You are on page 1of 12

Izdanje 07/02

Elektrostatiko nanoenje praha

SADRAJ
1 Uvod .............................................................................................................3
2 Osnovni princip ...........................................................................................3
3 Prah ..............................................................................................................4
3.1 Proizvodnja praha.............................................................................4
3.2 Tipovi prahova ..................................................................................4
3.2.1 Prah od epoksidne smole.....................................................4
3.2.2 Epoksidno-poliesterski prah (hibridi).....................................4
3.2.3 Poliester/TGIC .....................................................................4
3.2.4 Poliester / hidroksi-alkilamid .................................................5
3.2.5 Poliuretan ............................................................................5
3.2.6 Akrilni prah...........................................................................5
3.2.7 Emajl prah............................................................................5
4 Koncept proizvodnog postrojenja ..............................................................6
4.1 Nacrt postrojenja...............................................................................6
4.2 Sistem pokretne trake .......................................................................6
4.3 Dizajn vealica..................................................................................6
5 Priprema.......................................................................................................7
5.1 ienje radnih predmeta .................................................................7
5.2 Pe za suenje .................................................................................7
5.3 ienje predmeta za nanoenje emajl praha ...................................7
6 Naelektrisavanje praha................................................................................8
6.1 Elektrostatiko naelektrisavanje ........................................................8
6.2 Nelektrisavanje trenjem (frikcijom).....................................................9
7 Kolo za prah.................................................................................................9
8 Kriterijumi za izbor odgovarajueg koncepta proizvodnog postrojenja ...9
9 Ureaji za nanoenje praha.......................................................................10
9.1 Runi ureaji ...................................................................................10
9.2 Automatski ureaji...........................................................................10
9.3 Kabina za nanoenje praha .............................................................10
9.4 Injektori ...........................................................................................11
9.5 Reciprokatori ...................................................................................11
9.6 Sistemi za sve prah .......................................................................11
9.7 Separacioni filteri i cikloni ................................................................11
10 Pei...........................................................................................................11
11 Mere za utedu energije ..........................................................................12
12 Zakljuak..................................................................................................12

Elektrostatiko nanoenje praha

1 Uvod
Elektrostatiko nanoenje praha je jedna od najekolokijih i najekonominijih
tehnologija povrinske zatite. Farbe u obliku praha su dostupne na tritu od
poetka 1960-ih godina i njihova laka proizvodnja i obrada su nainile
nanoenje praha ukorenjenom i opte poznatom tehnikom. Nanoenje praha je:

Nekodljivo prirodnoj sredini


Energetski efikasno
Bezbedno za rukovanje i obradu
Veoma ekonomino.

Napredak se fokusira na prahove za nanoenje tankog filma, prahove za


posebne namene i sisteme radijacionog peenja.

2 Osnovni princip
Elektrostatiko nanoenje praha se zasniva na injenici da se estice suprotnog
naelektrisanja privlae. Zbog ovoga je veina provodnih i termalno stabilnih
vrstih tela pogodno za nanoenje praha. Danas elektrostatiko nanoenje
praha znaajno poveava svoje prisustvo u domenu metalnih predmeta poput:

Aluminijumskih profila
Fasadnih elemenata
Kunih aparata
Automobilskih dodataka (felne, krovni prtljanici)
Kancelarijskog nametaja
Skladine opreme
Batenskog nametaja
ianih proizvoda, itd.

Prema tome, svi dolaze u dodir sa ovog tehnologijom svakog dana.

Proces nanoenja praha


Suv prah se sipa u spremnik, fluidiziran ili sa meaem, i transportuje se
kompresovanim vazduhom putem injektora do pitolja. U pitolju se visok
napon stvara od niskog napona od 10V principom kaskade. Tokom procesa
prskanja, jedna ili vie elektroda obavljaju naelektrisavanje praha naponom od
60-100 kV.
Elektrino polje se stvara izmeu pitolja i uzemljenog radnog predmeta.
estice praha prate linije polja i zbog zaostalog naelektrisanja ostaju spojene sa
predmetom (3). Kada je prah nanet, predmet se runo ili automatski prebacuje
u pe. Plastini prahovi se peku na temperaturama izmeu 140C i 200C i tako
se stapaju u gladak sloj debljine 30-80 m za dekorativne svrhe i 200-500 m
za funkcionalne svrhe.
Emajl prahovi se koriste za debljinu sloja 80-200 m i zahtevaju vie
temperature peenja od 780C do 830C zbog specifinih hemijskih osobina.

Elektrostatiko nanoenje praha

3 Prah
3.1 Proizvodnja praha
Prahovi tipino sadre:

Vezivna sredstva (smole, sredstva za ovravanje, akceleratore)


Pigmente i kolorante
Sredstva za ispunu filere (ekstenderi)
Aditive

Vezivna sredstva i ovrivai su vrste smole dok su i aditivi vrste supstance.


Svi sastojci jedne formule se mere i meaju u specijalnoj maini. U procesu
ekstruzije koji sledi, meavina se topi na 100C-120C i raspruje to rezultuje
homogenim stapanjem. Nakon prelaska preko rashladnih rolera i rashladnog
remena za finalno hlaenje, materijal se razbija na male pahuljice, melje i
pakuje. Proizvod je spreman za upotrebu i bie primenjen u svom suvom stanju
od strane kupca tj. krajnjeg korisnika.

3.2 Tipovi prahova


3.2.1 Prah od epoksidne smole
Prahovi od epoksidne smole ispoljavaju dobru hemijsku otpornost na
rastvarae, kiseline i baze.
Glavna mana ovih prahova je izbeljivanje i dobijanje ute boje pri izlaganju UV
svetlu. Izbeljivanje je estetski gubitak ali ne i anti-korozivni.
Danas se epoksidni prahovi skoro iskljuivo koriste u funkcionalnom domenu
npr. u elektrinoj i elektronskoj industriji, za automobilske delove, kune ureaje
i nametaj, ojaano gvoe, cevi, itd.
3.2.2 Epoksidno-poliesterski prah (hibridi)
Epoksidno-poliesterski prahovi, kao to naziv kae, su meavina epoksidnih i
poliesterskih smola. Imaju bolju otpornost na dobijanje ute boje i smanjenu
sklonost izbeljivanju u poreenju sa isto epoksidnim prahovima i uglavnom se
koriste u dekorativne svrhe. Podruja primene ukljuuju plafonske elemente,
rasvetu, metalni nametaj, opremu za prodavnice i police, itd.
Mana im je smanjena otpornost na rastvarae.
3.2.3 Poliester/TGIC
Poliesterski prahovi se koriste kada je potrebna superiorna otpornost na
izbeljivanje i meteoroloke uticaje. Dobre mehanike osobine poput otpornosti
na udarce i dobre adhezije dozvoljavaju kasniju obradu seenjem, buenjem ili
glodanjem. Poliesterske smole se tipino nanose na aluminijum ili elik za
upotrebu na otvorenom prostoru, naroito u automobilskom sektoru, za fasadne
elemente, prozorske profile ili kvalitetan batenski i kamperski nametaj. Ovaj
tip praha sve vie zalazi na trite unutranje dekoracije gde se ceni superiorna
otpornost na izbeljivanje.
Poto je TGIC (poliester triglicidil isocianurat) klasifikovan kao toksina
supstanca, obavezno obeleavanje se odnosi na prahove sa udelom TGIC od
0,1%.

Elektrostatiko nanoenje praha

3.2.4 Poliester / hidroksi-alkilamid


Kao alternativa pomenutim poliester/TGIC prahovima, ovaj tip praha je
predstavljen tritu 1990. godine. Ovi prahovi ispoljavaju odlinu otpornost na
izbeljivanje i meteoroloke uticaje i predstavljaju odlinu alternativu
poliesterskim i poliuretanskim prahovima za sve primene na otvorenom
prostoru.
3.2.5 Poliuretan
Podruja primene ove kategorije prahova su identina sa poliester/TGIC
prahovima ali su temperature peenja poliuretanskog praha vie a neke
meavine mogu imati slabiji uinak po pitanju pokrivanja ivica. Meutim, ovaj
prah ispoljava primetne osobine fluida i pokrivanja povrine.
3.2.6 Akrilni prah
Meteoroloki otporan akrilni prah je baziran na akrilnim smolama i tipino sadri
dikarboksilne kiseline, isocijanate ili anhidride dikarboksilnih kiselina. Ovaj tip
praha kombinuje odline osobine:

Osobine fluida uporedive sa standardnim tenim farbama u automobilskoj


industriji
Odlina meteoroloka stabilnost (5-godinji Florida test)
Visok nivo sjaja
Bez tetnih emisija i nisko stvaranje otpada

Meutim, mane akrilnih prahova ukljuuju posebne uslove skladitenja i


nekompatibilnost sa drugim prahovima. Njihove pozitivne osobine ih
predodreuju za primenu u automobilskoj industriji.
3.2.7 Emajl prah
Emajlovi su supstance sline staklu koje se dobijaju topljenjem komponenata
koje sadre kiseonik. Sa materijalima baziranim na metalima poput elika,
livenog gvoa ili aluminijuma, ovi prahovi formiraju kompozitne materijale koji
mogu izdrati temperature do 450C i poseduju stabilnost boje i otpornost na
ogrebotine. Povrine zatiene ovim tipom praha ispoljavaju odline mehanike
i hemijske osobine.
Dodatne informacije:
Gornji navodi nisu iscrpni i daju samo grub pregled prahova. Preporuujemo
sledeu specijalizovanu literaturu u cilju dodatnog informisanja:
Judith Pietschman. Naslov: Industrielle Pulverbeschichtung.
Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig,
www.vieweg.de
ISBN 3-528-03380-0

Elektrostatiko nanoenje praha

4 Koncept proizvodnog postrojenja


4.1 Nacrt postrojenja
Industrijsko postrojenje za automatsko nanoenje praha tipino ukljuuje
sledee elemente: pripremu, pe za suenje, prostor za nanoenje praha, pe
za peenje i sistem pokretne trake. Pogledajte sledei ematski prikaz kao
primer jednog postrojenja. U zavisnosti od specifinih potreba, naroito na polju
nanoenja emajl praha, mogu biti potrebna razliita kola pokretne trake i pei za
suenje. Za manje proizvodne koliine ili specijalne boje, mala kabina za runo
nanoenje praha moe biti dovoljna u veini sluajeva. Ovakvoj kabini je
potreban minimalan prostor i uklapa se u svaki proizvodni objekat.

4.2 Sistem pokretne trake


Sistemi pokretne trake za transport radnih predmeta slue automatizaciji
procesa nanoenja praha. Ovi sistemi se primarno dele na dve kategorije:
visee i remenske. Brojni transportni problemi, naroito ako je potrebno
manevrisati laganim ili izuzetno tekim radnim predmetima, se mogu reiti
jednolinijskom ili cirkularnom pokretnom trakom. Ako je potrebno naneti prah na
dugake, velike ili glomazne radne predmete ili ako je dostupan prostor
nedovoljan, pokretna traka tipa power-and-free je idealno reenje jer
dozvoljava paralelno ili dijagonalno kretanje. Zbog svog naprednog dizajna je
skuplja ali prua fleksibilnije prilagoenje kontinualnom i automatizovanom
nanoenju praha posebno zbog toga to zona punjenja i pranjenja radnim
predmetima i procesi nanoenja praha mogu raditi svojim pojedinanim
ritmovima. Dodatne prednosti nad drugim sistemima pokretnih traka su
modularni dizajn za optimizovan tok materijala i lako kombinovanje sa podiznosputajuim stanicama. Posebna panja treba biti usmerena na podmazivanje
sistema jer pei za suenje sa temperaturama i do 250C zahtevaju maziva
otporna na visoke temperature ili, kao alternativa, provetravane zatitne kanale
za lance.

4.3 Dizajn vealica


Efikasna tehnologija pokretne trake zahteva dizajn vealica koji je orijentisan ka
proizvodnji. Kako e izgledati dizajn vealica zavisi od specifine namene.
Dovoljna stabilnost garantuje nanoenje praha bez problema i osigurava
neometan proces proizvodnje. U veini sluajeva je na vealice nanet prah pa
zbog ovoga treba koristiti okrugle materijale. Efikasna proizvodnja zahteva dva
kompleta vealica: kada se jedan komplet zaprlja, koristi se drugi dok se sa
prvog uklanja naneti sloj praha.

Elektrostatiko nanoenje praha

5 Priprema
5.1 ienje radnih predmeta
Pre nanoenja praha na radne predmete potrebno je ukloniti sve neistoe
poput masnoa, ulja, praine, itd. Proces ienja se odvija u sistemu pripreme
sa vie zona. I skladu sa vrstom materijala, koraci ienja su potapanje u
kiselinu, fosfatizacija i hromatizacija. elini limovi se fosfatizuju, limovi od
galvanizovanog elika se potapaju u kiselinu za poboljanje adhezije a
aluminijum se hromatizuje. Uz pomo sistema pokretne trake, radni predmeti se
vode kroz razliite sekcije pripreme gde se koriste hemikalije poput kiselina,
baza ili fosfata. U tunelu za prskanje, koji je opremljen sistemom mlaznica, radni
predmeti se prskaju sa svih strana. Poto rezultati nanoenja praha u velikoj
meri zavise od savrenog ienja i precizno prilagoene pripreme, broj
mlaznica, ugao prskanja i snaga pumpe moraju biti prilagoeni odgovarajuim
radnim predmetima.
Sistemi ienja metala, koji se proizvode kao modularne jedinice, moraju biti
projektovani po meri i precizno prilagoeni specifinom sluaju. Preveliki sistem
za sobom povlai preveliki utroak energije i sirovih materijala. U svim
konceptima pripreme je potrebno uzeti u obzir merila za efikasnu brigu o
prirodnoj okolini i recikliranju sirovih materijala. Dimenzije i raspored zona
ienja se mogu individualno projektovati prema radnim predmetima i
posebnim potrebama kupca. Najvii prioritet u sistemima pripreme treba dati
ekonominoj potronji vode, sirovih materijala i naroito toplotnoj energiji.

5.2 Pe za suenje
Nakon prolaska kroz sve zone pripreme uz pomo sistema pokretne trake,
preostala vlaga se eliminie suenjem. Pe za suenje se moe uporediti sa
pei za peenje ali je dizajnirana mnogo jednostavnije i dostie temperature do
150C. U zavisnosti od tipa radnog predmeta, oduvavanje vlage obinim
ambijentalnim vazduhom pomou mlaznica moe biti dovoljno.

5.3 ienje predmeta za nanoenje emajl praha


Osnovni preduslov za uspenu primenu emajl praha su besprekorno
pripremljeni elini radni predmeti. Da bi se ispunili potrebni standardi kvaliteta
za ovu specifinu primenu, mogu biti potrebne pripremne linije sa ak 20 etapa.
Meutim, ovaj maksimum je potreban samo ako je elik izuzetno zaprljan ili
zarao. Uopteno posmatrano, obrauje se samo nerajui elik dobrog
kvaliteta. U ovom sluaju se zona pripreme moe smanjiti na sledeih est
koraka:
Kupka 1:
Kupka 2:
Kupka 3:
Kupka 4:
Kupka 5:
Kupka 6:

Elektrostatiko nanoenje praha

Odmaivanje
Odmaivanje
Odmaivanje
Ispiranje
Ispiranje
Statino ispiranje

Za izuzetno prljave delove su potrebni sledei koraci:


Kupka 1:
Kupka 2:
Kupka 3:
Kupka 4:
Kupka 5:
Kupka 6:
Kupka 7:
Kupka 8:
Kupka 9:
Kupka 10:
Kupka 11:
Kupka 12:
Kupka 13:
Kupka 14:
Kupka 15:
Kupka 16:
Kupka 17:
Kupka 18:

Odmaivanje
Odmaivanje
Odmaivanje
Ispiranje
Ispiranje
Potapanje u kiselinu (uklanjanje re)
Ispiranje
Ispiranje
Odmaivanje
Ispiranje
Ispiranje
Potapanje u kiselinu
Ispiranje
Niklovanje
Ispiranje
Kompleksacija
Ispiranje
Statino ispiranje / pasivizacija

Navedene procedure jasno ilustruju da uteda trokova u pripremi zavisi od


izbora predmeta na koje e biti nanoen prah. Samo visoko kvalitetan elik bez
re dozvoljava pripremu u est koraka.

6 Naelektrisavanje praha
Za naelektrisavanje praha se koriste razliiti sistemi. Izbor procesa zavisi od
primene i elja korisnika. Uopteno posmatrano, postoje tri razliita procesa
naelektrisavanja praha: elektrostatiko, naelektrisavanje niskom jonizacijom i
tribo naelektrisavanje. Svi proizvoai postiu smanjenje jonizacije vazduha
korienjem posebnog dodatka koji se stavlja na vrh pitolja (nazvan
SuperCorona u ITW Gema).

6.1 Elektrostatiko naelektrisavanje


Corona elektrino pranjenje je neometano beanje slobodnih elektrona iz
elektrinog provodnika. Elektrostatiki pitolj je opremljen elektrodom koja
izbacuje elektrone. Pri izlasku iz pitolja, estice praha se naelektriu
depozicijom jona vazduha. Rezultujue jonizovane estice praha, sline
slobodnim jonizovanim esticama vazduha, bivaju privuene svim uzemljenim
predmetima. U praksi je uzemeljeni predmet zapravo radni predmet pa prah
ostaje prilepljen za njega. Princip naelektrisavanja konstantnim napajanjem
elektrostatikim naelektrisanjem dozvoljava upotrebu ovog tipa pitolja u svim
sluajevima primene i za sve kategorije prahova koji se mogu nai na tritu.

Elektrostatiko nanoenje praha

6.2 Nelektrisavanje trenjem (frikcijom)


U ovom procesu, koji se takoe naziva i tribo naelektrisavanje, estice praha se
naelektriu trenjem sa drugim plastinim materijalom. Ovaj proces se moe
obaviti u cevi ili iznad neke ploice. Idealno bi bilo da se obavi pri velikoj brzini
vazduha jer rezultujua turbulencija u cevi poveava broj kontakata.
Upotrebljeni plastini materijal je najee teflon sa pozitivnim naelektrisanjem.
Za detaljne informacije o naelektrisavanju praha pogledajte Procese primene i
opremu od ITW Gema AG.

7 Kolo za prah
U sistemu za nanoenje praha, prah se mora prebaciti sa jednog mesta na
drugo uz uzimanje u obzir posebnih karakteristika i bezbednosnih pravila.
Najea primena je transport praha iz originalnog pakovanja, ili kontejnera za
prah, direktno do pitolja. Kod automatskih sistema se prah transportuje iz
kontejnera sa sveim prahom u privremeni kontejner (npr. u centar za prah) a
zatim do pitolja. Suvian (neiskorien) prah se prikuplja u kabini i vraa do
privremenog kontejnera. Osobine praha ne smeju biti promenjene transportom
pa transport treba biti takav da ouva originalne osobine praha.
Za detaljne informacije o transportu praha pogledajte Dopremanje praha i
prenos praha od ITW Gema AG.

8 Kriterijumi za izbor odgovarajueg koncepta proizvodnog postrojenja


Planiranje postrojenja za nanoenje praha esto potie od elje ili obaveze
upotrebe procesa koji ne teti prirodnoj okolini ili procesa sa opsenom
automatizacijom. Mnogi bitni parametri koji odreuju izbor izmeu razliitih
koncepata proizvodnog postrojenja i sistema, kabina i tipova recikliranja potiu
od predmeta na koje treba naneti prah i tehnike postrojenja koja e biti
odabrana. Takoe, stepen automatizacije koji e biti odabran je u ovoj fazi ve
utvren.
Parametri koje odreuju predmeti
Prvo je potrebno utvrditi osnovne parametre koji utiu na dizajn postrojenja:

Koliina predmeta na koje treba naneti prah


Geometrija radnog predmeta
Tip praha
Potrebna debljina sloja
Potreban kvalitet nanetog sloja
Broj boja koje e biti koriene
Proporcionalni udeo glavnih boja i posebnih boja
Frekventnost promena boje

Elektrostatiko nanoenje praha

Parametri koje odreuje tehnika postrojenja i graevinski uslovi


Dodatni parametri koji utiu na izbor kabine su:

Lanana pokretna traka


Dizajn vealica
Priprema
Raspoloiv prostor
Kvalitet poda i ostali uticaji (npr. vazduna strujanja)

Za detaljne informacije o postrojenjima za nanoenje praha pogledajte


Koncepti i nacrti postrojenja za nanoenje praha od ITW Gema AG.

9 Ureaji za nanoenje praha


Ureaji za nanoenje praha se dele na dve kategorije: rune i automatske.
Standardizovani moduli se kombinuju u skladu sa specifinim potrebama kupca.
Ureaji se sastoje od upravljake jedinice, pitolja i kontejnera za prah. Jedan
upravljaki modul kontrolie jedan pitolj. Meutim, PC i SPS kontrole se sve
vie koriste u automatskim postrojenjima. U pogledu kontejnera za prah,
mogue je birati izmeu fluidizirajuih sistema, vibracionih kontejnera i meaa.
Takoe se moe koristiti i originalno pakovanje proizvoaa praha u centrima
za prah to je est sluaj kada su potrebne este i brze promene boja.

9.1 Runi ureaji


Runi sistemi se sastoje od upravljake jedinice, runog pitolja, kontejnera za
prah, injektora za transport praha, kablova i pneumatskih vodova. Moni runi
sistemi su naroito pogodni za male i srednje proizvodne serije. Poto su
potrebne este promene boja, ureaji trebaju biti laki za ienje.

9.2 Automatski ureaji


Automatski sistemi se sastoje od istih elemenata kao i runi. Meutim, kod
automatskih konfiguracija se koriste uglavnom automatski pitolji. Pored toga,
koriste se i spojne i automatske upravljake jedinice. Ureaji za automatsko
nanoenje praha moraju ispuniti zahteve za velike proizvodne serije.
Pojedinani modularni sistemi za reenja po meri sa standardnim elementima
idealno odgovaraju ovim zahtevima.

9.3 Kabina za nanoenje praha


Kabine se dele na dve kategorije i svaka odgovara posebnim potrebama: za
primenu samo jedne boje, za primenu vie boja i brze promene boja.
Kabine se prave od elika, dok su kod sistema za brzu promenu boje dostupne
sendvi konstrukcije sa plastikom.
Plastine kabine su skuplje od elinih ali pruaju krae vreme potrebno za
ienje jer suvian prah teko prijanja za zidove kabine.
Napredne instalacije sa okruglim kabinama i centralnim usisavanjem ispod
pitolja pomau u odravanju koliine praha u kolu za prah na niskom nivou.

Elektrostatiko nanoenje praha

10

Konvencionalne metalne kabine se koriste u sistemima sa jednom bojom npr.


za bele proizvode i nanoenje emajl praha. Ove kabine su opremljene direktnim
filterskim povratnim sistemom a u nekim sluajevima i sa brisaima koji
prikupljaju suvian prah sa poda kabine.

9.4 Injektori
Injektori transportuju unapred definisanu koliinu praha iz kontejnera za prah do
pitolja. Slini injektori se koriste i za emajl prahove ali su napravljeni od
materijala otpornog na abraziju.

9.5 Reciprokatori
Reciprokatori pomeraju pitolje po vertikalnom pravcu. U zavisnosti od primene,
mogue je odabrati razliite tipove reciprokatora: kada su pitolji poravnati
vertikalno ili horizontalno. Verzija sa vie osa dozvoljava da reciprokator prati
predmete sloenog oblika na odreenoj putanji ili da odvojeno pokree
pojedinani pitolj.

9.6 Sistemi za sve prah


Ovi sistemi se koriste kod primena sa velikom potronjom praha ili ako zahtevi
za kvalitetom trae stalno dodavanje sveeg praha recikliranom prahu.

9.7 Separacioni filteri i cikloni


Sistemi za brzu promenu boje uvek zahtevaju upotrebu mono-ciklona. Oni
odvajaju prikupljen prah iz usisnog vazduha. Nivo separacije mono-ciklona je
oko 95% i zavisi od karakteristika upotrebljenog praha.
Kod sistema kod kojih se koristi jedna boja, separacioni filteri su direktno
povezani sa kabinom. Separacija praha se obavlja ploastim filterima visokog
separacionog nivoa ili cartridge filterima koji tede prostor.
Za detaljne informacije o odreenim ureajima za proces nanoenja praha
pogledajte Dopremanje praha i prenos praha, Procesi primene i oprema i
Koncepti i nacrti postrojenja za nanoenje praha od ITW Gema AG.

10 Pei
Nakon nanoenja praha, radni predmeti se prebacuju direktno u pe za
peenje. Preciznost temperature u pei i jo neki faktori odreuju kvalitet nanete
povrine.
Koliina cirkuliueg vazduha zavisi od potrebne temperature, potronje toplote
i razlike izmeu temperatura usisnog i izduvnog vazduha. Opseg tolerancije
temperature je +/- 5C.

Elektrostatiko nanoenje praha

11

Dimenzije unutranjih delova pei poput pregrada, ojaanja ili toplotne izolacije
znaajno utiu na trajanje zagrevanja i odravanja temperature. Dodatni vani
kriterijumi za dizajn pei su tip radnog predmeta, gustina vealica i debljina
materijala.
Izbor izmeu kontinualne pei, polukrune ili jedne od brojnih alternativa je
odreen konceptom itave instalacije i raspoloivim prostorom. Iskusni graditelj
e biti fleksibilan i svoj koncept e prilagoditi da bi napravio najpogodniji izbor
koji e biti u skladu sa potrebama kupca.
Jo jedan faktor koji utie na kvalitet nanete povrine je vreme zadravanja
radnog predmeta u pei. Za kontinualnu pe to znai da planiran protok radnih
predmeta mora biti odran tokom odreenog vremenskog perioda na potrebnoj
temperaturi koja ne sme izlaziti iz prihvatljivog opsega tolerancije. U zavisnosti
od tipa praha, temperatura peenja moe dostizati i 250C.

11 Mere za utedu energije


Poto je toplotna energija skupa, utede na ovom polju su uvek pitanje
trenutnog interesovanja. Odgovorni konstruktor e ovaj problem integrisati u
svoj koncept i znati adekvatne mere za odranje to nie potronje energije.
Graditelj postrojenja vas podrava u vaoj odluci po pitanju toplotne izolacije,
sistema recikliranja toplote, izbora izmeu direktnog i indirektnog grejanja, itd.

12 Zakljuak
Tokom poslednjih nekoliko godina, tehnologija nanoenja praha koja ne teti
prirodnoj okolini je stekla sve vei znaaj i jo uvek postie visok stepen rasta.
Kompaktan i savremen dizajn postrojenja i razvoj potpuno automatizovanog
procesa nanoenja praha sniava trokove prostora i ljudstva na nizak nivo.
Nekorienje rastvaraa, mogunost prikupljanja i ponovnog korienja praha,
stepen efikasnosti koji moe prelaziti 99% i kratko vreme promene boje u
kombinaciji sa tehnologijom precizne kontrole ine nanoenje praha
najekonominijom tehnikom povrinske zatite.

Elektrostatiko nanoenje praha

12