You are on page 1of 6

ForAProfessionalImage

QUYTRNHXLKHIUNI
KHCHHNG
Ms:

Lnbanhnh :
Ngybanhnh:
Strang:

Phduyt

PhmNgcGiao
Gimc

QT05/CNKENCERT
01
01/12/2011
1/6

01/12/2011
Ngy

TILIUNIB

Nhngthayi

Ngythng

Nidung

Lnbanhnh

01/12/2011 Banhnhlnu

01

QT05/CNKENCERT

Trang2

TILIUNIB

Mclc
1

Mcch.......................................................................................................................................4

Phmvipdng...........................................................................................................................4

nhngha....................................................................................................................................4

Trchnhim..................................................................................................................................4

Quytrnh.......................................................................................................................................4

Biumu.......................................................................................................................................6

QT05/CNKENCERT

Trang3

TILIUNIB

1 Mcch
Quy nh quy trnh thng nht m bo cc khiu ni lin quan n hot ng nh gi v
chngnhncgiiquytmtcchhiuqu.

2 Phmvipdng
Thtcnycpdngivicckhiuninhnctkhchhngvccbnquantm.

3 nhngha
Khiuni:Phnnhchnhthccamtkhchhnghocccbnquantmlinquanncc
hotngchngnhnlKencertchutrchnhim.

4 Trchnhim
GimcKenCertvnhngngicphncngctrchnhimthchingiiquytkpthi
khiunicakhchhng.
Nhng ngi tham gia trong qu trnh x l khiu ni l nhng ngi khng lin quan n ni
dungkhiuni

5 Quytrnh
Tt

Quytrnh

Dingii

Khiuni

Cct chc,cnhnkhickhiunivmihotngtrong
qu trnh cung cp dch v chng nhn ca KenCert c th
cungcpthngtinchoKenCertdimihnhthc.Hoccung
cp thng tin gi v KenCert theo a ch website:
www.kencert.vn
Trnghpkhiunilivikhchhngcchngnhn
caKencert,bphnchngnhnctrchnhimxemxtv
xutmtcucnhgitxuthocxemxtlihiulc
chngnhnhoccluhsphcvchotgimst/
nhgitiptheo.

Tipnhnkhiuni

QT05/CNKENCERT

B phnqunld ntipnhnttccckhiuni,cpnht
vostheodikhiunikhchhngvthngbochoGim
cxemxtvphncngngigiiquytkhiuni

Trang4

TILIUNIB
3

Thng bo cho bn khiu Ngi c phn cng c trch nhim thng bo cho Bn
ni
khiunivvicxcnhnkhiuni,thigiangiiquytkhiu
nivccthtcxllinquantrongvng3ngyktngy
nhnckhiuni.Nuthngtindobnkhiunicungcp
cha thc hingiiquytkhiunithcthyucu
bn khiu ni cung cp thm thng tin, bng chng nu cn
thit.

Xlkhiuni

Ngicphncngctrchnhimxlkhiuni.Trong
trng hp cn thit c th iu tra hin trng lm r
hocthamvnkincaBantvnchngnhnhocccc
nhncnnglcvclparahngxlchiu
qu.
Trong tng trng hp c th, ty theo mc khiu ni,
Kencert s cng vi khch hng v bn khiu ni quyt nh
cngkhainidungvccktquxlkhiuni.

Yu cu hnh ng khc Nu nhn thy cn thc hin hnh ng khc phc trnh
phc(nucn)
ti din khiu ni, ngi x l phiu ni yu cu hnh ng
khcphc,bocochoGimcxemxtvtinhnhhnh
ngkhcphc.BocochoGimcvktquthchin.

Bo co v ph duyt kt Ktqu x lkhiunibocochoGimcxemxtvph


qugiiquytkhiuni
duyt.

Thng bo cho khch B phn qun l d n thng bo cho khch hng bng vn
hng kt qu x l khiu bn v kt qu gii quyt khiu ni. Nu khch hng khng
ni
ngviktqugiiquytkhiunicaKenCertthcth
gi kin ngh ca mnh n Ban t vn chng nhn ca
KenCertxemxtvquytnh.Ngoira,bnkhiunicn
c th lin h vi t chc cng nhn BOA
(i vi phm vi KenCert c cng nhn) thng bo v
vic khng hi lng i vi kt qu gii quyt khiu ni ca
KenCerthockhiunikhngcgiiquyttrongvng03
thng.
achtrangwebBOA:www.boa.gov.vn

Cp nht v duy tr h s B phnqunld nctrchnhimcpnhtvtheodih


theo di khiu ni khch sgiiquytkhiunikhchhng.Tnghpkhiunivbo
hng
cocholnhotrongcuchpxemxtlnho,theonh
khoctheoyucu.

QT05/CNKENCERT

Trang5

TILIUNIB

6 Biumu
Mu37/NBKENCERTStheodikhiunikhchhng.

QT05/CNKENCERT

Trang6