You are on page 1of 5

5/22/2015

UGOVOROGRAENJUIzvodizZakonaoobligacionimodnosima

ZAKONOOBLIGACIONIMODNOSIMA
Sl.listSFRJbr.29/78,39/85,45/89,57/89,Sl.listSRJbr.31/93,Sl.listSCGbr.1/2003

UGOVOROGRAENJU
Odeljak1
OPTEODREDBE
Pojam
lan630
(1) Ugovor o graenju je ugovor o delu kojim se izvoa obavezuje da prema odreenom projektu sagradi u
ugovorenom roku odreenu graevinu na odreenom zemljitu, ili da na takvom zemljitu, odnosno na ve
postojeem objektu izvri kakve druge graevinske radove, a naruilac se obavezuje da mu za to isplati
odreenucenu.
(2)Ugovorograenjumorabitizakljuenupismenojformi.
Graevina
lan631
Pod graevinom, u smislu ove glave, podrzumevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije,
putevi,eleznikepruge,bunariiostaligraevinskiobjektiijaizradazahtevaveeisloenijeradove.
Nadzornadradovimaikontrolakvalitetamaterijala
lan632
Izvoa je duan omoguiti naruiocu stalan nadzor nad radovima i kontrolu koliine i kvaliteta upotrebljenog
materijala.
Odstupanjeodprojekta
lan633
(1) Za svako odstupanje od projekta graenja, odnosno ugovorenih radova, izvoa mora imati pismenu
saglasnostnaruioca.
(2)Onnemoezahtevatipoveanjeugovorenecenezaradovekojejeizvriobeztakvesaglasnosti.
Hitninepredvieniradovi
lan634
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2020px%3B%20padding%3A%200px%3B%20lineheight%3A%2021px

1/5

5/22/2015

UGOVOROGRAENJUIzvodizZakonaoobligacionimodnosima

(1) Nepredviene radove izvoa moe izvesti i bez prethodne saglasnosti naruioca ako zbog njihove hitnosti
nijebioumogunostidapribavitusaglasnost.
(2) Nepredvieni radovi su oni ije je preduzimanje bilo nuno zbog osiguranja stabilnosti objekta ili radi
spreavanja nastanka tete, a izazvani su neoekivanom teom prirodom zemljita, neoekivanom pojavom
vodeilidrugimvanrednimineoekivanimdogaajima.
(3)Izvoajeduanbezodlaganjaizvestitinaruiocaoovimpojavamaipreduzetimmerama.
(4)Izvoaimapravonapravinunaknaduzanepredvieneradovekojisumoralibitiobavljeni.
(5) Naruilac moe raskinuti ugovor ako bi usled ovih radova ugovorena cena morala biti znatno poveana, o
emujeduanbezodlaganjaobavestitiizvoaa.
(6) U sluaju raskidanja ugovora, naruilac je duan isplatiti izvoau odgovarajui deo cene za ve izvrene
radove,kaoipravinunaknaduzauinjeneneophodnetrokove.
Cenaradova
lan635
Cena radova se moe odrediti po jedinici mere ugovorenih radova (jedinina cena) ili u ukupnom iznosu za ceo
objekat(ukupnougovorenacena).
Izmenacene
lan636
(1) Ako ugovorom u pogledu izmene cene nije predvieno to drugo, izvoa koji je svoju obavezu ispunio u
predvienom roku moe zahtevati poveanje cene radova ako su se u vremenu izmeu zakljuenja ugovora i
njegovogispunjenjapovealeceneelemenatanaosnovukojihjeodreenacenaradova,takodabitrebalodata
cenabudeveazavieoddvaprocenta.
(2) U sluaju da izvoa svojom krivicom nije izveo radove u roku predvienom ugovorom, on moe zahtevati
poveanjeceneradovaakosuseuvremenuizmeuzakljuenjaugovoraidanakadjepremaugovorutrebaloda
radovi budu zavreni poveale cene elemenata na osnovu kojih je odreena cena radova, tako da bi trebalo da
ona,premanovimcenamatihelemenata,budeveazavieodpetprocenata.
(3) U sluajevima iz prethodnih stavova izvoa moe zahtevati samo razliku u ceni radova koja prelazi dva,
odnosnopetprocenata.
(4)Izvoasenemoepozivatinapoveanjecenaelemenatanaosnovukojihjeodreenacenaradova,akoje
dopoveanjacenedolonakonnjegovogdolaskaudocnju.
Odredbeonepromenljivosticena
lan637
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2020px%3B%20padding%3A%200px%3B%20lineheight%3A%2021px

2/5

5/22/2015

UGOVOROGRAENJUIzvodizZakonaoobligacionimodnosima

(1)Akojeugovorenodasecenaradovaneemenjatiusluajudaseposlezakljuenjaugovorapoveajucene
elemenata na osnovu kojih je ona odreena, izvoa moe, i pored ovakve odredbe ugovora, zahtevati izmenu
ceneradovaakosuseceneelemenatapovealeutolikojmeridabitrebalodacenaradovabudeveazavie
oddesetprocenata.
(2)Ali,iuovomsluajuizvoamoezahtevatisamorazlikuucenikojaprelazidesetprocenata,osimakojedo
poveanjaceneelemenatadoloposlenjegovogdolaskaudocnju.
Raskidugovorazbogpoveanecene
lan638
(1) Ako bi u sluajevima iz prethodnih lanova ugovorena cena morala biti znatno poveana, naruilac moe
raskinutiugovor.
(2) U sluaju raskida ugovora naruilac je duan isplatiti izvoau odgovarajui deo ugovorene cene za dotle
izvreneradove,kaoipravinunaknaduzauinjeneneophodnetrokove.
Pravonaruiocadatraisnienjeugovorenecene
lan639
(1) Ako su se u vreme izmeu zakljuenja ugovora i ispunjenja obaveze izvoaa cene elemenata na osnovu
kojihjeodreenacenaradovasnizilezavieoddvaprocenta,aradovisuizvreniuugovorenomroku,naruilac
imapravodatraiodgovarajuesnienjeugovoreneceneradovaiznadtogprocenta.
(2)Akojeugovorenanepromenljivostceneradova,aonisuizvreniuugovorenomroku,naruilacimapravona
snienjeugovorenecene,usluajudasuseceneelemenatanaosnovukojihjeodreenacenasmanjilezatoliko
dabicenabilaniazavieoddesetprocenata,itozarazlikuuceniprekodesetprocenata.
(3)Usluajudocnjeizvoaaradovanaruilacimapravonasrazmernosnienjeceneradovazasvakosnienje
ceneelemenatanaosnovukojihjecenaradovaodreena.
Odeljak2
UGOVOROGRAENJUSAPOSEBNOMODREDBOM
lan640
(1) Ako ugovor o graenju sadri odredbu klju u ruke ili neku drugu slinu odredbu izvoa se samostalno
obavezujedaizvriskupasveradovepotrebnezaizgradnjuiupotrebuodreenogcelovitogobjekta.
(2) U tom sluaju ugovorena cena obuhvata i vrednost svih nepredvienih radova i vikova radova, a iskljuuje
uticajmanjkovaradovanaugovorenucenu.
(3) Ako u ugovoru klju u ruke uestvuje kao ugovorna strana vie izvoaa, njihova odgovornost prema
naruiocujesolidarna.
data:text/htmlcharset=utf8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2020px%3B%20padding%3A%200px%3B%20lineheight%3A%2021px

3/5

5/22/2015

UGOVOROGRAENJUIzvodizZakonaoobligacionimodnosima

Odeljak3
ODGOVORNOSTZANEDOSTATKE
Primenapravilaugovoraodelu
lan641
Ukolikouovojglavinijedrukijeodreeno,zaodgovornostzanedostatkegraevineprimenjujuseodgovarajue
odredbeugovoraodelu.
Prelazakpravaizodgovornostizanedostatke
lan642
Prava naruioca prema izvoau zbog nedostatka graevine prelaze i na sve docnije sticaoce graevine ili
njenog dela ali s tim da docnijim sticaocima ne tee novi rok za obavetenje i tubu, ve im se uraunava rok
prethodnika.
Posebnapravanosiocastanarskogprava
lan643
Nosilacstanarskogpravanastanudrutvenojsvojiniimapravodazahtevaodizvoaaotklanjanjenedostataka
ugranicamanjegoveodgovornostizanedostatkegraevinepremanaruiocu.
Odeljak4
ODGOVORNOSTIZVOAAIPROJEKTANTAZASOLIDNOSTGRAEVINE
Uemusesastoji
lan644
(1) Izvoa odgovara za nedostatke u izradi graevine koji se tiu njene solidnosti, ukoliko bi se ti nedostaci
pokazalizavremeoddesetgodinaodpredajeiprijemaradova.
(2)Izvoaodgovaraizanedostatkezemljitanakomejepodignutagraevina,kojibisepokazalizavremeod
deset godina od predaje i prijema radova, osim ako je specijalizovana organizacija dala struno miljenje da je
zemljite podobno za graenje, a u toku graenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost
strunogmiljenja.
(3)Istovaiizaprojektantaakonedostatakgraevinepotieodnekognedostatkauplanu.
(4)Onisuodgovornipremaodredbamaprethodnihstavovanesamonaruiocu,negoisvakomdrugomsticaocu
graevine.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2020px%3B%20padding%3A%200px%3B%20lineheight%3A%2021px

4/5

5/22/2015

UGOVOROGRAENJUIzvodizZakonaoobligacionimodnosima

(5)Ovanjihovaodgovornostnemoeseugovoromniiskljuitiniograniiti.
Dunostobavetavanjaigubitakprava
lan645
(1)Naruilacilidrugisticalacduanjeonedostacimaobavestitiizvoaaiprojektantaurokuodestmeseciod
kadjenedostatakustanovio,inaegubipravodasepozovenanjega.
(2)Pravonaruiocailidrugogsticaocapremaizvoau,odnosnoprojektantupoosnovunjihoveodgovornostiza
nedostatkeprestajezagodinudanaraunajuioddanakadjenaruilac,odnosnosticalacobavestioprojektanta,
odnosnoizvoaaonedostatku.
Smanjenjeiiskljuenjeodgovornosti
lan646
(1) Izvoa se ne oslobaa odgovornosti ako je teta nastala zbog toga to je pri izvoenju odreenih radova
postupaopozahtevimanaruioca.
(2) Ali, ako je pre izvrenja odreenog rada po zahtevu naruioca upozorio ovog na opasnost od tete, njegova
odgovornostsesmanjuje,apremaokolnostimakonkretnogsluajamoeseiiskljuiti.
Regresi
lan647
(1) Kad su za tetu odgovorni izvoa i projektant, odgovornost svakog od njih odreuje se prema veliini
njegovekrivice.
(2) Projektant koji je izradio projekat graevine i kome je poveren nadzor nad izvrenjem planiranih radova
odgovara i za nedostatke u izvrenim radovima nastale krivicom izvoaa ako ih je mogao opaziti normalnim i
razumnimnadgledanjemradova,aliimapravozahtevatiodizvoaaodgovarajuunaknadu.
(3)Izvoakojijenaknadiotetunastaluuslednedostatakauizvrenimradovimaimapravozahtevatinaknadu
odprojektantaumeriukojojnedostaciuizvrenimradovimapotiuodnedostatakauprojektu.
(4)Kadjezanedostatakodgovornolicekomejeizvoapoverioobavljanjejednogdelaposla,izvoa,akohoe
daodnjegazahtevanaknadu,moradagaobavestiopostojanjunedostatkaurokuoddvameseca,raunajuiod
danakadjeonsamobavetenodnaruiocaoistomnedostatku.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cp%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2020px%3B%20padding%3A%200px%3B%20lineheight%3A%2021px

5/5