You are on page 1of 2

Naunici nastoje da lociraju la u mozgu

Naunici nastoje da pronau mjesto u mozgu na kome nastaje la.


ta je la, a ta istina provjerava se na poligrafu. Detektor lai mjeri tjelesne reakcije
- kao to su znojenje, puls i krvni pritisak.
Sam po sebi, on ne moe da kae da li laete ili govorite istinu, ve samo kako
reagujete na razliita pitanja koja su vam postavljena.
Pitat e vas kontrolna pitanja, odnosno ona na koja va ispitiva zna prave odgovore,
pomijeana sa kljunim pitanjima o zloinu za koji ste, recimo, osumnjieni. Pitanja
su napravljena tako da vas podstaknu da laete i da se to primijeti.
U SAD-u poligrafe koriste u kombinaciji sa tehnikom kontrolnih pitanja. Neke dravne
agencije koriste ih ak i da ocijene nove kandidate za posao.
Meutim, taj metod veoma je problematian i mnogi naunici tvrde da je nepouzdan.
Uobiajeni detektor lai mjeri koliko je osoba uzbuena. On ima visoku stopu
pogodaka, ali ljudi mogu da naue kako da nadmudre poligraf.

Naunici su zato krenuli u misiju otkrivanja mjesta gdje nastaje la. Snimanjem
mozga, navode istraivai, moe da se uoe lai tamo gdje poinju.
Oni e traiti dijelove mozga koji su aktivni dok osoba lae i one koji su mirni dok
osoba govori istinu. Tehnika funkcionalne magnetne rezonance (FMG) moe da
otkrije koji regioni mozga troe najvie kiseonika u bilo koje doba i koji su samim tim
najaktivniji.
Naunici upozoravaju da nema regiona ljudskog mozga koji je posebno povezan sa
laganjem.
To nije sprijeilo neke kompanije, kao to je "Bez lai - MRI da nude snimanja
mozga za komercijalne potrebe.
"Ta tehnologija je prva i jedina direktna mjera provjere istinitosti i prepoznavanja lai
u ljudskoj historiji" - pie na internet-stranici ove kompanije.
Ipak, naunici istiu da trenutna snimanja mozga ne odgovaraju prepoznavanju lai