You are on page 1of 1

Lufthansa

A0ri.va, 07 louAiou 2015


Ayannjoi ouvEpydTEq,
H ouvaAAaKTiKn SpaornpuknTa orn X&pa u.aq unborn npo nuep^v anpopAsnTO laxupoiaio
KAoviou.6 HE tr|v EmpoAr) TWV vvworcbv npiopiau.(jbv orr) Kivnon TGOV K(J>aAaiu)v KOI Tqv
ouvenaKoAouGn TpanE^iKn apyia. AUTO TO ysyovoq EXEI TH auvETtEia, 6Aq 01 napduETpoi nou
KaGopioriKd TOV Emxipn.u<*tiK6 KivSuvo, va EXOUV unocrcEi npcoToyvtupn apvr(TiKr|
, ETtiTdaoovraq OTK; snixeipnoEic;, nou EniGuuouv va Tnpouv TOUC; Kavovsq Tn<;
THV avaGEcbpnon TWV 6pu)v ouvaAAaynq UE Touq nEAOTEq TOUC;, nou ioxuav OE
oroixiu)6ouc; ouaAnc; XsiToupyiaq THC; ayopdq, n onota, nAsov, EXEI o\ooxepcoc; avaTpansi, WOTE va
i auGEUEAa n SiKaionpaKTiKH pdan, EniTqc; onoiac; orn.p^Tai H ouupaTiKn uac;
IE auTa TO nXaiaia, oaq napaKaAouuE, ano 8 IOUAIOU 2015, va KOTapdAAETE THV a^ia TCOV
ETaipEiaq uaq toq f,f]$:
a) UE

niOTCOTiKriq KdpTac; UEOOJ BSP ri

P) Evavri uETpr)TO)v ora K6oTr|pia THC; ETaipsiac; u.aq, EITE arc aspoSpouLO EAsuGEpioc;
EITE OTO Ypact>io rioXEwq OTO XaXdvSpi, AECJC}). Kn4)Loiac; 248.
IE 6ia4>opTiKri. nEpinTwon n ETaipEia uac; 6a ppsGEi orr) SuodpEarn GEOH va avayKaoTEi va ur)v
oaq EniTpEipEi Tqv r|AKTpoviKr| EKSoar) OEponopiKcbv EioiTnpiwv.
riioTuouu.E OTI KOTavoEiTE Tqv EniTOKTiKn ovdyKr) va npopoupiE ornv avo)Tp(jj pu9u.Lon OXETLKO UE
TH ncoAnan. aEponopiKcov EIOITHPIWV Tnq ETaipEiaq uaq, KOI oaq 6iappaicbvouu. OTI auTii Eivai
npoacjjpivn KOI oc|)iATaL anoKAEioriKd ornv Tcopivr) npcoToyvajpn KaTdoraor) nou EniKpaTEi ornv
EAXr)viKr| ayopd. EUXOUOOTE ouvroua va pinopEoouuE va oaq vn.upu)oouu Eyypdcjjujq OTI
EnavEpxouacrcE orouq opouq ouvaAAaynq, oncaq LOXUOUV swq aiiuEpa. fia KdGE SiEUKpivior)
va EniKoivtovEiTE UE TOV unEuGuvo ncaAriTri oaq.

etersen
Director Passenger Sales
Greece & Cyprus

loannis Zom/afakis
Regional Manager
Greece &Turkey

Eleni Nikolis
General Manager
Finance & HR Greece

For and on behalf of


Deutsche Lufthansa AG
Austrian Airlines S.A.

For and on behalf of


Swiss International Air Lines Ltd

For and on behalf of


Deutsche Lufthansa AG
Austrian Airlines S.A.

Lufthansa Group

Lufthansa

Austrian^