You are on page 1of 121

BAB 1 SEJARAH DAN KITA

1. Mengapakah kita perlu memahami dan mempelajari sejarah?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Apakah istilah sejarah mengikut bahasa Arab?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Nyatakan maksud sejarah mengikut bahasa Arab.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Nyatakan perbezaan maksud sejarah mengikut Herodotus dan Muhd Yusof Ibrahim?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Apakah pengertian sejarah secara umum yang anda faham?
______________________________________________________________________
6. Namakan penulis sejarah awal negara. (m/s 4)
a)______________________________________
b)______________________________________
c)______________________________________
7. Apakah ciri-ciri sejarah?
a)_____________________________________
b)______________________________________
c)______________________________________
8. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Apakah perbezaan antara Masihi dan Hijrah?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Huraikan sumber pertama dalam pengkajian sejarah.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Namakan contoh sumber pertama?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Apakah yang dimaksudkan dengan manuskrip?
______________________________________________________________________
13. Nyatakan perbezaan antara fosil dan artifak.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber kedua atau sekunder?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Nyatakan contoh-contoh sumber sekunder. (m/s 9)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Apakah perbezaan antara mitos dan lagenda? (m/s 10)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
17. Nyatakan tiga kaedah dalam pengkajian sejarah. (m/s 10)
a)_____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________

18. Namakan contoh kaedah lisan yang berkait rapat dengan tradisi sastera rakyat. (m/s 10)
a)_____________________________________
b)______________________________________
c)_______________________________________
19. Apakah tugas yang perlu diakukan oleh sejarawan yang menggunakan kaedah lisan untuk
mendapatkan maklumat yang boleh dijadikan fakta sejarah?
______________________________________________________________________________
20. Apakah kelemahan kaedah lisan? (m/s 10)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah bertulis?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
22. Kaedah arkeologi merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan
maklumat sejarah. Nyatakan cabang yang terdapat dalam bidang arkeologi? (m/s 12)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
23. Bagaimanakah ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah disahkan? (m/s 12)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
24. Apakah bahan-bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui kaedah arkeologi? (m/s 12)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
25. Apakah punca perbezaan pendapat tentang pentafsiran sejarah antara sejarawan Barat dan
tempatan? (m/s 13)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

26. Sejarawan tempatan telah menganggap tokoh-tokoh seperti Datuk Bahaman,Mat Kilau dan
Datuk Maharajalela sebagai pejuang tanah air walaupun mereka dianggap sebagai pemberontak
oleh sejarawan Barat. Mengapakah keadaan ini berlaku? (m/s 14)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
27. Mengapakah kita perlu memahami dan menghayati sejarah? (m/s.14)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
28. Kita harus belajar daripada sejarah tentang kejayaan bangsa dan negara. Mengapakah kita
mesti mempelajari perkara tersebut? (m/s 16)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
29. Bagaimanakah sejarawan dapat menghasilkan tafsiran sejarah yang betul dan tepat?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
30. Mengapakah mata pelajaran sejarah perlu diberi penekanan dalam sistem persekolahan pada
hari ini? (m/s 17)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
31. Apakah yang boleh kita pelajari daripada keagungan Kesultanan Melayu Melaka?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
32. Apakah nilai yang didapati dalam mempelajari sejarah?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

SOALAN OBJEKTIF BAB 1


BAB 1 : SEJARAH DAN KITA
1. Antara yang berikut yang manakah sumber primer?
A. Rencana akhbar
B. Surat perjanjian
C. Buku teks sejarah
D. Tulisan dalam jurnal
2. Candi yang ditemui di Lembah Bujang menjadi bukti tentang kewujudan pengaruh Buddha di
Kedah. Candi berkenaan dikenali sebagai
A. sumber sejarah
B. sumber gali cari
C. sumber seni bina
D. sumber arkeologi
Pertempatan awal manusia di negara
ini bukannya di persisiran pantai tetapi
di gua-gua di pendalaman
-Ahli sejarah
3. Ahli sejarah membuat kesimpulan tersebut berdasarkan
A. sumber lisan
B. sumber bertulis
C. sumber sekunder
D. sumber arkeologi
4. Selain sumber pertama, ahli sejarah juga menggunakan sumber kedua untuk mengkaji sejarah.
Antara yang berikut, manakah sumber kedua
I Diari
III Majalah
II Jurnal IV Laporan televisyen
A. I,II dan III C. I,III dan IV
B. I,II dan IV D. II,II dan IV
5.Mengapakah peristiwa tersebut dianggap sebagai fakta sejarah?
A.tepat dan benar
B.sebab dan akibat
C.menjadi kenangan masyarakat
D.melambangkan kemegahan Negara
6.Bahan tersebut merupakan sumber yang
A. Pertama
B. Sekunder
C. Tertier
D. Keempat
7. Sejarah membicarakan tentang masyarakat atau perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat
Siapakah yang mengucapkan pengertian sejarah tersebut ?
A. Mohd Yusuf Ibrahim
B. Ibn Kaldun
C. Herodatus
D. Dato Seri Najib Bin Tun Abdul Razak

8. Berikut merupakan ciri-ciri sejarah


* Fakta yang tepat dan
benar
* Penting dan bermakna
*X

Apakah ciri-ciri X ?
A. Catatan ataupun rekod mengenai sesuatu
B. Betul dan tepat
C. Alasan yang bermunasabah
D. Sebab dan akibat
9. Lisan = Berkait rapat dengan tradisi rakyat
Bertulis = Sumber yang bertulis
X
= Mengkaji dengan cara saintifik
Apakah kaedah pengkajian X ?
A. Saintifik
B. Arkab negara
C. Matematik
D. Arkeologi
10.Tempoh masa yang mempunyai keistimewaan
A. Hijrah
B. Masihi
C. Kronologi
D. Zaman
SOALAN SUBJEKTIF
1.Kenal pasti bahan yang tersenarai berikut sama ada sumber primer atau sumber sekunder.
a. Artifak=
b. Manuskrip=
c. Fosil=
d. Buku=
e. Majalah=
* Sejarah Melayu
* Tidak ditokok tambah
* Bersifat asli
* Penceritaan
* Menjelaskan sesuatu sebab

1. Sumber primer ialah sumber yang belum diolah dan _________________


2. Fakta yang tepat dan benar ialah fakta yang _______________
3. ________________ tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya .
4. Sebab dan akibat =______________
5. Tun Sri Lanang merupakan penulis buku _____________
JAWAPAN OBJEKTIF
1.B
6.A
2.D
7.B
3.D
8.D
4.A
9.A
5.A
10.B
JAWAPAN SUBJEKTIF
1.primer
6.bersifat asli
2.primer
7.tidak ditokok tambah
3.primer
8.Penceritaan
4.sekunder
9.menjelaskan sesuatu sebab
5.sekunder
10.Sejarah Melayu

Bab 1 Tingkatan 1
Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah
Penyelidik UKM menjumpai barangan tinggalan purba di Tapak
Arkeologi Lembah Bujang, Kedah

- Berita Harian

1 Apakah kepentingan penemuan barangan purba di atas kepada kajian sejarah tempatan?
A

Dapat mengetahui cara pentadbiran sesebuah negara

Dapat gambaran tentang peradaban sesebuah masyarakat

Dapat mengetahui kekuatan sesebuah kerajaan

Dapat menilai kekayaan hasil bumi sesebuah negara

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah


Ucapan
Kaedah
mendapat

Temu bual

maklumat
sejarah
2 Apakah kelemahan kaedah di atas ?
I

Mudah dipercayai

Cerita dalam cerita

II

Terdapat kebenaran

III

Mudah ditokok tambah

IV

Mempunyai unsur mitos

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV

3 Ahli sejarah akan membuat tafsiran, pertimbangan, dan pemilihan terhadap sampel sejarah yang
diperolehnya sebelum ia menjadi fakta sejarah.
Apakah tujuan UTAMA ahli sejarah berbuat demikian ?
A

Untuk membuktikan kebenaran fakta sejarah

Bagi memudahkan penulisan sejarah

Dapat mengkelaskan peristiwa-peristiwa sejarah

Dapat merakamkan peristiwa-peristiwa sejarah

Soalan 4 berdasarkan petikan di bawah


..........Maka setelah bertemulah segala rakyat antara dua pihak itu,
lalu berperanglah terlalu ramai seperti yang dalam Hikayat Iskandar itu.
Sulalatus Salatin Sejarah Melayu
4 Pada pandangan anda, mengapakah sumber di atas tidak boleh dianggap sebagai fakta
sejarah ?
A

Disampaikan melalui kaedah lisan

Diperoleh melalui kaedah bertulis

Diperoleh secara kronologi

Mengandungi mitos dan lagenda

Soalan 5 berdasarkan peristiwa di bawah


Lawatan Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri
Malaysia Kedua ke Negara China pada tahun 1974 dianggap
sebagai sejarah kerana mempunyai nilai sejarahnya sendiri

5 Peristiwa di atas dianggap bermakna kerana


A

melibatkan peristiwa bersifat antarabangsa

disimpan sebagai rekod untuk rujukan ahli-ahli sejarah

membawa erti yang paling penting kepada individu, masyarakat, dan negara

mewujudkan hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua-dua negara

Soalan 6 berdasarkan situasi di bawah


Kota A Famosa dibina oleh orang Portugis di bandar raya
bersejarah Melaka.Kota ini membuktikan bahawa orang
Portugis pernah datang dan menjajah Melaka
6 Berdasarkan situasi di atas, apakah yang dikatakan sebagai ciri sejarah ?
A

Fakta sejarah mestilah tepat dan dibuktikan melalui sumber

Sesuatu peristiwa yang berlaku mestilah ada sebab dan akibatnya

Sejarah mesti berdasarkan peristiwa masa lalu

Sejarah mesti mempunyai tarikh dan tafsiran

7 Zuraidah ditugaskan untuk menghasilkan Kajian Sejarah Tempatan mengenai sumbangan seorang tokoh di
kawasannya.Sumber pertama yang boleh digunakan oleh Zuraidah untuk menghasilkan kajian tersebut ialah
I

minit-minit mesyuarat

II

surat persendirian

III

buku harian

IV

kajian tentang dirinya yang telah diterbitkan

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Jawapan : 1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.A

7.A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA


GERAK GEMPUR
Bab 2 Tingkatan 1
1 Penempatan awal manusia bermula di gua di kawasan persisiran pantai dan pedalaman.
Kegiatan UTAMA penduduk di kawasan persisiran pantai ialah
A

berinteraksi dengan masyarakat luar

menangkap ikan dan memungut hasil hutan

bercucuk tanam dan mencipta peralatan yang lebih baik

mengutip siput geweng dan batu kawi

Soalan 2 berdasarkan pernyataan di bawah ini


o Gua Cha
o Gua Madai
2 Tinggalan sejarah di dalam gua-gua di atas memperlihatkan ciri-ciri Zaman Paleolitik.
Apakah ciri-ciri tersebut ?
I Lukisan purba
II Peralatan tembikar
III Peralatan batu
IV Kubur lama
A

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah


Zaman Paleolitik

Zaman Mesolitik

3 Kedua-dua Q dan R dalam rajah di atas mempunyai perbezaan.


Apakah perbezaan di antara Q dan R ?

Manusia zaman Q tidak lagi tinggal di gua batu

Manusia zaman R tidak lagi memburu binatang

Manusia zaman R mula menggunakan api untuk memasak

Manusia zaman R mula membuat tembikar daripada tanah liat

4 Apabila manusia mula mengenali logam, pelbagai peralatan telah dicipta.


Kegiatan UTAMA manusia zaman ini ialah
A

mula menternak dan bercucuk tanam

mula mengeluarkan mata wang daripada logam

mula tinggal di tepi sungai dan mengutip hasil hutan

mula menjalankan kegiatan perdagangan

Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah


Beberapa pelabuhan awal telah muncul di
Semenanjung Tanah Melayu setelah adanya
aktiviti sejak Zaman Neolitik
5 Pelabuhan-pelabuhan awal yang dimaksudkan itu ialah
I

Jenderam Hilir

II

Sungai emas

III

Kuala Selinsing

IV

Batu Buruk

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Soalan 6 berdasarkan senarai di bawah


Barang- barang pertukaran
o Kulit siput laut
o Hasil-hasil hutan
o Barang-barang tembikar
6 Siapakah yang terlibat dalam aktiviti pertukaran barangan di atas ?

Orang Paleolitik dan orang Mesolitik

Orang Mesolitik dan orang Neolitik

Orang Mesolitik di pedalaman dengan orang Mesolitik yang tinggal berhampiran dengan laut

Orang Neolitik yang tinggal berhampiran laut dengan orang Mesolitik yang tinggal di pedalaman

7 Manusia pada Zaman Neolitik dipercayai merupakan golongan yang memulakan interaksi
sesama sendiri.
Faktor UTAMA yang menggalakkan mereka berinteraksi sesama sendiri ialah
A

perkembangan dalam pengangkutan

taraf hidup yang semakin meningkat

kemajuan dalam sistem tulisan

keinginan untuk berhubung

Jawapan : 1.B

2.C

3.D

4.D

5.A

6.C

7.A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA


GERAK GEMPUR
Bab 3 Tingkatan 1
1 Kehadiran pedagang-pedagang asing membawa kepada perdagangan bercorak antarabangsa seperti yang
berlaku di Pelabuhan Merbok, Kuala Muda Kedah.
Apakah bukti yang menunjukkan pelabuhan ini bercorak antarabangsa ?
I

Pelabuhan ini menjadi kawasan perdagangan utama yang menghubungkan kawasan


Timur dan Barat

II

Di pelabuhan ini terdapat barang dari India, China, Arab, dan Parsi

III

Kewujudan candi di Batu Pahat berhampiran Merbok Kuala Kedah

IV

Catatan Pelayaran Ibnu Batutta

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Soalan 2 berdasarkan senarai di bawah


o Srivijaya
o Majapahit
2 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri persamaan yang terdapat di antara kedua-dua kerajaan di atas ?
A

Dipengaruhi oleh agama yang sama

Sering berlakunya perang saudara

Memperoleh pendapatan daripada perdagangan

Mempunyai pertalian yang rapat

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah


Kerajaan awal di Tanah Melayu

Kedah Tua

Majapahit

3 Apakah yang menyebabkan kedua-dua kerajaan awal di atas terkenal dengan kemajuannya ?
A

Kekuatan ketenteraannya

Terpengaruh dengan Hindu-Buddha

Keberkesanan sistem pentadbiran

Kesuburan tanahnya

Soalan 4 berdasarkan senarai di bawah

o Kuala Selinsing Perak


o Santubong Sarawak
o Bukit Emas Kedah
4 Antara yang berikut, manakah berkaitan dengan tempat-tempat di atas ?
A

Kawasan perlombongan emas

Kawasan penanaman rempah

Pusat penyebaran agama Hindu

Pelabuhan perdagangan

5 Antara yang berikut, manakah faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan Kerajaan Srivijaya ?
I

Mengamalkan sistem pentadbiran berpusat

II

Keadaan tanah yang subur dengan iklim yang sesuai

III

Dasar perluasan kuasa melalui kekuatan tentera

IV

Menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan China

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah


Kerajaan agraria

Kerajaan maritim

Saling bergantungan
6 Bagaimanakah kedua-dua kerajaan ini saling bergantungan ?
A

Kerajaan agraria menyediakan angkatan tentera untuk mempertahankan kerajaan maritim

Kerajaan maritim telah mendapatkan khidmat nasihat berkaitan pentadbiran daripada kerajaan agraria

Kerajaan agraria membekalkan keperluan makanan dan hasil hutan kepada kerajaan maritim

Kedua-dua kerajaan saling bekerjasama mempertahankan negara daripada ancaman musuh

7 Beberapa pelabuhan awal telah muncul di Asia Tenggara sejak Zaman Sebelum Masihi.
Mengapakah berlaku sedemikian ?
A

Kemudahan yang disedakan

Kedudukan di tengah-tengah jalan perdagangan

Kegiatan perlanunan dapat dibendung

Pelabuhannya dalam dan canggih

Jawapan :1.A

2.C

3.C

4.D

5.C

6.C

7.B

BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA


1. Zaman Prasejarah di Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga zaman. Namakan zaman-zaman
tersebut? (ms 20)
a)________________________________________________________________
b)________________________________________________________________
c)________________________________________________________________
2. Apakah bukti Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat Zaman Paleolitik? (m/s 21)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Apakah amalan yang dilakukan dalam upacara perkuburan masyarakat Zaman Paleolitik?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Namakan tapak kajian masyarakat Paleolitik di Malaysia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Apakah penemuan yang ditemui di Gua Gunung Runtuh pada tahun 1990?
______________________________________________________________________________
7. Apakah penemuan alatan masyarakat Zaman Paleolitik yang ditemui di Malaysia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Apakah kegunaan tanah liat bagi masyarakat Zaman Neolitik?


______________________________________________________________________ ___
9. Apakah ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik? (m/s 24)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Namakan kawasan penempatan masyarakat Zaman Neolitik di Malaysia? (m/s 24)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Apakah kegunaan beliung kepada masyarakat Zaman Neolitik? (m/s 25)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Nyatakan ciri-ciri masyarakat Zaman Logam? (m/s 26)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Di manakah lokasi penempatan masyarakat Zaman Logam di Malaysia? (m/s 26)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA


1. Kerajaan awal di Asia Tenggara dapat dibahagikan kepada dua jenis.Nyatakan jenis kerajaan
itu.(m/s 47)
a)_____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
2. Apakah perbezaan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim?(m/s33-34)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Nyatakan dua buah kerajaan agraria. (m/s 32)
a)_____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
4. Nyatakan tiga buah kerajaan maritim. (m/s 32)
a)_____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________
5. Di manakah terletaknya lokasi kerajaan agrarian? (m/s 33)
a)_____________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________
6. Senaraikan tiga kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agrarian.(m/s 33)

a)_____________________________________________________________________b)______
_______________________________________________________________c)______________
_______________________________________________________
7. Apakah hasil utama kegiatan pertanian yang dijalankan oleh masyarakat agraria ? (m/s 33)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Mengapakah masyarakat agrarian membina empangan dan saliran?. (m/s 33)
a)_____________________________________________________________________b)______
_______________________________________________________________

9. Apakah peranan penting yang dimainkan oleh pemerintah kerajaan agraria? (m/s 33)
a)_____________________________________________________________________b)______
_______________________________________________________________
10. Apakah nilai yang ada pada masyarakat agrarian yang akhirnya berjaya membentuk
kerajaanya yang masyhur?(m/s 33)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Bilakah kerajaan Angkor mencapai zaman kegemilangannya? (m/s 33)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Apakah gelaran yang digunakan oleh pemerintah Angkor? (m/s 33)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
13. Apakah perbezaan kemahiran yang dimiliki oleh kerajaan agrarian dan kerajaan maritim? (m/s
33-35)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
14. Apakah yang dimaksudkan dengan kurung bnam?. (m/s 34)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. Apakah faedah pembinaan baray kepada kerajaan Angkor?. (m/s 34)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Selain perdagangan, apakah aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat maritim ? (m/s 34)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Apakah kemudahan yang disediakan di pelabuhan kerajaan maritime? (m/s 35)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

18. Apakah fungsi kerajaan maritime dalam urusan perdagangan?. (m/s 35)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
19. Nyatakan barangan yang dikumpul dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau berhampiran
kerajaan maritim? (m/s 35)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
20. Apakah faedah yang diperoleh masyarakat maritime hasil kemahiran membuat kapal dan
menguasai ilmu pelayaran?(m/s 35)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Namakan pelabuhan utama kerajaan Srivijaya. (m/s 38)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
22. Mengikut catatan pada batu bersurat bertarikh 683 Masihi yang ditemuidi Telaga Batu,terdapat
tiga bahagian dalam pentadbiran kerajaan Srivijaya.senaraikan ketiga-tiga bahagian tersebut. (m/s
38)
a)_____________________________________________________________________b)______
_______________________________________________________________c)______________
_______________________________________________________
23. Nyatakan tiga jenis barang dagangan utama yang diperdagangkan di pelabuhan Srivijaya ini.
(m/s 38)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
24. Mengapakah kerajaan Srivijaya menguasai Selat Melaka,Selat Sunda dan Laut Jawa? ( m/s 38
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

25. Nyatakan gelaran yang diberikan kepada Kedah Tua menurut catatan I-Ching. (m/s 39)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
26. Apakah bukti Kedah Tua menerima pengaruh agama Hindu-Buddha? (m/s 39)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
27. Nyatakan pelayar yang singgah di pelabuhan Kedah Tua sebelum meneruskan pelayaran ke
Timur? (m/s 39)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
28. Mengapakah Kedah Tua mampu menjadi pengeluar padi yang utama? (m/s 39)
_____________________________________________________________________________
29. Apakah bukti kegemilangan kerajaan Kedah Tua? (m/s.39)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
30. Siapakah pengasas kerajaan majapahit yang menerima pengaruh Hindu-Buddha? (m/s 41)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
31. Apakah yang terkandung dalam Undang-Undang Manu yang dilaksanakan oleh kerajaan
Majapahit? (m/s 41)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
32. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep Devaraja? (m/s 41)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
33. Pedagang dari manakah yang mengunjungi pelabuhan kerajaan Majapahit?( m/s 41)

34. Bilakah kerajaan Majapahit menjadi tempat perdagangan yang utama?( m/s 41)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
35. Nyatakan dua pelabuhan utama kerajaan Majapahit.(m/s 41)
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

BAB 3
KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
Soalan 1 berdasarkan maklumat di bawah.
KERAJAAN MARITIM
MELAYU AWAL
* Kedah Tua
* Kuala Selising
* Santubong
1.Berdasarkan maklumat di atas, apakah persamaan antara kerajaan tersebut ?
A
B
C
D

pelabuhan membaiki kapal


pelabuhan enterport
pelabuhan pengedaran barang
pelabuhan pengumpulan barang

2.Apakah kepentingan pembinaan baray kepada kerajaan Angkor ?


A
B
C
D

kecemerlangan pentadbiran
memudahkan sistem pengangkutan
meningkatkan hasil pertanian
kemudahan perdagangan

Soalah 3 berdasarkan maklumat di bawah.


Kedah Tua
Kerajaan awal
yang maju
Angkor

3.Apakah faktor yang menyebabkan kedua-dua kerajaan tersebut berkembang maju?

A
B
C
D

kesuburan tanah
kekuatan tentera
pengaruh Hindu- Buddha
keberkesanan sistem pemerintah

Soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah.


Mahir membuat kapal
Menguasai ilmu pelayaran

4. Pernyataan di atas merujuk kepada kegiatan


A
B
C
D

masyarakat zaman Paleolitik


masyarakat zaman Logam
masyarakat Agraria
masyarakat Maritim

5. Raja kerajaan Funan yang pertama menggunakan gelaran Kurung Bnam yang bermaksud
raja-raja
gunung.Gunung bermaksud
1
11
111
1V

suci
kuasa
aman
adil

A
B

1 dan 11
11 dan 111

C
D

111 dan 1V
1 dan 1V

6.Apakah bukti yang menunjukkan pelabuhan Kuala Kedah terlebat dalam perdagangan
antarabangsa ?
A
B
C
D

Hubungan baik dengan negara-negara lain


Penemuan perkampungan pedagang asing di situ
Penemuan barangan buatan China,Parsi dan India di situ
Penggunaan bahasa Melayu sebagai

7.Apakah faktor-faktor yang membolehkan Srivijaya muncul sebagai kuasa ekonomi yang
terkenal di Asia Tenggara ?
1
11
111
1V

Dasar perluasan kuasa


Pemimpin yang berkaliber
Memeluk agama Hindu
Menguasai laluan perdagangan

1,11 dan 111

B
C
D

1,11 dan 1V
1,111 dan 1V
11,111 dan 1V

JAWAPAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
C
A
D
A
C
B

TINGKATAN 1: BAB 4 PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA


Soalan 1 berdasarkan pernyataan berikut:
GELARAN
Mulaqah
Malakat
1

B
C
D

MAKSUD
Pertemuan
X

Nama Melaka berasal daripada perkataan Arab. Beberapa gelaran diberikan kepada Melaka. X
ialah
A Perhimpunan segala dagang
Pasar Besar
Tempat berdagang
Tempat berhimpun
2. Antara berikut, yang manakah BENAR tentang Orang Laut?
I Petempatan terletak di Laut Sulawesi
II Menjaga keselamatan perairan Melaka
III Bersifat kepahlawanan
IV Mahir selok-belok Selat Melaka
A I, II, III
B I, II, IV
C I,III, IV

D II,III,IV
3. Kejayaan Parameswara membangunkan Melaka banyak dibantu oleh rakyat Melaka.
Siapakah rakyat Melaka?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Orang Darat
Orang Laut
Orang Melayu
Orang Bugis
I, III
II, III
III, IV
I, IV

Soalan 4 berdasarkan kenyataan berikut:

Pokok pertama tumbuh di alam semesta


Dikaitkan dengan kediaman Tuhan agama Hindhu
Buahnya mempunyai kuasa ajaib

4. Parameswara memilih tempat untuk mendirikan kerajaan bersempena nama pokok. Kenyataan
di atas berkaitan dengan nama pokok Melaka yang terdapat dalam Bahasa Sanskrit iaitu

I
II
III
IV

A
B
C
D

Amalaka
Emalaka
Samalakat
Dimalaka

Sebagai pemimpin yang menitikberatkan keselamatan


hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Mengapa?

Melaka,

Untuk mengelakkan Melaka daripada diserang oleh kerajaan Siam


Sebagai langkah supaya Siam mengiktiraf kedaulatan Melaka
Siam menghantar surat rasmi kepada Parameswara untuk menjalin hibungan
diplomatik
Untuk mendapatkan bekalan beras.
A I, II
B II, III
C III,IV
D I, IV

Parameswara menjalin

6. Terdapat banyak pokok bakau dan api-api di Melaka. Apakah kelebihan pokok-pokok ini di
Melaka ?
A Memudahkan urusan perdagangan
B Mencantikan pemandangan
C Mengawal lalu lintas

D Menjadi benteng pertahanan

7. Soalan 7 berdasarkan senarai di bawah

Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka

Lawatan Laksamana Cheng Ho ke Melaka

Mengapakah kedua-dua lawatan di atas penting bagi Melaka ?


i. Perdagangan Melak semakin maju
ii. Melaka menjadi jajahan China
iii. Tentera China ditempatkan di Melaka
iv. Melaka selamat daripada ancaman Siam dan Majapahit
i dan ii
ii dan iii
iii dan iv

i dan iv
JAWAPAN:
1
2
3
4
5
6
7

A
D
B
A
A
D
D

BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA ( Salin semula soalan dalam buku latihan)
1. Siapakah Parameswara?
_____________________________________________________________________________
2. Mengapakah Parameswara berusaha membebaskan Palembang daripada kerajaan Majapahit?
______________________________________________________________________________
3. Mengapakah Parameswara meninggalkan Palembang?
______________________________________________________________________________
4. Siapakah pemerintah Temasik yang menyambut baik kedatangan parameswara dan pengikutnya?
______________________________________________________________________________
5. Mengapakah Parameswara menjangkakan Temasik akan berkembang maju?
______________________________________________________________________
6. Apakah yang berlaku selepas Parameswara membunuh Temagi?
______________________________________________________________________________
7. Nyatakan tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Parameswara sebelum tiba di Melaka.
a)_________________________________________c)_____________________________________
b)_________________________________________d)_____________________________________
8. Para meswara mendapati bahawa Melaka mempunyai keistimewaan untuk berkembang maju.Nyatakan
empat keistimewaan Melaka?
a)_____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________
d)_____________________________________________________________________
9. Menurut sejarah Melayu,nama Melaka diperoleh semasa Parameswara bersama pengikutnya sedang
berehat dan ternampak satu kejadian aneh berlaku ke atas anjing perburuannya.
Apakah kejadian yang dilihat oleh Parameswara?
______________________________________________________________________
10. Bagaimanakah Melaka mendapat namanya?
______________________________________________________________________
11. Mengikut pedagang Arab,Melaka dipanggil Mulaqah.Apakah maksudnya?
______________________________________________________________________
12. Melaka juga disebut sebagai Malakat.Apakah maksudnya?
______________________________________________________________________
13. Apakah nama pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit?.
______________________________________________________________________
14. Nyatakan keistimewaan pokok amalaka menurut mitos Hindu.
______________________________________________________________________
15. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parameswara supaya pentadbiran di Melaka menjadi teratur?.
______________________________________________________________________
16. Nyatakan kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka.
______________________________________________________________________
17. Mengapakah Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam?.
______________________________________________________________________
18. Bagaimanakah hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan kerajaan China boleh terjalin?
_________________________________________________________________________________
19. Apakah kurniaan kerajaan China kepada kerajaan Melaka sebagai bukti pengiktirafan kuasa besar itu?

_________________________________________________________________________________
20. Apakah faedah hubungan dua hala antara kerajaan Melaka dengan kerajaan China?
_________________________________________________________________________________
21. Mengapakah Parameswara mendapatkan bantuan orang Laut?
________________________________________________________________________________
22. Apakah keistimewaan yang ada pada orang laut?
_________________________________________________________________________________
23. Nyatakan gelaran yang diberikan kepada orang laut oleh pengembara barat.
________________________________________________________________________________
24. Apakah kemahiran yang ada pada orang laut?
____________________________________________________________________________________
25. Di manakah pusat petempatan bagi orang Laut?
_________________________________________________________________________________
26. Siapakah penduduk Melaka semasa pemerintahan Parameswara?
_________________________________________________________________________________
27. Apakah perumpamaan hubungan raja dengan rakyat masyarakat dalam sejarah Melayu?
______________________________________________________________________________
28. Apakah peranan penting yang dimainkan oleh orang Laut dan orang Asli dalam usaha
membangunkan Melaka?
_________________________________________________________________________________
29. Apakah tugas orang Melayu dalam pentadbiran Melayu?
_________________________________________________________________________________
30. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka untuk membantu membangunkan Melaka?

BAB 4 : PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA


1. Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka.
a). Kesultanan Melayu Melaka
Bab 5 KEGEMILANGAN MELAKA
1. Dalam sistem pentadbiran Melaka, Sultan dibantu oleh empat orang pembesar iaitua)
____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________
d) ____________________________________________
2. Nyatakan tugas-tugas Bendahara, (m/s 59)
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________
3. Nyatakan tugas-tugas Penghulu Bendahari, (m/s 59)
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
4. Nyatakan tugas-tugas Temenggung, (m/s 59)
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
5. Nyatakan tugas-tugas Laksamana, (m/s 59)
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________ 2
6. Namakan kawasan pegangan
KAWASAN PEGANGAN
bagi pembesar-pembesar yang
berikut: (m/s 60) PEMBESAR
Bendahara
Penghulu Bendahari
Temenggung
Laksamana
Hulubalang

KEGEMILANGAN MELAKA (BAB 5)

1.Rajah di atas menunjukkan senarai jawatan yang terdapat dalam struktur pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka.Apakah jawatan X
A. Bendahara II
B. Biduanda
C. Temenggung
D. Panglima
2.Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada struktur pentadbiran Kesultanan Melayu
Melaka di atas?
A. Hanya terdapat enam jawatan penting sehaja dalam Kerajaan Kesultanan Melaka
B. Pilihanraya diadakan untuk memilih ketua-ketua pentadbiran
C. Masyarakat Melayu mempunyai sistem pentadbiran yang teratur
D. Perlantikan ke jawatan adalah melalui peperiksaan yang ketat
3.Kemajuan Melaka adalah disebabkan Melaka mempunyai sistem pemerintahan yang teratur
dan tersusun, Pada pendapat kamu siapakah yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah
lanun di Selat Melaka
A. Temenggung
B. Penghulu Bendahari

C. Laksamana
D.Syahbandar

4.Melaka menjadi kuat kerana berjaya membuat pelbagai pembaharuan yang teratur. Apakah
pembaharuan - pembaharuan yang dijalankan dalam bidang pentadbiran?
A. Menghantar pegawai-pegawai berlatih di luar negara
B. Menggunakan peraturan yang ketat
C. Mewujudkan jawatan Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari dan Laksamana untuk
menjalankan tugas masing-masing
D. Menjalankan sistem pemerintahan bercorak autokrasi
5.Apakah tugas Laksamana dalam Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan yang diamalkanoleh
Kerajaan Melayu Melaka?
A. Mengetuai angkatan perang
B. Penasihat kepada sultan
C. Ketua hakim
D. Ketua angkatan tentera

SOALAN SUBJEKTIF
1.Lengkapkan rajah berikut berkaitan dengan Islam di Melaka.
(a)Cara Melaka menyebarkan Islam ke rantau Asia Tenggara:
i.

ii.

iii.

iv.
v.
Soalan Struktur
1.Jawatan____________________________diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Mansor
Shah.
2._____________________dan____________________mesti menghantar ufti ke Melaka dalam
bentuk wang atau barangan.
3.Pedagang dari Tanah Arab yang berdagang di Melaka membeli_____________dan
_____________ dari Kepulauan Melayu
serta__________________dan______________________dari China.
4.Sultan Muzaffar Shah_________________dengan menghantar Tun Perak bagi menghadapi
serangan Siam.Baginda juga menjalin______________________dengan China.
5.Sultan Alaudin Riayat Shah sangat__________________tentang keamanan dan keselamatan
dalam negeri.
JAWAPAN OBJEKTIF
1.C
2.C
3.B
4.C
5.D
JAWAPAN SUBJEKTIF
1.melalui perdagangan
2.peranan tentera upahan
3.peranan ahli agama
4.melalui perkahwinan politik
5.peranan pemerintah Melaka
6.laksamana
7.kampar , siam
8.emas ,rempah , kain sutera , teh
9.bertindak bijak , hubungan diplomatik
10.mengambil berat

BAB 6 (KEMEROSOTAN MELAKA)


1.Melaka telah mengalami pergolakan politik apabila Portugis tiba. Apakah pergolakan politik
tersebut?
A. Persaingan kuasa antara Bendahara dan Sultan Melaka
B. Persaingan kuasa antara golongan Melayu dengan India Muslim

C. Persaingan kuasa antara Laksamana dan Temenggung


D. Persaingan kuasa untuk memungut hak cukai antara Bendahara dan pembesar-pembesar tanah
jajahan
2.Siapakah Bendahara Melaka yang mengganti tempat Tun Perak setelah kematian Bendahara
Melaka tersebut?
A. Tun Perpatih Putih
B. Tun Putih
C. Tun Mutahir
D. Tun Perpatih
3.Semasa Tun Mutahir menjadi Bendahara Melaka, berlaku masalah perpaduan antara pembesar
yang menyebabkan rakyat berpecah dan tidak bersatu paduApakah punca masalah tersebut
A. Tun Mutahir tidak berupaya untuk mentadbir dengan baik kerana telah uzur
B. Tun Mutahir mengamalkan dasar pilih kasih dalam pentadbirannya
C. Tun Mutahir bukan daripada golongan bangsawan
D. Tun Mutahir mentadbir secara kuku besi
4.Persaingan antara golongan orang Melayu dan golongan India Muslim telah berlaku yang
menyebabkan perpaduan tergugat. Apakah perkara yang menyebabkan persaingan ini berlaku?
A. Untuk mendapat tempat dalam pentadbiran Sultan Melaka
B. Untuk mendapat pengaruh Tun Mutahir setelah beliau dilantik sebagai Bendahara Melaka
C. Untuk mwndapat kawasan pungutan cukai
D. Untuk menjaga kawasan perdagangan
5.Sultan Mahmud Shah telah mengambil keputusan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Tun
Mutahir dan keluarganya tanpa usul periksa. Mengapakah baginda bertindak demikian?
A. Baginda percaya kepada fitnah yang menyatakan Tun Mutahir mahu mengatasi kekayaannya
B. Tindakan Tun Mutahir mengusir syahbandar daripada menguasai pelabuhan Melaka
C. Tun Mutahir mengamalkan rasuah dalam tugasnya
D. Tun Mutahir menghalang golongan India Muslim berniaga di pelabuhan
6.Mengapakah Sultan Mahmud Shah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Tun Mutahir dan
keluarganya?
A.Tun Mutahir dikatakan cuba untuk membunuh Sultan Mahmud Shah.
B.Tun Mutahir merasakan bahawa dirinya seorang raja.
C.Tun Mutahir difitnah bahawa beliau cuba mengatasi kekayaan sultan.
D.Tun Mutahir telah membelot kepada raja.
7.Apakah faktor kedatangan Portugis ke Timur?
I.Penemuan Jalan Laut
II.Membalas dendam
III.Mencari tempat yang sesuai untuk membina kubu.

IV.Kegiatan perdagangan.
A.I dan II
B.II dan III
C.III dan IV
D.I dan IV
8.Apakah tujuan Lopez De Sequeira dan angkatan lautnya ke Melaka pada tahun 1509?
A.Menjalinkan hubungan dengan Melaka.
B.Untuk berperang.
C.Menawan Melaka.
D.Menyebarkan agama kristian di Melaka.
9. Apakah jasa si kitol terhadap Portugis?
A. Menolong Portugis menyerang Melaka.
B. Memberi senjata moden kepada Portugis.
C.Memberi maklumat kekuatan pertahanan Melaka kepada Portugis.
D. Memberi semangat.
10.Pada tahun berapakah Alfonso De Albuquerque berjaya menguasai Melaka?
A. 25 Julai 1511
B. 24 Julai 1511
C. 10 Ogos 1511
D. 27 Julai 1511
SOALAN SUBJEKTIF
1.Berdasarkan jadual berikut,isikan maklumat yang berkaitan dengan kehadiran Alfonso de
Albuquerque di Melaka.
(a)Tuntutan Alfonso de Albuquerque
i.

ii.

iii.

(b)Tindakan Sultan Mahmud Shah


i.

(c)Kesan
i.
JAWAPAN OBJEKTIF
1.B
2.C
3.B
4.B
5.D
6.C
7.D
8.A
9.C
10.B
JAWAPAN SUBJEKTIF
1.Tawanan Portugis dibebaskan
2.Ganti rugi
3.Mendirikan kubu di Melaka

4.Menolak semua tuntutan Alfonso de Albuquerque


5.Alfonso de Albuquerque menyerang dan menawan Melaka
JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU
MELAKA(BAB 7)
1.Sultan Mahmud Shah telah berundur dari Melaka setelah Portugis menduduki Melaka.Antara
berikut manakah tempat-tempat yang baginda tuju?
I. Ulu Bertam
II. Pagoh
III. Pahang
IV. Temasik
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV
2.Penawanan Portugis ke atas Melaka menyebabkan Sultan Mahmud Syah telah pergi ke Muar.
Apakah yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah di Muar?
A. Menjalinkan hubungan dengan Acheh
B. Membina kubu pertahanan di Bentayan, Muar
C. Mengumpul askar-askar di Muar
D. Meminta bantuan dari pihak China
3.Sultan Mahmud Shah telah menyerang Portugis di Melaka dari tahun 1521 sehingga 1526. namun
demikian menemui kegagalan. Apakah faktor utama yang mengagalkan usaha-usaha baginda?
A. Portugis mempunyai tentera yang terlatih
B. Portugis mempunyai senjata yang maju dan pertahanan yang kuat iaitu Kota A Famosa
C. Portugis mendapat bantuan dari India untuk menangkis serangan
D. Penduduk tempatan dikerah menjadi askar Portugis
4.Apakah yang dilakukan oleh Sultan Mahmud ketika baginda berada di Pulau Bentan?
A. Membina kubu pertahanan yang kuat untuk menangkis serangan Portugis
B. Meminta bantuan dari negeri-negero jajahan takluknya
C. Mengumpul kekuatan tentera dengan bantuan penduduk jajahannya
D. Memerangi Portugis melalui jalan laut
5.Di manakah Sultan Mahmud Shah mangkat setelah baginda berundur selepas serangan Portugis
yang memusnahkan Pulau Bentan?
A. Johor
B. Perak
C. Pahang
D. Kampar
SOALAN SUBJEKTIF

NYATAKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU JOHOR BERKEMBANG SEBAGAI


PUSAT PERDAGANGAN YANG TERKENAL PADA KURUN KE-17.
FAKTOR
a) yang luas.
b) yang berpatutan.
c) Pentadbiran yang cekap.
d) para pedagang terpelihara.
e) Terlindung daripada tiupan .
JAWAPAN OBJEKTIF
1.
2.
3.
4.
5.
JAWAPAN SUBJEKTIF
1.Jajahan takluk
2.Cukai
3.pelabuhan
4.Keselamatan
5.angin monsun

BAB 9 : WARISAN KESULTANAN MELAYU


1. Negeri-negeri Melayu mengamalkan sistem pemerintahan : (m/s140)
a. ______________________________________________
2. Struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bermula dari peringkat : (m/s140)
a. _________________ b.____________________ c. _________________
3. Pentadbiran di peringkat negeri diketuai oleh : (m/s 140)
a. ______________________________________________
4. Kedaulatan sultan atau raja dapat dilihat melalui : (ms /141)
a._______________________________________________________________
5. Apakah cirri-ciri bagi sultan menentang musuh yang merupakan unsur penting
untuk mengukuhkan kedaulatannya :(ms/141)
a. _________________ b. ______________________ c. ________________
6. Apakah alat yang digunakan sultan untuk mengsahkan arahan dan lambang
surat rasmi kerajaan ? (ms/141)
a. ________________________
7. Apakah alat-alat yang digunakan oleh rakyat biasa ? (ms/141)
a._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Apakah warna yang digunakan sebagai hiasan pada sapu tangan, tepi tabir,

ulasan bantal besar dan tilam ? (ms/142)


a. ________________________

7. Payung putih dikhaskan untuk siapa? (ms /142)


a.________________________
8. Payung kuning dikhaskan untuk siapa? (ms /142)
a. ________________________
9. Sebutkan alat muzik diraja ? (ms/143)
a. ________________________
10. Bilakah alat muzik diraja dimainkan ? (ms/143)
a. ________________________ b. _________________________
11. Berikan contoh-contoh alat muzik diraja ? (ms/143)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Apakah contoh-contoh bahasa dalam yang dilarang digunakan oleh rakyat ? (ms/143)
_______________________________________________________________
13. Apakah maksud Tulah ? (ms/143)
a._______________________________________________________________
14. Jajahan dan daerah ditadbir oleh pembesar yang dilantik terus oleh sultan
melalui pemberian ? (ms 143)
a. _________________________
15. Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah ?
a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________

d. ______________________________________________________________
16. Ketua kampong juga dikenali sebagai : (ms 144)
a. ______________________________ b. _____________________________
b.
17. Siapakah golongan agama yang merupakan cerdik pandai Islam ? (ms/144)
a. ___________________ b. ____________________ c. _________________
d. _____________________ e. ______________________
18. Siapakah ahli magis yang berkebolehan dan berkemahiran mengubati dan
menyembuhkan penyakit ? (ms/144)
a. ________________________ b. ____________________________________
19. Mengapakah Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri yang unik ? (ms 144)
a._______________________________________________________________
20. Adat Perpatih dan Temenggung berasal dari mana? (ms 144)
a. ________________________
21. Siapakah yang mengasaslkan Adat Temengung ? (ms 144)
a____________________________
22. Siapakah yang mengasaskan Adat Perpatih ? (ms 144)
a____________________________
23. Siapakah pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan ? (ms 145)
a.________________________
24. Undang adalah ketua segala luak (luhak), terdapat empat luak iaitu : (ms 145)
a___________________________. b.___________________________
c.___________________________ d.___________________________

25. Apakah peranan Lembaga atau ketua suku atau waris: (ms/145)
a.___________________________ b._______________________________
c.___________________________ d._______________________________
e.____________________________________________________________
26. Buapak adalah tempat rujukan soal berkaitan dengan adat dan hokum. Siapakah Buapak?
(ms/146)
a.____________________________________________________________
27. Namakan suku-suku masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih : (ms/146)
a.____________________________________________________________
____________________________________________________________
28. Sistem pemilihan dalam Adat Perpatih adalah berdasarkan : (ms/146)
a.____________________________________________________________
29. Nyatakan alat-alat kebesaran diraja yang menjadi lambang dan pengesahan Yang
Dipertuan Besar. : (ms/146)
a._______________________________ b. _____________________________
c._______________________________ d._____________________________
e. ______________________________ f._____________________________
g.______________________________ h._____________________________
i._______________________________ j. _____________________________
30. Undang-undang Adat terbahagi kepada : (ms/147)
a.______________________________ b._____________________________
31. Undang-undang Bertulis terbahagi kepada : (ms/147)
a.______________________________ b._____________________________
c.______________________________ d______________________________

e._______________________________
32. Apakah cirri-ciri dan keistimewaan Adat Perpatih? (ms/148)
a.______________________________________________________________
b_______________________________________________________________
c.______________________________________________________________
e._______________________________________________________________
f._______________________________________________________________
33. Apakah cirri-ciri dan keistimewaan Adat Temenggung? (ms/148)
a.______________________________________________________________
b_______________________________________________________________
c.______________________________________________________________
e._______________________________________________________________
f._______________________________________________________________
34. Apakah yang dimaksudkan dengan Undang-undang bertulis ? (ms 149)
a.______________________________________________________________
35. Berikan contoh undang-undang bertulis terawal ? (ms/149)
a._____________________________ b.______________________________
36. Sebutkan antara kandungan Hukum Kanun Melaka : (ms/149)
a.______________________________________________________________
b.______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
37. Sebutkan antara kandungan Undang-undang Laut Melaka : (ms/149)
a.______________________________________________________________
b.______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________

d. ______________________________________________________________
e. ______________________________________________________________
38. Sebutkan antara kandungan Undang-undang Pahanag : (ms/150)
a.______________________________________________________________
b.______________________________________________________________
39. Sebutkan antara kandungan Undang-undang 99 Perak : (ms/150)
a.______________________________________________________________
b.______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
40. Sebutkan antara kandungan Undang-undang Kedah : (ms/150)
a.______________________________________________________________
41. Undang-undang dalam kerajaan Melayu menekankan unsur-unsur : (ms/150)
a. _____________________________________________________________
b.______________________________________________________________
c.______________________________________________________________
42. Sebutkan kegiatan ekonomi di negeri-negeri Melayu ? (ms/151)
a.____________________________ b._____________________________
c.____________________________ d._____________________________
43. Perkembangan perdagangan telah mewujudkan system : (ms/151)
a.____________________________ b._____________________________
c.____________________________
44. Apakah peralatan pertanian yang digunakan untuk penanaman padi. (ms 151)
a. _____________________ b.____________________ c. ________________
d.______________________ e. ___________________ f. ________________
45. Apakah nama terusan kawasan pertanian di negeri Kedah ? (ms/152)
a.______________________________

46. Berikan contoh-contoh peralatan tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan :
(ms/152)
a. ____________________ b. ___________________ c.__________________
d______________________ e. ___________________
47. Apakah yang dilakukan pada lebihan hasil tangkapan ikan ? (ms/152)
a. _____________________ b. ___________________ c. ________________
d. _____________________
48. Barangan kraf tangan yang boleh dihasilkan daripada daun mengkuang, daun pandan dan
nipah adalah : (ms/ 152)
a. _____________________ b. ___________________ c. ________________
d. _____________________
49. Barangan perhiasan yang boleh dihasilkan daripada emas dan perak adalah : (ms/ 152)
a. _____________________ b. ___________________ c. ________________
50. Negeri-negeri Melayu kaya dengan hasil logam : (ms/153)
a._____________________ b. ____________________ c. ________________
51. Berikan contoh kawasan utama bijih timah di Perak, Negeri Sembilan, Selangor: (ms/153)
a. _____________________ b. ___________________ c._________________
d. _____________________ e. ___________________ f. _________________
g. _____________________ h. ___________________ i._________________
52. Di negeri manakah terdapatnya emas : (ms/153)
a. _____________________ b. ___________________ c. ________________

53. Apakah kaedah yang digunakan oleh orang Melayu dalam melombong bijih timah?
(ms/153)
a.____________________ b. ___________________ c. __________________
54. Apakah contoh-contoh barangan yang diperbuat daripada bahan-bahan logam : (ms 154)
a.____________________ b. ___________________ c. __________________
55. Apakah maksud cukai ?. (ms/154)
a._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
56. Apakah yang dmaksudkan dengan cukai labuh batu ? (ms 154)
a.______________________________________________________________
57. Apakah yang dmaksudkan dengan cukai bebas kuala ? (ms 154)
a.______________________________________________________________
58. Apakah yang dmaksudkan dengan system serah ? (ms 154)
a.______________________________________________________________
59. Apakah yang dmaksudkan dengan system kerah ? (ms 154)
a.______________________________________________________________
60. Siapakah yang memonopolikan dalam kegiatan perdagangan ? (ms/154)
a.___________________________ b. _______________________________
61. Di manakah biasanya kegiatan perdagangan dijalankan oleh rakyat biasa ? (ms/154)
a.____________________________ b._______________________________

62. Berikan contoh pelabuhan yang menjadi pusat mengumpul dan mengedarkan barangan
dari Timur dan Barat ? (ms/155)
a.____________________________ b._______________________________
c. ___________________________ d. ______________________________
63. Berikan contoh barang dagangan utama : (ms/155)
a._____________________ b.___________________ c. _________________
d._____________________ e. __________________ f. __________________
g. ___________________
64. Berikan contoh hasil hutan yang menjadi bahan dagangan penting : (ms/155)
a.___________________________ b. _____________________________
b.___________________________ c._____________________________
65. Kegiatan mengumpul hasil hutan dikenali juga sebagai : (ms1/155)
a.___________________________
66. Apakah maksud system barter ? (ms/155)
a.____________________________________________________________
67. Selepas berlakunya perkembangan ekonomi apakah mata wang yang digunakan
pedangan awal ? (ms 155)
a.___________________________
68. Berikan contoh jenis mata wang yang digunakan di Melaka ?. (ms 155)
a.____________________________________________________________
69. Berikan contoh jenis mata wang yang digunakan di Terengganu ?. (ms 155)
a.____________________________________________________________
____________________________________________________________.

70. Berikan contoh jenis mata wang yang digunakan di Johor ?. (ms 155)
a.____________________________________________________________
71. Berikan contoh jenis mata wang yang digunakan di Kelantan ?. (ms 155)
a.____________________________________________________________
72. Berikan contoh jenis mata wang yang digunakan di Negeri Sembilan, Pahang, Selangor
dan Perak ?. (ms 155)
a.____________________________________________________________
73. Di Selangor, jongkong dikenali sebagai : (ms 155)
a._________________________
74. Berikan contoh jenis mata wang yang digunakan di Kedah ?. (ms 155)
a.____________________________________________________________
75. Berikan contoh sukatan yang digunakan untuk mengukur berat sesuatu barangan :
(ms/156)
a.__________________ b. __________________ c. __________________
76. Berikan contoh barangan yang yang ditimbang dengan menggnakan dacing dan piku:
(ms/156)
a.___________________________ b. ____________________________ c.
___________________________ d. ____________________________
77. Unit relung digunakan di Kedah bagi : (ms/157)
a.__________________________________________________________
78. Bagaimanakah caranya untuk mengukur kependekan sesuatu benda : (ms/157)
a.__________________________________________________________

79. Bagaimanakah caranya masyarakat Melayu tradisional mengukur jarak antara kampung
dengan kampung : (ms/157)
a.__________________________________________________________
80. Apakah jalan perhubungan yang digunakan pada masa dahulu : (ms/157)
a. ____________________________ b.___________________________
81. Berikan contohnpengangkutan jalan air : (ms/158)
a. ____________________________ b.___________________________
c._____________________________ c.___________________________
82. Namakan jalan di mana perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke sungai : (ms/158)
a.____________________________
83. Mengapakah jalan tersebut digunakan ? (ms/158)
a.____________________________
84. Apakah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk mengangkut barang ? (ms/158)
a.____________________ b.___________________ c.__________________
85. Mengapakah sungai penting dan menjadi pemilihan utama ? (ms/158)
a._____________________________________________________________

86.
Sultan
x
Keluarga/kerabatsultan
Pembesar/ulama/pendeta
Golongan diperintah
Rakyat/hamba
87. Rajah diatas menggambarkan susun lapis masyarakat Melayu, x ialah : (ms 159)
x._______________________________________________________________
88. Kedudukan individu boleh berubah melalui dua cara iairtu : (ms 159)
a. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
b._______________________________________________________________
______________________________________________________________
89. Golongan diperintah terdiri daripada : (ms 160)
a._____________________________ b._______________________________
b._____________________________ c._______________________________
90. Apakah tugas raja atau sultan ? (ms 160)
a.______________________________________________________________

91. Sistem penggantian raja berbeza-beza mengikut neger. Negeri Perak menggunakan :
(ms/160)
a.________________________________
92. Sebutkan jawatan-jawatan dalam system giliran di Perak: (ms/160)
a._______________________________ b.____________________________
c._______________________________ d.____________________________
e._______________________________ f.____________________________
g._______________________________
93. Apakah tugas golongan pentadbir ? (ms/160)
a._____________________________________________________________
94. Bagaimanakah cara pemilihan pembesar : (ms/160)
a._______________________________ b.____________________________
95. Apakah tugas golongan ulama ? (ms/160)
a._____________________________________________________________
b._____________________________________________________________
96. Apakah tugas golongan pendeta ? (ms/160)
a._____________________________________________________________
b._____________________________________________________________
97. Berikan contoh golongan yang diperintah? (ms/160)
a.___________________________ b._______________________________
98. Siapakah rakyat biasa yang bermastautin tetap dan orang asing ? (ms 160)
a.____________________________

99. Siapakah rakyat biasa ? (ms/160)


a.___________________ b.__________________ c.___________________
d.___________________ e.__________________ f.___________________
g.___________________ f.__________________ i.___________________
100. Siapakah golongan rakyat asing ? (ms/161)
a.___________________ b.__________________ c.___________________
101. Walaupun golongan rakyat asing bebas melakukan sebarang kegiatan, mereka tetap
mematuhi : (ms/161)
a._____________________________________________________________
102. Siapakah golongan kumpulan masyarakat yang paling bawah ?. (ms/161)
a._____________________
103. Berikan tiga kategori golongan hamba : (ms/161)
a.__________________ b. __________________ c.___________________
104. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ? (ms/161)
a.__________________ b.__________________ c.____________________
105. Apakah bukti yang menunjukkan wujudnya sikap hormat menghormati antara golongan
pemerintah dengan golongan yang diperintah ? (ms/161)
a._____________________________________________________________
106. Apakah cara golongan bangsawan iaitu raja, kaum kerabat dan pembesar kerajaan
mengamalkan gaya hidup unik dan tersendiri ? (ms/161)
a._________________ b.__________________ c._____________________

107. Di manakah kedudukan Bendahara semasa uapacara pertabalan sultan Melaka ?


(ms/161)
a._____________________________________________________________
108. Siapakah yang membawa pedang kerajaan ? (ms/161)
a.______________________________ b.____________________________
109. Berikan contoh-contoh alat kebesaran kerajaan : (ms/161)
a.________________ b.__________________ c._____________________
d.________________ e.__________________ f._____________________
110. Apakah yang dilakukan mengikut adat kemangkatan raja ? (ms/162)
a.____________________________________________________________
b.____________________________________________________________
111. Bagaimanakah cara menghebahkan tentang kemangkatan raja ? (ms/162)
a. ___________________________________________________________
112. Di manakah upacara menjunjung duli dilakukan oleh pembesar sebagai tanda taat dan
hormat kepada raja ? (ms/162)
a________________________
113. Apakah yang dilarang lakukan semasa mengadap raja ? (ms/162)
a____________________________________________________________
b.____________________________________________________________
c.____________________________________________________________
114. Upacara menyambut tetamu atau utusan di Melaka adalah berbeza di mana ia bukanlah
berdasarkan kedudukan Negara utusan asama ada setaraf atau tidak tetapi adalah
berdasarkan : (ms/162)
a_____________________________________________________________

115. Pakaian raja dibaut daripada : (ms/162)


a________________________
116. Apakah alat perhiasan yang dipakai oleh raja : (ms/162)
a____________________________ b. _______________________________
c.____________________________ d._______________________________
117. Apakah yang menjadi amalan seharian masyarakat Melayu hingga dapatmembentuk
perpaduan ? (ms/163)
a______________________________________________________________
118. Bilakah amalan gotong royong dilakukan ? (ms/163)
a___________________b.___________________ c.____________________
119. Di utara Semenanjung Malaysia, amalan ini dikenali sebagai : (ms/163)
a______________________________________________________________
120. Hubungan yang baik dengan jiran akan mewujudkan : (ms/163)
a__________________ b.___________________ c._____________________
121. Semasa budaya ziarah menziarahi,apakah yang dilakukan oleh masyarakat Melayu :
(ms/164)
a_________________________ b.___________________________________
122. Apakah yang dilakukan oleh tuan rumah bagi mempersilakan tetamu ? (ms/163)
a.______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
123. Apakah yang biasa dilakukan sebelum makan? (ms/164)
a._____________________________ b.______________________________

124. Apakah maksud masa lapang : (ms/165)


a._____________________________
125. Bilakah masa lapang bagi pemerintah : (ms/165)
a._____________________________________________________________
126. Bilakah masa lapang bagi rakyat : (ms/165)
a._____________________________________________________________
127. Apakah yang dilakukan oleh golongan bangsawan dan rakyat menggunakan masa
lapang ? (ms/165)
a.__________________ b.___________________ c.___________________
d.__________________ e.___________________
128. Siapakah golongan penghibur di istana ? (ms/165)
a.____________________________ b.______________________________
b.____________________________ c.______________________________
129. Berikan contoh tarian yang dipersembahkan : (ms/165)
a.___________________________ b.______________________________
130. Apakah tarian Tarian Asyik ? (ms/165)
a.____________________________________________________________
131. Apakah peralatan yang digunakan dalam Tarian Asyik ? (ms/165)
a._________________ b.___________________ c.___________________
132. Bagaimanakah golongan rakyat mengisi masa lapang : (ms/166)
a.___________________________ b.______________________________
c.___________________________ d.______________________________
e.___________________________ f._______________________________

g.____________________________
133. Karya persuratan yang dihasilkan melalui tulisan jawi merupakan suatu cara pengarang
untuk : (ms/166)
a.____________________________________________________________
134. Berikan contoh hasil persuratan dalam bidang agama : (ms/166)
a.___________________ b.__________________ c.___________________
d.__________________ e.___________________
135. Berikan contoh-contoh karya pada masa itu : (ms/166)
a.____________________b.___________________c.___________________
d.___________________ e.___________________ f.___________________
136. Berikan contoh cerita penglibur lara : (ms/166)
a.______________________________ b._____________________________
c.______________________________
137. Berikan contoh cerita jenaka : (ms/166)
a.______________________________ b._____________________________
c.______________________________
138. Berikan contoh cerita binatang : (ms/166)
a.______________________________ b._____________________________
c.______________________________
139. Berikan contoh cerita dongeng : (ms/166)
a.______________________________ b._____________________________
c.______________________________

140. Selain sastera bertulis terdapat juga : (ms/167)


a.______________________________
141. Apakah alat muzik yang digunakan oleh tukang cerita dalam cerita sastera lisan :
(ms/167)
a.______________________________ b.____________________________
142. Sastera lisan dapat : (ms/167)
a.______________________________
143. Karya persuratan dapat : (ms/167)
a.______________________________
144. Kesenian rakyat merupakan hasil ciptaan rakyat seperti : (ms/167)
a.__________________ b.__________________ c.____________________
d.__________________ e.__________________ f._____________________
g.____________________________ h._______________________________
145. Kegiatan seni secara berkumpulan dapat membentuk masyarakat : (ms/167)
a._____________________________________________________________
146. Apakah seni muzik yang bolrh kita banggakan : (ms/167)
a.______________________________ b.____________________________
147. Berikan contoh alat yang digunakan : (ms/167)
a.__________________ b.__________________ c.____________________
d.__________________ e.__________________ f.____________________
148. Berikan contoh tarian yang terkenal dalam masyarakat Melayu : (ms/167)
a.__________________ b.___________________ c.___________________

d.__________________ e.___________________
149. Berikan contoh seni suara atau lagu yang terkenal dalam masyarakat Melayu : (ms/167)
a.__________________ b.___________________ c.___________________
d.__________________ e.___________________ d.___________________
a.__________________ b.___________________ c.___________________
d.______________________________
150. Sifat kreatif yang dijelmakan dalam reka bentuk rumah Melayu mempuyai hubungan
dengan : (ms/169)
a._________________________
151. Rumah orang Melayu berbumbung panjang dan : (ms/169)
a._________________________
152. Rotan atau akar digunakan untuk mengikat persendian manakala bahagian dalaman
rumah pula dihiasi dengan pelbagai bentuk ukiran yang bermotif : :(ms/169)
a._________________________
153. Reka bentuk rumah Melayu dipengaruhi oleh unsur : (ms/169)
a._________________________
154. Rumah Melayu di Negeri Sembilan bercorak : (ms/169)
a._____________________________________
155. Rumah Melayu di Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dipengaruhi oleh : (ms/169)
a._____________________________ b.___________________________

156. Rumah Melayu di Johor dipengaruhi oleh : (ms/169)


a._____________________________
157. Apakah kepandaian masyarakat Melayu : (ms/169)
a._____________________________ b.____________________________
c._____________________________ d. ____________________________
158. Apakah corak ukiran yang dihasilkan : (ms/169)
a.__________________ b.__________________ c.____________________
159. Apakah tema utama ukiran yang dihasilkan : (ms/169)
a.______________________________ b.____________________________
c.______________________________
160. Apakah seni kraf tangan yang popular di kalangan masyarakat Melayu : (ms/170)
a.______________________________
161. Apakah kain dan benang yang digunakan sebagai kain dasar untuk membuat bentuk
bunga serta pohon-pohon ? (ms/170)
______________________________ b.______________________________
162. Berikan contoh-contoh hasil seni tekat : (ms/170)
a.__________________ b.____________________c.___________________
163. Seni tenun terkenal di negeri mana ? (ms/170)
a.__________________ b.____________________c.___________________
164. Berikan 3 jenis tenunan : (ms/170)
a.__________________ b.____________________c.___________________

165. Apakah unsur corak tenunan yang dihasilkan ? (ms/170)


a.__________________ b.____________________c.___________________
166. Apakah tujuan seni mempertahankan diri ? (ms/171)
a._____________________________________________________________
167. Kesenian rakyat mencerminkan : (ms/171)
a.__________________ b.____________________c.___________________
d.______________________________ e._____________________________
168. Apakah maksud adat resam ? (ms/171)
a._____________________________________________________________
100.Berikan contoh adat resam masyarakat Melayu : (ms/171)
a.__________________ b.___________________ c.___________________
101.Apakah maksud merisik ? (ms/171)
a. ____________________________________________________________
102.Apakah maksud meminang ? (ms/172)
a. ____________________________________________________________
103.Apakah maksud akad nikah? (ms/172)
a. ____________________________________________________________
104.Apakah maksud majlis perkahwinan ? (ms/173)
a. ____________________________________________________________
105.Apakah maksud marhaban ? (ms/173)
a. ____________________________________________________________

106.Bilakah adat menyambut kelahiran bayi diadakan ? (ms/173)


a. _________________________
107.Mengapakah adat menyambut kelahiran bayi diadakan ? (ms/173)
a. ____________________________________________________________
108.Majlis ini diakhiri dengan : (ms/173)
a. ____________________________________________________________
109.Apakah yang dilakukan apabila seseorang kanak-kanak lelaki yang sudah
baligh atau cukup umur ? (ms/174)
a. ____________________________________________________________
110.Apakah yang dilakukan sebelum upacara berkhatan ? ? (ms/174)
a. ___________________________ b.______________________________
111.Siapakah yang menjalankan upacara berkhatan ? ? (ms/174)
a. ___________________________
112.Adat resam Melayu dapat memupuk semangat: ? (ms/174)
a. _________________ b.__________________ c.__________________
113.Amalan adat resam ini dapat melahirkan perasaan : ? (ms/174)
a. ___________________________ b._____________________________
114.Pendidikan dalam masyarakat Melayu dapat dibahagikan kepada : ? (ms/174)
a. ___________________________ b._____________________________
115.Apakah yang dipelajari oleh seseorang kanak-kanak daripada ibu bapa atau
orang dewasa yang berpengalaman : ? (ms/174)
a. _________________ b.__________________ c.____________________

116.Pendidikan berbentuk tidak formal dipelajari secara tidak langsung melalui :


(ms/174)
a. ___________________________ b.______________________________ c.
___________________________ d.______________________________
117.Kemahiran yang boleh dipelajari secara tidak formal melalui pemerhatian
kanak-kanak sendiri adalah : ? (ms/174)
a. ___________________________ b.______________________________
b.
118.Kemahiran yang diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang
lain adalah : ? (ms/175)
a. ___________________________
119.Sistem pendidikan formal berkembang selepas kedatangan agama Islam,
masyarakat mula mempelajari : (ms/175)
a. ___________________________ b.____________________________
c.___________________________ d._____________________________
e.___________________________ f._____________________________
120.Di manakah pendidikan agama Islam diajar ? (ms/175)
a. ___________________________ b.____________________________
c.___________________________ d._____________________________
e.___________________________ f._____________________________
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 1
BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU
SOSIOBUDAYA
1.

_____________________________ merangkumi corak kehidupan yang menjadi amalan masyarakat. Corak


kehidupan boleh dilihat dalam struktur susun lapis masyarakat, __________________________, dan
___________________________ sosiobudaya yang lain.

2.

____________________________________ merupakan pembahagian masyarakat kepada beberap lapisan


social dalam sesuatu hierarki kedudukan.

3.

Kedudukan manusia boleh berubah melalui 2 cara:


a.

pertama
melalui:___________________________________________________________________________
_____

b.

kedua melalui:
________________________________________________________________________________

4.

Susun lapis masyarakat Melayu dibahagikan kepada:


a.

Golongan pemerintah yang terdiri daripada __________ atau ____________, ______________ dan
_________________, ___________________, _________________ dan pendeta.

b.

Golongan diperintah terdiri daripada golongan ________________ dan ___________________.

5.

____________ atau _____________ merupakan pemerintah tertinggi.

6.

Sistem giliran di Perak: Raja/Sultan


________________________________________________________ Raja Kecil Muda Raja
Kecil Tengah ____________________________.

7.

Golongan merdeheka ialah _________________________________________________________________


dan _____________________.

8.

Rakyat biasa menjadi _____________, _____________, ___________________,


_____________________________ dan ____________________________. Ada juga yang menjadi
____________________________, ______________________, ________________atau
_____________________.

9.

Golongan hamba merupakan kumpulan masyarakat yang paling bawah. Terdapat 3 jenis hamba iaitu:
a. __________________________ b. _____________________________ c.
______________________________________

10. Golongan hamba membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan ___________________________,


_____________________ dan _______________________________.
11. Gaya hidup raja dan kerabat diraja diamalkan di ________________, manakala gaya hidup pembesar dan
rakyat jelata diamalkan di ____________________________.
12. Semasa upacara pertabalan sultan Melaka, ____________________ duduk berhampiran dengan singgahsana.
Manakala __________________________ dan ___________________________ membawa pedang kerajaan.
Alat-alat kebesaran kerajaan seperti ______________________, ________________, _______________,
________________________ dan kitab al-Quran turut dibawa bersama.
13. Mengikut adat kemangkatan raja, _______________________ akan diturunkan dan diganti dengan bendera
_____________. Pada masa yang sama, diadakan upacara _________________________________________.
14. Semasa menghadap raja, seseorang itu mestilah ________________________, ______________ dan kerisnya
hendaklah diselitkan di hadapan. Mereka dilarang memakai kain nipis yang dipanggil _______________.
15. Bagi golongan pemerintah, masa lapang mereka ialah ketika
_________________________________________________.
16. Masa lapang rakyat pula semasa _______________________________________ atau
____________________________ serta pada waktu petang atau malam.
17. Golongan bangsawan dan rakyat menggunakan masa lapang dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti:
a.

__________________________________

b.

__________________________________

c.

__________________________________

d.

__________________________________

e.

__________________________________ bersama-sama dengan pembesar dan rakyat.

18. Golongan rakyat mengisi masa lapang dengan:


a.

____________________________

c. _______________________________

b.

____________________________

d. _______________________________

19. Tarian Asyik ialah tarian yang ditarikan di _____________________________________. Asyik bererti
_______________serta ditarikan dengan lemah-lembut dan _____________. Tarian ini dipersembahkan
dalam majlis ______________________ dan _____________________________ yang lain.
20. Antara alat muzik yang digunakan untuk tarian Asyik adalah seperti:
a. _________________________
__________________________

b. ___________________________

c.

21. Karya persuratan yang dihasilkan melalui _____________________________ dan dihasilkan dalam pelbagai
bidang. Antaranya termasuklah bidang agama seperti:
a.

_________________________

c. ______________________________

e.

______________________
b.

_________________________

d. ____________________________

22. Contoh-contoh karya penglipur lara:


a.

______________________________________

b.

______________________________________

c. _____________________________________

23. Contoah-contoh karya jenaka:


a. _______________________________

b. _____________________________ c.

_________________________
24. Contoh-contoh karya binatang:
a.

_________________________________________________

b.

_________________________________________________

c.

_________________________________________________

25. Contoh-contoh karya cerita dongeng:


a.

________________________________________________

b.

________________________________________________

c.

________________________________________________

26. Cerita sastera lisan disampaikan oleh ______________________________ sambil bermain alat muzik seperti
_______________ dan ____________________.
27. Kesenian rakyat merupakan hasil ciptaan rakyat. Antaranya ialah:
a.

_________________________

e. _____________________________________

b.

_________________________

f. _____________________________________

c.

_________________________

g. _____________________________________

d.

_________________________

h. _____________________________________

28. Antara seni muzik termasuklah __________________ dan ______________________. Alat-alat muzik yang
digunakan ialah ______________________, _______________________, ____________________,
__________________ dan _______________.

29. Seni tarian adalah seperti:


a.

_____________________

c. _______________________

b.

_____________________

d. _______________________

e. _________________________

30. Seni suara atau lagu yang terkenal adalah seperti:


a.

_________________________________

g. ____________________________________

b.

_________________________________

h. ____________________________________

c.

_________________________________

i. ____________________________________

d.

_________________________________

j. ____________________________________

e.

_________________________________

k. ____________________________________

31. Rumah orang Melayu __________________________________ dan _________________________________


serta ____________________________.
32. Rotan dan akar digunakan untuk ___________________________ manakala bahagian dalaman rumah pula
dihiasi dengan pelbagai bentuk ukiran yang bermotifkan __________________________________.
33. Rumah Melayu di Negeri Sembilan bercorak seni bina __________________________________________.
34. Rumah di Kelantan, Terengganu dan Pahang dipengaruhi oleh seni bina __________________ dan
_________________.
35. Orang Melayu di Johor mendapat pengaruh reka bentuk ___________________.
36. Masyarakat Melayu pandai mengukir ___________________, ______________________ dan
___________________ serta __________________________. Ukiran yang dihasilkan bercorak
________________________, __________________, dan ______________. Tema utama ukiran adalah
berbentuk _____________, _____________ serta _______________________ dengan tulisan khat.
37. Seni tenun terkenal di _______________, ____________________, dan ___________________.
38. 3 jenis tenunan iaitu ___________________, _____________________________, dan __________________.
39. corak tenunan yang dihasilkan adalah berunsurkan _________________, __________________,
____________ dan _____________________________.

BAB 10 : SARAWAK
1.Nama asal Sarawak berasal daripada : (ms 180)
a.___________________________ b.____________________________
2. Kewujudan manusia di Sarawak dikatakan bermula kira-kira 40 000 tahun
dahulu dapat dibuktikan : (ms 180)
a.___________________________ b.____________________________
c.___________________________
3. Penemuan ini membuktikan Sarawak adalah : (ms 180)
a._________________________________________________________
4.Brunei mentadbir Sarawak dengan membahagikan Sarawak kepada beberapa
unit jajahan yang ditadbir oleh seorang pembesar. Antaranya : (ms 180)
a. Sungai Skrang ditadbir oleh _________________________________
b. Sungai Sarawak ditadbir oleh ________________________________
5. Terdapat 27 kumpulan etnik di negeri Sarawak yang mempunyai : (ms 180)
a.___________________________ b.____________________________
c.___________________________
6. Etnik di Sarawak terbahagi mengikut kawasan penempatan seperti : (ms 180)
a.___________________________ b.____________________________
c.___________________________ e.____________________________
7. Kawasan manakah yang paling padat dengan penduduk : (ms 180)
a.___________________________ b.________________________________
c._____________________________________

8.Antara kumpulan etnik yang terdapat di Sarawak ialah : (ms 181)


a.__________________ b.____________________c.___________________
d.__________________ e.____________________f.___________________
g.__________________ h.____________________i.___________________
j.__________________
9.Di manakah kawasan penempatan orang Melayu ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
10.Di manakah kawasan penempatan orang Melanau ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
11.Di manakah kawasan penempatan orang Iban ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
12.Di manakah kawasan penempatan orang Bidayuh ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
13.Di manakah kawasan penempatan orang Kenyah ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
14.Di manakah kawasan penempatan orang Kelabit ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
15.Di manakah kawasan penempatan orang Penan ? (ms 181)
a._____________________________________________________________
16.Di manakah kawasan penempatan orang Murut ? (ms 181)
a._____________________________________________________________

17.Kaum manakah yang tinggal di rumah panjang ? (ms 182)


a._________________ b.___________________ c.___________________
18.
Rumah A Rumah B
Nyatakan kaum yang menghuni rumah A dan rumah B : (ms 182)
a. Rumah A : ___________________________
b. Rumah B : ___________________________
19.Apakah pendidikan formal di Sarawak ? (ms 183)
a..____________________________________________________________
20.Di manakah pendidikan formal dijalankan? (ms 183)
a.___________________________ b._____________________________
21.Apakah pelajaran di dalam pendidikan agama Islam ? ? (ms 183)
a.___________________________ b._____________________________
22.Apakah pendidikan berkaitan hukum Islam ? ? (ms 183)
a.___________________________________________________________

23.Apakah yang dipunyai setiap suku etnik di Sarawak? (ms 183)


a.___________________________
24.Mengapakah adat resam etnik Sarawak mempunyai keunikan tersendiri ?
(ms 183)
a.___________________________________________________________
25.Bagi mereka yang bukan beragama Islam mereka patuh pada cara hidup dan
adat resam kerana : ? (ms 183)
a.___________________________ b._____________________________
26.Apakah tugas tuai rumah ? ? (ms 183)
a.__________________________________________________________
b.__________________________________________________________
27.Tuai juga turut bertanggungjawab menyelesaikan masalah : (ms 183)
a.___________________________ b._____________________________
c.___________________________ d._____________________________
28. Apakah 2 acara penting yang perluditentukan oleh tuai rumah
a._________________________________________________________
b._________________________________________________________
30.Apakah peraturan dan adat resam orang Iban : (ms 184)
a.__________________________________________________________
31.Apakah fungsi tajau :
a.__________________________________________________________

32.Apakah peraturan dan adat resam orang Kelabit, Kayan dan Kenyah :
(ms 184)
a.__________________________________________________________
33.Menindik telinga menggambarkan : (ms 184)
a.__________________________________________________________
Gambar A
34.Gambar A di atas ialah salah satu corak tatu yang diamalkan oleh : (ms 184)
a._____________________________________________________________
35.Orang Melayu Sarawak mengamalkan peraturan dan adat resam berasaskan:
(ms 184)
a.___________________________
36.Mereka hidup bermasyarakat dan membantu terutama : (ms 184)
a._______________ b.__________________ c.____________________
37.Rumah panjang berfungsi sebagai : (ms 185)
a.____________________________________
38.Ketua rumah panjang juga dikenali sebagai : (ms 185)
a.____________________________________

39.Apakah nama perayaan bagi kaum Melanau? : (ms 185)


a.____________________________________
40.Perayaan ini diadakan untuk : (ms 185)
a.____________________________________________________________
41.Apakah tujuan perayaan tersebut : (ms 185)
a._____________________________________________________________
42.Berikan jenis-jenis Gawai : (ms 185)
a._______________________________ b.___________________________
c._______________________________ d.___________________________
43.Tarian Ngajat diadakan sebagai : (ms 185)
a.____________________________________________________________
44.
Gambar B
Nyatakan jenis tarian di atas : (ms 185)
a.___________________________

45.Namakan sejenis kesenian tradisi orang Melayu : (ms 185)


a.___________________________
46.Orang lelaki berperanan sebagai : (ms 185)
a.___________________________
47. Orang perempuan pula berperanan sebagai : (ms 185)
a.____________________________________________________________
48. Tarian ini meliputi : Orang lelaki berperanan sebagai : (ms 185)
a._____________________________ b._____________________________
c._____________________________ d._____________________________
49.Apakah serahang ? (ms 185)
a.____________________________________________________________
50.Berikan contoh alat muzik Sarawak : (ms 185)
a._____________________________ b._____________________________
c._____________________________ d._____________________________
51.Sebutkan masyarakat bumiputera Sarawak yang masih mengamalkan
kepercayaan animisme : (ms 186)
a.__________________ b.____________________c.___________________
d.__________________ e.____________________f.___________________
52. Mengikut kepercayaan ini mereka masih mempercayai : (ms 186)
a.__________________ b.____________________c.___________________
d.__________________ e.____________________f.___________________
53.Masyarakat Melanau mempercayai makhluk ghaib dipanggil : (ms 186)
a.__________________

54.Mengapakah orang Penan dikenali sebagai Penan nomad ? (ms 186)


a.___________________________________________________________
55.Apakah kepercayaan orang Penan : (ms 186)
a.___________________________________________________________
56.Apakah kepercayaan orang Iban apabila mahu membuka penempatan dan
mendirikan rumah : (ms 186)
a.___________________________________________________________
57.Mereka juga percaya kepada petanda : (ms 186)
a.__________________________ b._____________________________
58.Apakah maksud bunyi burung-burung tersebut : (ms 186)
a.___________________________________________________________
59.Kegiatan ekonomi Sarawak banyak bergantung kepada : (ms 187)
a.______________________________ b.___________________________
c.______________________________
60. Kebanyakan masyarakat Sarawak menjalankan kegiatan : (ms 187)
a.______________________________
61.Mereka menyara hidup sebagai :
(ms 187)
a.______________________________ b.____________________________
c.______________________________ d.____________________________

62. Siapakah yang tinggal di kawasan pedalaman dan menanam padi di sekitar
rumah mereka : (ms 187)
a.______________________________ b.____________________________
c.______________________________ d.____________________________
63.Di manakah orang Penan tinggal : (ms 187)
a.______________________________ b.____________________________
64.Mereka berburu menggunakan : (ms 187)
a.______________________________
65.Apakah kegiatan ekonomi orang Melayu ? (ms 187)
a.____________________________________________________________
66. Apakah kegiatan ekonomi orang Melanau ? (ms 187)
a.____________________________________________________________
67. Apakah kegiatan ekonomi orang Iban, Kayan dan Kenyah ? (ms 187)
a.____________________________________________________________
68. Apakah kegiatan ekonomi orang Bidayuh ? (ms 187)
a.____________________________________________________________
69. Apakah kegiatan ekonomi orang Kelabit ? (ms 187)
a.____________________________________________________________
70.Apakah hasil hutan penduduk di kawasan pedalaman ? (ms 188)
a.__________________ b.__________________ c.__________________

71.Apakah kegiatan pertanian penting di Sarawak ? (ms 188)


a.___________________________ b.____________________________
c.___________________________ d.____________________________
72.Di manakah padi huma di tanam ? ? (ms 188)
a._________________________________________________________
73.Padi huma menjadi makanan penting kaum ? (ms 188)
a.__________________ b.___________________ c.___________________
74.Orang Kelabit menanam padi sawah di mana? ? (ms 188)
a.____________________________________________________________
75.Mereka terkenal dengan pengeluaran beras :(ms 188)
a.___________________________
76.Siapakah yang mengusahakan perusahaan sagu ? (ms 188)
a.___________________________
77.Tepung sagu atau lemantak diperoleh daripada pokok sagu yang dipanggil :
(ms 188)
a.___________________________
78. Sarawak adalah pengeluar : (ms 188)
a.___________________________
79.Siapakah yang mengusahakan penanaman lada hitam ? (ms 188)
a._____________________________ b.____________________________
80.Apakah bahan galian terpenting di Sarawak ? (ms 189)
a._____________________________ b.____________________________

81.Siapakah yang mentadbir kegiatan ini pada peringkat awal ? ? (ms 189)
a._____________________________
82.Siapakah yang aktif dalam perlombangan antimoni dan emas ? ? (ms 189)
a._____________________________ b___________________________
83.Orang Cina yang menjalankan kegiatan melombong emas tinggal : ?
(ms 189)
a.___________________ b.___________________ c.__________________
84.Dengan siapakan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan ? ? (ms 189)
a._____________________________
85.Apakah barangan Sarawak yang diperdagangkan di pelabuhan Melaka :
(ms 189)
a.____________________ b.___________________ c._________________
d.____________________ e.___________________ f._________________
g.____________________
86.Orang China datang ke Sarawak untuk memperolehi : (ms 189)
a.____________________ b.___________________ c._________________
d.____________________ e.___________________ f._________________
87.Apakah yang dijual di kawasan Santubong ? (ms 189)
a._____________________________ b._____________________________
88.Kemajuan perdagangan di Sarawak telah menarik minat pedagang luar
seperti: (ms 189)
a.______________________________ b.____________________________
c.______________________________ d.____________________________

89.Apakah yang dibawa oleh pedagang tersebut ? (ms 189)


a.____________________ b.___________________ c._________________
d.____________________ e.___________________

Bab 11 Sabah
1 . Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan saba.
Apakah maksud perkataan tersebut?
A Sepohon pokok hutan
B Sebatang anak sungai
C Pohon pisang
D Seekor binatang liar
2. Sabah telah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-17.
Kesultanan tersebut telah memerintah kawasan
A Lembah
B Persisiran
C Pedalaman
D Pergunungan
3 Sabah telah diperintah oleh beberapa pihak pada abad ke-17.
Antara berikut yang manakah pernah memerintah negeri tersebut?
I Kesultanan Sulu
II Kesultanan Brunei
III Kesultanan Melaka
IV Kesultanan Kalimantan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Senarai di atas merupakan suku kaum yang tinggal di daerah pedalaman Sabah.
Mereka mengamalkan sistem
A Politik kesukuan

B Politik kesultanan
C Pemerintahan bebas
D Pemerintahan penghulu

5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam Pesta Menuai di atas


A Ngajat
B Limbai
C Sumazau
D Mengalang
SOALAN SUBJEKTIF
1.BERDASARKAN JADUAL BERIKUT,NYATAKAN CIRI-CIRI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN ORANG KADAZANDUSUN.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengamalkan kepercayaan
Percaya kepada tuhan yang dipanggil .
Percaya roh orang yang dah mati pergi ke .
Selepas menuai padi,upcara .. diadakan untuk menghormati semangat
padi.
Pertandingan Ratu Cantik atau diadakan dalam Pesta
Kaamatan.

JAWAPAN OBJEKTIF
1.C
2.B
3.A
4.A
5.A
JAWAPAN SUBJEKTIF
1.animisme
2.kinorohingan
3.Gunung Kinabalu
4.magavau
5.Unduk Ngadau
1
BAB 11 SABAH
1. Nyatakan asal nama negeri Sabah. (ms 193)

a._____________________________________________________________

2. Mengapakah negeri Sabah dinamakan sedemikian? (ms 193)


a._________________________________________________________________________
__________________________________________________
3. Jelaskan keadaan sistem pemerintahan Sabah sebelum abad ke 16? (ms 193)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
4. Jelaskan masyarakat yang terdapat di kawasan pedalaman yang mengamalkan sistem
politik kesukuan? (ms 193)
a._____________________________________________________________
5. Siapakah yang mentadbir sistem politik kesultananan di pantai barat dan timur Sabah? (ms
193)
a._____________________________________________________________
6. Mengapakah Sultan Muyiddin telah menyerahkan kawasan timur laut Brunei kepada Sultan
Sulu? (ms193)
a._____________________________________________________________
7. Berapakah anggaran kumpulan etnik yang terdapat di Sabah (ms 194)
a._____________________________________________________________ 2

8. Nyatakan kawasan-kawasan penempatan kumpulan etnik Sabah yang berikut. (ms 194)
a) Melayu Brunei - ______________________________________________________
b) Bajau - ___________________________________________________________
c) Suluk - ___________________________________________________________
d) Kadazandusun - ______________________________________________________
e) Murut - ___________________________________________________________
9. Apakah yang diajar oleh ahli keluarga dan masyarakat di Sabah terhadap golongan muda?
(ms 195)
a._________________ b. ___________________ c.___________________
d._________________ e.___________________
10. Berikan contoh-contoh pendidikan formal masyarakat Sabah : (ms 195)
a.___________________________ b._____________________________
11. Di manakah pendidikan agama Islam diadakan ? (ms 195)
a._________________ b.____________________ c.__________________
12. Apakah tujuan undang-undang adat diperkenalkan dalam kehidupan etnik Sabah? (ms
195)
_____________________________________________________________
13. Apakah amalan undang-undang adat masyarakat Sabah?( ms 195)
a.___________________ b.____________________ c._________________ 3

14. Apakah kepercayaan masyarakat Kadazandusun jika seseorang tidak mematuhi undangundang adat? (ms 195)
a._____________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Sebutkan undang adat yang menjadi amalan penduduk Sabah ? (ms 195)
a) __________________ b.__________________ c.__________________
16. Apakah yang dilakukan dalam upacara monogit dalam adat pertanian?
(ms 196)
a.____________________________ b._____________________________
17. Apakah tarian yang dipersembahkan semasa Pesta Menuai ? (ms 196)
a._____________________________________________________________
18. Mengapakah orang-orang Bajau lazimnya mengadakan upacara perkahwinan pada 14 da
15 haribulan Hijrah? (ms 196)
a._____________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Sebutkan acara yang biasanya dilakukan dalam upacara perkahwinan :
(ms 196)
a) ___________________ b._________________ c.___________________
20. Apakah yang dilakukan oleh kaum Murut apabila berlaku sesuatu kematian? (ms 196)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
21. Apakah agama dan kepercayaan masayarakat etnik di Sabah pada peringkat awal? (ms
196)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
4

22. Kumpulan etnik manakah yang mengamalkan nilai-nilai Islam pada abad ke 16? (ms 196)
a) ____________________________ b.____________________________
23. Keadaan ini telah mewujudkan kumpulan etnik beragama : (ms 196)
a._____________________________ b.____________________________
24. Apakah tujuan diwujudkan sistem ketua di sesebuah kampung atau rumah panjang : (ms
196)
a.____________________________________________________________
b.____________________________________________________________
25. Terangkan peranan berikut dalam sistem ketua : (ms 196)
a) Ketua - ___________________________________________________________
b) Orang tua - __________________________________________________________
26. Siapakah tuhan masyarakat Kadazandusun ? (ms 197)
a.____________________________
27. Apakah agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Kadazandusun? (ms
197)
a) ___________________________ b.____________________________
28. Apakah kepercayaan masyarakat Kadazandusun tentang kematian ? (ms 197)
a.____________________________________________________________
______________________________________________________________
29. Apakah yang dilakukan setiap tahun selepas menuai padi ? (ms 197)
a.____________________________________________________________ 5

30. Apakah satu upacara yang menarik diadakan pada Pesta Kaamatan ? (ms 197)
a.____________________________________________________________
31. Ratu cantik melambangkan : (ms 197)
a._____________________________________________________________
32. Bomoh untuk membuang kepanasan dipanggil : (ms 197)
a.____________________________
33. Bilakah tarikh pesta menuai diadakan setiap tahun di Sabah ? (ms 197)
a.___________________________
34. Petani akan datang beramai-ramai untuk menjual hasil tanaman mereka di : (ms 197)
a.___________________________
35. Apakah seni budaya masyarakat Sabah? (ms 197)
a.__________________ b.____________________ c._________________
d.__________________ e.____________________ f.__________________
g.__________________ h.____________________
36. Apakah nama tarian bagi etnik Murut ? (ms 198)
a.______________________________
37. Apakah nama tarian bagi etnik Kadazandusun ? (ms 198)
a.______________________________
38. Apakah nama tarian bagi etnik Bajau ? (ms 198)
a.______________________________
39. Bilakah Tarian Magunatip ditarikan? (ms 198)
a.____________________________ 6

40. Bilakah Tarian Mangalang ditarikan? (ms 198)


a._____________________________________________________________
41. Sebutkan beberapa alatan muzik yang digunakan dalam masyarakat bumiputera ? (ms
198)
a.__________________ b.___________________ c.__________________
d.__________________ e.___________________
42. Kebanyakan rumah panjang di Sabah menggunakan alatan : (ms 198)
a.__________________ b.___________________ c.__________________
43. Sebutkan bentuk aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Sabah : (ms 200)
a.__________________ b.___________________c.____________________
44. Apakah kegiatan sara diri yang dilakukan ? (ms 201)
a._____________________________ b._____________________________
c._____________________________ d._____________________________
45. Apakah 2 kaedah yang digunakan dalam kegiatan pertanian yang digunakan : (ms 201)
a.________________________________b.___________________________
46. Berapa lamakah penanaman padi huma dijalankan di kawasan kaki bukit ?
(ms 201)
a.________________________________
47. Apakah pertanian kekal yang diusahakan ? (ms 201)
a.________________________________ 7

48. Di manakah kegiatan penanaman padi sawah yang menjadi tumpuan masyarakat
Kadazandusun ?(ms 201)
a.____________________________________________________________
b.____________________________________________________________
49. Apakah kegiatan lain yang dilakukan selain padi huma dan padi sawah : (ms 201)
a.____________________ b.___________________ c._________________
50. Siapakah penduduk pesisiran pantai yang menjadikan kegiatan memungut hasil laut
sebagai punca pendapatan : (ms 201)
a.____________________ b.___________________ c._________________
51. Berikan contoh-contoh hasil laut : (ms 201)
a.___________________ b.___________________ c.__________________
52. Orang Bajau sangat mahir dalam : (ms 201)
a.______________________________ b.____________________________
53. Di manakah kegiatan menagkap ikan dilakukan penduduk di pesisiran pantai? (ms 201)
a.______________________________ b.____________________________
c.______________________________ d.____________________________
54. Masyarakat Bajau yang menjadi nelayan menggunakan cara penangkapan : (ms 201)
a.________________________________
55. Sebutkan peralatan yang digunakan untuk menagkap iakan : (ms 201)
a.______________________________ b.____________________________
56. Di manakah tempat pengeluaran sarang burung yang diekspot ke China ? (ms 201)
8

a.________________________________
57. Berikan 2 jenis sarang burung ? (ms 201)
a.______________________________ b.___________________________
58. Apakah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sarang burung ? (ms 201)
a.___________________________________________________________
b.___________________________________________________________
59. Apakah kegiatan utama yang dijalan oleh orang Murut ? (ms 202)
a.________________________________
60. Apakah contoh hasil hutan yang dipungut ? (ms 202)
a.__________________ b.___________________ c.___________________
61. Apakah yang dilakukan di pasar tamu ? (ms 203)
a.______________________________ b.___________________________
62. Berikan contoh barangan yang ditukar : (ms 203)
a.___________________ b.____________________ c._________________
d.___________________ e.____________________ f._________________
g.___________________ h.____________________
63. Siapakah yang berdagang menggunakan wang ? (ms 203)
a.________________________________
64. Siapakah yang memperdagangkan hasil laut ? (ms 203)
a.___________________ b.____________________ c._________________
65. Siapakah yang memperdagangkan hasil hutan ? (ms 203)
a._____________________________ b._____________________________
66. Pasar tamu dapat : (ms 203)
a._____________________________ b._____________________________ 9

67.
68.

BAB 1: SEJARAH DAN KITA


1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3)
2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan.
(B.Teks m/s: 4) Sejarah membicarakan tentang
masyarakat manusia, atau peradaban manusia
atau perubahan manusia, tentang perubahanperubahan yang berlaku pada sifat-sifat
masyarakat itu.
Penceritaan tentang tindakan manusia dan
sebab-sebab mereka melakukannya
Sejarah merupakan catatan ataupun rekod
mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada
suatu masa yang lalu.

Latihan Bab 1 : Sejarah dan Kita


Bahagian A: Gambar menunjukkan peristiwa perayaan Hari Kebangsaan.
1. Mengapakah tarikh 31 Ogos 1957, merupakan tarikh yang sangat bermakna bagi seluruh rakyat
Malaysia?
____________________________________________________________________________
2. Apakah tanggungjawab generasi muda pada hari ini terhadap negara kita?
____________________________________________________________________________
3. Apakah ciri sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut?
____________________________________________________________________________
Bahagian B: Gambar menunjukkan antara sumber sejarah.

1. Nyatakan ciri-ciri bagi sumber pertama.


i______________
iii ________________
ii______________ iv ________________
2. Senaraikan empat contoh bagi sumber sejarah pertama.
i______________ iii ________________
ii______________ iv ________________
3. Apakah yang dimaksudkan dengan fosil?
____________________________________________________________________________
4. Berikan makna artifak.
____________________________________________________________________________
5. Apakah Ciri-ciri bagi sumber kedua?
i________________________
ii________________________
iii _______________________
6. Berikan tujuh contoh bagi sumber kedua.
i ________________
ii _________________
ii i_________________
iv_________________
v ________________
vi ________________
vii _______________

Latihan Bab 2: Zaman Prasejarah di Malaysia


Bahagian A: Zaman Paleolitik
1. Mengikut kajian oleh Universiti Sains Malaysia, Malaysia tidak mengalami Zaman
___________.

2. Nyatakan fungsi perlatan yang berikut.


a) Alat penetak: _________________________
b) Alat repihan : ________________________
3. Berikan lokasi Zaman Paleolitik di Malaysia.
i___________________
ii________________
iii_________________
iv____________________
4. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat Zaman Paleolitik?
i _____________________
ii____________________
iii ____________________
Bahagian B: Zaman Neolitik dan Zaman Logam
Zaman Neolitik
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

1.

Zaman Logam

Ciri Penempatan
Wujud sistem __________________
1. Hidup _____________________
Mempunyai ______________
2. Mempunyai adat ______________
Membuat pembahagian ____________
Kegiatan
Bercucuk ____________
1. Mencipta alat _____________
Memungut hasil ___________
2. Bercucuk ________________
Menternak _______________
3. Menangkap ___________
Mencipta barang ____________
4. Berdagang secara _______________
Berdagang secara _____________
5. Menternak _________________
Peralatan
Mencipta __________________
1. Menghasilkan peralatan logam daripada
__________________________
______________ dan ____________.
Kepercayaan
Mengamalkan kepercayaan ____________ 1. Mempunyai kepercayaan dan
2.

__________________ yang tertentu


Menjalankan pengebumian menggunaan
kepingan ____________.

Latihan Bab 3: Kerajaan Awal di Asia Tenggara


Arahan: Sila jawab 15 soalan berikut. Jawab semua soalan.

1.
Terdapat dua buah kerajaan Argaria iaitu kerajaan Funan dan kerajaan _______
A. Angkor
C. Chih Tu
B. Champa D. Majapahit

2.

A.
B.

Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan olehkerajaan agrarian?


I Berdagang
II Memburu binatang
III Menanam padi sawah
IV Memungut hasil laut
I dan II
C . II dan III
I dan IV
D. III dan IV

3.
A.
B.
C.
D.

Mengapakah pembinaan empangan penting keoada kerajaan agraria?


Menadah hujan
Mengawal banjir
Mengairi kawasan pertanian
Membekal sumber makanan

4.

Gambar berikut menunjukkan monument kerajaan yang menjalankan kegiatan pertanian.


Dimanakah lokasi kawasan pertanian utama kerajaan tersebut?

A.
B.
C.
D.

A. Oc-Eo
Mekong
Tonle Sap
Dataran Korat
Apakah tujuan kerajaan Angkor membina baray?
Menjadi rumahibadat
Meningkatkan pertahanan
Memudahkan perhubungan
Memajukan kegiatan pertanian

6.
A.
B.
C.
D.

Kerajaan Funan berkembang daripada sebuah kerajaan agrarian kepada kepada kerajaan maritim. Apakah faktor perubahan tersebut?
Kestablian politik
Kejayaan pertanian
Kegiatan perdagangan
Kebijaksanaan pemerintah

7.
A.
B.
C.
D.

Bagaimanakah laut dan sungai menjadi penting bagi menjamin kemajuan kerajaan maritim?
Kawasan pertanian
Tumpuan penduduk
Laluan perdagangan
Sumber hasil makanan

8.

Mengapakah kerajaan tersebut mengutamakan kegiatan perdagangan?

B.
C.
D.
5.

Jenis
Kerajaan

Maritim

Contoh Kerajaan

Srivijaya

Kedah Tua

A.
B.
C.
D.

Kekayaan hasil bumi


Wujud pelabuhan penting
Penduduk tinggal di persisiran pantai
Terletak di laluan perdagangan utama

9.

Apakah kerajaan yang bioleh dikaitkan dengan senarai berikut.

Diasaskan oleh Chu-Lien pada 192


Masihi
Raja menerima penmgaruh agama
Hindu
Pelabuhan terkenal terletak di
Inderapura

A.
B.
10.

Champa C. Majapahit
Chih Tu D. Kedah Tua
Maklumat berikut menunjukkan istilah yang menggambarkan kebesaran raja kerajaan awal di Asia Tenggara.

Catatan Arab

Raja di Gunung
Maharaja di Pulau

A.
B.

Apakah kerajaan awal tersebut?


Angkor
C. Majapahit
Srivijaya D. Kedah Tua

11.
A.
B.
C.
D.

Apakah peranan Palembang dalam kerajaan Srivijaya?


Pusat pertukaran barangan
Wilayah pengeluaran hasil bumi
Tempat pengumpulan hasil pertanian
Pusat penyebaran agama Hindu-Buddha

12.
A.
B.
C.
D.

Mengapakah kerajaan Srivijaya berusaha menguasi perairan Laut Jawa, Selat Sunda dan Selat Melaka?
Menguasai hasil bumi
Meluaskan jajahan takluk
Menghapuskan serangan lanun
Mengawal perdagangan maritim

13.

Apakah ciri-ciri kerajaan Chih Tu?


I Menerima pengaruh Hindu
II Mengamalkan sistem pemerintah
Beraja
III Menguasai Selat Melaka, Laut
Jawa dan Selat Sunda
IV Mencapai kegemilangan semasa
pemerintahan Raden Wijaya
I dan II C. II dan III
I dan IV D. III dan IV

A.
B.

14.

Bagaimanakah anda membuktikan kebenaran pernyataan berikut?

Kerajaan Lembah Bujang


dipengaruhi oleh agama Buddha
dan diikuti oleh agama Hindu
A.
B.
C.
D.
15.

Peninggalan candi
Cara hidup masyarakat
Kedudukan Gunung Jerai
Kegiatan perdagangan
Rajah berikut merujuk kepada pemimpin terkenal dalam kerajaan Majapahit.
Hayam Wuruk
Patih Gajah Mada
Hayam Wuruk
Patih Gajah Mada

A.
B.
C.
D.

Apakah sumbangan tokoh tersebut?


Mengasaskan kerajaan
Meningkatkan ekonomi pertanian
Memajukan kegiatan perdagangan
Mewujudkan pemerintah yang cekap

Latihan Bab 7: Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu


Melaka
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Jawab 14 soalan berikut.
1. _________________________ meninggalkan Bentan dan berundur ke Kampa
(B.Teks m/s:102)
2. __________________________ ialah pengasas kerajaan di Tanah Besar Johor
(B.Teks m/s: 103)
3. __________________________bertanggungjawab memperkukuhkan
penguasaan Johor terhadap jajahan takluknya (B.Teks m/s: 103)
4. _____________________ bertanggungjawab mengawal semua pendapatan
negara, tadbir istana dan mengawal hamba sultan (B.Teks m/s:103)
5. ____________________ menjadi utusan Sultan Johor ke Goa berunding dengan
Portugis. (B.Teks m/s: 105)
6. _____________________ menjadikan Acheh sebagai sebuah kuasa yang kuat
(B.Teks m/s: 106)

7. ____________________ menceritakan tentang kesibukan Pelabuhan Riau


(B.Teks m/s: 109)
8. _________________ dan ________________ merupakan pengarang terkenal
Riau abad ke 18 (B.Teks m/s:112)
9. ____________________ merupakan menantu Laksamana Tun Abdul Jamil yang
telah dilantik menjadi Sultan Johor (B.Teks m/s 114)
10.

telah dilantik menjadi Sultan Johor selepas berlakunya


peristiwa Sultan Mahmud mangkat dijulang. (B.Teks m/s:115)

11.

diketepikan oleh Laksamana Tun Abdul Jamil semasa


melantik Sultan Mahmud Shah II yang berusia 10 tahun. (B.Teks m/s:114)

12. ___
mendakwa dirinya adalah putera Almarhum Sultan Mahmud
Shah (B.Teks m/s: 115)
13.

membuat pakatan dengan anak raja Bugis lima bersaudara


untuk mengusir Sultan Johor (B.Teks m/s:116)

14.

dilantik menjadi Yamtuan Muda Riau dengan gelaran Kelana


Jaya Putera . (B.Teks m/s: 116)

Latihan Bab 8: Kerajaan Negeri-negeri Melayu


Nyatakan betul atau salah pada pernyataan berikut. Jawab 15 soalan berikut.
1.

Pada tahun 1777, Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kota Kelantan dari Kota Bharu ke Kota
Kubang Labu.

2.

Sebelum tahun 1386, nama Terengganu disebut sebagai Ting Ya Nong dan Teng Ya Nung.

3.

Terengganu adalah antara negeri terawal menerima pengaruh agama Islam.

4.

Orang-orang Jambi memainkan peranan penting dalam membangunkan kerajaan Selangor.

5.

Selangor kaya dengan bijih timah.

6.

Negeri Sembilan terdiri daripada sembilan luak.

7.

Kemajuan Melaka telah menarik kedatangan orang Bugis dari Sumatera.

8.

Keadaan di Negeri Sembilan kurang aman kerana pengaruh Bugis di Melaka dan Johor.

9.

Raja Melewar berasal dari Pagar Ruyong.

10. Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan.

11. Pada tahun 1773, Raja Melewar ditabalkan sebagai Undang pertama Negeri Sembilan.
12. Amalan melantik pembesar dari Indonesia tamat selepas Raja Lenggang menjadi Yamtuan Besar.
13. Dari segi perdagangan, Negeri Sembilan mengeluarkan hasil laut.
14. Kebanyakan masyarakat Negeri Sembilan terdiri daripada orang Minangkabau.
15. Keamanan Negeri Sembilan sangat bergantung pada semangat perpaduan dan permuafakatan dalam
kalangan pemerintah dan rakyat.

Latihan Bab 9: Warisan Kesultanan Melayu


Jawab semua soalan di bahagian A dan bahagian B.
A. Isi tempat kosong di bawah.

ii.

1. Bagaimanakah kedaulatan raja diperkukuhkan (B.Teks m/s: 141)


i.
_______________________________________________
_______________________________________________

i.
ii.
iii.
iv.

2. Nyatakan maksud Tulah (B.Teks


m/s:143)__________________________________________
3. Apakah tugas-tugas pembesar jajahan dan daerah? (B.Teks m/s: 143)
______________________________
________________________________
____________
________________________________________

i.
ii.
iii.
iv.

4. Nyatakan tugas ketua kampong/ penggawa / penghulu (B.Teks m/s: 144)


_____________________________
__________________
____
_______
5. Sistem pemilihan dan perlantikan pemimpin dalam Negeri Sembilan mengikut amalan
. (B.Teks m/s: 146)
6. Undang-undang betulis yang terawal ialah
dan
(B.Teks m/s: 149)
7.

Jalan ini dinamakan


kerana perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke
sungai. (B.Teks m/s:158)
8. Apakah jenis hamba yang terdapat dalam masyarakat Melayu (B.Teks m/s: 161)
i.
ii.
iii.

.B. Lengkapkan jadual di bawah


Aspek/Ciri

Adat Temenggung

Adat Perpatih

Pengasas (B.Teks m/s 144)


Asal (B.Teks m/s 144)
Sistem Pemerintahan
(B.Teks m/s:148)
Nasab/Keturunan
(B.Teks 148)
Perkahwinan
(B.Teks m/s: 148)
Pembahagian/Pewaris harta
(B.Teks m/s: 148)
Tujuan Hukuman
(B.Teks m/s: 148)

Latihan Bab 10: Sawarak


Jawab semua soalan di bawah.
1.

Kerajaan Brunei telah mentadbir Sarawak dengan membahagikan kawasan pemerintahan


kepada beberapa unit jajahan yang ditadbir oleh seorang pembesar. Pembesar manakah yang
mentadbir kawasan Sungai Kuching?

2.

(Datu Patinggi Ali / Pangeran Mahkota)

Apakah tanggungjawab seorang tuai rumah di Sarawak? (Menetapkan tarikh Hari Gawai /
Membekalkan tenaga kerja)

3.

Orang Iban mempunyai tradisi menyimpan tajau. Apakah kepentingan tajau kepada orang Iban
( Harta simpanan / membezakan status)

4.

Kumpulan etnik manakah yang mengadakan Perayaan Kaul? (Kelabit / Melanau)

5.

Kaum Melanau yang bukan Islam percaya kepada makhluk ghaib yang dikenali sebagai ____
(Bibohizan / Ipok)

6.

Orang Melayu mengamalkan sejenis tradisi iaitu______( bersawah / bergendang)

7.

Apakah petanda yang menyebabkan mereka tidak boleh mendirikan rumah panjang di
kawasan tersebut? (Terdapat banyak binatang liar / terdengar bunyi burung ketupung)

8.

Pendudk bumiputera Sarawak menerima pendidikan tidak formal melalui_____ (pengajaran


oleh guru agama / cerita lisan berkaitan dengan aktiviti pertanian)

9.

Tarian yang dipersembahkan semasa menyambut Hari Gawai ialah _____ (Tarian Zapin / Tarian
Najat)

10. Kaum yang terkenal sebagai pengeluar beras bario ialah kaum _____ (Penan / Kelabit)

Latihan Bab 11: Sabah

Nyatakan betul atau salah pada pernyataan berikut.


1. Amalan undang-undang adat yang diamalkan di Sabah bertujuan untuk menindas kumpulan
etnik di Sabah.
2. Dalam pendidikan tidak formal, kanak-kanak diajar sesuatu kemahiran supaya mereka dapat
berdikari apabila dewasa kelak.
3. Bentuk hukuman iaitu babas, sogit dan kepanansan diamalkan oleh kaum Kadazandusun.
4. Orang Bajau akan memukul tiang rumah apabila berlaku kematian.
5. Monogit merupakan upacara memuja semanagt padi semasa menanam dan menuai padi.
6. Tugas orang tua di Sabah sama sperti tugas seorang penghulu di Semenanjung Malaysia.
7. Orang Kadazansusun mempercayai Aki Kopuno.
8. Sistem ketua diwujudkan di Sabah untuk melaksanakan perintah raja.
9. Tarian Limbai diraikan oleh kumpulan etnik Bajau.
10. Tarian Magunatip yang ditarikan semasaHari Magavau, iaitu memuja semangat tanah.

BAB 1
BAB 1 TINGKATAN 1 : SEJARAH DAN KITA

Ms: 9-12
1

Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperolehi melalui kaedah arkeologi ?

Fosil

II

Jurnal

III

Manuskrip

IV

Batu bersurat

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Negeri
Perak
Sabah

Tapak ekskavasi
Bukit Jawa
Tingkayu

Ms: 21
2

Maklumat di atas merujuk kepada lokasi Zaman Prasejarah.

Zaman tersebut ialah zaman


A

Logam

Neolitik

Mesolitik

Paleolitik
Arkib Negara
Ms: 11
3

Lokasi di atas merupakan tempat menyimpan sumber sejarah.

Sumber sejarah yang mungkin disimpan di tempat tersebut ialah


I

manuskrip lama

II

batu bersurat

III

fail rasmi jabatan

IV

suratkhabar sezaman

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Ms: 11

Fosil

Artifak

Batu bersurat

Senarai di atas merujuk kepada sumber pertama

Kesimpulan yang dapat dibuat sumber pertama merupakan


I

sumber yang sahih

II

sumber yang dicetak

III

sumber yang telah diolah

IV

sumber yang belum ditafsir

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan


manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya
Ms: 4
5

Pernyataan di atas adalah tentang pengertian sejarah. Perngertian di atas diberikan oleh

Herodotus

Ibnu Khaldun

Mohd Yusuf Hashim

Mohd Yusuf Ibrahim

Fosil

Artifak

Surat peribadi

Fail rasmi jabatan


Ms: 9

6
I

Maklumat di atas merujuk kepada sumber primer. Sumber primer merupakan


sumber yang asli

II

sumber yang belum diolah

III

sumber yang sudah diolah

IV

sumber yang ditulis oleh sejarahwan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

`Sejarahwan membawa kita mengenali jati diri


dan asal usul bangsa kita
7

Petikan di atas merupakan taksiran maksud sejarah.

Siapakah yang memberikan maksud di atas ?


A

Herodotus

Kamus Dewan

Dr.Zainal Abidin Wahid

Ms: 4

Prof Dato Dr. Muhamad Yusuff Hashim

Candi Batu Pahat


Kedah

Pelabuhan Sungai Merbok, Kuala Muda


Ms: 5

Mengapakah penemuan candi di atas sangat penting kepada ahli sejarah ?

Memahami ciri pentadbiran kerajaan awal

Mengkaji sumber kekayaan sesebuah kerajaan

Menggambarkan sumber kekuatan sesuatu pemerintahan

Membuktikan terhadap kegiatan perdagangan antarabangsa di pelabuhan awal


Ms : 5

Antara pernyataan berikut, manakah yang memberi maksud paling tepat tentang sejarah ?

Sejarah memberi tumpuan kepada kehidupan dan tamadun masyarakat masa

lampau
B

Sejarah dikaitkan dengan peritiwa silam yang bermakna dan dapat memberikan

iktibar kepada manusia


C

Sejarah adalah cerita silam yang ditulis mengikut urutan peristiwa

Sesuatu fakta sejarah mestilah terdapat pelbagai tafsiran


Ms : 9

10

Sumber skunder yang dikenali sebagai sumber kedua. Sumber kedua merupakan

cerita yang dituturkan secara lisan oleh orang tua

bahasa bersejarah yang disimpan di muzium dan arkib

hasil penemuan oleh masyarakat purba

hasil penulisan oleh pegkaji sejarah

Artifak

Fosil

Manuskrip

Ms : 9

11

Senarai di atas merupakan contoh sumber pertama. Mengapakah istilah-istilah di atas

dikelaskan dalam sumber pertama?


A

Bahan yang dijumpai pada masa lampau

Bahan tersebut dijumpai melalui kaedah arkeologi

Bahan tersebut tidak dapat dikesan tarikh dihasilkan

Bahan asal yang belum diolah oleh sejarawan atau penulis lain

Melalui sumber sejarah ini, faktanya sukar dipercayai kerana adanya


unsur tokok tambah seperti mitos dan lagenda.
Ms : 10
12

Sumber yang dimaksudkan ialah

sumber arkeologi

sumber lisan

sumber kedua

sumber sekunder

Dalam penulisan sejarah , seseorang sejarawan seringkali


mempunyai pendapat yang berbeza tentang bagaimana sesuatu
peristiwa itu berlaku.
Ms : 13
13

Pandangan di atas berkaitan denagn apa yang disifatkan sebagai

kecondongan dalam sejarah

kontroversi fakta sejarah

penganalisaan fakta sejarah

Terdapat unsur-unsur mitos dan lagenda

Kaedah ini dilakukan oleh ahli arkeologi untuk mengkaji masyarakat


purba yang tidak menggunakan tulisan dan jika adapun banyak yang

telah hilang atau musnah


Ms : 12
14

Kaedah yang dinyatakan di atas merujuk kepada

kaedah penyelidikan di muzium

kaedah cari gali

kaedah penyelidikan di arkib

kaedah temubual

Mohd. Ariff Haikal ingin mendapatkan dokumen-dokumen yang


berkaitna dengam ucapan-ucapan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul
Razak, Tun Husseim Onn untuk membuat tugasan yang diberikan oleh
gurunya.
Ms : 4-22
15

Di manakah beliau boleh mendapatkan bahan-bahan tersebut ?

Arkib Negara

Muzium Negara

Perpustakaan Negara

Pejabat Persatuan Sejarah Malaysia

Awang Batil

Awang Belanga

Tok Selampit
Ms : 10

16 Ketiga-tiga watak yang disenaraikan di atas memberi sumbangan dalam bidang sejarah
melalui sumber
A

arkeologi

bertulis

lisan

skunder

Munsyi Abdullah

Marco Polo

Ibnu Batuta
Ms : 11

17

Catatan yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh pelayaran di atas dikelaskan sebagai

sumber skunder

sumber bertulis

sumber lisan

sumber kedua
Ms : 10

18

Peristiwa-peristiwa bersejarah yang diketahui melalui penceritaan penglipurlara dikenali

sebagai
A

cerita berbingkai

sastera bertulis

sastera lisan

sasatera sejarah

Kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong di


Terengganu

Kebangkitan Antanum di Sabah

Kebangkitan Asun dan Banting di Sarawak

Ms : 13
19 Mengapakah sejarawan Barat
menafsirkan tokoh-tokoh di atas
sebagai penjenayah?

Kerana penduduk tempatan tidak menyokong perjuangan tokoh-tokoh di atas

Tokoh-tokoh di atas adalah pemimpin agama dan mahir dalam ilmu persilatan

Cubamelindungi penndasan British ke atas penduduk tempatan

Tokoh-tokoh di atas menggunakan senjata yang merbahaya menentang pihak inggeris

Ms : 13

20 Beberapa ahli sejarah tempatan telah menemui lesung batu di Sungai Emas, Kedah di tapak
arkeologi itu. Apakah kepentingan artifak tersebut ?
A

Memberi gambaran cara hidup dan peradaban masyarkat masa silam

Kejayaan masyarakat purba dapat dikaji

Peralatan zaman lampau dapat dikaji

Struktur pentabiran sesebuah Negara dapat dikaji


Ms : 4-8

21

Sesuatu peristiwa dianggap sebagai sejarah sekiranya

tepat dan benar

II

peristiwa itu ada pelaku

III

mempunyai kaedah kajian

IV

mempunyai sebab dan akibat

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV
Ms : 14-15

22

Mempelajari aspek-aspek sejarah adalah penting kepada kita kerana

I
negara

dapat menghargai dan menyanjung sumbangan pemimpin dan orang yang berjasa kepada

II
menjadi pendorong kepada kita untuk mencapai kemajuan dan kejayaan pada masa
hadapan
III

membantu kita membentuk keperibadian masyarakat dan negara

IV
dapat menentukan sesuatu peristiwa bersejarah dengan mengambil kira pandangan
sejarawan terkenal sahaja
A

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Ms : 6
23 Ahli sejarah menggunakan pelbagai ukuran masa untuk menentukan fakta sejarah.Manakah
antara berikut merupakan ukuran yang dimaksudkan ?
I

Dekad

II

Kurun

III

Relung

IV

Zaman

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau


peradaban manusia, tentang perubahan yang berlaku pada
sifat masyarakat itu.
Ms : 4
24 Pengertian sejarah di atas dikemukakan oleh seorang cendekiawan . Tokoh yang dimaksudkan
ialah
A

Herodotus

Ibnu Khaldun

Tun Sri Lanang

Muhd. Yusof Ibrahim

Rekod-rekod masa lampau


yang dikaji oleh sejarawan.

Hasil kajian dikeluarkan


dalam bentuk tulisan, gambar
foto, atau filem.

Ms : 13
25

Apakah yang boleh dikaitkan dengan maksud sejarah berdasarkan rajah di atas?

Hanya sesuatu yang direkdkan dianggap sejarah

Sejarah hendaklah ditulis, difilemkan, atau dijadikan gambar foto

Sejarah merujuk kepada penyelidikan tentang perkara yang telah berlaku

D
Sejarah bermaksud rekod masa lampau yang dikaji untuk dijadikan buku, filem, atau
gambar foto
Ms : 4
26

Apakah maksud sejarah yang diberikan oleh Herodotus?

Catatan tentang sikap manusia masa lampau

Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya

Kisah perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat zaman dahulu


Ms : 3

27 Antara perkataan berikut, yang manakah yang merupakan bahasa Arab yang merujuk kepada
istilah sejarah ?
A

Tarikh

Syajarah

Tawarikh

Syajaratun

Tun Sri Lanang

Abdul Hadi Hassan


Ms : 4

28

Apakah sumbangan sejarawan di atas kepada tanah air kita ?

Memperkenalkan sejarah di sekolah

Menghasilakan penulisan sejarah negara kita

Mengumpul sumber-sumber sejarah negara kita

Merekodkan peristiwa sejarah pada masa lampau


Ms : 4-8

29

Antara berikut yang manakah terdapat dalam sesuatu yang dianggap bersejarah ?

Apa yang berlaku

II

Sebab peristiwa itu berlaku

III

Siapa yang bersalah dalam peristiwa itu

IV

Mengapa peristiwa itu berlaku

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Cikgu Zamri : Lim, mengapakah pembukaan dewan sekolah kita yang


dirasmikan oleh Dato Kadir pada bulan lalu dianggap peristiwa
bersejarah sekolah kita ?
Lim : Peristiwa tersebut penting dan bermakna kerana sekolah kita
mendapat kemudahan untuk digunakn oleh guru dan pelajar.
Ms : 4-8
30

Apakah ciri-ciri sejarah lain yang boleh didapati daripada peristiwa pembukaan dewan ?

Melibatkan tokoh atau orang kenamaan

Tidak mempunyai unsur dongeng atau rekaan

Peristiwa yang memberi kesan kepada masyarakat

Mempunyai fakta yang tepat dan benar


Ms : 5

31

Apakah yang anda faham tentang fakta sejarah ?

Catatan yang mempunyai nama tokoh dan tempat

Peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya

Tarikh sesuatu peristiwa bersejarah dikelaskan

Dokumen yang disimpan di muzium dan perpustakaan

Pelancaran kereta Proton Waja

Pelancaran motosikal Jaguh


Ms : 1-7

32

Mengapakah peristiwa di atas dianggap peristiwa bersejarah kepada negara ?

Membuka era baru dalam idustri pemotoran negara

Menunjukkan negara sedang merdeka dan tidak dijajah lagi

Membolehkan negara diiktiraf sebagai negara industri

Membuktikan negara mempunyai kemampuan mengatasi negara maju


Ms : 5

33 Ciri utama untuk menentukan kebenaran sesuatu fakta berdasarkan pelbagai sumber adalah
dengan mengetahui
I

tarikh

II

sebab

III

akibat

IV

pihak yang terlibat

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV
Ms : 12

34

Sumber sejarah yang boleh diperoleh melalui kaedah arkeologi ialah

fosil

II

artifak

III

manuskrip

IV

batu bersurat

I dan II

I dan IV

II dan III

D
Ms:10

III dan IV

35

Sumber lisan tidak dianggap sebgai fakta sejarah .Apakah kelemahan sumber tersebut ?

Sumber ini diperolehi melalui kaedah lisan

Sumbri ini tidak mempunyai tarikh dan nama tokoh

Terdapat unsur tokok tambah seperti dongeng dan mitos

Fakta ini tidak dinilai oleh sejarwan dan tidak dan dibukukan
Ms : 11

36

Antara bahan berikut, yang manakah boleh didapati di Arkib Negara ?

Beliung

Manuskrip lama

Batu bersurat

Serpihan tembikar

Sumber

Serpihan tembikar, kulit kerang, beliung, dan tulang


mawas
Ms : 9-10
37 Senarai barang di atas sangat penting dalam pengajian sejarah tempatan . Senarai di atas
boleh dikategorikan sebagai
I

sumber primer

II

sumber sekunder

III

sumber arkeologi

IV

sumber bertulis

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Aminah ingin menulis sejarah berkaitan sumbangan


penghulu yang pertama dikampung neneknya di Muar
Johor
Ms : 9-10
38

Apakah bahan rujukan yang boleh membantu Aminah ?

Minit masyuarat di pejabat penghulu di Muar

II

Surat rasmi kerajaan Malaysia kepada pejabat penghulu

III

Buku sejarah tentang perkembangan politik di daerah Muar

IV

Temubual dengan ahli keluarga dan saudara mara penghulu

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV
Ms : 9-10

39

Antara berikut yang manakah merujuk kepada sumber sekunder ?

Fosil yang ditemui di Gua Cha

Baru bersurat di Kuala Berang

Ensiklopedia yang disimpan di perpustakaan

Peta asal negeri Johor di Arkib Ngara


Ms : 12

40 Mengapakah kaedah arkeologi sangat penting untuk mengkaji kehidupan masyarakat zaman
prasejarah ?
A

Kaedah arkeologi sangat mudah diperoleh dan murah harganya

Kaedak arkeologi diperoleh melalui proses cari gali

Bahan-bahan arkeologi tahan lama dan tidak mudah rosak

Masyarakat prasejarah tidak merekod apa-apa tentang kehidupan mereka

Kaedah pengkajian sejarah

Lakaran pada dinding gua

Batu bersurat

Catatan pada kulit kayu


Ms : 10-12

41 Apakah kaedah pengkajian sejarah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada
bahan di atas ?
A

Kaedah lisan

Kaedah lakaran

Kaedah bertulis

Kaedah catatan

Ms : 10
42 Apakah tugas yang perlu dilakukan oleh sejarawan yang menggunakan kaedah lisan untuk
mendapatkan maklumat yang boleh dijadikan fakta sejarah ?
I

Menilai

II

Merekod

III

Mentafsir

IV

Membandingkan fakta

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Kaedah pengkajian
sejarah

Kaedah
X
Kaeada
h
bertulis

Ms : 10
43

Kaedah X merupakan satu cara mendapatkan sumber sejarah. Apakah kelemahan kaedah X ?

Mudah didapati

II

Senang ditokok tambah

III

Mempunyai unsur mitos dan lagenda

IV

Tidak dikaji oleh sejarawan sebelumnya

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Fosil

Artifak
Ms : 13

44

Bagaimanakah sejarawan dapat memastikan bahan di atas sebagai sumber sejarah?

Merujuk sejarawan lain

Menghubungi Arkib Negara

Mengkaji dari buku teks sejarah

Membuat kajian secara saintifik

Setelah memperolehi maklumat daripada sesuatu sumber, ahli


sejarah akan membuat tafsiran, pertimbangan, dan pemilihan
sebelum maklumat diterima sebagai fakta sejarah.
Ms : 13
45

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tujuan ahli sejarah berbuat demikian ?

Mendapatkan pandangan kolektif tentang fakta sejarah

Membuktikan kebenaran fakta sejarah

Membuangkan unsur yang ditokok tambah

Meninggalkan unsur mitos dan dongeng

Rentap

Tok Janggut

Dato Maharajalela
Ms : 13-14

46
Sejarawan tempatan telah menganggap tokoh-tokoh di atas sebagai pejuang tanah air
walaupun mereka dianggap sebagai pemberontak oleh sejarawan Barat. Mengapakah keadaan ini
berlaku ?

Mereka sangat berani dan tabah mengahadapi cabaran

Mereka merupakan penduduk tempatan yang mahir berperang

Mereka telah berjaya bekerjasama dengan kuasa Barat

Mereka telah berjuang membebaskan tanah air daripada penjajah Barat


Ms : 9-10

47
Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat antara sejarawan Barat
dengan sejarawab tempatan?

Perbezaan tafsiran sejarah

Perbezaan latar belakang pendidikan

Perbezaan sumber sejarah yang digunakan

Sejarawan Barat dan sejarawan tempatan tidak bekerjasama


Ms : 9-10

48

Sejarawan membuat pelbagai tafsiran tentang sesuatu periwtiwa seajarah kerana merka

kekurangan maklumat

menggunakan sumber primer

membuat penyelidikan dalam masa yang terhad

tiada kerjasama antara sejarawan untuk bertukar-tukar maklumat

Ms : 9-10

49
Apakah tafsiran sejarawan tempatan berkaitan peristiwa pembunuhan J.W.W Birch oleh
Dato Maharajalela ?
A

Dato Maharajalela seoarang pemberontak

Dato Maharajalela seorang pejuang tanah air

J.W.W Birch merupakan seorang pemberontak

J.W.W Birch seorang tokoh pembaharuan


Ms : 9-10

50
Sekiranya anda tidak mendapat maklumat tepat tentang sesuatu peristiwa yang dikaji, ini
akan menyebabkan
A

berlaku tafsiran yang berbeza

terpaksa menggunakan kaedah lisan

wujud unsur-unsur tokok tambah

tidak mendapat pengajaran berdasarka peristiwa sejarah


Ms : 13

51

Apakah tugas sejarawan bagi memastikan sesuatu peristiwa sejarah membawa

kesan dan berguna kepada masyarakat ?


I

Melakukan penyelidikan

II

Mencari maklumat sebanyak mungkin

III

Menggunakan pelbagai kaedah sejarah

IV

Membuat tafsiran sejarah dengan betul dan tepat

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV
Ms : 13

52

Bagaimanakah sejarawan boleh membuat tafsiran sejarah dengan betul dan

tepat ?
A

Sejarawan hendaklah mendapatkan ijazah dalam bidang sejarah

Sejarawan hendaklah menggunakan pelbagai sumber dan kaedah pengkajian sejarah

C
Sejarawan hendaklah membuat penyelidikan dengan membuat penyelidikan dengan jujur
dan bertanggungjawab
D
Sejarawan hendaklah bekerjasama dengan sejrawan lain untuk bertukar-tukar pandangan
dan maklumat
Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah melancarkan
kereta nasional yang pertama pada tahun 1985.

Ms : 4-8
53

Mengapakah peristiwa tersebut dianggap bersejarah kepada negara kita ?

Menunjukkan bahawa negara sudah merdeka

Memberi pengajaran agar kita lebih rajin dan berusaha

Membebaskan negara daripda sikap bergantung kepada negar barat

Melambangkan kejayaan dan menjadi kebanggaan kepada negara


Ms : 14-15

54

Apakah tujuan utama kita mempelajari sejarah ?

Melahirkan perpaduan dan suasana harmonis

Membolehkan kita mendapat iktibar dan pengajaran

Mewujudkan rasa bangga terhadap kekuatan kuasa Barat

Membentuk masyarakat yang bersikap aktif dalam politik

Penemuan Zaman Paleolitik di Kota Tampan membuktikan

Malaysia antara negara terawal melalui zaman Prasejarah


Dunia.
Ms : 14-17
55

Apakah kesar penemuan tersebut ?

Membentuk keperibadian bangsa dengan mengurangkan rasa rendah diri

Mengajar kita supaya tidak mengulangi kesilapan lalu

Menggalakkan kita berusaha memajukan diri dan negara

Menghargai dan memelihara kedaulatan negara

Ms : 14-17
56
Mengapakah mata pelajaran sejarah diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah ?
I

Menghargai kemerdekaan dan kedaulatan negara

II

Mengelakkan generasi muda ketinggalan zaman

III

Mewujudkan rasa benci kepada penjajah Barat

IV

Melahirkan semangat patriotisme dan bangga akan negara sendiri

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Peristiwa rusuhan kaum telah berlaku pada 13Mei 1969


Ms : 14-17
57

Apakah pengajaran peristiwa tersebut kepada pendudukMalaysia?

Kita patut mementingkan diri sendiri

Kita mesti mengekalkan perpaduan antara kaum

Kita hendaklah patuh dan taat kepada arahan kerjaan

Kita mesti mempertahankan kebudayaan masing-masing

Perdana Menteri

Bapa Perpaduan
Ms : 16

58

Y merujuk kepada

Tun Hussein bin Dato Onn

Tun Abdul Razak bin Dato Hussein

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

Tun Dr. Mahathir bin Mohammad


Ms : 14-17

59

Apakah yang boleh kita pelajari daripada keagungan Kesultanan Melayu

Melaka ?
A

Memberi iktibar

Menjadi perangsang

Mencintai tanah air

Menghargai pemimpin Negara

Peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah memberi


banyak pengajaran dan keinsafan kepada rakyat Malaysia.
Ms : 14-17
60

Apakah pengajaran di sebalik peristiwa itu ?

Rakyat perlu aktif dalam parti politik

Sistem ketenteraan dalam negara perlu kuat

Rakyat perlu bersatu padu demi keamanan negara

PendudukMalaysiaharuslah memiliki kemahiran untuk berperang

JAWAPAN BAB 1 TINGKATAN 1

NOMBOR SOALAN

JAWAPAN

NOMBOR SOALAN

JAWAPAN

31

32

33

34

35

36

37

38

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu
masa yang lalu.

3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal Negara (B.Teks m/s: 4)

1. Tun Sri Lanang

_______________________

2. Raja Ali Haji

_______________________

3. Abdul Hadi Hassan

_______________________

4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8)

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________

5. Lengkapkan jadual di bawah

Sumber Sejarah

Ciri

Contoh

Sumber pertama/primer i.
(B.Teks m/s 9)

i.
ii.

ii.

iii
iv.

iii.

v.
vi.
vii.

Sumber Kedua/Sekunder i.

i.
ii.
iii.

ii.

iv.
v.
vi.
vii.

6. Berikan tiga kaedah pengkajian Sejarah (B.Teks m/s: 10-12)

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

7. Apakah kelemahan kaedah lisan (B.Teks m/s: 10)

________________________________________________________________________________
____________________________________________________