You are on page 1of 2

Num. 7566 / 08.07.

2015

Conselleria dEducaci,
Investigaci, Cultura i Esport

21841

Conselleria de Educacin,
Investigacin, Cultura y Deporte

RESOLUCI de 7 de juliol de 2015, del secretari autonmic dEducaci i Investigaci, per la qual modifica parcialment la Resoluci de 15 de juny de 2015, de la Direcci General de Centres i Personal Docent, per la qual es
fixa el calendari escolar del curs acadmic 2015/2016 i la
Resoluci 15 de juny de 2015, de les direccions generals
de Centres i Personal Docent, i dInnovaci, Ordenaci
i Poltica Lingstica, per la qual es dicten instruccions
en matria dordenaci acadmica i dorganitzaci de
lactivitat docent en els centres que impartisquen Educaci Secundria Obligatria i Batxillerat durant el curs
2015/2016. [2015/6385]

RESOLUCIN de 7 de julio de 2015, del secretario autonmico de Educacin e Investigacin, por la que modifica parcialmente la Resolucin de 15 de junio de 2015,
de la Direccin General de Centros y Personal Docente,
por la que se fija el calendario escolar del curso acadmico 2015/2016 y la Resolucin 15 de junio de 2015, de
las direcciones generales de Centros y Personal Docente,
y de Innovacin, Ordenacin y Poltica Lingstica, por la
que se dictan instrucciones en materia de ordenacin acadmica y de organizacin de la actividad docente en los
centros que impartan Educacin Secundaria Obligatoria y
Bachillerato durante el curso 2015/2016. [2015/6385]

La Resoluci de 15 de juny de 2015, per la qual es fixa el calendari


escolar del curs acadmic 2015/2016 (DOCV 18.06.2015) establix que
el 3 de setembre prxim siniciaran les activitats escolars en les ensenyances dEducaci Infantil, Educaci Primria, Educaci Secundria
Obligatria, Batxillerat i Formaci Professional.
Des dels diferents sectors de la comunitat educativa sha manifestat
el seu parer contrari a linici de les activitats docents en la primera setmana de setembre allegant, entre altres qestions, la inviabilitat deixa
data per les dificultats dorganitzaci del curs escolar.

La Resolucin de 15 de junio de 2015, por la que se fija el calendario escolar del curso acadmico 2015/2016 (DOCV 18.06.2015) establece que el 3 de septiembre prximo se iniciarn las actividades escolares
en las enseanzas de Educacin Infantil, Educacin Primaria, Educacin Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formacin Profesional.
Desde los diferentes sectores de la comunidad educativa se ha
manifestado su parecer contrario al inicio de las actividades docentes
en la primera semana de septiembre alegando, entre otras cuestiones, la
inviabilidad de esa fecha por las dificultades de organizacin del curso
escolar.
La modificacin de la fecha de inicio y fin de las actividades escolares hace necesaria la adaptacin de la Resolucin 15 de junio de 2015,
de las direcciones generales de Centros y Personal Docente, y de Innovacin, Ordenacin y Poltica Lingstica, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenacin acadmica y de organizacin de la actividad docente en los centros que impartan Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2015/2016 (DOCV 19.06.2015),
en lo referente al calendario de evaluaciones y recuperaciones.
En uso de las competencias asignadas en el Reglamento Orgnico
y Funcional de la Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte, aprobado por el Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, y de la facultad de
avocacin establecida en el artculo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del
Procedimiento Administrativo Comn, resuelvo:

La modificaci de la data dinici i fi de les activitats escolars fa


necessria ladaptaci de la Resoluci 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i dInnovaci, Ordenaci i
Poltica Lingstica, per la qual es dicten instruccions en matria dordenaci acadmica i dorganitzaci de lactivitat docent en els centres
que impartisquen Educaci Secundria Obligatria i Batxillerat durant
el curs 2015/2016 (DOCV 19.06.2015), pel que fa al calendari davaluacions i recuperacions.
Fent s de les competncies assignades en el Reglament Orgnic i
Funcional de la Conselleria dEducaci, Cultura i Esport, aprovat pel
Decret 140/2014, de 5 de setembre, i de la facultat davocaci establida
en larticle 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu
Com, resolc:
Primer
Els apartats 1, 2 i 3 del punt primer de la Resoluci de 15 de juny de
2015, per la qual es fixen les dates dinici de les activitats escolars del
curs acadmic 2015/2016, que queden redactats de la manera segent:
Educaci Infantil i en Educaci Primria, siniciaran el 10 de
setembre de 2015 i finalitzaran el 21 de juny de 2016.
Educaci Secundria Obligatria, Batxillerat i Formaci Professional siniciaran l11 de setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny
de 2016.
Formaci de Persones Adultes, comenaran el 21 de setembre de
2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.

Primero
Los apartados 1, 2 y 3 del punto primero de la Resolucin de 15 de
junio de 2015, por la que se fijan las fechas de inicio de las actividades
escolares del curso acadmico 2015/2016, que quedan redactados de la
siguiente forma:
Educacin Infantil y en Educacin Primaria, se iniciarn el 10 de
septiembre de 2015 y finalizarn el 21 de junio de 2016.
Educacin Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formacin Profesional se iniciarn el 11 de septiembre de 2015 y finalizarn el 17 de
junio de 2016.
Formacin de Personas Adultas, comenzarn el 21 de septiembre
de 2015 y finalizarn el 17 de junio de 2016.

Segon
Aix mateix, lapartat 1 del punt segon de lesmentada resoluci
queda redactat de la manera segent:
En el present curs escolar, les activitats escolars lectives de lalumnat dEducaci Infantil i Educaci Primria comportaran entre 850 i
860 hores lectives.

Segundo
Asimismo, el apartado 1 del punto segundo de la citada resolucin
queda redactado de la siguiente manera:
1. En el presente curso escolar, las actividades escolares lectivas
del alumnado de Educacin Infantil y Educacin Primaria comportarn
entre 850 y 860 horas lectivas.

Tercer
El punt 2.5 de lannex de la Resoluci de 15 de juny de 2015, de
les direccions generals de Centres i Personal Docent, i dInnovaci,
Ordenaci i Poltica Lingstica, per la qual es dicten instruccions en
matria dordenaci acadmica i dorganitzaci de lactivitat docent en
els centres que impartisquen Educaci Secundria Obligatria i Batxillerat durant el curs 2015/2016 (DOCV 19.06.2015) queda redactat de
la manera segent:

Tercero
El punto 2.5 del anexo de la Resolucin de 15 de junio de 2015, de
las direcciones generales de Centros y Personal Docente, y de Innovacin, Ordenacin y Poltica Lingstica, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenacin acadmica y de organizacin de la actividad docente en los centros que impartan Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2015/2016 (DOCV 19.06.2015)
queda redactado de la manera siguiente:

Num. 7566 / 08.07.2015

Els centres docents, en virtut de la seua autonomia pedaggica i


organitzativa, establiran el nombre i el calendari de les sessions davaluaci que es realitzaran per a cada curs acadmic i grup dalumnat al
llarg del perode lectiu ordinari del curs. Com a mnim es realitzar una
avaluaci cada trimestre. En lEducaci Secundria Obligatria, a ms,
ser preceptiu realitzar una avaluaci inicial. Lltima sessi davaluaci, al finalitzar el perode lectiu del curs escolar, tindr carcter davaluaci final ordinria. Per a lalumnat amb matries no superades en la
mencionada avaluaci final, hi haur una prova extraordinria.

21842

La prova extraordinria es realitzar en les dates que determine la


direcci general competent en la matria, de conformitat amb la normativa vigent.
En els centres pblics, la comissi de coordinaci pedaggica proposar al claustre la planificaci general de les sessions davaluaci per
a la seua aprovaci.
Les sessions davaluaci que es realitzen al llarg del curs, inclosa
lavaluaci final, seran distribudes de manera que el total de dies lectius
compresos en cada perode davaluaci siga semblant.

Los centros docentes, en virtud de su autonoma pedaggica y organizativa, establecern el nmero y el calendario de las sesiones de evaluacin que se realizarn para cada curso acadmico y grupo de alumnado a lo largo del perodo lectivo ordinario del curso. Como mnimo
se realizar una evaluacin cada trimestre. En la Educacin Secundaria
Obligatoria, adems, ser preceptivo realizar una evaluacin inicial.
La ltima sesin de evaluacin, al finalizar el periodo lectivo del curso
escolar, tendr carcter de evaluacin final ordinaria. Para el alumnado
con materias no superadas en dicha evaluacin final, existir una prueba
extraordinaria.
La prueba extraordinaria se realizar en las fechas que determine
la direccin general competente en la materia, de conformidad con la
normativa vigente.
En los centros pblicos, la comisin de coordinacin pedaggica
propondr al claustro la planificacin general de las sesiones de evaluacin para su aprobacin.
Las sesiones de evaluacin que se realicen a lo largo del curso,
incluida la evaluacin final, sern distribuidas de manera que el total de
das lectivos comprendidos en cada perodo de evaluacin sea similar.

Quart
Esta resoluci es publicar en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

Cuarto
Esta resolucin se publicar en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana

Quint
Contra esta resoluci, que posa fi a la via administrativa, es podr
presentar, potestativament, recurs de reposici o b plantejar directament recurs contencis administratiu, en els terminis i davant dels
rgans que sindiquen a continuaci:
El recurs de reposici shaur dinterposar davant del conseller
dEducaci, Investigaci, Cultura i Esport en el termini dun mes a
comptar de lendem de la seua publicaci.
El recurs contencis administratiu haur dinterposar-se davant de
davant del Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana en
el termini de dos mesos a comptar des de lendem a la seua publicaci.
Tot aix dacord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, i 10, 14
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci
contenciosa administrativa i sense perju que sutilitze qualsevol altra
via que es considere oportuna.

Quinto
Contra la presente resolucin, que pone fin a la va administrativa,
se podr presentar, potestativamente, recurso de reposicin o bien plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y
ante los rganos que se indican a continuacin:
El recurso de reposicin se deber interponer ante el conseller de
Educacin, Investigacin, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a
contar desde el da siguiente a su publicacin.
El recurso contencioso-administrativo deber interponerse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo
de dos meses a contar desde el da siguiente a su publicacin.
Todo ello conforme a lo establecido en los artculos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las
Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn,
y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contenciosa-Administrativa y sin perjuicio de que se utilice
cualquier otra va que se considere oportuna.

Valncia, 7 de juliol de 2015. El secretari autonmic dEducaci i


Investigaci: Miguel Soler Gracia.

Valencia, 7 de julio de 2015. El secretario autonmico de Educacin e Investigacin: Miguel Soler Gracia.