You are on page 1of 16

Solutions Intermediate

Ke staen: https://elt.oup.com/teachers/maturitaexcellence/competence/?

cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (2.1.2014)
Tet dl ady, kter je urena km gymnzi a km stednch kol, je se pipravuj na
maturitu z anglickho jazyka. Solutions Intermediate je pro pokroil ky.
Vchovn a vzdlvac strategie, ke kterm vybz forma zpracovn uebnice vedou
vtinou k rozvjen jedn klov kompetence, nkdy ale vedou k rozvjen vce klovch
kompetenc. Vchovn a vzdlvac strategie jsou uvedeny zvl pro uitele gymnzi a
zvl pro uitele stednch odbornch kol. Je tomu tak proto, e vzhledem k velk kle
obor, byly pro ky stednch odbornch kol vymezeny klov kompetence v irm
rozsahu ne pro ky gymnzi. Stejn vchovn a vzdlvac strategie proto mohou vst
k rozvjen takovch klovch kompetenc k stednch odbornch kol, jen jsou pro ky
gymnzi pojmenovan nebo vymezen jinak.
Nejdve jsou uvedeny vchovn a vzdlvac strategie, kter vedou k rozvjen klovch
kompetenc k gymnzi, vyho stupn gymnzi a k gymnzi se sportovn
ppravou, tj. klov kompetence uveden v RVP G a RVP GSP.
Pot jsou zaazeny vchovn a vzdlvac strategie smujc k rozvjen klovch
kompetenc k stednch odbornch kol, tj. klov kompetence uveden v RVP pro
stedn odborn koly.
Vchovn a vzdlvac strategie uitel gymnzi
Kompetence k uen
Uitel
- uvd ky do problematiky probran ltky na zatku hodiny navznm na znm
pojmy a pipomenutm osvojenho uiva;
- procviuje se ky znalosti z gramatiky a ukotvuje u nich osvojen si gramatickch
pravidel pomoc gramatickch tabulek a vhodnch cvien;
- pedstavuje novou slovn zsobu odvozovnm smyslu z kontextu;
- porozumn textu ovuje vhodn volenmi otzkami a aktivitami, a to ve dvou fzch:
porozumn hlavn djov linii a porozumn novch vraz a frz;
- dle aktuln poteby k zaazuje do vuky speciln cvien uspodan na konci
uebnice k intenzivnmu procvien gramatiky a slovn zsoby;
- pravideln zaazuje do vuky opakovac lekce, pi kterch si ci ovuj sv znalosti
a hodnot svou rove zvldnut dan ltky;
- nabz km cvien z oddlu uebnice zvanm Pprav se na test a vede je tak
k rozpoznn rovn svch aktulnch znalost z probran lekce;
- vyuv znalost k z ostatnch pedmt pi porozumn ten naun populrnch
text;
- vybz ky k upevovn slovn zsoby a k pravidelnmu sledovn svho pokroku
v uen pomoc specilnch cvien na konci uebnice.
Kompetence k een problm
Uitel

zadv takov koly, kter vyaduj rzn studijn dovednosti;


nabz km texty na jim znm a blzk tmata, kter souvis tak s jinmi
pedmty;
zadv simulaci relnch situac, pi kterch ci uplatn nejen znalosti z anglickho
jazyka, ale i svj, osobn, kreativn pstup k danmu problmu;
zadv koly, pi jejich realizaci k vyuv osobn pota s jeho rznmi
praktickmi programy a internet jako zdroj informac;
zaazuje do vuky lohy, kter typov odpovdaj maturitnm zkoukm a pipravuje
tak ky na tyto zkouky.

Kompetence komunikativn
Uitel
-

zadv km stdav lohy k procviovn porozumn ten, poslechu, k ncviku


psan a mluven a vede je tak k osvojen si plynul a efektivn komunikace;
procviuje jazykov funkce v rznch receptivnch aktivitch, zejmna pomoc
poslech audio-nahrvek rodilch mluvch a tenm autentickch text;
zadv samostatnou psemnou prci na konci kad lekce, ve kter ci prokou
nejen sv jazykov dovednosti, ale tak vyjd svj nzor i postoj k situaci v
rznch slohovch tvarech;
zaazuje diskuse na aktuln a km blzk tma;
pi prci na hodinch pouv anglick jazyk i jako jazyk vyuujc, instruktn, aby
povzbudil ky vyjadovat se na hodinch anglicky;
zadv koly, pi jejich realizaci k vyuv osobn pota s jeho rznmi
praktickmi programy a internet jako zdroj informac.

Kompetence sociln a personln


Uitel
- vyaduje po cch pelivou a zodpovdnou prci s cvienmi na opakovn uiva za
elem rozvoje schopnosti sebehodnocen;
- rozvj schopnost k vyhodnotit chovn lid, zaujmout stanovisko k problematice i
situaci tenm lnk popisujc skutenou udlost;
- tmata pro psemn prce vybr tak, aby ci psali o svch nzorech a ivotnch
postojch;
- pedstavuje jazykov funkce v kontextu pbhu mladch lidi, s nimi se k me
ztotonit;
- slovn povzbuzuje ky, kte podceuj sv schopnosti a podporuje jejich sebejistotu;
- zadv takov cvien a koly, pi kterch ci mohou spolupracovat a vzjemn si
pomhat, vymovat nzory, diskutovat;
- zaazuje diskuse na aktuln a km blzk tma;
- zaazuje do vuky prci ve dvojicch i v mench skupinkch;
- specilnmi cvienmi v oddle Piprav se na test podporuje u k jejich sebedvru
ve sv schopnosti.
Kompetence obansk
Uitel
- poukazuje na kadodenn ivot lid na celm svt v diskusi po peten populrn
naunch text;
- seznamuje ky s kulturou jinch stt svta a vhodn volenmi otzkami vede ky
ke srovnn rznch kultur a k jejich respektovn;

vyuv tmata text k podncen diskuse o udlostech a vvoji vejnho ivota


v R;
vyuv situan dialogy v uebnici k diskusi o vztahu mezi osobnmi zjmy jedince a
zjm ir skupiny.

Kompetence k podnikavosti
Uitel
- poskytne km pehled ltky, kter budou v prbhu roku probrat, a tm jim umon
sledovat postupn pokrok v uen;
- pi prci na kolech vyaduje, aby ci uvdli pklady a poznatky z relnho svta;
- dv jasn pokyny pro prci na hodin, stanovuje dl cle, ci tak vd, co maj
dlat a co se od nich oekv;
- na asov nebo obsahov nronjch kolech u ky nepeceovat svoje
schopnosti a bt realistit pi odhadovn svch znalost a schopnost;
- po peten lnku i poslechu ukzky rozhovoru rodilch mluvch klade otzky
k textu tak, aby ci prokzali nejen porozumn obsahu ale zaujali tak stanovisko
k problematice se zvenm vech rizik, kter by jejich rozhodnut mohlo pinst.

Vchovn a vzdlvac strategie uitel stednch odbornch kol


Kompetence k uen
Uitel
- uvd ky do problematiky probran ltky na zatku hodiny navznm na znm
pojmy a pipomenutm osvojenho uiva;
- procviuje se ky znalosti z gramatiky a ukotvuje u nich osvojen si gramatickch
pravidel pomoc gramatickch tabulek a vhodnch cviench;
- pedstavuje novou slovn zsobu pomoc obrazov npovdy;
- porozumn textu ovuje vhodn volenmi otzkami a aktivitami, a to ve dvou fzch:
porozumn hlavn djov linii a porozumn novch vraz a frz;
- dle aktuln poteby k zaazuje do vuky speciln cvien uspodan na konci
uebnice k intenzivnmu procvien gramatiky;
- pravideln zaazuje do vuky opakovac lekce, pi kterch si ci ovuj sv znalosti
a hodnot svou rove zvldnut dan ltky;
- nabz km cvien z oddlu uebnice zvanm Pprav se na test a vede je tak
k rozpoznn rovn svch aktulnch znalost z probran lekce;
- vyuv znalost k z ostatnch pedmt pi porozumn ten naun populrnch
text;
- vybz ky k upevovn slovn zsoby a k pravidelnmu sledovn svho pokroku
v uen pomoc specilnch cvien na konci uebnice.
Kompetence k een problm
Uitel
- zadv takov koly, kter vyaduj rzn studijn dovednosti;
- nabz km texty na jim znm a blzk tmata, kter souvis tak s jinmi
pedmty;
- zadv simulaci relnch situac, pi kterch ci uplatn nejen znalosti z anglickho
jazyka, ale i svj, osobn, kreativn pstup k danmu problmu;

zadv koly, pi jejich realizaci k vyuv osobn pota s jeho rznmi


praktickmi programy a internet jako zdroj informac;
zaazuje do vuky lohy, kter typov odpovdaj maturitnm zkoukm a pipravuje
tak ky na tyto zkouky.

Komunikativn kompetence
Uitel
-

zadv km stdav lohy k procviovn porozumn ten, poslechu, k ncviku


psan a mluven a vede je tak k osvojen si plynul a efektivn komunikace;
procviuje jazykov funkce v rznch receptivnch aktivitch, zejmna pomoc
poslech audio-nahrvek rodilch mluvch a tenm autentickch text;
zadv samostatnou psemnou prci na konci kad lekce, ve kter ci prokou
nejen sv jazykov dovednosti, ale tak vyjd svj nzor i postoj k situaci v
rznch slohovch tvarech;
zaazuje diskuse na aktuln a km blzk tma;
pi prci na hodinch pouv anglick jazyk i jako jazyk vyuujc, instruktn, aby
povzbudil ky vyjadovat se na hodinch anglicky;
zadv koly, pi jejich realizaci k vyuv osobn pota s jeho rznmi
praktickmi programy a internet jako zdroj informac.

Kompetence sociln a personln


Uitel
- vyaduje po cch pelivou a zodpovdnou prci s cvienmi na opakovn uiva za
elem rozvoje schopnosti sebehodnocen;
- rozvj schopnost k vyhodnotit chovn lid, zaujmout stanovisko k problematice i
situaci tenm lnk popisujc skutenou udlost;
- tmata pro psemn prce vybr tak, aby ci psali o svch nzorech a ivotnch
postojch;
- pedstavuje jazykov funkce v kontextu pbhu mladch lidi, s nimi se k me
ztotonit;
- slovn povzbuzuje ky, kte podceuj sv schopnosti a podporuje jejich sebejistotu;
- zadv takov cvien a koly, pi kterch ci mohou spolupracovat a vzjemn si
pomhat, vymovat nzory, diskutovat;
- zaazuje diskuse na aktuln a km blzk tma;
- zaazuje do vuky prci ve dvojicch i v mench skupinkch;
- specilnmi cvienmi v oddle Piprav se na test podporuje u k jejich sebedvru
ve sv schopnosti.
Obansk kompetence a kulturn povdom
Uitel
- poukazuje na kadodenn ivot lid na celm svt v diskusi po peten populrn
naunch text;
- seznamuje ky s kulturou jinch stt svta a vhodn volenmi otzkami vede ky
ke srovnn rznch kultur a k jejich respektovn;
- vyuv tmata text k podncen diskuse o udlostech a vvoji veejnho ivota
v R;
- vyuv situan dialogy v uebnici k diskusi o vztahu mezi osobnmi zjmy jedince a
zjm ir skupiny.

Kompetence k pracovnmu uplatnn a podnikatelskm aktivitm


Uitel
- poskytne km pehled ltky, kter budou v prbhu roku probrat, a tm jim umon
sledovat postupn pokrok v uen;
- pi prci na kolech vyaduje, aby ci uvdli pklady a poznatky z relnho svta;
- dv jasn pokyny pro prci na hodin, stanovuje dl cle, ci tak vd, co maj
dlat a co se od nich oekv;
- na asov nebo obsahov nronjch kolech u ky nepeceovat svoje
schopnosti a bt realistit pi odhadovn svch znalost a schopnost;
- po peten lnku i poslechu ukzky rozhovoru rodilch mluvch klade otzky
k textu tak, aby ci prokzali nejen porozumn obsahu ale zaujali tak stanovisko
k problematice se zvenm vech rizik, kter by jejich rozhodnut mohlo pinst.
Kompetence vyuvat prostedky informanch a komunikanch technologi a pracovat
s informacemi
Uitel
- zadv projekty, pi jejich realizaci k vyuv osobn pota s jeho rznmi
praktickmi programy a internet jako zdroj informac.

Vzdlvac obsah
Vzdlvac obsah (vstupy a uivo) smuje k dosaen rovn B2 podle Spolenho
evropskho referennho rmce. Jazykov kurz odpovd realizaci sti vzdlvacho oboru
Ciz jazyk RVPG, RVP GSP, RVP SO a RVP SOU.
Oekvan vstupy, uivo, mezipedmtov vztahy a prezov tmata
jednotlivch lekc
1. lekce
Uivo
Slovn zsoba: obleen a mda, sloen pdavn jmna, nrodnosti
Gramatika: poad pdavnch jmen ve vt, ptomn as, statick a dynamick slovesa,
vazba slovesa a infinitivu/ -ing formy
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

v slyenm komenti rozpozn, jak model je popisovn


rozum hlavnm bodm tenho popisu Londan
v slyenm nzoru mluvho na lidi jeho zem rozli nrodnost mluvho
postihne hlavn mylenku krtkho tenho textu popisu ivota neobyejnho
lovka
rozum obsahu psn a tenho, populrn naunho lnku o hldn veejnosti

Produktivn eov dovednosti


k
-

pope kvalitu a vzhled obleen


charakterizuje lidi sv zem, sdl svj nzor na lidi jinch zem
gramaticky sprvn formuluje svj nzor na sledovn lid v zjmu veejnosti
vyprv nkomu o lidech na fotce
pedstav se a nape o sob a svch zlibch v strukturovanm osobnm dopise

Interaktivn eov dovednosti


k
-

vede s kamardem rozhovor o souasnch a minulch innostech a djch


povd si s kamardem o svch obvyklch innostech a povinnostech a svm postoji
i vztahu k nim
bav se s kamardy o lidech a udlostech na fotkch

Mezipedmtov vztahy
esk jazyk porovnn stavby vty v J a AJ: poad popisnch pdavnch jmen
Prezov tma
Fading Red Carpet etba lnku a diskuse nad jeho tmatem; psan krtk vahy
o medializaci ivota filmovch hvzd

Gymnzia: Mediln vchova, tematick okruhy: Uivatel, inky mediln produkce a vliv
mdi, Role mdi v modernch djinch
SO a SOU: Oban v demokratick spolenosti

2. lekce
Uivo
Slovn zsoba: pocity, koncovky podstatnch jmen, pedpony pdavnch jmen, vazba
pdavnho jmna a pedloky, poad slov, pdavn jmna s koncovkou -ed a -ing,
frzov slovesa
Gramatika: minul as, vazba used to, zvolac vty
Vslovnost: used to
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

rozum hlavn hlavnmu tmatu slyenho vyprvn a rozpozn pocity mluvho


vyhled specifick informace v krtkm, tenm vyprvn o udlosti v rodin
rozum hlavnm bodm tenho textu popisu vznamnho dne ve Velk Britnii
rozli jednotliv mluv podle obsahu jejich vyprvn o oslavch vznamnho dne
rozum populrn naunmu textu v asopise o lovku, kter ztratil pam

Produktivn eov dovednosti


k
-

pope svoje pocity


vyprv pbh ze svho ranho dtstv
pope ivot ped mnoha lety, charakterizuje dje a vci, kter jsou u zleitost
minulosti
pope pamtnou udlost svho ivota a reaguje na otzky poslucha
stylisticky sprvn nape vyprvn o udlosti jednoho dne/veera

Interaktivn eov dovednosti


k
-

zept se kamarda na jeho pocity pi rznch pleitostech a na podobn otzky


odpov
diskutuje s kamardy o smyslu oslav dn, ktermi si pipomnme vznamn udlosti
pt se kamarda na detaily udlosti, kterou popisuje

Mezipedmtov vztahy
Obansk a spoleenskovdn zklad lovk ve spolenosti
Prezov tma
Diskuse o letnch brigdch, o prci vedle studia, o prci v zahrani na uritou dobu

Gymnzia: Vchova v evropskch a globlnch souvislostech, tematick okruh: Vzdlvn


v Evrop a ve svt
SO a SOU: lovk a svt prce

3. lekce
Uivo
Slovn zsoba: povoln a vyjden rodu, msta a innosti v prci, popis prce, koncovky
podstatnch jmen vyjadujc povoln, oddliteln a neoddliteln frzov slovesa
Gramatika: vztan vty vypustiteln a nevypustiteln
Vslovnost: intonace otzek a zvolacch vt
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

ve tenm inzertu rozpozn msto vkonu prce, jej npl a charakter


rozum krtkmu naunmu textu, kter popisuje bn povoln v minulosti
rozum novinovmu lnku, kter se zabv statistickmi daji o zahraninch
pracovncch ve Velk Britnii
rozum hlavn mylence tenho popisu lovka a jeho prce
odhadne podle obrzku hlavn mylenku populrn naunho lnku o neobvyklm
povoln pro mue a eny a tenm zjist, zda ml pravdu
vyhled v populrn naunm lnku specifick informace
rozum obsahu tench inzert, kter se tkaj pracovn pleitosti a rozpozn
v slyenm projevu mluvho, na kter z inzert reaguje
pojmenuje povoln podle slyenho popisu jeho pracovn npln

Produktivn eov dovednosti


k
-

pojmenuje povoln podle pracovn innosti


pope osobu, vc nebo msto pomoc vedlej vty
gramaticky sprvn rozvj popis lid, mst a vc
nape dost o prci

Interaktivn eov dovednosti


k
-

vymn si nzor s kamardem na nejzajmavj povoln


diskutuje s kamardy o vhodch a nevhodch prce v zahrani
pohovo s kamardem o pedsudcch pi volb povoln
zept se a odpov na otzky pi pracovnm pohovoru

Mezipedmtov vztahy
lovk a svt prce Trh prce a profesn volba

Prezov tma
etba populrn naunho lnku o zajmavm povoln, diskuse o vysnnm povoln,
o pedsudcch pi vbru povoln, o povolnch, kter se objevily v posledn dob apod.
Gymnzia: Osobnostn a sociln vchova, tematick okruh: Seberegulace, organizan
dovednosti a efektivn een problm
SO a SOU: lovk a svt prce

4. lekce
Uivo
Slovn zsoba: sti tla, vnitn orgny, bolesti, symptomy, nemoci
Gramatika: minul as a pedptomn as, pedptomn as prbhov
Vslovnost: homonyma
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

v slyenm rozhovoru rozpozn, o jakm zrann mluv hovo


rozum krtkmu tenmu popisu adrenalinovho sportu
pochop hlavn mylenku naunho textu o obezit a diet a vyhled v nm
specifick informace
rozum hlavnm bodm slyenho popisu ivotnho stylu mluvho
postihne hlavn mylenku a hlavn body populrn naunho lnku o tom, jak si
zlepit pam
rozpozn vznam homonyma z kontextu slyenho textu
v slyenm popisu pozn, o jakou nemoc jde
rozum rad lkae, jak se lit

Produktivn eov dovednosti


k
-

pojmenuje sti tla a bn zrann


v tenm textu rozli dj, kter probh od minulosti do souasnosti a me
pokraovat do budoucnosti
pope nemoci, jejich pznaky a zpsob lby
stylisticky sprvn pope nape neformln dopis, ve kterm informuje sv blzk
o novinkch ve svm okol

Interaktivn eov dovednosti


k
-

zept se kamarda na jeho zrann v ivot a na podobn otzky odpov


vzjemn se s kamardem ptaj a odpovdaj na otzky o tom, co dosud v ivot
udlali nebo dokzali
diskutuje s kamardy o svch ivotnch stylech
zahraje si s kamardem hru na pam

simuluje rozhovor pacienta a lkae

Mezipedmtov vztahy
lovk a jeho zdrav
Prezov tma
etba nabdky fitness centra, diskuse o zdravm ivotnm stylu a o povolnch, kter se
zabvaj zdravm ivotnm stylem
Gymnzia: Osobnostn a sociln vchova, tematick okruh: Poznvn a rozvoj vlastn
osobnosti
SO a SOU: lovk a ivotn prosted

5. lekce
Uivo
Slovn zsoba: potaov technika, pedpony podstatnch jmen, sloen podstatn jmna,
ustlen spojen slovesa a podstatnho jmna
Gramatika: tzv. nult kondicionl, vyjden spekulace a pedpovdi, tzv. prvn kondicionl,
budouc as prost a prbhov, asov vty, slovesa s vazbou s infinitivem
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

v slyenm rozhovoru rozpozn, o kterm pstroji vpoetn techniky je e


rozum hlavn mylence novinovho lnku o politice a vyhled v nm konkrtn
informace
rozli jednotliv mluv v slyenm kontextu podle jejich nzoru na stav ivotnho
prosted
v slyenm rozhovoru rozum, co navrhuj jednotliv mluv dlat ve volnm ase
v nejblich dnech
postihne hlavn mylenku a hlavn body ten eseje reagujc na otzku, zda svt
bude v budoucnu lep nebo hor

Produktivn eov dovednosti


k
-

pojmenuje pstroje vpoetn techniky


gramaticky sprvn formuluje odhad a pedpov vvoje techniky a lidstva
v budoucnosti
vyjd svj nzor na innost mstnho zastupitelstva, kter je zapoteb pro ivotn
prosted
gramaticky sprvn formuluje, co se stane v konkrtn dobu v budoucnosti blzk
i vzdlen
nape vahu o tom, zda svt bude v budoucnu lep nebo hor

Interaktivn eov dovednosti


k
-

povd si s kamardem, jak asto vyuvaj vybran pstroje ICT


vyjd souhlas i nesouhlas s nzorem na vvoj vc i udlost v budoucnosti
zept se kamarda, co bude dlat v uritou dobu v budoucnosti a na podobn otzky
odpov
navrhne kamardovi innost na vkend a na podobn nvrhy reaguje

Mezipedmtov vztahy
Informatika a informan a komunikan technologie
Prezov tma
ten text o zjmov nebo sportovn innosti lid v minulosti a v souasnosti, diskuse
o monm vvoji relaxan innosti v budoucnosti
Gymnzia: Osobnostn a sociln vchova, tematick okruh: Seberegulace, organizan
dovednosti a efektivn een problm
SO a SOU: Oban v demokratick spolenosti / lovk a ivotn prosted

6. lekce
Uivo
Slovn zsoba: dm a zahrada, sloen podstatn jmna, frzov slovesa
Gramatika: vyjden jistoty nebo pochybnosti pro minul dj, nepm e, nepm otzka,
vazba slovesa na dva pedmty
Vslovnost: intonace
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

v slyenm textu rozli innost popisovanch osob


rozum obsahu tenho, populrn naunho lnku a dopln ho o chybjc detailn
informace
rozli pravdiv a nepravdiv informace v slyenm, populrn naunm projevu
rozum hlavnm bodm a detailnm informacm tenho popisu skutenho
kriminlnho pbhu
rozum detailnm informacm inzertu na neobvykl ubytovn pro turisty

Produktivn eov dovednosti


k
-

pojmenuje vybaven a psluenstv domu/bytu


vyvod zvr situace/innosti na zklad pochopen fakt
reprodukuje vyslechnut krtk text

reprodukuje dotazy a otzky jinch


strun pope skuten nebo fiktivn udlosti ve svm ivot
rezervuje si ubytovn pomoc formlnho dopisu

Interaktivn eov dovednosti


k
-

simuluje rozhovor novine a svdka neobvyklho jevu/udlosti


odhadne pravdivost i nepravdivost vyslechnut popisovan udlosti a adekvtn na
ni reaguje
domluv se s kamardem na kompromisu s vyuitm vhodnch vrazovch
prostedk

Mezipedmtov vztahy
esk jazyk nleitosti formlnho dopisu
Prezov tma
etba autentickch inzert na ubytovn, diskuse na jejich strukturou a obsahem
Gymnzia: Mediln vchova, tematick okruhy: Mdia a mediln produkce, Mediln
produkty a jejich vznamy
SO a SOU: Oban v demokratick spolenosti

7. lekce
Uivo
Slovn zsoba: schzky a vztahy, asov vrazy, t-slovn frzov slovesa
Gramatika: 2. a 3. stupe pdavnch jmen a pslovc, tzv. druh kondicionl, pac vty,
vtn dodatky, asov pedloky
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

rozum krtkmu tenmu textu popisujc citov vztah mezi hochem a dvkou
porozum obsahu tenho textu o neobvyklm zpsobu seznmen se a dopln ho
o slyen specifick informace
v slyenm rozhovoru rozli jednotliv mluv podle jejich nzoru na tzv.
rychloseznamku
rozum hlavnmu tmatu rozhlasovho dokumentrnho vysln o bsnkovi
a postihne v nm specifick informace
porozum obsahu bsn
rozum hlavnm bodm tenho novinovho lnku o vztazch pes internet
v slyench rozhovorech dvou lid rozpozn, jak je mezi nimi vztah

Produktivn eov dovednosti

k
-

vyprv o seznmen, schzkch a vztazch mezi hochem a dvkou


pope ivot a dlo oblbenho bsnka nebo spisovatele
gramaticky sprvn formuluje vci a jevy, kter by rd zmnil
vyjd svj nzor na vztahy pes internet
formuluje hlavn mylenku psn

Interaktivn eov dovednosti


k
-

v rozhovoru s kamardem porovnv sv zitky a dojmy z rznch situacch


povd si s kamardem o imaginrnch situacch dle svch pn a tueb
diskutuje s kamardy o vhodch a nevhodch komunikace pes internet
pedstav se druh osob a v rozhovoru zjist o ni podrobnj informace
psemn, neformlnm dopisem, reaguje na pozvn

Mezipedmtov vztahy
Obansk a spoleenskovdn zklad lovk jako jedinec, lovk ve spolenosti
Prezov tma
etba lnku o geneticky modifikovanch potravinch, nsledn diskuse o jeho vlivu na
zdrav lovka
Gymnzia: Environmentln vchova, tematick okruh: lovk a ivotn prosted
SO a SOU: lovk a ivotn prosted

8. lekce
Uivo
Slovn zsoba: cestovn a doprava, pdavn jmna spojen s cestovnm, dovolen,
vlety a exkurze, turistika, slovesa vc se s pedlokami
Gramatika: trpn rod, neurit zjmena, nepm otzky, uvdjc to
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
- rozum tenmu pbhu, kter je spojen s rznmi druhy cestovn
- rozli informace slyench hlench pro cestujc
- rozum populrn naunmu lnku o vvoji britsk dovolen
- v slyenm vyprvn rozli, jak zem mluv navtvili a jak mli z dovolen
zitek i pocity
- rozum hlavnm bodm tenho sci-fi pbhu
- rozli chronologii dje v tenm pbhu z neobvykl dovolen v slyenm dialogu
- rozli, v jak situaci spojen s cestovnm se mluv nachzej
Produktivn eov dovednosti

k
-

pope podle obrzku situaci pi bnm i mn obvyklm cestovn


charakterizuje vhody a nevhody jednotlivch druh cestovn
gramaticky sprvn formuluje vty o vzniku, vrob a vyuit rznch dopravnch
prostedk
nepmmi otzkami formuluje zdvoil dotazy, napklad pi odbavovn na letiti i
v jinch situacch spojench s cestovnm a kupovnm jzdenek
nape neformln pozdrav z nevydaen dovolen

Interaktivn eov dovednosti


k
- vymuje si s kamardem nzor na nejpopulrnj msta pro dovolenou a na dvod
jejich popularity
- reaguje na otzky o podob svta bez nkterch dopravnch prostedk
- zept se kamarda na jeho ideln dovolenou a na stejn otzky odpov
Mezipedmtov vztahy
Fyzika technick a fyzikln vynlezy spojen s cestovnm
Prezov tma
etba informativnch text o turisticky zajmavch mstech v Edinburghu; tvorba letk pro
turisty zajmav msta v naem mst
Gymnzia: Mediln vchova, tematick okruh: Mdia a mediln produkce
SO a SOU:

9. lekce
Uivo
Slovn zsoba: penze a platby, mal a velk sla, ustlen spojen pedloky a
podstatnho jmna
Gramatika: vyjden nechat si nco udlat, zvratn zjmena, tzv. tet kondicionl, elov
vty
Vslovnost: have v rznch asech a spojench
Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

pochop mylenku cittu ze sci-fi romnu


ve slyenm rozhovoru rozli nzory jednotlivch mluvch na jejich vztah
k penzm
v slyenm projevu rozum nzorm jednotlivch mluvch na reklamy pro mlad lidi
rozum novinovmu lnku o milioni a postihne vznamn okamiky jeho ivota
rozum obraznm pirovnnm v psni pochop jej hlavn mylenku
v slyenm rozhovoru nkolika mluvch rozli, kte z nich maj odlin stanoviska

Produktivn eov dovednosti


k
-

gramatiky sprvn formuluje sluby nebo innosti, kter si nech udlat jinmi lidmi
rozum novinovmu lnku pojednvajcm o firemnch reklamch na kole a vyhled
v nm specifick slova a vrazy
vyjd svj souhlas i nesouhlas s nzory jinch na firemn reklamu
vyprv o pomysln udlosti v minulosti a jejich monch nsledcch
vysvtl, komu by vnoval st vhry a pro
sdl, ztrta kterch vc by ho nejvce trpila
vyd si informace pomoc formlnho psemnho projevu

Interaktivn eov dovednosti


k
-

zept se kamarda, zda si nkdy nechal nco udlat a na podobn otzky odpov
diskutuje s kamardy a firemn reklam na kolch
zept se kamarda, co by dlal, kdyby a na stejn otzky odpov
v rozhovoru obhajuje svoje stanovisko a reaguje na alternativn nvrhy kamarda

Mezipedmtov vztahy
lovk a svt prce Finance
Prezov tma
Young Minds for Sale etba textu a diskuse nad jeho obsahem reklama a mra jejho
vlivu na mlad lid
Gymnzia: Mediln vchova, tematick okruh: inky mediln produkce a vliv mdi
SO a SOU: Oban v demokratick spolenosti
Friendlier Footprints, A 21st Century Epidemic etba text, diskuse na jejich obsahem,
tvorba novinovho lnku na tma, kter se tk ivota lidstva v 21. stolet
Gymnzia: Mediln vchova, tematick okruh: Mediln produkty a jejich vznamy
SO a SOU: Oban v demokratick spolenosti

10. lekce
Uivo
Slovn zsoba: vtvarn a divadeln umn, umlci a umleck innosti, sloen podstatn
jmna
Gramatika: pest, veobecn zjmena, tak / takov,
Vslovnost: intonace vt s vrazy tak a takov

Oekvan vstupy
Receptivn eov dovednosti
k
-

v slyenm projevu rozli, jakm umnm se jeho pedstavitel zabvajc


v slyenm rozhovoru postihne nzory mluvch na umleck dla
rozum tenmu novinovmu lnku o umleckm nru a jeho vvoji, piad
k nmu titulek a vyhled specifick frze

Produktivn eov dovednosti


k
-

pojmenuje bn typy vtvarnho a divadelnho umn


gramaticky sprvn zkrt vedlej vty pi podrobnm popisu umn i umleckch
dl
pope umleck obrazy a vyjd svj nzor na n
gramaticky sprvn formuluje svj statistick odhad na vztah svch spoluk
k umn
pope umleck pedstaven a vyjd svj nzor na nj
nape esej, ve kter teoreticky rozebere na vliv umn na nae ivoty

Interaktivn eov dovednosti


k
-

zept se kamarda, jakm umleckm nadnm by rd disponoval a na obdobn


otzky odpov
v diskusi s kamardy objasuje svj postoj k umn a reaguje na nzory kamard
reaguje na novinov lnek o umlcch pomoc vhodnch vraz
vymn si s kamardem nzor na vydaen a nevydaen umleck pedstaven

Mezipedmtov vztahy
Estetick vchova vtvarn a divadeln umn
Prezov tma
Opera by the Bay etba textu, diskuse nad jeho obsahem a postoji k k umn,
diskuse o monostech uplatnn talentu, o pleitosti asti v souti pro vechny
Gymnzia: Osobnostn a sociln vchova, tematick okruhy: Poznvn a rozvoj vlastn
osobnosti, Spoluprce a sout
SO a SOU: Oban v demokratick spolenosti