You are on page 1of 1

OSLOBAANJE OD POREZA ZADUBINA,

FONDACIJA I FONDOVA
Zakon o zadubinama, fondacijama i fondovima
lan 16
Oslobaanje na poklonjenu imovinu
Sentenca:

Oslobaanje od plaanja poreza na poklon za namene za koje se obrazuju fondovi ili


fondacije, podrazumeva oslobaanje na poklonjenu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Iz obrazloenja:
"Tueni organ uprave smatra da se oslobaanje od plaanja poreza i doprinosa, propisanom
u lanu 16 Zakona o zadubinama, fondacijama i fondovima odnosi samo na sredstva koja
se daju - na poklone zadubini, fondaciji i fondu, a ne i za poklonjenu imovinu.
Prema stavu Vrhovnog suda Srbije izraeno shvatanje nije pravilno. Naime, kako lan 16
Zakona o zadubinama, fondacijama i fondovima glasi: na sredstva data zadubini, fondaciji
i fondu ne plaaju se porezi i doprinosi ustanovljeni republikim propisima, pogreno
zakljuuju tueni da se osloboenje od plaanja poreza i doprinosa koja propisuje ovaj lan
zakona odnosi samo na novana sredstva, a ne i na svu imovinu, s obzirom na to da zakon
oslobaanje propisuje za data sredstva a ne za data novana sredstva. Stoga tueni pri
tumaenju odredbe lana 16 pomenutog zakona tj. ta obuhvata termin sredstva mora imati
u vidu i ostale odredbe ovog zakona koje reguliu osnivanje ovih pravnih lica. Pri tome mora
da ceni odredbu lana 21 stav 1 taka 5) Zakona o porezima na imovinu, kojom je
predvieno da porez na naslee i poklon ne plaa pravno lice - na nasleenu ili na poklon
primljenu imovinu koja slui iskljuivo za namene za koje se obrazuju fondovi ili fondacije.
Stoga tueni pogreno zakljuuje da se oslobaanje iz ovog lana zakona odnosi samo na
pravna lica koja su osnovana kao fondovi i fondacije, jer prema tekstu ovog lana zakona
osloboena su od plaanja poreza pravna lica u kojima su obrazovani fondovi i fondacije."

(Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 1067/2004 od 3.12.2004. godine)