You are on page 1of 1

KES PROTON

ProtonHoldingsBerhad(Proton)merupakansebuahsyarikatawamtersenaraiyangmanaaktivitiutamap
erniagaannyaialahmengeluarkankeretapenumpang.Proton
mempunyaikilangmembuatkeretadiShahAlamdandiPerak.PadabulanMei2006
ProtontelahmengumumkankemerosotankeuntungansyarikatbagitahunkewanganberakhirbulanMac
2006kepadaRM46.73
jutaberbandingdengankeuntunganRM442.44
jutapadatahun2005.Mengikutlaporankemerosotankeuntunganadalahdisebabkanolehkejatuhanhasil
jualan,peningkatandalamperuntukanhutanglapukdanstoklama,
kenaikankospromosidankoskomponenkereta.
BagimengatasicabaranperniagaanmasadepanProton
telahmengambilbeberapalangkahstrategik.Antaranyaialahmengadakanpakatanatauusahasamadeng
ansyarikatpengeluarkeretautamadanterkemukaantarabangsasepertiMitsubishiMotorsCorp.(Jepun),
PSAPeugeot-Citreon(Perancis),danVolkswagenAG
(Jerman).UsahasamadenganPSAPeugeotCitreonialahdalampembangunanplatform
kenderaandanbekalankomponenkenderaan.SementarausahasamadenganVolkswagenAGpulaialah
bekalanprodukdankomponenkepadaProton.PadabulanFebruaripula
ProtontelahmemeteraiperjanjiandenganMitsubishiMotorsuntukmembinakenderaanProton
baru,
membekalkomponen,
danmemberikansokonganteknikalbagikejuruteraanpengeluarandankawalanmutu.
Proton
jugatelahmelaksanakantindakanmengawalkos.
SelainituProton
bercadangmembuatpenambahbaikanrupa(facelift)bagimodelmodelsediaadadisampingmemperkenalkanbeberapamodelbarupadatahun2008.Protonjugaakanme
mperkenalkanmodelgantianSatriasebagailangkahstrategikuntukmeningkatkanjualankeretanya.Sun
gguhpundemikianProtonmerasabimbangtentangkadarjualankeretanyapadamasadepanmemandang
kankesanpersekitaranyang
telahdansedangberlakumenunjukkankejatuhanjualankeretaseluruhnegarasebanyak9%padatahun
2005.Protonmenjangkakanindustrikenderaanpenumpangakanmenghadapikesukaranolehkeranaban
kmengenakankredityangketatdankenaikankadarfaedah.Disampingituhargapetrol
danjugatarifelektrikjugatelahmeningkatantara12%
hingga18%.
NegeriPerakpula
akanmenaikkantarifpenggunaan airsebanyak15%.
(Sumber:BusinessTimes, NST 31/5/2006, ms. 35/46;The Star,31/5/2006, ms.N16).
(i) Jelaskanfaktor-faktoryang menjejaskankeuntungan Proton.
[10] (ii) Berdasarkankesdi atasjelaskanbagaimanafaktor-faktorpersekitaranumum
mempengaruhiprestasiperniagaanProton.
[10]
(iii) Bincangkanbagaimanalangkah-langkahstrategikyang
diambilolehProtonakandapatmembantumemperbaikiprestasinyapadamasadepan.
[15]