You are on page 1of 6

ta je to sportski tip?

Autor: dr sci.med. Milorad Jerkan

Definicija konstitucije sportiste je dosta kompleksna zbog nekoliko faktora koji direktno utiu na
njegova morfoloka, fizioloka, biohemijska imuno bioloka i psihika svojstva. Sama reakcija
organizma kao celine na razliite nadraaje odnosno ponaanje u raznim ivotnim i radnim
situacijama ini skup svih morfolokih, fiziolokih i psihikih svojstva koji daju karakter konstituciji
sportiste odnosno predstavljaju fenotip koji nastaje kao simbioza odreenog genotipa koji je pod
uticajem komleksa spoljanjih faktora. Mnogi autori su esto identifikovali pojam genotipa sa
konstitucijom. Meutim pojam konstitucije je daleko iri i plastiniji i sama mogunost formiranja u
uslovima sredine u kojoj osoba ivi, pod dejstvom naina ivota, rada i vapitanja upuuje nas da na
konstituciju sportiste fundamentalni uticaj ima unutranji i spoljanji faktori ovekovog razvoja.
Kad govorimo o konstituciji ne moemo da odvojeno govorimo o tipivima mukaraca i ena jer
konstitucionalni tipovi su nezavisni od polova, i sve vrste tipova sreemo kod oba pola. Takoe ne
postoji posebno konstitucija pojedinih uzrasta jer dete se veoma brzo u svom razvoju menja pa tek
posle 10 te godini imamo prvu diferencijaciju pojedinih tipova da bi se definitivni konstitucionalni
tipovi odraslog formirali posle 20.godine.
Kod starijih osoba konstitucionalni tipovi se menjaju prvenstveno u pravcu funkcionalne komponente.
Klasifikaciju pojedinih konstitucionalnih tipova moemo sagledati subjektivnom metodom gde
dominira posmatranje i ocena pojedinih svojstava, a drugi metoda je objektivan gde dominira merenja
pojedinih svojstava i njihova uporeivanja. U sutini najbolje je koristiti obe metode.
Ako uzmemo primer da posmatramo telesnu konstituciju samo prema morfolokim kriterijumima,
dolazimo do zakljuka da ova klasifikacija ima dva izrazito suprotna tipa, gde sa jedne strane
preovladava visina (uzduna dimenzija) a kod drugog irina (poprena) tela. Postoji i srednji tip kod
koga nema dominantnosti ni jedne od naznaenih morfolokih osobina.
Prema razliitim autorima, posmatrana su dva parametra (visina i irina tela):

makroskel i brahiskel (Manouvrier),

mikroskplanhnik i megalospanhnik (Viola),

leptosom i piknik (Kretschmer),

stenoplastian i euriplastian (Bunak) itd.

Znajui da se retko sreu ljudi koji imaju osobine iskljuivo jednog tipa, u veini sluajeva postoji
meavina razliitih tipova, sa preovladavanjem osobina nekog od njih kod svakog pojedinca.
Imajui sve ovo u vidu postoje mnogo klasifikacija konstitucionalnih tipova, a mi emo obraditi one
koje najee sreemo u sportsko medicinskoj praksi.

KREMER ova KLASIFIKACIJA


Sve osobe klasifikuje u sledee konstitucionalne tipove

piknik,

leptosom

atletik

Ujedno je dao i podelu uzimajui u obzir psihika svojstva i reakcije pojedinih osoba na

ciklostime

izostime tipove

PIKNIK rast je srednji ili neto nii, telo je iroko u odnosu na telesnu visinu, postoji sklonost ka
gojenju. Potkono masno tkivo izraeno, muskulatura slabije razvijena. irina ramenaje osrednja
grudni ko i trbuh su iroki ,trbuh je veliki a relativno krai grudni ko ga levkasto pokriva. Ruke
kratke i iroke i deluju esto kao debele. Lice je iroko i gojazno, a vrat kratak i uvuen meu ramena.
LEPTOSOM dominantna je visina, a svi ostali parametri obima i irine a time i itavog tela su mali.
Teina ispod prosene osobe ovog tipa su mrave, vike, gracilnog skeleta, uzanih ramena, dok je
grudni ko dug uzan aod napred put nazad pljosnat te je epigastrini ugao otar. Miii kao iudovi dugi
i tanki.lice izdueno, nos dug i uzan , brada slabo izraena,a vrat tanak i dug.
ATLETIK obino srednji ili vii rast jak skelet reljefna muskulatura.Ramena iroka grudni ko
snaan, irok i isturen,sa pravilnim epigastrinim uglom (oko 90%).Na trbuhu naglaena muskulatura
i uvuena,lice izraeno sa snanom donjom vilicom,vrat dovoljno dug i snaan. U celini radi se o tipu
koji pripada tkz.jakim ljudima.
CIKLOTIMI osobe koje su orjentisane prema spolja (ekstravertirani). To su ljudi prirodni, realni,
socijalni, aktivni i preduzimljivi. Ne vole apstrakne stvari.
IZOTIMI osobe orjentisane prema unutra (intravertirani), teko se prilagoavaju okolini, povlae
se rado u sebe i vole apstrakne stvari.

ELDON ova KLASFIKACIJA


Sheldon polazi od organskog sistema i to od ektoderma, mezoderma i endoderma pokazujui razliitu
tendenciju rasta.
Ova tri embrionalna lista u sutini odreuju klasifikaciju sutine razvoja pojedinih tkiva. Procena se
vri na osnovu dominantnih karakteristika koja su karakteristina za odreenu komponentu. Po
eldonu postoje pet telesnih zona i to:

glava i vrat

grudni ko

gornji ekstremiteti

trbuh

donji ekstremiteti

U ove pet zone postoji posebne karakteristike koje ukazuju na pripadnost jednog od tri
konstitucionalnih tipova. Stepen pripadnosti pojedine zone oznaava se skalom od 1 do 7.
Ako graa u potpuonsti pripada jednoj zoni obeleavamo na skali brojem 7, ili pak ako ima minimalna
obeleja na skali obeleavamo sa brojem 1.
Sportski tip veslaa
Odreivanje po eldonu je veoma komplikovano, jer osnov njegove origalne metode je fotogafiski
snimak sa tri strane prednja, zadnja i sa strane. Na fotografijama se vri 17. mernja odreenih
parametara ija se veliina izrazi u % visine tela. Definitivan somatotip rezultira iz ocena dobijenih iz
ovih posmatranja i merenja. Zbog komlikovanosti merenja i sam eldon je napustio svoju originalnu
metodu i malo je modifikovao.,i sada se ona dosta koristi posebno kod amerikih antropologa.
ENDOMORFNI tip karakterie se zaobljenim kosturom, slabe muskulature veom telesnom masom
sa izraenim masnim tkivom.Lice je okrugl vrat kratak i debeo trup dug i irok, trbuh povean,a
ekstremiteti kratki i debeli. Ovaj tip ima oznaku kod merenja 7 1 1.

MEZOMORFNI tip se karakterie snanom telesnom graom jakim kosturom ijakom imasivnom
muskulaturom. Lice je dugo sa izraenim kostima. Vrat je dug isnaan a ramena iroka. Grudni ko
snaan i irok i nadvisuje volumen trbuha. Ekstremiteti su dobro razvijeni i snani. Ovaj tip ima
oznaku kod merenja 1 7 1
EKTOMORFNI tip je vitke telesne grae nean sa slabom muskulaturom. Lice malo sa irokim
elom,vrat je dug i tanak i obino nagnut napred. Ramena su uska i oputena. Grudni ko je uzak i
plitak. Ekstremiteti su dugi i tanki,s adugim i tankim miiima. Ovaj tip ima oznaku kod merenja 1 1
7
Oznaka 4 4 4 je meani tip gde su ravnomerno zastupljene sve karakteristike.
Ispitivanja koja su sproveli Cureton, Tomas i S. Riedman na studentima Springlied skog koleda
eldonovom metodom dali su sledee rezultate:

u disciplinama u kojima je potrebna snaga, najbolje rezultate postiu osobe mezomorfnog tipa
44,27 %

u disciplinama u kojima je potrebna okretnost, najbolje rezultate postiu osobe ektomorfnog


tipa 39,58 %

u sportovima na vodi najbolje uspehe postiu osobe mezomorfnog i mezoendomorfnog tipa


3,42 %

umereni ektomorfni 12,22 %,

umereni endomorfni 0,51 %.

Odreivanjem konstitucionalnih tipova bavio se i Italijan PENDE koga smatraju ocem savremene
moderne biotipologije. Osnov lei u piramidi sa etri njegove baze jer on ljude i svrstava u etri grupe.
Prva strana predstavlja telesnu grau osobe, druga fizioloke karakteristike, a trea i etvrta
intelegenciju osobe. Vrh ove piramide je sinteza ova etiri faktora. Ova metoda je veoma dobra jer daje
karakteristike jedne osobe to je i prednost odreivanja konstitucionalnih tipova, ali ima jednu manu
aparatura za ispitivanje je suvie skupa. Pende razlikuje etri konstitucionalna tipa i to:

longilinealni stenini tip

longilinealni astenian tip

brevilinealni stenian tip

brevilinealni astenini tip

Ove tipove neemo detaljno opisati (retko je koristimo ) a sutina je da se sva etiri tipa retko moe
nai kod jedne osobe.

SIGO ova je klasifikacija


Predstavlja klasifikaciju stare francuske (lionske) morfoloke kole , ocenjuje konstitucionalne tiopove
prema dominantnosti jednog od morfoloko funkcionalnih sistema:

muskularnog

respiratornog

digestivnog

cerebralnog

Muskularni tip ima razvijene udove i veliku masu skeletne muskulature. Lice je pravouglog oblika
sa vertikalnom duom stranom i priblino jednako segmentima gornji ili cerebralni, srednji ili
respiratorni i donji ili digestivni. Ruke su duge i sa izrazitim reljefom muskulature, a trup je
pravouglog oblika i pravilnog odnosa izmeu grudnog koa i trbuha.
Respiratorni tip ima srednji respiratorni segment lica izraeniji, romboidnog oblika, dugog ili
irokog nosa i izboenih jagodica. Brada je slabije naznaena, trup ima trapezoidni oblik s gore
okrenutom bazom. Trbuh je slabo izraen.
Digestivni tip karakterie izraeni trbuh i donji segment lica. Grudni ko je kratak i irok, a
epigastrijum tup.
Cerebralni tip karakterie vitkost celog tela, razvijeno elo, lice trouglastog izgleda sa osovinom
okrenutom gore. Oi su velike i ive, a nos i brada mali. Istie se velika lobanja.
Hipokrat je prvi dao hipoteze etiri strukturalna elementa i organske grae tela po ijim se
kvantitativnim varijacijama ljudi razlikuju jedan od drugoga. Galen je dalje razvio Hipokratovu
hipotezu da se dominacija jednog postojeeg elementa manifestuje u razliitosti temperamenata. Na
osnovu toga postavljena je teorija o postojanju etiri temperamenta:

sangvinini

kolerini

flegmatini

melanholini

Sangvinini tip je impulsivan i snaan sa postojanim oseanjima.


Kolerian tip je afektivan impulsivan sa snanim postojanim oseanjima.
Flegmatian tip je slabih emocija, bez krajnosti, stabilan i uravnoteen.
Melanholini tip tunog raspoloenja mranih misli i povuen u sebe.
Dosta kasnije Morgagani je uveo anatomsku osnovu, a u 19.veku, na osnovu antropolokih istraivanja
Halle i Rostan postavljaju hiporezu konstitucionalnih tipova:

vaskularni

muskularni

nervni

Posmatrajui zbirnu reakciju sposobnosti nervnog sistema kod oveka konstatovali su da postoje:
Miran tip odgovara flegmatiku ima izraenu inertnost kortikalnih procesa.
ivahan tip odgovara sangviniku,ima dobro razvijene funkcije kortikalnih elija. Karakterie se
jakim procesom razdraenja i inhibicije, njihovom uravnoteenou i lakim smenjivanjem.
Neuzdrljiv tip odgovara tipu kolerika. Ima izraen jak proces razdraenja i inhibicije,ali sa

preovladajuim faktorom razdraenja.To je snaan ali neuravnoteen tip nervnog sistema.


Slab nervni tip odgovara tipu melanholik. Ima malu radnu sposobnost kortikalnih elemenata, a
takoe i slab proces razdraenja i inhibicije, a procesi inhibicije preovladavaju.
Heath i Carter su pomou somatometrije ocenili konstituciju prema Sheldonovoj klasifikaciji (najee
se upotrebljava u somatometriji sportista). Od antropometrijskih varijabli koristili su: teinu, visinu,
koni nabor nadlaktice, koni nabor trbuha, koni nabor potkolenice, koni nabor lea, dijametar
lakta, dijametar kolena, obim nadlaktice i podlaktice.
Konradova metoda odreivanja konstitucije pokuava da utvrdi faktorski princip koji lei u formiranju
konstitucionalnih tipova. Postoje primarna, sekundarna i tercijarna varijanta za formiranje tipova.
Konstitucija sportista po sportskim granama moemo posmatrati kao uticaj trenanog procesa i
sportskog treninga na konstituciju jedne osobe, kao i znaaj konstitucije za neku sportsku granu.
Sportska biotipologija izakljuci koji se u vezi sa njom donose, imaju samo orjentacionalan znaaj.
Ispitivanjem studenata Springfield skog koleda koji se bave sportom (Cureton, Thomas), dolo se do
sledeeg zakljuka:

u disciplinama snage dominantne su osobe mezomorfnog tipa

u disciplinama okretnosti dominiraju osobe ektomorfnog tipa

u disciplinama na vodi dominiraju osobe mezomorfnog

mezoendomorfnog tipa

Sportski tip atletiara: sprinteri imaju atletsku konstituciju po Kremreru ili mezomorfnoj po
eldonu. Srednjeprugai pripadaju leptosomu po Kremeru, odnosno ektomorfnom
konstitucionalnom tipu po eldonu. Dugoprugai naginju ektomorfnoj konstituciji po izgledu, a
endomorfnom konstitucionalnom tipu po visini. Skakai pripadaju leptosomnoj konstituciji. Bacai su
snane muskulature i kod njih preovladava atletski konstitucionalni tip. Viebojci su atletske
konstitucije sa snanom muskulaturom tela.
Sportski tip boksera: u osnovi je atletska konstitucija kojoj se pridodaju ostali konstitucionalni
tipovi.
Sportski tip fudbalera: u zavisnosti od mesta u timu i konstitucija je razliita. Golman ima snanu
muskulaturu tela (atletska konstitucija), spoljni igrai po konstituciji odgovaraju sprinterima.
Meutim, moderan fudbal trai da fudbaler igra na svakom mestu u timu i oni tee jedinstvenom
konstitucionalnom tipu.
Sportski tip gimnastiara: pripada atletskom konstitucionalnom tipu.
Sportski tip koarkaa: sve vie se pribliavaju atletskom tipu po grai tela uz prisustvo
konstitucije ako se posmatra visina tela i duina ekstremiteta i vrata.
Sportski tip odbojkaa: i pored svoje vitkosti i atletske konstitucije sve se vie pribliavaju
leptosomnom konstitucionalnom tipu.
Sportski tip plivaa: pripadaju atletsko leptosomnoj konstituciji. Pliva sprinter odgovara
atletskom konstitucionalnom tipu po grai, a po visini leptosomnoj konstituciji.
Sportski tip rukometaa: pribliavaju se atletskom konstitucionalnom tipu, dok pivotmen ima
pikniku konstituciju uz atletsku po Kremeru.
Sportski tip veslaa: pripadaju atletsko leptosomnoj konstituciji po Kremeru gde dominira
atletska konstitucija.

Antroposkopija
Antroposkopija potie od grkih rei koje u slobodnom prevodu oznaavaju posmatranje ovekovog
tela u cilju ocenjivanja telesnog rasta i razvoja. Ovo je subjektivna metoda posmatranja ljudskog tela
spolja uz davanje opisne ocene razvojnih karakteristika osobe. Podaci dobijeni na ovaj nain postaju
korisni kada se objektiviziraju antropometrijskim merenjima.
Antroskopijom se opisno ispituju telesne karakteristike: stav dranje tela, razvijenost kostura, oblik
kimenog stuba, oblik grudnog koa, oblik nogu, oblik stopala, razvijenost muskulature
Antroposkopija je posmatranje tela i pomou nje opisujemo razvojne karakteristike ispitanika. Ovo je
subjektivna metoda, nije dovoljno pouzdana pa je neophodno i antropometrijska merenja za konaan
stav fizikog razvoja ispitivane osobe.
Da bi antroposkopska metoda bila objektivno izvedena neophodni su sledei uslovi:

temperatura prostorije treba da bude od 17 do 220C

prostorija mora da bude slobodna , kako bi rad mogao da bude optimalan

prostorija treba da je to prostranija minimalno 16m2

dovoljno svetla i higijenski ispravna za obavljanje merenja

Stav ispitivaa kod somatoskopije je da ispitanik stoji na nekoliko koraka od njega, a da ispitiva
percepcijom prednje i zadnje strane kao i profilom tela donosi odgovarajue zakljuke o navedenim
karekteristikama.

http://www.stetoskop.info/Sta-je-to-sportski-tip-2282-s1-content.htm