964.
12.1.1974.
1.6.1972.
22.11.1972.
1971.
4.8.1970.
16.2.1969.
22.9.1969.
16.11.1975.
6.1.1972.
19.1.1969.
21.2.1972.
9,8.1955.

Pale
Pale
Pale
Pale
Pale
Pale
Pale
Pale
Bajramovii
Bajramovii
Bajramovii
Bajramovii
ile
Zapolje
Zabojna
Zabojna
Zabojna
Kutlii

211

Datum i mjesto pogibije


25.5.1992.
8.8.1992.
22.8.1992,
8.8.1992.
29.8.1992.
9.10.1992.
24.12.1992.
24.12.1992.
12.7.1992.
12.7.1992.
7.10.1993.
19.3.1993.
25.9.1992.
14.12.1992.
20.12.1992.
20.12.1992.
8.6.1992.
15.4.1993.

Pale
Pale
Pale
Jeetica
Srebrenica
Zvijezda
Magaii
Magaii
Zalazje
Zalazje
Kravica
Likari
Likari
Loznika Rijeka
Loznika Rijeka
Zabojna
Zabojna
Likari

19.Ahmetovi (Meho) Selim


20. Muminovi (Munib) Mensur
21. Hadi (Ibrahim) Hamed
22. Hodi (Beir) Bear
23. Salihovi (Abdurahman) Reid
24. Smailovi (Haim) Meho
25. Smailovi (Haim) Fehim
26. Alispahi (Omer) Uzeir
27. Ademovi (Munib) Munir
28. Meanovi (Abdulah) Ejub
29. Muratovi (Idriz) Hidajet
30. Ibrahimovi (Avdo) Ramiz
31. Kopi (Huso) Adem
32. Muratovi (Ejub) Fahrudin
33. eli (Fejzo) Senad
34. omi (Sulejman) Vekaz
35. Kopi (Rasim) Taib
36. Muratovi (Ibro) Hamed
37. Jahi (Jusuf) Senad
38. eli (Mehmed) Almaz
39. Meanovi (Halil) Behadil
40. Jaarevi (Mujin) Izet
41.Malagi(Omer)Nurija
42. Muji (Enez) Edhem
43. Sinanovi (Salko) Junuz
44. Sulji (Dahmo) Sabahudin
45. Hasanovi (Ahmet) Samed
46. Kabilovi (Mustafa) Munib
47. Husi (Demir) Senad
48. Husi (Atif) Jasmin
49. Bei (amil) Abdurahman
50. Selimovi (Ramiz) Nasmir
51. Memi (Hasan) Mirsad
52. Mujanovi (Vejsil) Nesib
53. Halilovi (Hamed) Hadan
54. Ahmetovi (Esed) Haris
55. Jahi (Omer) Mirsad
56. Otanovi (Bahrija) Midhat
57. Ivojevi (Emin) Abdulah
58. Paali (Smail) Ajet

5.2.1951.
6.5.1972.
20.10.1968.
28.7.1961.
5.6.1948.
6.10.1960.
6.10.1960.
29.3.1959.
26.11,1972.
18.1.1957.
1976.
1953.
1933.
1972.
1971.
1968.
1965.
1946.
1976,
1956.
1951.
1964,.
1958.
1967.
1956.
1968.
1962.
1969.
1967.
1967,
1976.
1974.
1967.
1968.
1973.
1966.
1973.
1961.
1972.
1965.

Borkovii
Bajramovii
Lehovii
Lehovii
Pirii
unjari
unjari
unjari
unjari
unjari
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Osmae
Sase
Rjsi
Ljeskovik
Likari
Podau
Podau
Podau
Podau
Podau
Orlia
Zapolje
Radovii
Srebrenica
Skenderovii
Srebrenica
Podeplje
Likari

212

8.8.1992. Likari
25.3.1993. Likari
8.6.1992. Zalazje
16.1.1993. Jezero
30.4.1993. Buljim
9.12.1992. Buljim
7.8.1992. Jeetica
.3.3.1993. Buljim
13.11.1992. Buljim
3.8.1992. Brezova njiva
5.7.1992. Zagoni
8.7.1992. Zagoni
27.7.1992. Bljeeva
' 2.9.1992. Bljeeva
24.12.1992. Paii
17.12.1992. Biljaa
15.1.1993. Stolice
19.3,1993. Veresinje
7.1.1994. Mekote
17.9.1992. izmici
14.9.1992. Bljeeva
14.3.1993. Bljeeva
28.6.1992. Likari
3.6.1992. Likari
5.10.1992. Fakovii
26.8.1992. Likari
16.11.1992, Jezero
16.11.1992. Fakovii
4.4.1993. au
28.1.1993. Peita
1 1.1.1993. Glogova
5.4.1993. au
29.11.1992. Grabova Rijeka
9.3.1993. Likari
13.4.1993. Srebrenica
7.11.1993. Kravica
17.4.1993. Guber
16.1.1993. Kuii
16.1.1993. Kuii
8.6.1992. Zalazje

59. Osmanovih (ee) Kadrija


60. Halilovi (Hasib) Ahmo
61. Osmanovi (Mustafa) Hajradin
62. Hasanovi (Omer) Atif
63. Smai (Omer) efik
64. ani (Dano) Husein
65. Mandi (Ismet) Ohran
66. ahmanovi (Ohran) Hajradin
67. Avdi (ahin) Senahid
68. ani (Halid) Muhidin
69. Smai (Osman) Dika
70. Alihodi Suljo
71. Dizdarevi (Omer) Sinan
72. Beganovi (Nurif) Mujo
73. ogaz (Hamed) Subhija
74. Omerovi (Alija) Sejdalija
75. Paali (Omer) Sabit
76. Beganovi (Selmo) Selim
77. Osmanovi (Hamed) Beriz
78. Alihodi (Sulejman) Redo
79. Hasanovi (evko) Zuhrija
80. Avdi (Halil)Enver
81. Deli (Jusuf) Demal
82. Mali (Ragib) Nedad
83. ogaz (Mustafa) Zuhdija
84. ogaz (Mujo) Mustafa
85. Hasanovi (Zajim) Nijaz
86. Ahmetovi (Hasan) Mehmedalija
87. ani (Huso) Nedad
88. Huseinovi (Ohran) Reid
89. Omi (Muharem) Mesud
90. Hasanovi (Omer) Osman
91. Salihovi (Redep) Fahrudin
92. Avdagi (Meho) Damir
93. Ali (Redep) Midhat
94. Muji (Hakija) Demail
95. Omerovi (ukrija) Esad
96. ogaz (Hamdija) Aziz
97. Omerovi (Hamed) Nurija
98. Huseinovi (Ibro) Aljo

1969. Likari
1967. Lipovac
1961. Likari
1945. ogazi
1954. Tokoljaci
1950. Bratunac
1958. KruevDo
1957. Peita
1964. Peita
1967. Podau
1961. Peita
1942. Moevii
1954. Derventa
1954. Glogova
1973. Peita
1955. Ljeskovik
1931. Likari
1961. Likari
1967. Gostilj
1964. Moevii
1961. Peita
1971. Peita
1958. Sueska
1961. Peita
1972. Peita
1944. ogazi
1957. ogazi
1948. Podau
1970. Podau
1966. Budak
1955. Budak
1969. Pale
1975. Pale
1969. Budak
1967. Donje Polje
1955. Budak
1970. Donje Polje
1959. ogazi
1940. Sikirii
1959. Potoari

213

7.6.1992. Gostilj
7.6.1992. Gostilj
12.7.1992. Likari
25.7.1992. Paii
3.8.1992. Poligon
9.8.1992. Gostilj
28.8.1992. Gostilj
18.12.1992. Sase
30.9.1992. Peita
6.9.1992. Podau
4.10.1992. Peita
1.10.1992. ogazi
25.1.1993. Gostilj
30.1.1993. Gostilj
16.1.1993. Jezero
7.4.1993. au
3.3.1993. Gostilj
9.3.1993. au
3.2.1993. au
26.1.1993. Likari
16.1.1993. Jezero
8.4.1993. au
28.2.1993. Gostilj
17.4.1993. Kvare
3.10.1992. Donje Polje
10.10.1992. Donje Polje
19.12.1992. Donje Polje
16.1.1993. Jezero
12.10.1992. ogazi
24.3.1993. Bujaci
21.9.1992. Budak
15.11.1993. Potoari
17.4.1993. Kvare
12.7.1992. Zvijezda
18.7.1992. Magaii
8.10.1992. Budak
12.7.1992. Zvijezda
12.7.1992. Zvijezda
18.3.1993. Budak
1.6.1992. Glogova

99. Garaljevi (Rifet) Namir


100. Mei (Osman) Mevludin
101. Memievi (Hasan) Idriz
102. Kadri (ukrija) Enis
103. Omi (Asim) Hidajet
104. Ali (Husein) Fahro
105. Salihovi (Redep) Sabahudin
106. Klanevi (Halid) Devad
107. Rahmanovi (Salko) Salih
108. Smailovi Smail
109. Mandi (Idriz) Juso
110. Osmanovi (Ibrahim) Redep
111. Smaji (Omer) Zuhrijet
112. Hasanovi (Mea) Jasmin
113. Habibovi (Abid) Ramiz
114. Sejfi (Sabit) Salih
115. Salihovi (Nezir) Faruk
116. ati (Ibrahim) Sakib
117. ati (Ibrahim) Nedad
118. Salihovi (Ibrahim) Hidajet
119. Budovi (Bajro) Nedad
120. Mali (Rasim) air
121. Ori (Nurif) Ismet
122. Ori (Safet) Sead
123. Ori (Mevludin) Enez
124. Ahmetovi (Mehmedalija) Ermin
125. Efendi (Memi) evko
126. Begovi (Aljo) Bekir
127. ozi (Asim) Mujo
128. Mali (Rasim) Dulaver
129. Jusi (Sulejman) Juso
130. Hadovi (Hajrulah) Nezir
131. Cvrk (Husein) Fehim
132. Cvrk (Behaija) Hajrudin
133. Smailovi (Alija) Mehmedalija
134. Hodi (Aljo) Sadik
135. Salihovi (Nurija) Mustafa
136. Salihovi (Nurija) eval
137. Muratovi (Osman) Omer
138. piodi (Hasib) Bego

1975.
1955.
1970.
1973.
1970.
1956.
1973.
1958.
1965.
1957.
1954.
1969.
1960.
1973.
1963.
1951.
1965.
1955.
1962.
1964.
1970.
1968.
1963.
1960.
1972.
1972.
1955.
1971.
1959.
1973.
1949.
1952.
1963.
1974.
1956.
1971.
1968.
1972.
1962.
1945.

214

Likari
Budak
Nurii
Donje Polje
Budak
Budak
Pale
Tuzla
Budak
Osmae
Fojhari
Soloua
Tokoljaci
Srebrenica
Kruev Do
Soloua
Soloua
Osmae
Osmae
Potoari
Bacuta
Broevii
Potoari
Potoari
Potoari
Podau
Potoari
Potoari
Potoari
Broevii
Milaevii
Bacuta
Milaevii
Broevii
Milaevii
Broevii
Klotjevac
Klotjevac
Bratunac
Kruev Do

27.7.1992.
12.7.1992.
12.7,1992.
29.8.1992.
16.1.1993.
23.7.1992.
13.7.1992.
2.4.1993.
9.10.1992.
24.12.1992.
1.10.1992.
8.5.1992.
5.10.1992.
24.3.1993.
30.1.1993.
22.6.1992.
evak. 1993.
3.10.1992.
8.8.1992.
12.7.1992.
24.4.1994.
28.2.1993.
8.8.1992.
8.6.1992.
8.8.1992.
8.8.1992.
2.4.1993.
8.8.1992.
8.8.1992.
18.3.1993.
17.4.1993.
12.6.1993.
8.6.1992.
8.8.1992.
8.8.1992.
8.6.1992.
12.7.1992.
15.2.1993.
22.9.1992.
30.4.1993.

Budak
Zvijezda
Zvijezda
Budak
Jezero
Budak
Budak
Budak
Zvijezda
Sase
Donje Polje
Vidikovac
Fakovii
Likari
Andrii
Soloua
Tuzla
Donje Polje
Andrii
Zalazje
Gniona
Broevii
Andirii
au
Andrii
Andrii
au
Andiri *
Andiri
Broevii
Kvare
Bacuta
Zalazje
Jeetica
Jeetica
Zalazje
Zalazje
Jeetica
Buljim
Bacuta

139. Salihovi (Rifet) Rifad


1975.
140. Omerovi Mirsada
1962.
Ml.Mehi (Tahir) Haris
1962.
142. Efendi (Mehan) Refik
1951.
143. Huremovi (Omer) Edo
1962.
144. Mujki (Huso) Husudin
1962.
145. Begi (Selman) Nezir
1935.
146. Omi (Hajro) Hakija
1940.
147. Beganovi (Selmo) Senad
1967.
148. Cvrk Muan
1942.
149. Huremovi Jahija
1967.
150. Ikanovi (Muharem) Nezir
1959.
151. Merdi (aban) Mehmed
1949.
152. Mujki (Hajdar) emsudin
1967.
153. Mujki (Nurko) Hajdar
1939.
154. Avdi (Hasib) Ragib
1952.
155. Husi (Ramo) Ibrahim
1964.
156. Muji (Salin) Ibro
1945.
157. Hasanovi (Salin) Sabahudin
1965.
158. Mehmedovi (Mustafa) Sulejman)
1945.
159. Kamenica (Idriz) Ramiz
1952.
160. Jahi (Alija) aban
1954.
161. osi(Meho) Mustafa
1970.
162. Jusupovi (Ramo) Rahman
1974.
163. Jahi (Hasan) Ibrahim
1941.
164. Husi (Ramo) Nesib
1971.
165. Jahi (Alija) Huso
1958.
166. Spahi (Alija) Edhem
20.9.1953.
167. Kamenica (Idriz) Ramiz
3.3.1952.
168. Hasanovi (Salin) Sabahudin 20.12.1965.
169. Mehmedovi (Mustafa) Sulejman 16.9.1945.
170. Salihovi (Munib) Fehim
1.1.1957.
171. Bei (Mehmed) Hajrudin
7.3.1960.
172. Memievi (Hajdar) Nurija
28.9.1966.
173. ehi (Selman) Semir
1969.
174. Hodi (Ibrahim) Izet
1970.
175. Ori (Mujo) Juso
1974.
176. Halilovi (Ismet) Mirzet
1964.
177. Malagi (Ismet) Elvir
1971.
178. Hasanovi (Hajrulah) Adii
1973.

215

Sase
Skelani
Glogova
Potoari
Potoari
Potoari
Luka
Budak
Gostilj
unjari
Potoari
Potoari
Glogova
Bjelovac
Bjelovac
Pomol
Donje Polje
Donje Polje
Likari
Hrnii
unjari
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Bljeeva
Donje Polje
Bljeeva
Bratunac
Brezova njiva
Likari
Hrana
D. Potoari
Podau
Podau
Potoari
Suha
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari

17.12.1992.
16.1.1993.
10.8.1992.
23.8.1992.
11.11.1992.
11.11.1992.
14.8.1992.
24.9.1992.
29.9.1992.
3.1.1993.
30.1.1993.
29.4.1992.
12.4.1993.
24.10.1992.
24.10.1992.
20.11.1992.
15.8.1992.
29.6.1992.
6.8.1994.
1.8.1994,
6.8.1994.
23.1.1993.
23.1.1993.
26.10.1993,
26.10.1993.
17.4.1993.
29.9.1992.
2.7.1992.
6.8.1994.
6.8.1994.
1.8.1994.
12.7.1992.
16.1.1993.
6.11.1992.
8.6.1992.
16.1.1993.
24.9.1992.
16.5.1992.

Sase
Jezero
Pobude
Potoari
Poligon
Poligon
Soloua
Budak
Gostilj
Brezova njiva
Potoari
Potoari
Gostilj
Tegare
Tegare
Jeetica
Donje Polje
Donje Polje
Buljim
Potoari
Buljim
Kaii
Kaii
Bljeeva
Bljeeva
Kvare
Potoari
Likari
Buljim
Buljim
D. Potoari
Zalazje
Tegare
Kuii
Broevii
Kamenica
Zalazje
Kuii
Poflravanjt
Slatina

179. Beirovi (Mehmed) Mensur


180. Salki (Omer) Mirsad
181. Saki (Maho) Mahmut
182. Hasanovi (Ibis) Ramo
183. Omerovi (Rifet) Fikret
184. Sulji (Osman) Alija
185. Vejzovi (Salih) Mulo
186. Klempi (Ragib) Suljo
187. Klempi (Ragib) Sakib
188. Ahmetovi (Jaar) Kadrija
189. Lili (Mehmed) Juso
190. Dizdarevi (Bego) Ramo
191. Musi (Mustafa) Ramiz
192. Musi (Durmo) Hajro
193. Begovi (Nurija) Mustafa
194. Musi (Mujo) Munib
195. Jugovi (Nuko) Avdo
196. Gabelji (Osman) Sadik
197. Gabelji (Raid) Rasim
198. Gabelji (Aljo) Hasib
199. Beirovi (Bego) Behadil
200. Osmanovi (Sinan) Omer
201. Bei (Bego) Omer
202. Muratovi (Mesa) Murat
203. Selimovi (Durmo) Ibrahim
204. Hasanovi (Alija) Izet
205. Mehmedovi (Hasan) Murat
206. Hodi (Husein) Mujo
207. Fejzi (Ibro) Hana
208. Fejzi (Ibrahim) Ibro
209. Hasanovi (Hamed) Ibrahim
210. Fejzi (Alija) Mevludin
211. Mustafi (Maho) Ahmo
212. Klempi (Rasim) Asim
213. Musi (Mustafa) Kadir
214. Rami (Alija) Sabit
215. Muminovi (Nurija) Husein
216. Deli (Mujo) Nusret
217. Buhi (Asim) Nazif
218. Mehmedovi (Hasan) Husein

1975.
1975.
1934.
1937.
1975.
1949.
1954.
1961.
1963.
1961.
1970.
1970.
1972.
1947.
1935.
1972.
1970.
1970.
1965.
1947.
1972.
1960.
1947.
1946.
1973.
1966.
1961.
1956.
1973.
1946.
1960.
1974.
1942.
1965.
1968.
1970.
1947.
1971.
1973.
1975.

Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari

216

4.11.1992. Slatina
25.11.1992. Grabovska Rijeka
8.2.1993. Breanci
24.1.1993. Slatina
30.3.1994. Slatina
8.5.1993. Gredina
12.1.1994. Slatina
11.8.1992, Dolovi
12.9.1992. Zalazje
5.10.1992. Fakovii
12.7.1992. Zalazje
3.12.1992. Beia Brdo
1.2.1994. Bukovica
.5.8.1992. Bukovica
17.1.1993. Bukovica
19.1.1993. Jezero
6.8.1992. drijelo
15.8.1992. Kik
5.10.1992. Fakovii
3.12.1992. Beia brdo
8.9.1992. tedri
8.9.1992. tedri
7.10.1992. Jaglii
3.12.1992. tedri
31.8.1992. Potoari
2.10.1993. Paii
8.8.1992. Jeetica
2.10.1992. Bostahovine
7.9.1992. Bostahovine
1.9.1992. Bostahovine
5.10.1992. Fakovii
7.9.1992. Bostahovine
27.7.1992. Bostahovine
27.5.1993. Nikolii
27.5.1993. Nikolii
25.7.1992. Hrana
6.8.1992. drijelo
7.1.1993. Kravica
7.1.1992, Kravica
7.1.1992. Kravica

219. Husejnovi (Avdo) Bajro


220. Bekri (Sulejman) aban
221. Bekri (Sulejman) Jusuf
222. Begi (Bego) Ismet
223. Turkovi (Hurem) Devad
224. Smaji (Salih) Jusuf
225. Avdi (Sefer) Halid
226. Alemi (Selim) aban
227. Aji (Ibrahim) Sabrija
228. Aji (amil) Amir
229. Alemi (Nurija) Hamed
230. Hafizovi (Fajko) Mehmed
231. Deli (Avdo) Mehmed
232. Budi (Velija) Muharem
233. Alemi (Suljo) Ibro
234. Aji (Sinan) Rao
235. Lonjinac (Omer) Mustafa
236. Halilovi (Hasib) Hasan
237. Alemi (Zajko) Ibi
238. Alemi (Zajko) Ibrahim
239. Meraji (Huso) Juso
240. Hodi (Mehmed) Sead
241. Ahmetovi (Fadil) Kabil
242. Avdi (Hurem) Maho
243. Beirovi (Ibrahim) Salko
244. Ahmetovi (Mehmed) Mevludin
245. Hodi (Munib)Sadik
246. Vejzovi (Suljo) Sulejman)
247. Hodi (Munib)Safet
248. Hamidovi (Omer) Ahmo
249. Mekani (Ismet) Ismail
250. Hodi (Maho) Ramiz
251. Ahmetovi (Mehmed) Meho
252. Hamidovi (Osman) Ramiz
253. Tursunovi (Mujo) aban
254. Hrelji (Osman) Meho
255. Mehmedovi (Salin) Esad
256. Handi (erif) Nezir
257. ikanovi (Ohran) Senad
258. Pai (Ibrahim) Vahid

1966. Potoari
1940. Potoari
1955. Potoari
1951. Potoari
1974. Potoari
1946. Potoari
1970. Potoari
1972. Potoari
1952. Potoari
1970. Potoari
1951. Potoari
1970. Potoari
1959. Potoari
1965. Potoari
1937. Potoari
1958. Potoari
1968. Potoari
1946. Potoari
1959. Potoari
1937. Potoari
1960. Potoari
1972. Potoari
1974. Potoari
1952. Potoari
1964. Potoari
1969. Potoari
1962. Potoari
1969. Potoari
1965. Potoari
1939. Potoari
1969. Potoari
1966, Potoari
1963, Potoari
1965. Potoari
1960. Potoari
1966. Potoari
1968. Potoari
1948. Potoari
1972. Potoari
1967. Potoari

217

24.5.1993. Bajramovii
8.8.1992. Jeetica
8.8.1992. Jeetica
25.11.1992. Pobude
24.5.1993. Bajramovii
5.12.1992. Gunjaei
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
25.7,1992. Podgaj
16.1.1993. Jezero
24,9.1992. Podravanje
15.10.1993. Kutuzero
4.4.1993. Buje
6.8.1992. Boii
9.10.1993. Kutuzero
28.1 1.1993, Kutuzero
1.5.1992. Durmii
3.5.1992. Kalesija
6.5.1992. edanjsko
16.5.1992. Osoje
16.5.1992. Podgaj-Kik
10.6.1992. Rupovo brdo
10.6.1992. Rupovo brdo
10.6.1992. Rupovo brdo
29.6.1992. G. edanjsko
1.7.1992. Opetci
12.7.1992. Zalazje
12.7.1992. Zalazje
16.7.1992. Podgaj
3.8.1992. Opetci
6.8.1992. edanjsko
6.8.1992. Podgaj
8.8.1992. Podgaj
1.8.1992. tedri
4.9.1992. Nikolii
24.9.1992. ile

259. Jaarevi (Husein) Nezir


260. Vejzovi (Hasib) Hajrudin
261. Halilovi (aban) Amir
262. Beirovi (Beir) Bekir
263. Ademovi (Junuz) Ramiz
264. Zuhri (Nezir) Abid
265. Memievi (Mahmut) Azem
266. Dananovi (Murat) Muradif'
267. Meraji (Hakija) Redep
268. Bekti (Selman) Mujo
269. Kurti (Mustafa) Ibro
270. Hodi (Mujo) Redep
271. Hafizovi (Mustafa) Ahmet
272. Muji (Mujo) Mehmed
273. Tabakovi (Sinan) Elvir
274. Mehmedovi (Salih) Mujo
275. Ibievi (Ibrahim) Senahid
276. Ibievi (Ibrahim) Asim
277. Jaarevi (Ahmet) Halid
278. Avdurahmanovi (Ismet) Mirsad
279. Kali (Omer) Mujo
280. Muji (Nezir) Hajro
281. Ali (Hasan) Mirsad
282. Nuhanovi (Adii) Hajrudin
28.3. Ali (evko) Kjaif
284. Kali (Mehmeda) Edin
285. Mandi (Hakija) efik
286. Mehinovi (Junuz) Mefail
287. Nuki (Ramo) Ferid
288. Ali (Nezir) Ahmo
289. Selimovi (Rizvo) Mirsad
290. Selimovi (Rasim) Esad
291. Selimovi (Rasim) Mevlid
292. Pilav (Ismet) Sulejman
293. Hrustanovi (Hasan) Hajro
294. Ali (Sejdo) Devad
295. Osmanovi (Rifet) Demal
296. Dudi (erif) Kemal
297. Salki (Ismet) Hedib
298. Mandi (Bekto) Hazim

1972.
1965.
1969.
1959.
1962.
1957.
1957.
1953.
1968.
1953.
1952.
1968.
1949.
1948.
1972.
1.1. 1940.
21.1. 1972.
7.5. 1958.
15.8, 1973.
1.3. 1966.
1.3. 1956.
6.11. 1972.
7.11. 1965.
30.7. 1957,
8.1. 1971.
25.5. 1973.
23.6. 1968.
18.3. 1972.
15.11. 1952.
1.1. 1958.
4.1. 1968.
2.1. 1965.
1.1. 1961.
12.4. 1961.
2.8. 1945.
9.8. 1974.
9.8. 1958.
17.10. 1972.
15.6. 1968.
1.11. 1965.

Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari

218

1.1.1992.
5.10.1992.
19.11.1992.
3.12.1992,
14.12.1992.
14.12.1992.
7 1.1993.
7.1.1993.
16.1.1993.
19.1.1993.
21.3.1993.
12.4.1993.
27.5.1993.
21.8.1992.

Pobude
Fakovii
Podgaj
Beia Brdo
Bjelovac
Bjelovac
Kravica
Kravica
Jezero
Jezero
Jezero
Srebrenica
Opetci
tedri

19.7.1994.
4.6.1992.
7.6.1992.
5.7.1992.
10.7.1992.
12.7.1992.
16.9.1992.
21.9.1992.
24.9.1992.
26.9.1992.
5.10.1992.
5.10.1992.
5.10.1992.
15.11.1992.
13.12.1992.
14.1.1993.
14.1.1993.
14.1.1993.
15.1,1993.
30.1.1993.
30.1.1993.
30.1.1993.
7.2.1993.
18.3.1993.
20.3.1993.

Srebrenica
Pribidola
Pribidola
Krnjii
Radovii
Vitez
Osatci
Gruiii
Kragljivoda
Knezovi
Boljevii
Boljevii
Boljevii
Kragljivoda
Toplica
Boii
Boii
Boii
Kragljivoda
Jezero
Jezero
Jezero
Jezero
Kragljivoda
Kragljivoda

23.7. 1954.
299. Avdi (Alija) Kadrija
20.10. 1968.
300. Dani (Reid) Sejad
301. Ibrahimovi (Huse) Enver
12.1. 1973.
302. Hajdarevi (Safet) Mevludin
1.4. 1971.
303. Avdi (Rame) Sabahudin
11.9. 1972.
304. Avdi (Omer) Samir
14.9. 1974.
305. Petini (Amil) Mensur
6.9. 1964.
306. Muminovi (Salih) Devad
20.8. 1969.
17.1. 1969.
307. Mustafi (Safet) alim
1.6, 1971.
308. Bekti (Hamed) Kemal
309. Kabilovi (Alija) Munib
28.1 1973.
310. Kablilovi (Bego) Nezir
12.6. 1972.
311. Rami (Ramiz) Mirsad
3.9. 1971.
312. Jusufovi (Ahmo) Vahdet
10.11. 1972.
313. Ibievi (Ibrahim) Senad
8.9. 1971.
314. Ibievi (Zaim) Remzija
5.3. 1960.
315. Bekti (Rame) Devad
11.2. 1967.
316. Jusufovi (Asim) Aljo
9.8. 1952.
317. Ibievi (emso) Hajrudin
17.4. 1971.
318. Kabilovi (Aljo) Omer
8.1. 1971.
319. amdi (Juso) Amil
20.2. 1961.
320. Halilovi (Hasib) Refik
27.2. 1957.
321. Halilovi (Salin) Nazif
18.10. 1957.
322. Halilovi (Junuz) Vahid
20.5. 1962.
323. Meanovi (Salkan) Ramiz
2.3. 1961.
324. Zukanovi (Sabrija) Alija
5.1. 1945.
325. Sulejmanovi (Ibrahim) Meksudin 9.4. 1974.
326. Sulejmanovi (Suljo) Esed
27.7. 19.55.
6.9. 1954.
327. Sulejmanovi (Alaga) Alija
1957.
328. Mustafi (Hasan) ahbaz
1966.
Porobi
(Zaim)
Mirsad
2.4.
329.
330. Sulji (Meho) Sejdalija
18.9, 1970.
10.6 1965.
331. Sulji (Demo) Sejad
3.2, 1971.
332. Sulji (Hasan) ukrija
7.4. 1953.
333. Sulji (Hakija) Reo
334. Sulji (Jusuf) Alija
18.9,.1972.
335. Sulji (Zuhdo) Zuhrijet
18, 1975.
336. Sulji (Meho) Mehmedalija
1.2 .1973.
337. Ibrahimovi (Rifet) Smajo
2.2, 1957.
Mehmedovi (Ramo) Hamdija 28.6, 1971.

219

Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Potoari
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Karaii
Klotjevac
Klotjevac
Klotjevac
Klotjevac
Klotjevac
Klotjevac
Klotjevac
Klotjevac
Skelani
Urisii
Urisii
Urisii
Urisii
Urisii
Bijeljina
Urisii
Urisii
Urisii
Srebrenica

18.3.1993. Kragljivoda
20.3.1993. Kragljivoda
21.3.1993. Kragljivoda
31.3.1993. Kragljivoda
29.3.1993. Kaino brdo
5.4.1993. Ljubisavii
15.4.1993. Ljubisavii
12.4.1993. Osmae
16.4.1993. Ljubisavii
5.7.1992. Krnii
5.7.1992. Krnii
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
24.9,1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
14.11.1992. Loznika Rijeka
17.1.1993. Jezero
17.1.1993. Jezero
28.3.1993. Karaii
28,3.1992. Karaii
5.7.1993. Greben
24.9.1992. Podravanje
23.7.1992. Klotjevac
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
5.10.1992. Fakovii
12.7.1993. Ljeljen do
11.7.1993. Klotjevac
5.3.1994. Jasenova
16.1.1993. Kalimanii
24.9.1992, Podravanje
24.9.1992. Podravanje
24.9.1992. Podravanje
14.12.1992. Loznika Rijeka
30.1.1993. Jezero
24.9.1992. Podravanje "
15.3.1993. Kragljivoda
12.4.1993. Srebrenica
23.1.1993. Urisii
8.6.1992. Zalazje

339. Bajri (Hasan) Jasmin


28.8.1970. Srebrenic
340. evki (Mevludin) Hajrudin
29.10.1960. Bratunac
341. amdi (Huso) Vekaz
8.7.1971. Srebrenica
342. Selimovi (Ibrahim) Redo
12.3.1952. Nurii
343. Selimovi (Ibrahim) Bajro
12.5.1957. Nurii
344. Selimovi (Muradif) Mirsad
15.2.1965. Srebrenica
345. Jahi (Izet)Zijad
18.9,1969. Bratunac
346. Mai (Arif) Esad
24.1 1.1957. Gorade
347. Mustafi (Ismet) Hazim
2.2.1968. Dobrak
348. Lemie (Bahrija) Avdija
18.9.1972. Skeii
349. Ali (Ahmo) Mursal
20.5.1950. Poljak
350. Muharemovi (Lutvo) Izet
25.9.1942. urevac
351. Bajramovi (Muhibija) Mubin 14.10.1974. Poljak
352. Ljeskovica (Mehmed) Durmo 23.12.1971. Lijee
353. Muminovi (Husejn) Hasan
3.1.1959. Bukovik
3 54. Beganovi (Durmo) Hasan
19.12.1965. Pei
355. Ibrahimovi (Mustafa) Meho
27.4.1967. Zgunja
356. piodi (aban) Sadik
4.5.1964. Milievii
357. ani (Edhem) Sejid
20.1.1964. Dobrak
358. Mehmedovi (email) Vahid
9.7.1967. Dobrak
359. Bajramovi (Sulje) Azim
2.2.1960. Dobrak
360. Mehinovi (Hakije) Sulejman)
6.7.1973. Dobrak
361. Emki (Nezir) Midhat
3.7.1967. Rabaii
362. Salki (Ibrahim) Memi
16.2.1960. Ritaii
363. Jusi (Hasib) Sadudin
20.1.1970. Skeii
364. ani (Azem)Vahdet
5.1.1967. Dobrak
365. Haski (Azem) Murat
3.9.1965. Pei
366. Alji (Ismet) Iljaz
15.5.1959. Kadrii
367. Aljkanovi (Sulje) Huso
1966. Poljak
368. Bajramovi (Ikan) Hamdija
21.2.1966. Poljak
369. Avdi (Reuf) Ahmet
1.8.1969. urevac
370. Selimovi (Adii) Hamed
14.4.1963. Poljak
371. Selimovi (Mujo) Mustafa
1960. Poljak
372. Osmanovi (eo) Nedad
10.11.1967. Zagoni
373. Nuki (Ibrahim) Edhem
1936. Poljak
374. Avdi (Avdo) Ramo
5.6.1939. urevac
375. Ibrahimovi (Mustafa) Sabahudin 25.3.1973. Zagoni
376. Uzunovi (Amil) Mehmed
12.12.1962, Beirovii
377. Avdi (Smajo) ehad
25.6.1960, Paljevine
378. Malki (Bajro) Safet
8.1.1970. urevac

220

16.1.1993. Kuii
9.10.1992. Zvijezda
8.6.1992. Zalazje
5.3.1993. Kutijei
25.2.1993. Kutijei
23.3.1993. Srebrenica
18.3.1993. Kutijei
18.1.1993. Kuii
8.6.1992. Hadii
11.6.1992. Hadii
25.6.1992. Poljak
22.8.1992. Nogaevii
18.9.1992. Beirovii
18.9.1992. Beirovii
18.9.1992. Beirovii
1.10.1992. Srebrenica
9.10.1992. Barakovia Rijeka
7.11.1992. Nogaevii
26.11.1992. Srebrenica
6.12.1992. Jeetica
14.12.1992. Loznika Rijeka
14.12.1992. Loznika Rijeka
14.12.1992. Loznika Rijeka
4.1.1993. urevac
15.1.1993. Srebrenica
16.1.1993. Kalimanii
16.1.1993. Kalimanii
18.1.1993. Bukovik
24.1.1993. Poljak
24.1.1993. Poljak
24.1.1993. urevac
24.1.1993. Poljak
24.1.1993. Poljak
24.1.1993. Poljak
24.1.1993. Poljak
24.1.1993. urevac
29.1.1993. Jezero
5.2.1993. Beirovii
13.2.1993. Otrika
7.3.1993. Daljegota

379. Bajramovi (Ikan) Sabahudin


380. Salki (ukrija) Izet
381. Mai (Muharem) Rifet
382. Alji (Zildija) Sejudin
383. Mustafi (Ejub)Salko
384. Omerovi (Suljo) Smail
385. Avdi (Himzo) Vahid
386. Krdi (Safet) Ismet
387. Deli (evko) Zijad
388. Deli (Alija) Salko
389. Ibievi (Suljo) Isak
390. ati (Mehmedalija) Abaz
391. Krdi (Selman) Devad
392. Salihovi (Osman) Fahrudin
393. Muji (Salko) Alija
394. Krdi (Daut) Nedad
395. Mehmedovi (Sinan) Sejad
396. Hasanovi (Mustafa) Bekir
397. Handi (Avdo) Alija
398. Huki (Redo) Esed
399. Tabakovi (Ramo) Bedrija
400. Krdi (Hamid) Habib
401. Krdi (Omer) Ismet
402. Alji (Hamdija) Hamed
403. Tabakovi (Hamed) Nail
404. Huki (Mujo) Sabahudin
405. Huki (Adem) Esad
406. Ljeskovica (Durmo) Azem
407. Sinanovi (Huse) Bahrija
408. Jahi (Hamed) Aziz
409. Buri (Mustafa) Osman
410. Dervievi (Himzo) Bekir
411. Sulji (Kasim) Hamid
412. Jakubovi (Alija) Kasim
413. Muji (Hamed) Rizvo
414. Salinovi (Avdulah) Hajradin
415. Sulji (Jakub) Hasib
416. Sulji (Abdulah) Taib
417. Muhi (Ahmet) Sejad
418. Bajraktarevi (Husejn) Adii

5.1 1.1972. Poljak


3.9.1963. Ritaii
2.8.1970. Ritaii
10.6.1974. Pribido
19.6.1957. Dobrak
27.5.1965. Raenovii
30.10.1972. Paljevine
15.3.1966, Osmae
28,4.1970. Osmae
3.5.1972. Osmae
10.2.1963. Osmae
20.2.1965. anjevo
13.11.1966. Osmae
19.10.1958. Skelani
26.11.1956. anjevo
1.5.1969. Osmae
17.10.1970. Osmae
6.1.1955. Osmae
23.3.1939. Osmae
25.5.1948. Osmae
5.1.1967. Osmae
4,1.1959. Osmae
6.11.1963. Osmae
19.3.1952. Pribidoli
23.1.1971. Osmae
12.1.1965. Osmae
26.1.1952. Osmae
5.12.1950. Lijee
10.8.1967. Osmae
16.10.1975. Osmae
5.7.1967. Osmae
25.3.1957. Osmae
2.1.1962. Osmae
15.10.1960. Osmae
16.8.1951. Osmae
20.1.1960. Osmae
13.9.1992. Osmae
8.2.1956. Osmae
10.4.1966. Osmae
16.8.1958. Osmae

221

11.3.1993. Poljak
25.3.1993. Zeleni Jadar
6.4.1993. Ljeljen do
12.4.1993. Srebrenica
30.4.1993. Srebrenica
28.5.1994. Klotjevac
8.4.1993. Tihnia brdo
7.5.1992. Potoci-Osmae
7 5 1992. Potoci-Osmae
8.5,1992. Osmae
5.10.1992. Fakovii
6.10.1992. Fakovii
7,10.1992. Fakovii
16.1.1993. Skelani
16.1.1993. Zarkovii
30.1.1993. Jezero
30.1.1993. Jezero
30.1.1993. Jezero
10.1.1993. Poznanovii
20.3.1993. ehiti-Osmae
20.3.1993. ehiti-Osmae
20.3.1993. ehiti-Osmae
21.2.1993. Kutijei
4.2.1993. Kamenica-Viegrad
2.4.1994. Gorica
31.1.1993. Osmae
24.3.1993. Zeleni Jadraa
7.3.1993. Jasenova
4,3.1993. Jesenova
27.1.1993. Osmae
2.7.1994. Podravanje
12.7.1992. Zalazje
15.8.1992. aurka
12.7.1992, Zalazje
16,1.1993. Kalimanii
14.12.1992. Loznika Rijeka "
8.6.1992. Zalazje
24.1.1992. Podravanje
28.8.1992. Luka
6.4.1993. Ljubisavii

1.3. 1969.
419. Sulji (Asim) Riz\'o
10.8. 1954.
420. Sulji (Mehan) Ibrahim
421. Numanovi (Hamid) Sefer
10,10. 1971,
422. Osmanovi (Izet) Vahidin
10.4. 1970.
423. Osmanovi (Avdulah) Himzo 10.10, 1972.
424. Memi (Ibrahim) Hasib
10.2. 1947.
425. Osmanovi (Alaga) Omer
10.5. 1950.
426. Numanovi (Emin) Hamid
13.5. 1973,
427. Numanovi (Junuz) Abdurahman 13.3. 1993.
10.11. 1954.
428. Muji (Ahmet) Meho
2.12. 1972.
429. Memi (aban) Habib
10.7. 1962.
430. Avdi (Mustafa) Sejad
10.6. 1966.
431. Omerovi (Mehmed) Sabrija
10.5. 1954.
432. Memi (Bego) Rasim
1 0 . 1 1 . 1968.
433. Numanovi (Omer) Senahid
1952.
434. Smaji (Nezir) Husejn
435. Smailovi (Asim) Omer
1968.
436. Imirovi (Ramo) Ohran
1960.
437. Salihovi (Ahmet) Hamed
1963.
438. Smai (Sejdulah) Senad
1974.
439. Smai (Omer) Demal
1952.
440. Salihovi (Ahmo) Husejin
1959.
1970.
441. Jahi (Hasib) Semir
1970.
442. Imirovi (Ramo) Vahdet
443. Selimovi (Ismet) Mustafa
1974.
444. Halilovi (Mujo) Ramo
1957.
445. Smai (Ahmo) Arif
1967.
446. Osmanovi (Omer) Devad
1955.
447. ivi (Ibrahim) Husnija
1951.
448. ani (Bekto) Jasmin
1957.
449. Selimovi (Jusuf) Tufik
19.58.
450. Mustafi (Ahmet) Ferid
1975.
451. Ali (Esed) Zaim
1969.
452. Hasanovi (Safet) Sabahudin
1972.
453. Smailovi (Bajro) Zijad
1961.
454. Dananovi (Muhamed) Senad
1969.
455. Kamenica (Muhamed) Minas
15.3. 1967.
456. Bei (Mevludin) Jasmin
2.9 1976.
457. Dizdarevi (Mujo) Muhamed
12.7 1966.
458. Muji (Huso) Mustafa
23.11 196.5.

Osmae
Osmae
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Ljeskovik
Tokoljaci
Tokoljaci
Rulovci
Tokoljaci
Tokoljaci
Tokoljaci
Tokoljaci
Radovii
Rulovci
Rulovci
Iviii
Tokoljaci
Dobrak
Tokoljaci
Dobrak
Ivii
Ivii
Trubari
Tokoljaci
Tokoljaci
Tokoljaci
Srebrenica
Ljubovija
Srebrenica
Bijeljina

222

6.4.1993. Ljubisavii
13.3.1993. Ljubisavii
2.3.1994. Jasenova
3.12.1992. Braan
21.1.1993. urkovac
6.4.1993. Ljeljen do
3.4.1993. Lemino brdo
22.9.1992. Pribojevii
6 4.1993. Ljeljen do
21.5.1993. urkovac
3.12.1992. Braan
26.4.1993. Ljeskovik
6.4.1993. Ljeskovik
21.5.1993. urkovac
14.12.1992. Loznika Rijeka
5.7.1992. Krnii
5.7.1992. Krnii
5.7.1992. Krnii
10.7.1992. Tokoljaci
12.7.1992. Kragljivoda
12.8.1992. Tokoljaci
18.9.1992. Skeii
7.10.1992. Ivii
16.1.1993. osii
16.1.1993. Cosici
16.1.1993. osii
16.1.1993. osii
16.1.1993. Kalimanii
18.1.1993. Jezero
25.1.1993. Godevii
6.3.1993. T. Gradina
6.3.1993. T. Gradina
7.3.1993. Vitez
11.3.1993. Rulovci
17.3.1993. ehiti
20.3.1993. ehiti
12.7.1992. Zalazje
13.10.1992. Zalazje
13,10.1992. Zalazje
16.1.1993. Kuii

459. Smailovi (Nezir) Bekir


460. Sulejmanovi (Selmo) Ismet
461. Klanevi (Ibro) Ibrahim
462. Bajramovi (Sead)Nurija
463. Salinovi (Ejub) Beir
464. Hasanovi (evko) Mevludin
465. Salihovi (Rasim) Enver
466. Usti (Enes) Akif
467. Usti (Enes) Atif
468. Smailovi (Zaim) Eniz
469. engi (Miralem) Muamer
470. Mehmedovi (Hajdar) Mirsad
471. Huki (Adii) Sabit
472. Halilovi (Redo) Reid
473. Tabakovi (evko) ukrija
474. Omerovi (Zaim) Hakija
475. Dervievi (Rifet) Fikret
476. Hren (Aleksandar) Ivan
477. Mai (Hakija) Fahrudin
478. Ibrahimovi (Meho) Alija
479.0smanovi (Bajro) Izet
480. Osmanovi (Bajro) Rifet
481. Hasi (Smail) Kemal
482. Mehmedovi (Adii) Ekrem
483. Tahi (Ibrahim) Amir
484. Osmanovi (Esed) Refik
485. Ali (Fazlija) Salih
486. Hasi (Junuz) Sufret
487. Hajdarevi (Edhem) Samed
488. Smailovi (Zaim) Fahro
489. Tahi (Hamed) Munir
490. Halimanovi Ismet
491. Husi (Bahrija) Rahman
492. Husi (ahman) Rahman
493. Alihodi (Ramadan) Sejdalija
494. ei (Ismet) Fikret
495. Smailovi (Nazif) Smail
496. ei (Smajo) Omer
497. Ibrahimovi (Zulfo) Sabahudin
498. Ibrahimovi (Zulfo) Refik

16.1.1993. Kuii
26,4.1957. Bratunac
24.9.1992. Podravanje
1950. Vlasenica
26.6.1957, Stupine-Srebrenica 3.4.1993. Lubnica
6.2.1993. Ljubisavi
12,2.1968. Bratunac
6.2.1993. Ljubisavi
Pusmulii
31.12.1952.
5.4.1993, Ljubisavi
8.1.1951. Peita
8,12.1992. Srebrenica
1964. Viegrad
13.10.1992. Zalazje
14.4,1948. Srebrenica
31.8.1992. Zalazje
1950. Srebrenica
5.7.1992. Krnjii
1961. anjevo
7.5.1992. Srebrenica
1958. Srebrenica
17.5.1992. Srebrenica
1968. Srebrenica
13,10.1992. Zalazje
1976. Lasovac
13.10.1992. Zalazje
1971. Tegare
13.10.1992. Zalazje
1969. Stoersko
13.10.1992. Zalazje
1971. Sikirii
13.10.1992. Zalazje
1973. Dimnii
13.10.1992. Zalazje
19.12.1972. Srebrenica
13,10.1992. Zalazje
1965. Voljavica
13.10.1992. Zalazje
1950. Zaluje
1966. Zaluje
13.10.1992. Zalazje
13.10.1992. Zalazje
1968. Zaluje
13.10.1992. Zalazje
1975. Voljavica
13.10.1992. Zalazje
1967. Voljavica
13.10.1992. Zalazje
1971. Sase
13.10.1992. Zalazje
1965. Zapolje
13.10.1992. Zalazje
1969. Tegare
13.10.1992. Zalazje
1972. Dimnii
13.10.1992. Zalazje
1959. Sase
16.1.1993. Skelani
1957. anjevo
17.12.1992. Kunjerac
1973. Sase
13.10.1992. Zalazje
1961. epa
9.4.1993. Opetci
1974. Moevii
8.10.1992. Grabovaka Rijeka
1 1.4.1955. Moevii
8.10.1992. Grabovaka Rijeka
10.8.1970. Moevii
8.10.1992. Grabovaka Rijeka
1968. Moevii
9.6.1992. Pazari
1976. Moevii
12.4.1993. Predola
1931. Moevii
27.5.1992. Voljavica
21.2.1958. Moevii
27.5.1992. Voljavica
5.5.1970. Moevii
223

1950.
499. Tabakovi (Osmo) Juzuf
15.10.1971.
500. Hasi (Junuz) Nusret
25.9.1941.
501. Salki (Juso) Osman
16.1 1.1963.
502. Muji (Omer) Kadrija
15.3,1949.
503. Avdi (Meho) Nedib
7.1.1970.
504. Tabakovi (Hajro) Osman
1972.
505. Tabakovi (Meho) efik
14.5.1962.
506. Begi (air) Mirsad
11.1.1964.
507. Begi (air) Reid
1969.
508. Dautovi (Juso) Ohran
13.9.1962.
509. Zildi (Mustafa) efik
510. Sinanovi (Rasim) azim
22.2.1966.
511. Husi (Abid) Sead
21.10.1966.
8.3.1965,
512. Ali (Selman) Esed
1944.
513. Memi (Omer) Hasib
514. Smailovi (Abdulah) Senad
1965.
1974.
515. Huremovi (Haso) Fikret)
516. Huki (Adii) Hajro
25.1.1965.
1972.
517. Tahi (Ibrahim) Fahrudin
518. Ibievi Mean
1961.
1961.
519. Muji (Ramo) Rizo
520. Husi (evko) emso
19.5.1970.
521. Husi (evko) eval
5.4.1975.
10.8.1962.
522. Mehi (Mustafa) Reid
12.8.1968.
523. Mehi (Mustafa) Sadik
524. Malagi (Mujo) Ehmedin
25.4.1972.
16.8.1974.
525. Malagi (Mujo) Elvedin
526. Begzadi (Ramo) Azem
13.3.1958.
12.8.1942.
527. Begzadi (Alija) Nurif
18.6.1968,
528. Omerovi (Ramo) Alija
529. Omerovi (Halil) Amer
12.5.1972.
530. Omerovi (Hasan) Abid
12.3.1960.
3.1.1974.
531. Omerovi (Zaim) Samir
532. Ahmetovi (Ramo) Mehmed
1.1.1948.
533. Ahmetovi (Mehmed) Smail
8.7.1973.
534. Ahmetovi (Muharem) Husein
1961.
535. Latifovi (Omer) Bego
12.11.1954.
536. Husi (Zaim) aban
8.1.1954.
15.3.1959.
537. Hasanovi (Esad) Hamdija
538. Hasanovi (Mustafa) Mehmedalijaa 13.6.1954.

Stoersko
Dimnii
Dimnii
Skenderovii
ubin
Skenderovii
Dimnii
Dimnii
Dimnii
ubin
Tegare
Zapolje
Zapolje
Zapolje
Orlia
Sase
Sase
Sase
Sase
Sase
Sase
Pirii
Pirii
Pirii
Pirii
Osmae
Loznica
Sikirii
Sikirii
Sikirii
Sikirii
Sikirii
Voljavica
Poloznik
Pirii
Pirii
Joeva
Brezovicc
Pirii
Pirii

224

12.7,1992. Spat
13.6.1992. Pribievac
16.1.1993. pat
2.2.1993. Andrii
8.8.1992. Kunjerac
23.9.1992. Zapolje
29.11.1992. Lisac-Sase
29.11.1992. Lisac-Sase
19.8.1993. Srebrenica
12.7.1992. pat
2.2.1993. Andrii
18.5.1992. Zapolje
27.5.1992. Zapolje
27.5.1992. Zapolje
28.1.1993. Grabovaka Rijeka
20.6.1992. Sase
20.6.1992. Sase
25.1.1993. Sase
14.7.1992. pat
25.1.1993. Andrii
2.2.1993. Sase
14.12.1992. Kunjerac
12.4.1993. Srebrenica
17.4.1993. Divljakinje
8.8.1992. Kunjerac
13.11.1992. Bajrii
12.4.1993. Srebrenica .
17.6.1992. Pirii
18.8.1992. Sikirii
2.6,1992. Pirii
2.6.1992. Pirii
3.1.1993. Loznika Rijeka
13.11.1992. Bajrii
13.11.1992. Ljuljaka
14.12.1992. Loznika Rijeka
16.5.1992. Poloznik
12.11.1992. Bojici
5.11.1992. Lokva
18,8.1992. Sikirii
18.2.1993. Grahovita

539. Hasanovi (Salko) Salin


14.7.1928. Pirii
540. Mai (Idriz) Mevludin
29.1.1958. Pirii
541. Musi (aban) Fadil
16,8.1959. Pirii
542. Musi (Fadil) Azem
16.4.1976. Pirii
543. Musi (Hakija) amil
14.7.1958. Pirii
544. Begi (Meho) Hidajet
8.12.1974. Sikiri
545. Rahrai (Mustafa) Ismet
12.8.1955. Sikiri
546. Begzadi (Zuhdija) Keml
25.4.1965. Pirii
547. Rahmi (Rifet) Mevlid
12.3.1973, Pirii
548. Halilovi (Meho) Ibi
1968. Tegare
549. Zildi (Sadidin) Sabit
1937. Tegare
550. Zildi (Sabit) Hasan
1974. Tegare
551. Huremovi (Alija) Zaim
1964. Tegare
552. Muharemovi (Mehmed) Kadrija
1975. Tegare
553. Ali(Ibro) Fadil
1935. Tegare
554. Samilovi (Omer) Hamdija
1963. Miholjevina
555. Muharemovi (Alaga) Sulejman
1947. Tegare
556. Nuki (Reid) Munib
1940. Tegare
557. Ahmi (Edhem) Safet
24.6.1967. Voljavica
558. Mai (Sadik) Senad
10.1.1974. Voljavica
559. Mehmedovi (Ramo) Kasim
25.11.1964. Voljavica
560. Malagi (aban) Nail
6.4.1971. Voljavica
561. Omerovi (Nezir) Zuhrija
13.3.1967. Voljavica
562. Bajramovi (Senahid) Suad
8.6.1962, Mihaljevii
563. Ahmi (Mehmed) Mensur
17.2.1966. Bratunac
564. Omerovi (Abdulah) Amir
13.6.1970. Voljavica
565. Salihovi (Zaim) Nermin
13.3.1961. Voljavica
566. Salihovi (Salih) Enez
20.5.1939. Voljavica
567. Hasanovi (Mujo) Juso
6.8.1962. Zaluje
568. Sulji (Omer) Dahmo
15,7.1947. Ljeskovik
569. Suljagi (Demir) Suljo
28.6.1952. Voljavica
570. Dananovi (Nezir) ahin
21.7.1949. Zaluje
571. Rizvanovi (Meho) Adam
1973. Voljavica
572. Malagi (Nurif) Zijad
1963. Voljavica
573. Mehmedovi (Hasan) Smail
1964. Voljavica
574. Husi () Sabahudin
1.11.1971. Voljavica
575. Muminovi (Vejsil) Vekaz
18.10.1962. Zaluje
576. Sirui (Hamed) Juso
6.3.1967. Voljavica
577. Ali(Bego) Adii
28.9.1957. Kruev Do
578. Malagi (Omer) Osman
1951. Voljavica

225

16.9.1992. Grahovita
12.4.1993. Srebrenica
15.3.1993. Pirii
15.3.1993. Pirii
28.6.1992. Vranjeevii
12.4.1993, Srebrenica
28.6.1992. Vranjeevii
8.8.1993. Dugo Polje
6.11.1992. Pirii
10.9.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
10.8.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
10.9.1992. Tegare
27.1.1993. Zaluje
17.12.1992. Voljavica
15.2.1993. Kunjerac
2.2.1993. Zaluje
24.12.1992. Voljavica
15,3.1993. Kragljivoda
2.2.1993. Zaluje
12.4.1993. Zaluje
12.1.1993. Voljavica
3.2.1993. Srebrenica
14.4.1993. Zalazje
27.3.1993. Srebrenica
24.12.1992. Voljavica
9.1.1993. Zaluje
21.6.1992. Srebrenica
19.7.1992. Obadi
2.7.1992. Likari
7.2.1993. Zaluje
15.2.1993. Kunjerac
16.1.1993. Skelani
5.1.1993. Andrii
12.7.1992. Biljaa

579. Husi (Redo) Resko


580. Kabilovi (Mustafa) Mujo
581. Salihovi (Meho)Zahir
582. Ljeskovica (Ohran) Ramiz
583. Kari (Huso) Zuhrijet
584. Imirevi (Mujo) Mujesira
585. Salihovi (Meho) Habib
586. Pitarevi (Selmo) Demal
587. Salihovi (Bekir) Mehmed
588. Jusi (Nurija) Juso
589. Smailovi (Alija) Mujo
590. Mehanovi (Mehmed) Medo
591. Nuhanovi (Hasib) Hamdo
592. Pitarevi (Selmo) Suljo
593. Kurti (Nezir) Idriz
594. Avdi (Ahmet) Mahmut
595. Ali (Habib) Ramo
596. Kurti (Rifet) Zurijet
597. Petini (Nurif) Nurfik
598. Hasanovi (aban) Izet
599. Petini (Nurif) efik
600. Malki (Behaija) Hajrudin
601. Bekti (Ohran) Osman
602. Rahmi (Ahmet) Hamed
603. Ibievi (Alija) Ramiz
604. Ridi (Munib) Elvedin
605. Ibrahimovi (Sait) Nermin
606. Harba (Kadrija) Ibro
607. Jusi (Zaim) Smajo
608. Omerovi (Suljo) Hakija
609. Ljeskovica (Omo) Ahmet
610. Salihovi (Lutvan) Fallir
611. Salihovi (Safet) Ibro
612. Beirovi (Ibro) Abdulah
613. Beirovi (ahin) Ekrem
614. Mehi (Ramo) Suljo
615. Ibrahimovi (evko) Jusuf
616. Bekti (Mujo) Nail
617. Hasanovi (Azem) Mihad
618. Tihi (Enes) Sabahudin

17.11.1952.
1966.
1966.
1971.
1956.
1971.
1963.
1954.
1963.
1964.
1974.
1973.
1954.
31.3.1963.
1967.
1949.
1952.
25.10.1969.
1972.
1958.
1975.
1966.
1959.
1936.
1956.
1972.
15.3.1973.
1969.
1968.
1.1.1964.
5.1.1973.
26.2.1992.
1966.
20.3.1940.
20.6.1943.
15.2.1949.
25.10.1972.
1944.
5.1.1970.
17.5.1953.

Voljavica
Podau
Skelani
Lijee
Daljegota
Rulovci
Miholjevina
Pei
Poznanovii
Dedii
Dedii
Dedii
Han-Pijesak
Pei
Joeva
Joeva
Jagodnja
Joeva
Joeva
anjevo
Joeva
Poznanovii
Poznanovii
Poznanovii
Skelani
anjevo
Zabokvica
Daljegota
Poznanovii
Daljegota
Lijee
Skelani
Skelani
Jagodnja
Mehmedovii
Jagodnja
Joeva
Mehmedovii
Zabokvica
Lijee

226

25.9.1992.
16.1.1993.
10.6.1992.
5.7.1992.
6.9,1992.
5.10.1992,
26.7.1992.
18.10.1992.
12.6.1992.
24.6.1992.
24.6.1992.
9.10.1992.
23.3.1993.
21.11.1992.
28.6.1992.
6.8.1992.
1.6.1992.
14.10.1992.
28.6.1992.
5.10.1992.
22.5.1992.
15.8.1992.
15.8.1992.
5.12.1992.
14.12.1992.
16.1.1993.
20.1.1993.
16.1.1993.
22.1.1993.
25.1.1993.
25.1.1993.
25.1.1993.
25.1.1993.
24.1.1993.
3.2.1993.
24.1.1993.
24.1.1993.
15,1.1993.
10.3.1993,
10.3.1993.

Voljavica
Jezero
Biljeg
Krinjii
Dalj. Brdo
Kutijei
Biljeg
Radijevii
Poznanovii
Dedii
Grujiii
Dedii
ehiti
anjevo
Bradii
Bijeli Kamen
Jagodnja
Bradii
Korijen
Radijevii
Joeva
Grujii
Grujii
Osmae
Voljavica
Skelani
Dvizovii
Mostahii
Arapovii
Dvizovii
Dvizovii
Dvizovii
Dvizovii
Jagodnja
Boii
Jagodnja
Joeva
Kragljivoda
Biljeg
Biljeg

619. Ridi (Daut) Mefail


620. Kiveri (Edhem) Adii
621. Mehanovi (Mustafa) Devad
622. Avdi (Mahmut) Fahro
623. Salihovi (Sakib) Midhad
624. Mandi (Jusuf) Fahrudin
625. Bekti (Omer) Hajradin
626. Samilovi (Habib) Idriz
627. Ibrahimovi (evko) efik
628. Hasanovi aban
629. Bekti (Bekto) Ramo
630. Dugonji (Haso) Vehbija
631. Jusi (Zaim) Ibrahim
632. Halilovi (Vehbija) Vahid
633. Halilovi (Redo) Mensur
634. Osmanovi (Idriz) Kadrija
635. Malki (Hilmo) Selman
636. Salihovi (Mustafa) Nezir
637. Ibrahimovi (Reid) Egber
638. Parganlija (Emin) Adii
639. Beirovi (Osman) aban
640. Malki (Juso) Omer
641. Ali (aban) Suad
642. Dugonji (Avdo) Hamdija
643. Hrastanovi (Ahmo) Mustafa
644. Mehanovi (Ahmo) Zahid
645. Salihovi (Ibrahim) Hemo
646. Ali (Salko) Elvir
647. Memievi (Huso) Bekto
648. Muji (Nurija) Ibrahim
649. Dautbai (Danan) Mustafa
650. Hasi (Enez) Mirsad
651. Bekti (Zahid) Senad
652. Omerovi (Nezir) Bego
653. Talovi (Meho) Muharem
654. Mehi (air) Fadil
655. Muninovi (Omer) Nevres
656. Mehmedovi (Osman) Ramo
657. Mehi (Fehim) Ferid
658. Ibrahimovi (Omer) Ibrahim

5.1.1964. Zanjvo
19.1.1966. anjevo
1974. Jagodnja
15.12.1974. Joeva
9.1.1971. Skelani
23.11.1964. Skelani
16.3.1963. Joeva
5.12.1946. Lijee
5.1.1971. Joeva
1923. anjevo
24.5.1941. Joeva
20,10.1952. Joeva
15.3.1970. Poznanovii
9.1.1970. Moii
9.2.1964. Moii
1945. Poznanovii
1940. Poznanovii
1937. Mihaljevine
1975. Joeva
1961. Joeva
1937. Jagodnja
1929. Poznanovii
1975. Jagodnja
1952. Joeva
1945. Miholjevina
20.5.1969. Tegare
18.3.1972. Zapolje
15.2.1974. Brezovice
13.10.1945. Brezovice
15.7.1947. anjevo
14.10.1943. Brezovice
1969. Sase
1975. Brezovice
1972. Voljavica
6.8.1966. Sopotnik
1956. Hrnii
1970. Krasanpolje
1949. Pahljevii
17.12.1966. Hrnii
6.6.1972. Hrnii
227

10.3.1993.
10.3.1993.
10.3.1993.
11.3.1993.
14.3.1993.
19.3.1993.
16.1.1993.
20,3.1993.
2.12.1992.
22.3.1993.
3.10.1992.
12.3.1993.
2.4.1993.
12.4.1993.
12.4.1993.
8.6.1992.
24.8.1992.
21.1.1993.
2.12.1992.
8.7.1992.
12.3.1993.
5.8.1992.
14.4.1993.
22.1.1993.
15.8.1993.
12.7.1992.
26.10.1992.
14.12.1992.
4.2.1993.
5.10,1992.
14.12.1992.
13.6.1992.
12.4.1993.
7.2.1993.
8.10.1992.
5.2.1993.
8.10.1992.
5.2.1993.
12.3.1993.
8.3.1993.

Biljeg
Biljeg
Biljeg
Joeva
Biljeg
ehiti
Arapovii
ehiti
Joeva
Srebrenica
Joeva
Joeva
Skenderovii
Srebrenica
Srebrenica
Dedii
Poznanovii
Zaspa
Joeva
Joeva
Jagodnja
Poznanovii
Srebrenica
Joeva
Srebrenica
Kunjerac
Grabovaka Rijeka
Loznika Rijeka
Orai
Fakovii
Loznika Rijeka
Pribievac
Srebrenica
Zaluje
Rudea
Drijenjak
Rudea
Drijenjak
Gojmer
Potoari

659. Mehi (Ramo) Ramiz


1969.
660. Mehi (Osman) alim
23.4.1964.
661. Kadiri (Osman) alim
1969.
662. Nuki (Osman) Avdurahman
1971.
663. Ahmetovi (Ahmet) Meho
1955.
664. Muharemovi (Meho) Muzafir
1969.
665. Ahmetovi (Mujo) Ibrahim
1946.
666. Kadri (Osman) Nail
8.3 1970.
667. Ali (Osman) Osmo
1960.
668. Kadri (Osman) Demail
1964.
669. Beirovi (Osman) Zijad
1975.
670. Softi (Ibrahim) Rijad
1974.
671. Beirovi (Hamid) Adii
1960.
672. Osmanovi (Mujo) Muhizin
1976.
673. Beirovi (Ibrahim) Ibro
1969.
674. Zahirovi (Hakija) Ramiz
1969.
675. Osmanovi (Redo) Mujo
1944.
676. Softi (Selmo) Salih
1973.
677. Jusi (Juso) Husein
1976.
678. Kadri (Osman) Senahid
1966.
679. Beirovi (Ismet) Nazif
1956.
680. Muratovi (Osman) Mujo
1966.
681. Sui (Suljo) Mujo
1970.
682. Stoevi (Zulfo) Mujo
1962.
683. Muratovi (Mujo) Nazif
1962.
684. Sui (Mujo) Mean
1934.
685. Muratovi (Mujo) Ibrema
1965.
686. Omerovi (Mehmed) Rahman
1957.
687. Muratovi (Omer) Meho
1941.
688. Mustafi (Huso) Hasan
1952.
689. Omerovi (Ismet) air
1957.
690. Dervievi (Omer) Smajo
1969.
691. Muminovi (Mujo) Bego
1963.
692. Omerovi (Feho) Vehid
1956.
693. Ali (Mujo) Redo
1956.
694. Mehi (Hamed) Samed
1973.
695. Omerovi (Mean) Mirzet
1973.
696. Muminovi (ahin) Sejdalija
1972.
697. Ahmetovi (Ramo) Avdurahman
1961.
698. Muminovi (Fehim) Velid
1968.

Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
llrnii
Hmii
Hmii
Hrnii
Hmii
Hmii
Hrnii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Hmii
Urkovii
Urkovii
Bratunac
Urkovii
Urkovii
Urkovii
Urkovii
Urkovii
Pobude
Pobude
Sandii
Urkovii
Loloii
Urkovii
Lolii
Lolii
Konjevi-Polje
Kostjerevo
Pahljevii

228

29,5.1992. Lolii
9.6.1993. Lolii
9.6.1993. Lolii
29.6.1992. Hrustina
21.3.1993. Veresinje
29.6.1992. Trenjice
13.4.1993. Srebrenica
19.11.1993. Bljeeva
29.6.1992. Pavii
7.2.1993. Bandjera
29.5.1992. Lolii
28.4.1992. Grubaa
8.11.1992. Konjevi-Polje
17.4.1993. Srebrenica
29.5.1992. Lolii
3.7.1992. Biina
29.6.1992. Lanite
10.1.1993. Banjevii
10.1.1993. Banjevii
18.11.1993. Bljeeva
29.5.1992. Banjevii
8.10.1992. Urkovii
3.5.1993. Veresinje
6.2.1993. Drenjak
12.4.1993. Srebrenica
8.10.1992. Grabovsko
7.1.1993. Sandii
15.4.1993. Veresinje
11.10.1992. Grabovsko
3.3.1993. Konjevi-Polje
22.6.1993. Slatina
29.10.1992. Lolii
27.11.1992. Sandii
25.12.1992. Lolii
2.3.1993. Stubli
27.1 1.1992. Lolii
7.9.1992. Konjevi-Polje
13.5.1992. Kulat
5.2.1993. Drenjak
26.9.1992. Rogosija

699. Ibrahimovi (Smail) Osman


700. Mehmedovi (Mean) Hasan
701. Ikanovi (Ibrahim) Avdurahman
702. enderovi (Avdulah) Avdo
703. Ikanovi (Ibrahim) Ibro
704. Jusupovi (Jusup) Sead
705. Dedi (Husein) Fehim
706. Orlovi (Abdukadir) Abid
707. Orlovi (Muharem) Muriz
708. abi (Meho) Mevludin
709. Hasanovi (Himzo) Hilmo
710. Selimovi (Esed) Ramiz
711. Muratovi (evko) Muhizin
712. Muminovi (Edhem) Muriz
713. Osmanovi (Omer) Salih
714. Osmanovi (Salih) Beriz
715. Muminovi (Ramo) Osmo
716. Mustafi (Mustafa) Nezir
717. Selimovi (Adem) Mustafa
718. Selimovi (Avdo) Samir
719. Jusupovi (Mujo) Muriz
720. Mujanovi (Hasan) Ibrahim
721. Muminovi (Omer) Kasim
722. abi (Mujo) Munib
723. Ibievi (Redo) Ibi
724. Turkovi (Ibrahim) Redo
725. Bori (Meho) Bajazit
726. Orlovi (ahin) Senahid
727. Jusupovi (Mustafa) Edhem
728. Muratovi (Osmo) Omer
729. Osmanovi (Nurija) Bajro
730. Mehi (Mehmed) Hamed
731. Handi Nurija
732. Jusi (Fehim) Sejo
733. Omerovi (Hasan) Aziz
734. Hasanovi (Ragib) Rizah
735. Dubii (Salin) Mensur
736. Hasanovi (Memi) Ramo
737. Bajramovi (emso) Ramiz
738. Bajramovi (Senahid) Suad

1954.
1959.
1957.
1964.
1949.
1974.
1965.
1964.
1970.
1968.
1966.
1956.
1974.
1972.
1956.
1972.
1963.
1958.
1956.
1975.
1972.
1967.
1974.
1958:
1960.
1963.
1974.
1974.
1955.
1963.
1937.
1941.
1967.
1974.
1958.
1965.
1965.
1972.
1943.
1963.

229

Hmiii
Hrniii
Hmiii
Konjevii
Hrnii
Konjevii
Pobude
Konjevi-Polje
Konjevi-Polje
Sandii
Pervani
Pervani
Pervani
Urkovii
Urkovii
Urkovii
Urkovii
Urkovii
Pervani
Pervani
Pervani
Pervani
Urkovii
Sandii
Gerovi
Vrsinje
Gerovi
Konjevi-Polje
Pervani
Grabovsko
Sandii
Lolii
Krasampolje
Bratunac
Mihaljevii
Mihaljevii
Mihaljevii
Mihaljevii
Mihaljevii
Mihaljevii

13.5.1992.
9.1.1992.
13.3.1993.
30.6.1992,
7.1.1993.
6.6,1993.
28.2.1993.
7.1.1993.
7.1.1993.
29.6.1992.
7.1.1993.
15.4.1993.
16.12.1992.
16.3.1993.
23.12.1992.
23.12.1992.
29.5.1992.
29.5.1992.
29.5.1992.
12.6.1992.
21.3.1993.
29.5.1992.
3.2.1993.
13.4.1993.
22.9.1992.
7.1.1993.
31.12.1992.
8.8.1992.
27.7.1992.
26.11.1992.
22.8.1992.
10.3.1993.
10.10.1992.
18.1.1993.
8.8.1992.
10.10.1992.
9.9.1992.
7.1.1993.
8.1.1993.
15.4.1993.

Kulat
Konjevii
Hrnii
Grabovsko
iljkovii
Lolii
Cerska
iljkovii
iljkovii
Urkovii
Urkovii
Veresinje
Urkovii
Kilavac
Urkovii
Urkovii
Lolii
Lolii
Lolii
Pervani
Veresinje
Lolii
Brezak
Srebrenica
Bokin
Kravica
Konjevi-Polje
Brekinja
Baljkovica
Bokin
Urkovii
Lolii
Grobi
Glogova
iljkovii
Grobi
Baljkovica
Kravica
Kravica
Kragljivoda

739. Bajramovi (Sead) Nurija


740. Hasanovi (Fadil) efik
741. ivi (Reid) Nedib
742. Sulji Mujo
743. Grujinovi (Munib) efik
744. Ahmetovi efik
745. Dervievi Mustafa
746. Ibrahimovi (Jusuf) sad
747. Bei (Vehbija) Vehdin
748. Mehi (Tahir) Hariz
749. Ibrahimovi Senahid
750. Muminovi (Salko) Sadik
751. Rami aban
752. Salki (Redo) Sead
753. airovi (Zahid) Mujo
754. Osmanovi (Nurija) Nurko
755. Ademovi (Mujan) Demal
756. Mujinovi (Azem) Cazim
757. Mustafi (Ismet) ahbaz
758. Omerovi (Habib) Fuad
759. Omerovi (Mean) Safet
760. Hajdarevi (Sinan) Sakib
761. Veli (Mehmed) Beriz
762. Dedi (ean) Salih
763. Mustafi (Mujo) Omer
764. Jaarevi (Mujo) Ramo
765. Mustafi (Rahman) Demail
766. Veli (Nezir) Demo
767. Veli (Osman) Camil
768. Jaarevi (Bajro) Amir
769. Salki (Mujo) Salkan
770. Omerovi (Ibrahim) Salko
771. Salihovi (Ragib) Galib
772. Jaarevi (Halil) Ahmo
773. Mustafi (Osman) Osmo
774. Salki (Haid) Raid
775. erimovi (Nezir) azim
776. Dedi (Beir) Esad
777. Taindi (alim) Indir
778. Hadi (Ismet) Hariz

1968.
1963.
1967.
1966.
1964.
1961.
1973.
1974.
1970.
1970.
1975.
1958.
1956.
1974.
1956.
1929.
1952.
1955.
1975.
1973.
1969.
1971.
1973.
1968.
1971.
1960.
1970.
1967.
1942.
1969.
1947.
1961.
1966.
1969.
1956.
1969.
1967.
1959.
1962.
1966.

Mihaljevii
Mihaljevii
Suha
Bijeljina
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Bratunac
Bratunac
Hrana
Sandii
Pobudje
Pobuje
Pobude
Sikirii
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pomol
Zilii
Pobude
Pobude
Pobude
Sebioina
Nova Kasaba
Nova Kasaba
Nova Kasaba

230

21.4.1993.
20.9.1992.
8.8.1992.
7.10.1992.
29.9.1992.
13.12.1992.
10.10.1992.
8,11.1992.
13.12.1992.
27,12.1992.
1992.
13.12.1992.
9.9.1992.
2.6.1992.
17.9.1992.
26.8.1993.
15.10.1992.
15.10.1992.
21.4.1993.
10.11.1992.
29,6.1992,
14.3.1993.
12.4.1993.
23.3.1993.
3.7.1992.
7.10.1992.
3.6.1992.
9.3.1993.
5.7.1992.
14.3.1993.
12.3.1993.
9,10.1992.
7.10.1992.
17.5.1992.
4.12.1992.
29.5.1992.
26.5.1992.
17.12.1992.
15.3,1993.
4.4.1993.

Ljubisavii
Snagovo
iljkovii
Grabi
Bokin
Kamenica
Grabi
Konjevi-P
Kamenica
Kamenica
Kamenica
Kamenica
Baljkovica
Burnice
Snagovo
Tuzla
Baljkovica
Baljkovica
Srebrenica
Neeljita
Doljani
Pobude
Srebrenica
Buljim
Golo brdo
Previla
Previla
Ilino brdo
Pobude
Srebrenica
Pobude
Previla
Previla
Kamenice
Previla
Lolii
Sebioina
Banjevii
Baljkovica
Tuzla

779. Hasanovi (Meho) Nedib


780. Medi (Mehmed) Meho
781. Ibrahimovi (Avdulah) alim
782. Avdagi (Suljo) Smajl
783. Lelo (aban) Bajro
784. Kari (Huso) Adem
785. olak (Camil) Semir
786. Hadi (Rahman) Izet
787. elikovi (Mehmed) alim
788. elikovi (Mehmed) Salih
789. Selimovi (Muradif) Hrusto
790. Bjeli (Salko) Mehmed
791. Musi (Nusret) Mevludin
792. Hadi (Abid) Omer
793. Dedi (Hasan) Latif
794. Husi (Haim) Mensur
795. Hoti (Mujo) Mulo
796. Mahmutovi (aban) Avdurahman
797. Mahmutovi (Selim) Salih
798. Mahmutovi (Salih) Samim
799. Musi (Muhamed) Hasan
800. Isakovi (Omer) Halil
801. Isakovi (Omer) Mirsad
802. Hoti (Selmo) ahin
803. Ali (Mujo) Munib
804. Husi (Hasim) Huso
805. Jai (Mehmed) Salih
806. Mehmedovi (Ramo) Mahmut
807. Ibrahimovi (aban) Fikret
808. Mehmedovi (Ibro) Mehmedalija
809. Mehmedovi (Ibro) Meho
810. Mustafi (Ismet) ahbaz
811. Omerovi (Mujo) Musa
812. Avdi (Muan) Mustafa
813. Dagi (Osman) Sulejman
814. Avdi (Adem) Ibro
815. Nuki (Amir) Elvir
816. Nuki (Amir) Almir
817. Hasanovi (Mustafa) Ibrahim
818. Mujinovi (Ibriim) Hasan

1963.
1962.
1970.
1948.
1958.
1948.
1968.
1946.
1973.
1969.
1954.
1954.
1959.
1953.
1963.
1970.
1943.
1957.
1937.
1965.
1954.
1974.
1974.
1946.
1968.
1961.
1957.
1969.
1971.
1969.
1966.
1976.
1956.
1969.
1974.
1959.
1975.
1976.
1959.
1966,

231

Sase
Nova Kasaba
Pobude
Nova Kasaba
Nova Kasaba
Nova Kasaba
Kakanj
Nova Kasaba
Pobude
Pobude
Nova Kasaba
Nova Kasaba
Pobude
Nova Kasaba
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Nova Kasaba
Pobude
Pobude
Pobude
Sebjoina
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude

13.10.1992. Konjevj-Polje
7.2.1993. Skugrii
3.7.1992. Golo brdo
17.12.1993. ovrci
12.10.1992. Papraa
7.10.1992. Nova Kasaba
12.10.1992. Papraa
1 1.3.1993. Nova Kasaba
7.2.1993. Skugrii
13.7.1992. Pobude
7.6.1993. Ruina Voda
15.4.1993. Srebrenica
25.6.1992. Nova Kasaba
8.1,1993. Kamenica
7.2.1993. Ilino Brdo
9.4.1992. Ravno brdo
17.2.1993. ovrci
19.6.1993. Buljim
14.3.1993. Pobude
13.8.1993. Brezova Njiva
7.2.1993. Ilino brdo
13.4.1993. Srebrenica
14.3.1993. Pobude
17.4.1993. Sueska
26.5.1992. Sebjoina
8.4.1993. Srebrenica
14.3.1993. Pobude
12.4.1993. Srebrenica
7.1.1993. iljkovii
6.8.1992. Pobude
26.9.1992. Rogosija
24.3.1993. Srebrenica
12.3.1993. Pobude
7.1.1993. iljikovii
23.3.1993. Buljim
24.12.1992, Pobude
23.3.1993. Buljim
12.4.1993. Srebrenica
22.3.1993. Buljim
29.9.1992. iljikovii

819. Ahmetovi (Ibrahim) Mirsad


820. Husejnovi (Husejn) Osman
821. Bai (Salih) Samir
822. Ahmetovi (Ibrahim) Junuz
823. Omerovi (Omer) Jusuf
824. Beirovi (ahin) Nurdin
825. Omerovi (Mean) Hamid
826. Omerovi (Hasan) Raid
827. Omerovi (Meho) Mensur
828. Omerovi (air) Senad
829. Omerovi (Mujo) Abid
830. Omerovi (Ismet) air
831. Hajdarevi (Alija) Fakir
832. Nuki (ahin) Behadil
833. Omerovi (Aljo) Zijad
834. Hajdarevi (Ragib) Muhamed
835. Omerovi (Aljo) Alaga
836. Avdi (Nurija) Avdurahman
837. Begovi (Lutvo) Esad
839. Begovi (Lutvo) Mujo
840. Ahmetovi (Mujo) Muan
841. Cerimovi (Nurija) Mujo
842. Mali (Mujo) Behadil
843. Mali (Ramo) Ramiz
844. Mali (Mujo) Mao
845. erimovi (Mumin) aban
846. Deki (aban) Salko
847. Dedi (Suljo) Devad
848. Veli (Velija) Salih
849. Omerovi (Omer) Munib
850. Dedi (Suljo) Devad
851. Turnadi (Abdulah) Fikret
852. Turnadi (Ibrahim) Demal
853. Veli (Beo) Hasan
854. Veli (Beir) Ahmet
855. Veli (Mujo) Muradif
856. Veli (Beir) Murat
857. Huri (Bajro) abo
858. Ibrahimovi (Bego) Nusret
859. Ibrahimovi (Mehmed) Bajro

1969.
1975.
1970.
1951.
1969.
1973.
1965.
1964.
1970.
1973.
1969.
1956.
1971.
1962.
1976.
1961.
1966.
1960.
1964.
1956.
1956.
1971.
1962.
1973.
1950.
1974.
1941.
1973.
1930.
1.12.1964.
2.3.1973.
29.3.1994.
4.5.1963.
1.4.1965.
10.9.1972.
1973.
1952.
1947.
4.2.1962.
9.5.1961.

Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Sebjoina
Sebjoina
Sebjoina
Sebjoina
Sebjoina
Vlasenica
Bijeljina
Sebjoina
Sebjoina
Nova Kasaba
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Rovai
Rovai
Cerska
Cerska
Cerska
Cerska
Cerska
Cerska
Cerska

232

4.7.1992.
12.4.1993.
16.5.1993.
10.7.1992.
24.10.1992.
12.4.1993.
29.5.1992.
26.5.1992.
8.8.1992.
29.5.1992.
20.3.1993.
20.6.1993.
7.1.1993.
26.3.1993.
4.6.1992.
4.9.1993.
12.4.1993.
3.7.1992.
25.7.1992.
25.9.1992.
7.10.1992.
7.10.1992.
7.10.1992.
7.10.1992.
17.1.1993.
24.4,1993.
18.7.1992.
5.6.1994.
13.6.1992.
7.8.1994.
5.6.1994.
26.9.1994.
26.9.1994.
27.2.1993.
3.7.1992.
7.10.1992.
7.10,1992.
7.3.1993.
10.10.1992.
25.10.1992.

Pobude brdo
Srebrenica
Buljim
Pobude
Metaljka
Srebrenica
Lolii
Kamenice
iljkovii
Lolii
Buljim
Slatina
iljkovii
Golo brdo
Lolii
Srebrenica
Jeetica
Pobude
Sebjoina
Sebjoina
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Pobude
Suica
Nova Kasaba
Srebrenica'
Pobude
Bukova glava
Srebrenica
Bare
Bare
Durii
Grabi
Grabi
Grabi
Raevo
Grabi
Grabi

860. Ibrahimovi (Redo) Rahman


861. Perhatovi (Jusup) Izet
862. Perhatovi (Ibrahim) Mujo
863. Hrnji (Redo) Hasan
864. Ibrahimovi (Smajl) Sulejman
865. Balti (Alija) Halil
866. Balti (Rahman) Mustafa
867. Balti (Haim) Hajradin
868. Hodi (Osman) Medmedalija
869. Hodi (Mujo) Demal
870. Hodi (Smajl) Mujo
871. Hodi (abo) Zuhdija
872. Hodi (Muhamed) Meho
873. Muki (Ramo) Ramiz
874. Muki (Bego) Bajazit
875. Muki (Meho) Mevlo
876. Mehi (Avdo) Zaim
877. Mehi (Hasan) azim
878. Popi (Ramo) Raim
879. Popi (Ramo) Idriz
880. iljkovi (Avdo) Bego
881. Buri (Hasan) Hasib
882. Gobelji (Lutvo) Ahmet
883. Gobelji (Huso) Aljo
884. Gobelji (Smajl) Safet
885. Gobelji (Meho) Fadil
886. Gobelji (Abdulah) abo
887. Gobelji (Edhem) Demail
888. iljkovi (Murat) Mujo
889.iljkovi (Hasan) Izet
890. iljkovi (Muljan) Ibro
891. iljkovi (aban) Ermin
892. iljkovi (aban) Emin
893. iljkovi (Hasan) Rifet
894. Aljuki (Sulejman) Mujo
895. Aljuki (Muhamed) azim
896. amdi (Muhamed) Muharem
897. amdi (Ibro) Ibran
898. Hajdarevi (Habib) Fadil
899. Hajdarevi (Bajro) Besim

1949. Cerska
1972. Cerska
1974. Cerska
26.6.1964. Cerska
1.2,1968. Cerska
10.5.1964. Cerska
1962. Cerska
15.1.1970. Cerska
1.7.1957. Cerska
1974. Cerska
1954. Cerska
6.6.1963. Cerska
1953. Cerska
1959. Cerska
30.6.1976. Cerska
1961. Cerska
1972. Cerska
1974. Cerska
1968. Cerska
1970. Cerska
1970. Cerska
1967. Cerska
1958. Cerska
15.5.1952. Cerska
1966. Cerska
6.1.1969. Cerska
13.1.1966. Cerska
1970. Cerska
2.5.1967. Neeljita
15.1.1961. Nedeljita
15,6.1965. Neeljita
28.10.1976. Nedeljita
12.2.1972. Nedeljita
12.8.1966. Neeljita
1.3.1964. Nedeljita
7.3.1965. Neeljita
3.4.1961. Nedeljita
10.2.1962. Neeljita
2.2.1964. Neeljita
5.8.1961. Nedeljita

233

7.10.1993. Kravica
8.2.1993, Rogosija
12.4.1993. Srebrenica
8.2.1993. Grobi
25.2.1993. Luke C.
16.9.1992. Potajnik
9.10.1992. Miia Groblje
5.7.1992. Potajnik
27.2.1993. Hodii
15.9.1992. Grobi
12.4.1993. Srebrenica
5.2.1993. Rogosija
13.2.1993. Hodii
26.9.1992. Rogosija
27.2.1993. Mukii
21.1.1993. Mukii
24.2.1993. Muminovii
10.9.1992. Mehii
12.4.1993. Srebrenica
26.4.1992. Kula-Grad
7.1.1993. Kravica
16.10.1992. igii
27.10.1992. Gobelje
23.12.1992. Cikotska Rijeka
12.4.1993. Srebrenica
12.4.1993. Srebrenica
12.4.1993. Osmae
13.2.1993. Gobelje
22.8.1992. Medo
22.8.1992. Medo
14.2.1993. Ubojna njiva
2.2.1993. Presedo
7.10.1992. Hrastik
20.10.1992. elebii
25.8.1992. Mea
13.10.1992. Gaj
30.10.1992. Debelo brdo
3.7.1992. Gaj
30.10.1992. Debelo brdo
29.8.1992. Gaj

900. Korkutovi (Munib) Mumin


26.10,1956. Nedeljita
901. Korkutovi (aban) Safet
5.6.1974. Nedeljita
902. Korkutovi (Suljo) Muradif
10.2.1956, Nedeljita
903. Korkutovi (Reuf) Mail
20.4.1971. Nedeljita
904. Korkutovi (Ramiz) Hazim
7.2.1972. Nedeljita
905. Korkutovi (Reuf) Suljo
25.2.1967. Nedeljita
906. Korkutovi (Omer) Mujo
10.2.1954. Nedeljita
907. Beirovi (Ibro) Ibrahim
10.2,1969. Nedeljita
908. Beirovi (Rahman) ahin
10.2.1961. Nedeljita
909. Beirovi (Avdo)Adem
15.3.1972. Nedeljita
910. Patkovi (Smajo) Hasan
1974. Nedeljita
911. Dervievi (Hamid) Hamdija
1952. Skugrii
912. Mustafi (Salko) Alija
1962. Skugrii
913. Sulejmanovi (Himzo) Sadija
1973. Skugrii
914. Hasanovi (Ibro) Hasan
1949. Maesi
915. Ibrahimovi (Hamed) Muriz
1973. Maesi
916. Husejnovi (Azem) Halim
1972. Skugrii
917. Kadri (Ibro) Omer
1930. Skugrii
918. Salihovi (Mean) Osman
1.1.1965. Skugrii
919. Salihovi (Smajl) Mevludin
1961. Maesi
920. Nuki(Adem) Bego
1941. Skugrii
921. Avdi (Jusup) Mirsad
1966. Skugrii
922. Ahmetovi (Mujo) Hajro
1968. Skugrii
923. Musi (Berhem) Muan
1969. Skugrii
924. Nuki(Sado) Alija
15.3.1968. Skugrii
925. Ali (Mujo) Munib
1970. Skugrii
926. Hasanovi (Muan) Murat
1.1.1957. Skugrii
927. Hadi (Adem) Sejdalija
1970. Sarajevo
928. Omerovi (Mustafa) Sulejman
1963. Skugrii
929. Kari (Suljo) Suad
1964. Skugrii
930. Hadi (Huso) Ramo
19.59. Skugrii
931. Musi (Alija) Avdo
1958. Skugrii
932. Dedi (ahin) Salih
1968. Skugrii
933. Avdi (Ibrahim) Velid
8.1.1962. Skugrii
934. Avdi (Murat) Amir
10.3.1973. Skugrii
935. Balti (Alija) Aljo
25.4.1956. Cerska
936. Dedi (aban) abo
1962. Skugrii
937. Jaarevi (Fejzo) Husein
1964. Maesi
938. Salihovi (Mumin) Demo
16.3.1975. Meesi
939. Mustafi (Suljo) Hasan
1956. Skugrii

234

1.12.1992. Nedeljita
7.1.1992. Gaj
8.9.1992. Baljkovica
30.10.1992. Debelo brdo
30.10.1992. Debelo brdo
30.10.1992. Debelo brdo
2.3.1993. Risnik
15.7.1992. Gaj
26.9.1992. Rogosija
7.10.1992. Gaj
5.3.1993. Tumae
9.2.1993. Ilino brdo
27.2.1993. Zavr
9.3.1993. Skugirii
5.3.1993. Baljkovica
15.11.1992. Kaldrmica
25.3.1993. Baljkovica
23.6.1992. Podgaj
26.10.1992. Podgaj
16.3,199.3. Baljkovica
27.1.1993. Skugrii
13.1.1992. Metaljka
6.2.1993. Skugrii
16.3.1993. Baljkovica
12.10.1992. Grobi
13.10.1992. Metaljka
15.3.1993. Potoari
13.1.1993. Ilino brdo
3.1.1993. Sultanovii
10.9.1992. Metaljka
12.8.1992. Skugrii
15.2.1993. Kaldrmica
13.10.1992. Metaljka
16.3.1993. Baljkovica
14.4.1993. Srebrenica
26.12.1993. Vukii
6.2.1993. Skugrii
2.7.1992. Zavr
16.3.1993. Baljkovica
7.6,1992. Podgaj

940. Dervievi (aban) Samir


941. Jaarevi (Husejn) Nezir
942. Jusupovi (Omer) Demail
943. Avdi (ahin) ahman
944. Omerovi (Almaz) Hasib
945. Dedi (Meho) ahin
946. Ahmetovi (Adem) Ahmet
947. Kadri (Redo) Reid
948. Hodi (abo) Ibrahim
949. Kadri (Mehmed) Demail
950. Kadri (Mehmed) Mehmedalija
951. Musi (Huso) Selim
952. Ahmetovi (Salko) Mirsad
953. Musi (Raid) Demil
954. Musi (Omer) Raid
955. Musi (Omer) Nezir
956. Omerovi (Meho) Dervi
957. Mehmedovi (Mujo) Seid
958. Selimovi (Demal) Zaim
959. Pezi (Selim) Ramiz
960. Husejnovi (Muhamed) Ramiz
961. Duri (Osman) Hajradin
962. Huki (aban) abanija
963. Jusufovi (Safet) Amir
964. Muji (Redo) Mehmed
965. Kurti (Mustafa) Ibro
966. Mustabai (Alija) Ragib
967. Johi (Suljo) Beo
968. Talovi (Smajl) Suljo
969. Turnadi (abo) Krajina
970. Babi (Huske) Haim
971. Mustabai (Nusret) Avdo
972. Musi (Avdulah) Adem
973. Grbi (Ramo) Rahim
974. Jusufovi (Muhamed) Mehmed
975. Sejmenovi (Adem) Abdulah
976. Sejmenovi (Adem) aban
977. Babi (abe) aban
978. Mehmedovi (Bego) Ismet
979. Mehmedovi (Selim) Smal

1972.
1972.
9.4.1966.
1960.
1972,
1955.
1956.
25.12.1960.
1972.
1960.
1957.
1962.
1972.
1970.
1951.
1962.
1951.
1972.

Skugrii
Nurii
Nurii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
Skugrii
1953. Skugrii

1.4.1957.
1.2.1974.
1969.
1952.
1925.
12.5.1972.
17.3.1955.
1964.
1942.
1.11.1960.
1.7.1974.
1954.
1949.
1952.
1954.
1957.
1968.
1963.

235

Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai
Rovai

13.10.1992.
13.10.1992.
6.11.1992.
6.2.1993.
6.2.1993
14.10.1992.
16.3.1993.
9.2.1993.
13.10.1992.
10.9.1992.
9.2.1993.
18.2.1993.
9.10.1992.
13.1.1993.
16.3.1993.
16.3.1993.
16.3.1993.
18.8.1992.
13.9.1992.
13.10.1992.
13.3.1993.

Metaljka
Metaljka
Kamenica
Skugrii
Skugrii
Metaljka
Baljkovica
Turalii
Metaljka
Skugrii
Turalii
Skugrii
Metaljka
Skugrii
Baljkovica
Baljkovica
Baljkovica
Skugrii
Metaljka
Metaljka
Baljkovica

12.4.1993.
24.7.1992.
24.7.1992.
16.4.1993.
28.6.1992.
15.3.1993.
26.6.1992.
8.2.1993.
11.2.1993.
10.10.1992.
24.7.1992.
22.8.1992.
8.2.1992.
25.1.1993.
14.1.1993.
9.3.1993.
3.3.1993.
22.9.1992.

Srebrenica
Rovai
Rovai
Sueska
Grobi
Baljkovica '
Sklopaa
Vandii
Glodi
Medo
Rovai
Rovai
Vandii
Rovai
Rovai
Rovai
Presedo
Zeiji brijeg

980. Mehmedovi (Hakija) Ramiz


1971. Rovai
981. Grbi (Adem) Smal
1964. Rovai
982. Sejmenovi (Nail) Sulejman
1964. Rovai
983. Mustabai (Vejsil) Bego
1957. Rovai
984. Ibri (Huso) Hazim
1972. Maesi
985. Selimovi (Suljo) aban
1966. Maesi
986. Mustafi (Omer) Zaim
1968. Maesi
987. Ali (Muan) Meho
1960. Maesi
988. Mei (Selim) Senaid
28.1.1970. Maesi
989. Ali (Adem) Munib
1963. Maesi
Kostjerevo
990. Bai (Sinan) Fejzo
991. Jaarevi (Suljo) Hasan
1968. Maesi
992. Ali (Ibrahim) Zahid
1967. Maesi
993. Mei (Selim) Idriz
4.10.1956. Maesi
994. Ali (Suljo) Ramiz
1975. Maesi
995. Memievi (Munib) Ibro
1971. Beii
996. Ali (Mujo) Ragib
10.3.1962. Maesi
997. Ali (Haim) Halil
1960. Maesi
Vrsinje
998. Selimovi (Hado) Nijaz
999. Mehmedovi (Beir) Fadil
1963. Cerska
1000. osi (Ahmet) Nesib
1958. Cerska
1001. Veli (Redo) Sejad
1967. Cerska
1002. Ahmetovi (Muhamed) Mevludin
1956. Cerska
1003. Mehmedovi (alimo) abo
1959. Cerska
1004. elebi (Alija) Islam
1970. Cerska
1005. Dervievi (Ismet) Fikret
1974. Cerska
1006. Osmanovi (Avdulah) Avdurahman 1962. Cerska
1007. Kurjak (Mujo) Asim
1975. Cerska
1008. Sejmenovi (Mao) Muhamed
1974. Cerska
1009. Selimovi (Selim) ahin
1963. Cerska
1010. Jaarevi (Mujo) Munib
1967. Cerska
1011. Begi (Ramo) Ibrahim
1952. Cerska
1012. Sejmenovi (aban) Mujo
1954. Rovai
1013. Bajri (Bajro) Bego
27.3.1949. Cerska
1014. Hasanovi (Mujo) Emir
1971. Cerska
1015. elebi (Ramiz) Hasan
1959. Cerska
1016. elebi (Muhamed) amil
1965. Cerska
1017. Osmanovi (Sulejman) Emir
1962. Cerska
1018. Hasanovi (Adem) Muriz
1972. Cerska
1019. Ahmetovi (Ohran) ea
1961. Nurii

236

9.2.1993. Rovai
22.8.1992. Rovai
12.2.1993. Rovai
14.3.1993. Rovai
8.2.1993. Metaljka
15.1.1993. Cerska
13.10.1992. Metaljka
1992. Borike
12.4.1993. Srebrenica
13.10.1992. Metaljka
13.10.1992. Metaljka
1992. Metaljka
7.3.1993. Maesi
93.1993. Maesi
16.3.1993. Baljkovica
13.10.1992. Metaljka
8.3.1993. Maesi
27.9.1992. Rogosija
7.1.1993. Kravica
10.12.1992. Metaljka
12.4.1993. Srebrenica
13.10.1992. Metaljka
4.6.1992. Medo
13.1.1993. Metaljka
15.11.1992. Duga njiva
10.1992. Debelo brdo
14.11.1992. Medo
13.10.1992. Hrasnik
15.7.1992. Metaljka
3.3.1993. Konjevi-Polje
12.4.1993. Srebrenica
17.1.1993. Zapolje
10.10.1992. Cerska
7.2.1993. Vandii
9.3.1993. Baljkovica
1993. Cerska
10.3.1993. Srebrenica
19.3.1993. Baljkovica
1.3.1993. Luke
8.1992. Metaljka

1020. Mustafi (Alija) Mehmedalija 18.2.1954. Raevo


1021. Mustafi (Mustafa) Sabo
1969. Raevo
1022. Ahmetovi (Mustafa) Mirsad 25.5.1974. Raevo
1023. Mustafi (Suljo) evko
1965. Raevo
1024. ehaji (Ahmet) Bajro
8.11.1950. Raevo
1025. Mustafi (Mustafa) Hajradin
7.6.1949. Raevo
1026. Ahmetovi (Nuhan) Avdo
7.1.1960, Raevo
1027. Cehaji (Abid) Hamdij
1967. Raevo
1028. Mustafi (Mujo) Hasan
1968. Raevo
1029. Ferhatovi (Hajro) Edhem
1963. Vlasenica
1030. Kuljani (Ramo) Mensur
1974. Damdii
1031. Fetahovi (Raid) Amir
1966. Pijuci
1032. Duri (aban) Bahrija
1969. Durici
1033. Smajlovi (Husejn) Hasan
1969. Mrii
1034. Kuljani (Alija) Adem
1957. Durici
1035. Duri (Nezir) Edin
1975. Durii
1036. Kuljani (Habib) Sado
1973. Dragasi
1037. Gerovi (Mahmut) Muradif
1952. ahmanovi
1038. amdi (Alija) Merim
1972. Durakovii
1039. Huri (Ibran) Ibro
1971. adii
1040. Huri (Ibran) Ibrahim
1958. adii
1041. Huri (Salko) Said
1967, adii
1042. Kuljani (aban) Ahmed
1953. adii
1043. Topalovi (Bego) Besim
1964. Pijuci
1044. Huri (Himzo) Hajro
1967. adii
1045. Kuljani (aban) Ibrahim
1956. adii
1046. Kuljani (Hakija) Hasib
1970. adii
1047. Duri (Avdo) Avdurahman
1949. Durii
1048. amdi (aban) Osman
1953. Nedeljite
1049. Huri (Muan) Fadil
1954. adii
1050. Omerovi Mustafa
1051. Gaguli (Mehmed) Ibrahim 14.10.1956. Baino brdo
1052. Gaguli (Mehmed) Omer
1956. Baino brdo
1053. Gaguli (Alija) Hajradin
1963. Baino brdo
1054. Korkutovi (Ismet) Avdo
1967. Korkutovii
1055. Fetahovi (Raid) Asim
1947. Pijuci
1056. Dautovi (Rasim) Esad
1972. Durakovii
1057. Dautovi (Mehmed) Safet
1965. Durakovii
1058. Duri (Hado) Hadan
1949. Durii
1059. Omerovi (Mehmed) Almir
1957. Zeban
237

12.4.1993.
28.6.1992.
28.6.1992.
25.2.1993.
15.8.1992.
22.1.1993.
23.7.1993.
6.1.1993.
13.3.1993.
10.9.1992.
10.1,1993.
6.3.1993.
20.5.1992.
6.2.1993.
8.2.1993.
21.1.1993.
14.2.1993.
12.7.1992.
12.7.1992.
28.10.1992.
8.10.1992.
15.8.1992.
26.1.1993.
22.9.1993.
13.10.1993.
26.2.1993.
20.2,1993.
9.3.1993.
13.10.1993.
12.4.1993.

Srebrenica
Raevo
Raevo
Raevo
Potajnik
Snagovo
Zvornik
Pervani
Baljkovica
Baljkovica
Pijuci
Maesi
Graina
Skugrii
Metaljka
Cerska
Rovai
Metaljka
Rogosija
Debelo brdo
Vlasenica
Potajnik
Cerska
Buljim
Debelo brdo
Cerska
Cerska
Trenjice
Husii
Srebrenica

12.6.1992.
1992.
8.2.1993.
26.9.1992.
9.10.1992.
7.10.1992.
12.10.1992.
9.3.1993.
1992.

Baino brdo
Kljetani
Debelo brdo
Rogosija
Metaljka
Grobi
Grobi
Raevo
Rogosija

1060. Mutapi (Sejfo) Sejfudin


1962. Debelo brdo
1061. Smaji (Alija) Ago
1969. Hrastovac
1062. Muminovi (Rasim) Raif
1975. Gradina
1063. Hamidovi (Rasim) Jakub
1064. Korkutovi (Avdo) Mustafa
1957. Korkutovii
1065. Begi Omer
1968. Begii
1066. Jusi (Husejn) Osman
1965. Kuljanii
1067. Duri (Salko) Ibran
1941. Durii
1068. Esmi (Muhamed) Mujo
1958. Baino brdo
1069. Huri (Sabrija) Ibran
1932. adii
1070. Babi (ulbeg) Sajbeg
15.23.1948. Cerska
1071. Babi (ulbeg) Asija
1943. Cerska
1072. Mustafi (Hamid) Kadir
1952. Cerska
1073. iljkovi (Beir) Hasan
10.4.1928. Nedeljita
1074. Hajdarevi (Beir) Aljo
18.4.1949. Nedeljita
1075. Hajdarevi (Ahmet) Habib
10.3.1933. Nedeljita
1076. Begi Omer
1968. Begii
1077. Abidovi (Ramo) Mevludin
1.10.1962.
1078. Abidovi (Ramo) Nezir
10.9.1966.
1079. Ahmetovi (Smajl)Beriz
1969.
1080. Ahmetovi (Mustafa) Hasan
1963.
1081. Ahmetovi (Ramo) Avdurahman
1961.
1082. Ahmetovi (Ahmet) Alija
1968.
1083. Ali (Ramo) Alija
1951.
1084. Ajanovi (Avdurahman) Memsudin 1966.
1085. Avdi (Avdulah) Demal
1960.
1086. Ali (Ramo) Ramiz
1953.
1087. Atanovi (Ibro) Fehim
1946.
1088. Ali (Habib) Avdulaziz
29.5.1970.
1089. Ademovi (Suljo) Sabit
1942.
1090. Beganovi (Ahmet) Hajdar
1960.
1091. Bai (Sinan) Fejzo
1964.
1092. Begi (Avdo) Esmir
1974.
1093. Begi (Suljo) Sulejman
1952.
1094. Bosanki (Asim) Ibrahim
30.4.1973.
1095. Brki (Demail) Demil
1963.
1096. Bei (Alija) Nijaz
1962.
1097. Bei(Smajo) Hariz
1958.
1098. ano (Bajro) Elvir
5.1.1973.
1099. ikari (Mustafa) Sulejman

238

4.1.1993.
10.1992,
1992.
12.1992.
23.5.1993.
6.7.1992.
3.1993.
16.3.1993.
8.2.1993.
2.11.1992.
24.2.1993.
24.6.1992.
1.6.1992.
20.2.1993.
7.1.1993.
30.10.1992.
6.7.1992.
16.11.1992.
12.3.1993.
9.6.1992.
9.6.1992.
5.2.1993.
9.6.1992.
28.10.1992.
22.10.1992.
8.1.1993.
17.1.1993.
7.3.1993.

Rogosija
Maesi
Barice
Barice
Srebrenica
Grabi
Maesi
Konjevi-Polje
Debelo brdo
Cerska
Cerska
Cerska
Cerska
Cerska
Kravica
Debelo brdo
Grabi
Kostjerevo
Kostjerevo
Kostjerevo
Kostjerevo
Mehii
Kostjerevo
Kamenica
Velja glava
Liplje
Leminobrdo
Duga Njiva '
Sapna
30.1.1993. Glodi
9.6.1992. Kostjerevo
11.11.1992. Metaljka
20.9.1992. Alii
2.6.1992. Liplje
11.10.1992. lijebac
6.11.1992. Golo brdo
12.1.1993. lijebac
7.1992. Marii
22.8.1992. Pahljevii
24.6.1992. Zeijebrdo

100. Cikari (Habib) Avdukadir


101. ikari (Salih) Ramo
102. ikari (Beir) Ermin
103. umurovi (Mujo) Rijad
104. Kotori (Salih) Ferid
105. Ibrahimovi (Fetija) Safet
106. Ibrahimovi (Ramo) Hariz
107. Ibrali (Nezir) Devad
108. Jahi (Smajo) Nail
109. Junuzovi (Haso) Nijaz
110. Jaarevi (Fetija) Fahrudin
111. Korkutovi (Huso) Mustafa
112. Kaji (Aljo) Ferid
113. Kaji (Osman) Ruvejd
114. Kostijerovac (Demo) Azem
115. Kostijerovac (Salko) Hasan
116. Kotori (Safet) Avdo
117. Kuni (Akif) Safet
118. Kotori (Rahmo) Mustafa
119. Kotori (Mustafa) Suad
120. Kaji (Ismet) Ibrahim
121. Dautovi (Meho) Beir
122. Kaji (Alija) Feriz
123. Dautovi (Ramo) Ramiz
124. Dautovi (Alija) Ibro
125. Dahali (Avdulah) Hamdija
126. Edreni (Safo) Halid
127. Fejzi (Fejzo) Nusret
128. Fehri (Redo) Adem
129. Guti (Ibrahim) Osmo
130. Guti (Mujo) Beriz
131. Hodi (Mehmed) Hasan
132. Hodi (Husein) Zeno
133. Huseinovi (Mujo) Beriz
134. Hrasti (Rasim) Devad
135. Hrasti (Muhamed) Reid
136. Hrbat (Husein) Esead
137. Halilovi (Aljo) Adii
138. Halilovi (Halil) Hasan
139. Hasanovi (Haso) Avdan

1942.
1949.
1971.
1971.
1967.
1948.
1972.
1972.
1964.
1964.
1964.
16.6.1953.
1972.
1957.
1969.
1969.
1969.
1951.
1947.
1973,
1968.
1.8.1955.
1961.
1972.
2.10.1971.
1965.
1943.
1954.
1958.
1951.
1958.
1969.
1968.
1974.
1973.
1970.
1.1 1.1964.
1952.
1952.

239

20.9.1992.
18.1.1993.
19.1.1993.
6.11.1992.
6.11.1992.
3.10.1992.
26.4.1992.
8.11.1992.
7.1.1993.
7.1.1993.
26.4.1992.
18.11.1992.
6.11.1992.
6.11.1992.
4.10.1992.
26.1.1993.
16.11.1992.
26.2.1993.
14.7.1992.
17.8.1992.
14.3.1993.
2.6.1992.
7.3.1993.
10.10.1992.
26.4.1992.
29.4.1992.
8.3.1993.
15.7.1992.
2.6.1992.
15.10.1992.
26.4.1992.
9.6.1992.
9.6.1992.
9.6.1992.
30.9.1992.
6.11.1992.
28.5.1992.
29.5.1992.
29.5.1992.
29.5.1992.

Kamenica
Velja glava
Zeijebrdo
Kadrii
Kadrii
Leminobrdo
Kula Grad
Konjevi-Polje
iljkovii
iljkovii
Kula Grad
Kostjerevo
Glodanskobrdo
Bakrai
Novo Selo
Novo Selo
Snagovo
Glodi
Liplje
Liplje
Lolii
Liplje
Glodi
Metaljka
Kula Grad
Snagovo
Udr
Kadrii
Liplje
Radevac
Kula Grad
Kostjerevo
Kostjerevo
Kostjerevo
Kamenica
Bakrai
Sjenokos
Kamenica
Kamenica
Kamenica

140. Hasanovi (Rahman) Omer


141. Hasanovi (Meho) Enad
142. Hasanovi (Ramo) Mevludin
143. Haski (Edin) Edhem
144. Haski (Paan) Emin
145. Huski (Mujo) Elvir
146. Huski (Nurija) Safet
147. Hajdarevi (Nurija) Ruf
148. Hasanovi (Sulejman) Said
149. Huseinovi (Ibrahim) Kasim
150. Hodi (Esad) Edin
151. Huseinovi (Smajo) Hasan
152. Hrnji (Alija) Muradif
153. Huski (Husejn) aban
154. Hamzabegovi (Hasan) Meho
155. Hmji (Nezir) Esad
156. Hrbat (Husein) Hasan
157. Selimovi (Huso) Esed
158. Sulji (Murat) aban
159. Sejfi (Avdo) Reuf
160. Salki (Salih) Senahid
161. Salki (Ibrahim) Fahrudin
162. Smajlovi (Mehmed) Senad
163. Sulji (Dedo) Adem
164. Selimovi (Ramo) Haim
165. Smaji (Bego) Avdurahman
166. Smaji (Adem) Ramo
167. Salki (Jusuf) Halid
168. Smajlovi (Ramiz) Razim
169. Sultanovi (Ahmet) Izet
170. Sejfi (Avdo) Rifet
171. Sinanovi (Demal) ahbaz
172. Salki (Sulejman) Ramiz
173. Salki (Jusuf) Nijaz
174. Salihovi (Alija) Uzeir
175. Smai (Ibrahim) Salko
176. Sulji (Muzafir) Galib
177. Memi (Emin) aban
178. Mehmedovi (Osman) Ramo
179. Mustafi (Omer) abo

1952.
23.3.1973.
1968.
1956.
1935.
1972.
1973.
1955.
7.1.1969.
1955.
1970.
1933.
15.10.1965.
1948.
1959.
1969.
1958.
1972.
25.7.1956.
1972.
1963.
1970.
1966.
1955.
1952.
1950.
1952.
1959.
1973.
1972.
1969.
19.58.
1969.
1967.
1957.
12.12.1951,
1970.
1964.
1969.
5.5.1956.

240

29.5.1992.
29.5.1992.
1.5.8.1992.
29.11.1992.
29.11.1992.
2.6.1992.
2.6.1992.
10.1.1993.
29.7.1992.
29.4.1992.
15.10.1992.
17.4.1993.
9.3.1993.
10.3.1993.
7.3.1993.
12.4.1993.
12.3.1993.
9.6.1992.
6.11.1992.
23.10 1992.
22.10.1992.
6.10.1992,
6.10.1992.
7.10.1992.
23.9.1992.
18.10.1992.
29.10.1992.
27.12.1992.
21.12.1992.
15.10.1992.
16.1.1993.
12.11.1993.
17.1.1993.
17.1.1993.
15.10.1992.
10.3.1993.
16.12.1993.
18.2.1993.
5.2.1993.
12.3.1993.

Kamenica
Kamenica
Krievac
G. Kamenica
G. Kamenica
Joanica
Joanica
Liplje
Kamenica
Samari
Velja Glava
Srebrenica
Cerska
Konjevi-Polje
Glodi
Srebrenica
Konjevi-Polje
Kostjerevo
Gloansko Brdo
Zeije Brdo
ikarii
Lemino Brdo
Lemino Brdo
Lemino Brdo
Redii
Lemino Brdo
Glodi
Lemino Brdo
lijebac
Velja Glava
Zeije Brdo
Sultanovii
Lemino Brdo
Lemino Brdo
Velja Glava
Konjevi-Polje
Kozjak
Kamenica
Memii
Pahljevii

1954.
1180. Mustafi (Eef) Meho
1181. Memi (Osmo)Nihad
1974.
1954.
1182. Mehmedovi (Mehmed) Adem
1183. Mehmedovi (Rahman) Asim
1950.
1967.
1184. Muminovi (amil) Enver
1952.
1185. Muminovi .(amil) Avdo
1186. Mustafi (Halil) Hasan
1971.
1964.
1187. Mustafi (Ahmet) Islam
1958.
1188. Mustafi (Ahmet) abanija
1960.
1189. Mehmedovi (Hazim) Muhamed
1946.
1190. Mujanovi (Omer) Kasim
1938.
1191. Mujanovi (Mean) Husein
1963.
1192. Mehmedovi (Muhamed) Samed
1958.
1193. Memi (Hasan) Mehmedalija
1960.
1194. Mahmutovi (Huso) Sadija
1953.
1195. Mustafi (Husein) Besim
1196. Mehmedovi (Himzo) Refik
20.3.1951.
1968.
1197, Mustafi (Sulejman) Idriz
1956.
1198. Nuki (Bajro) Sadik
1959,
1199, Osmanovi (Osmo) Rasim
1200. Omerovi (Mustafa) Sulejman
1962.
1976.
1201. Omerovi (Hasan) Muhidin
2.2.1944.
1202. Omerovi (Avdo) Mujo
1203. Rizvi (Zuhdija) Sead
1960.
1957.
1204. Redi (Idriz) Senad
1205. Redi (Ibrahim) Nurif
2.3.1969.
1978.
1206. Rizvi (Fikret) Samir
1207. Rizvi (Omer) Ibrahim
11.6.1956.
1208. abi (Aljo) Muzafir
1936.
1209. Talovi (Meho) Muharem
1966.
1210. Uzuni (Salih) Muhizin
1973.
1950.
1211. Okanovi (Mustafa) Hariz
1962.
1212. Stoevi (Zulfo) Mujo
1213. Bajramovi (Senahid) Suvad
1962.
1972.
1214. Hasanovi (Memi) Ramo
1962.
1215. Hasanovi (Ragib) Rizah
1216. Hasanovi (Fadil) efik
1962.
1217. Muminovi (Omer) Nevres
1970.
1218. Omerovi (Hakija) Mujo
1947.
1970.
1219 Bei (Vehbija) Vehid

241

Bratunac
Mihaljevii
Mihaljevii
Mihaljevii
Mihaljevii
Krasanpolje
Glogova
Glogova

3,1.1993. Drinjaa
6.1 1.1992. Glodansko Brdo
6.11.1992. Glodansko Brdo
10.10.1992. Lemino Brdo
10.10.1992. Lemino Brdo
20.10.1992. Kadrii
6.6.1992. lijebac
4.10.1992. Novo Selo
7.12.1992. Novo Selo
15.10.1992. Velja Glava
25,5.1992. Samari
25.5.1992. Liplje
26.4.1992. ikarii
7.1.1993, iljkovii
7,1,1993. Kravica
17.5.1993. Tuzla
10.3.1993. Konjevi-Polje
6.6.1992. lijebac
1 1.8.1992. iroki P.
15.7.1992. Kostjerevo
3.1.1992. Sultanovii
17.1.1993. Bakrai
7.3.1993. Glodi
28.10.1992. Rovai
28.5.1992. Sjemokos
19.1.1993. Zeije Brdo
7.1.1993. iljkovii

13.3.1993. Cerska
10.4.1993. Srebrenica
8.10.1992. Grabovsko
28.1.1993. Gruii
10.5.1992. Liplje
6.2.1993. Konjevi-Polje
21.3.1993. Kragljivoda
8.1.1993. Kravica
23.11.1992. Cerska
16.10.1992. Glodi
7.12.1992. Banjevii
24.12.1992. Glogova
10.5.1992. Kamenica

1220. Hasanovi (Mustafa) Mevludin


1221. Sulji (Sulejman) Azem
1222. Hasanovi (Mehmedalija) Mirsad
1223. Dervievi (Ibrahim) Mustafa
1224. Gojinovi (Munib) efik
1225. Delie (amil) Meho
1226. Beganovi (Abdurahman) Abdulah
1227. Hasanovi (Abdulah) Suhbija
1228. Jusi (Feho)Sejad
1229. Memievi (Fahro) Ferid
1230. Deli (Behaija) Redo
1231. Gojinovi (Munib) Teufik
1232. Beganovi (Safet)Suad
1233. Beganovi (Muharem) Safet
1234. Omerovi (Fejzo) Avduraham
1235. Ibievi (Ahmo) Senahid
1236. Ibrahimovi (Hamed) Nezif
1237. Ibrahimovi (Hamid) Mustafa
1238. Gerovi (aban) Hasan
1239. Huseinovi (Avdo) Ismet
1240. Omerovi (Hamed) Kadrija
1241. Omerovi (Hakija) Salih
1242. Kapii (Hasan) Vahid
1243. Rizvanovi (Suljo) Meho
1244. Huseinovi (Huso) Nezir
1245. Rizvanovi (Ibrahim) Mujo
1246. Salki (eo)Kajtaz
1247. Junuzovi (Huso) Redo
1248. Alihromi (Alija) Hajdar
1249. Ahmetovi (erif) efik
1250. Merdi (Safet) Sajib
1251. Ibrahimovi (Omer) Sinan
1252. omi (Omer) Safet
1253. Ibrahimovi (Omer) Senad
1254. Deli (Selim) Sead
1255. Deli (Hamed) eo
1256. Ali (Abid) Mehmed
1257. Bajramovi (Hamdija) Mirsad
1258. Bajramovi (Sead) Nurija
1259. Smailovi (Nezir) Bekir

1974.
1974.
1969.
1973
1965.
1973.
1966.
1964.
1974.
1975.
1969.
1973.
1975.
1947,
1966.
1971.
1949.
1971,
1965.
1967.
1963.
1945,
1940.
1953.
1959.
1954.
1955.
1954.
1959.
1973.
1966.
1969.
1974.
1966.
1954.
1952.
1962.
1962.
1958,

Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Krasanpolje
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Magai i
Magaii
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Hrana
Glogova
Drinjaa
Glogova
Glogova
Magaii
Glogova
Magaii
Glogova
Glogova
Brezovica
Mihaljevii
Mihaljevii
Suha

242

1.6.1992.
7.7.1992.
7.1.1993.
13.10.1992.
29.9.1992.
14.9.1992.
7.7.1992.
7.7.1992.
13.2.1993.
12,4.1993.
7,7.1992.
16.3.1993.
25.5.1992.
25,5.1992.
16,1.1993.
4.1.1993.
20,11.1993.
8.8.1992,
11.1.1993.
19.5.1992.
21,5.1992.
2.6.1992.
12.6.1992.
2.1.1993.
25.5.1992.
25.7.1992.
24,12.1992.
4.1.1993.
18.5.1992.
13,12.1992.
12.4.1993.
26.1.1993.
26.10.1993.
10.10.1992.
1.6.1992.
24.12.1992.
24.12.1992.
13.3.1993.
12.4.1993.
14.1.1993.

Glogova
Lemeac
Avdagina njiva
Cerska
Kamenica
Bljeeva
Lemeac
izmii
Pusto Brdo
Srebrenica
Lemeac
Magaii
Glogova
izmii
Glogova
Glogova
izmii
Vis
Glogova
Veresinje
Glogova
Glogova
Lemeac
Glogova
Lemeac
Hrana
Glogova
Glogova
Glogova
Kamenica
Srebrenica
Lemeac
izmii
izmii
Glogova
Glogova
Glogova
Baljkovica
Biljeg
Krui

1260. Dubii (Salin) Mensur


1261. Mustafi Mustafa
1262. Bajramovi (emso) Ramiz
1263. Malagi (Selman)Esed
1264. Husi (Alija) Aljo
1265. Husi (Alija) Avdo
1266. Husi (Huso) Hamed
1267. Selimovi (Mahmut) efik
1268. Deli (Behaija) Senahid
1269. Ibrahimovi (Jusuf) Esed
1270. Ibievi (eo) Mehmedalija
1271. Deli (Mehmed) Muradif
1272. Sirui (Hamed) Juso
1273. Ibrahimovi (Osman) ahbaz
1274. Ibrahimovi (Ibrahim) Ahmo
1275. Ibrahimovi (Ibro) Hazim
1276. Ibrahimovi (Salin) eo
1277. Mehi (Tahir)Hariz
1278. Malagi (Salih) Hidajet
1279. Imamovi (Muhamed) Mujo
1280. Omerovi (Meho) aban
1281. Gerovi (Emin) Ramiz
1282. Goli (Mustafa) Muhamed
1283. Mehmedovi (Salin) Salih
1284. Begi (Mehmed) Merim
1285. Musi (Huso) Zekir
1286. Kadri (Husein) Hajrudin
1287. Imamovi (Kasim) Ibrahim
1288. Goli (Latif) Ramo
1289. Imamovi (Meho) Mehmed
1290. Ali (Hajdar) Kiram
1291. Ali (Omer) Hajdar
1292. Malagi (Selim) Selman
1293. Zahirovi (Meho) Amer
1294. Sulejmanovi (Salko) Sakib
1295. Jahi (Ramo) Amer
1296. Jahi (Avdulah) Avdo
1297. Husi (Himzo) Salih
1298. Begovi (Ferid) Sabahudin
1299. Salihovi (aban) Alija

Mihaljevii
Srebrenica
Mihaljevii
Glogova
Glogova
Glogova
Glogova
Brakovci
Glogova
Magaii
Glogova
Glogova
Voljavica
Magaii
Glogova
Glogova
Glogova
1962. Glogova
1966. Glogova
1950. Glogova
1955. Glogova
1955. Glogova
1927. Glogova
1958. Glogova
1975. Suha
1976. Glogova
1955. Suha
1965. Glogova
1955. Glogova
1954. Glogova
1964. Biljaa
1940. Biljaa
1937. Glogova
1974. Biljaa
1964. Biljaa
1970. Biljaa
1966. Biljaa
1969. Biljaa
1969. Biljaa
1971. Biljaa

1970.
.1952.
1943.
1968.
1956.
1958.
1941.
1974.
1962.
1975.
1957.
1963.
1966.
1970.
1972.
1971.

243

9.10.1992. Baljkovica
15.9.1992. iljkovii
8.1.1993. Kravica
1.2.1993. Glogova
7.7.1992. Lemeac
7.7.1992. Lemeac
24.12.1992. Glogova
7.4.1993. Kvare
4.1.1993. Glogova
8.11.1992. Konjevi-Polji
2.1.1993. Glogova
24.12.1992. Glogova
16.1,1993. Skelani
5.1,1993. Magaii
13.1.1993. Lemeac
24.12.1992. Magaii
24.12.1992. Magaii
12.12.1992. Konjevi-Polj
26.6.1992. Glogova
24.12,1992. Glogova
12.4.1993. Srebrenica
2.6.1992. Glogova
20.7 1992. Glogova
27.6.1992. Glogova
13.6.1992. Glogova
11.1.1993. Glogova
25.9.1993. Jadar
7.7.1992. Lemeac
2.6.1992. Glogova
25.12.1992. Glogova
15.4.1993. Zalazje
11.10.1993. Bljeeva
2.9.1994. Srebrenica
16.1.1993. Skelani
30.1.1993. Zaluje
12.7.1992, Andrii
20.12.1992. Biljaa
31.1.1993. Srebrenica
15.4.1993. Zalazje
14.12.1992. Kunjerac

1965. Biljaa
1300. Zuki (Nedib) Fadil
1972. Biljaa
1301. Ali (ahin) Muriz
1970. Biljaa
1302. Ali (amil) Bahrija
1957. Biljaa
1303. Salihovi (Avdo) Besim
1304. Graanli (Ragib) Kemo
1967. Biljaa
1947. Joeva
1305. Latifovi (Omer) Bego
1966. Biljaa
1306. Begovi (Habib) Munib
1955. Biljaa
1307. Begovi (Hamed) Nezir
1951. Biljaa
1308. Salihovi (air) Demal
1970. Biljaa
1309. Salihovi (aban) Devad
1954. Biljaa
1310. Zuki (Salih) Sadik
1944, Biljaa
1311. Salihovi (air) Mehmed
1978. Biljaa
1312. Graanli (Hamed) Azir
1970. Biljaa
1313. Ali (ahin) Taib
1975. Biljaa
1314. Husi (Hasan) Enver
1965. Joeva
1315, Latifovi (Omer) Behudin
1977. Moevii
1316. Muji (Omer) Sabrija
1933. Glogova
1317. Kapidi (Mujo) Hasan
1975. Magaii
1318. Ibrahimovi (Jusuf) Salih
1974. Glogova
1319. Husi (Ismet) Zijad
1935. Glogova
1320. Sinanovi (Redo) Bego
1976. Glogova
1321, Husi (Nusret) Sehdajet
1954. Glogova
1322. Beganovi (Nirif) Mujo
1958. Hrana
1323. airovi (Zahid) Mujo
1975. Glogova
1324. Ibrahimovi (Ahmet) Senahid
1955. Kruev Do
1325. Habibovi (Sabit)Eef
1326. Ali (Avdo) Idriz
1936. Kruev Do
1940. Kruev Do
1327. Okai (Ibro) Edhem
1328. Ali (Abid) Nisad
1973. Osat
2.2.1963. Osat
1329. Ali (Zaim) Izet
1330. Mehi (Sulejman) Senad
28.8.1968. Hrnii
3.6.1952. Pobude
1331. Omerovi (Ibro) Avdo
1332. Salihovi (Demal) Hariz
26.1 1.1958. Zvomik
1333. Ahmetovi (Muharem) Ramo

244

14.12.1992. Kunjerac
14,12.1992. Kunjerac
16.12.1992. Zaluje
18.1.1993. Magaii
17.12.1992. Kunjerac
11.1 1,1992. Biljaa
3.10.1992. Biljaa
15.8,1992. Voljavica
3.10.1992, Biljaa
30.1.1993. Biljaa
30.7.1992. Pirii
13.11.1992. Pirii
18.11.1992. Sikirii
3.10.1992. Biljaa
12.7.1992. Kunjarac
11,11.1992. Grabovika Rijeka
28.2.1993. Loznik
20.6.1992. Lemeac
22.7.1992. Broevii
19.11.1992. Pobude
3.3.1993. Tusto brdo
3.6.1992. Glogova
30.1.1993. Potoari
19.9.1992. Z. Kamenica
8.12.1992. Kamenica
9.6.1992. Suica
14.1.1993. Srebrenica
9.6.1992. Suica
16.10.1994. Bijele vode
16.10.1994. Bijele vode
6.10.1994. Bare
6.10.1994. Bare
7.11.1993. Vare
26.9.1992. Kruev Do