You are on page 1of 17

5/7/2014

UNIVERZITET U BEOGRADU
GRAEVINSKI FAKULTET

URBANA DRENAA
KOLSKA 2013/2014

Sistemi za odvodnjavanje
puteva
Predmetni profesor:
Doc. Dr Milo Stani, dipl. gra. in.

Beograd, 2014

Sistemi za odvodnjavanje puteva


SADRAJ
Uvod
Kriterijumi za projektovanje
Prikupljanje kinog oticaja
Odvoenje kinog oticaja
Infiltracioni sistemi

5/7/2014

Uvod
Sistem za odvodnjavanje se gradi za potrebe

kontrolisanog prikupljanja i odvoenja kinog oticaja sa kolovoza, pri pojavi


merodavnih padavina.
Osnovni problemjeformiranje sloja vode na kolovozu to dovodi dosmanjena vidljivost,

pojave hidroplaninga ...


Faktori koji utiu na zadravanje vode na kolovozu su:

popreni i poduni pad kolovoza


rastojanje izmeu slivnika
intenzitet kie
hrapavost kolovozne povrine

Uvod
Ciljevi:
Poveanjebezbednostisaobraaja
Ouvanjeivotnesredine

Sistemzaodvodnjavanje:
Deozaprikupljanje kinogoticaja
Deo za odvoenje prikupljenog
oticaja do izliva

5/7/2014

Kriterijumizaprojektovanje
Propisujesedozvoljenairina

plavljenjakolovoza (b), pri


padavinamazahtevanog
povratnogperioda(T)
Izborkriterijumazavisiod:
projektovaneraunskebrzine
oekivanogobimasaobraaja
potrebnogulaganjausistem
10

brzinomveomod75km/h
dozvoljenoplavljenjesamo
zaustavnetrakeiT=10 g
Puteviniegranga dozvoljeno

plavljenjepolovinevoznetrakei
T=5g

Intenzitet kie (mm/min)

Autoputiputevisaraunskom

T = 2 god
T = 5 god
T = 10 god
T = 20 god
T = 50 god
T = 100 god

0.1

0.01
1

10

100

1000

Trajanje kie (min)

Kriterijumizaprojektovanje
Elementigeometrijetraseodinteresaza
odvodnjavanje
Podunipad(Sp) min0.5%,nakratkimdeonicama0.3%
Poprenipad(Sx) min1.5%,max2.5%;zaputsavietrakaujednomsmeru,zasvaku

narednutrakupadsepoveavaza0.5 do1%domax4%.
Orijentacijapoprenogpada:premarazdelnompojasuilipremazaustavnimtrakama
irinakolovoza(B)

5/7/2014

Prikupljanjekinogoticaja
Teenjeuzivinjak

Tri tipa kanaleta (rigol):

a) Trougaoni popreni presek


b) Produbljeni popreni presek
c) Kanalete sa obostranim nagibom

Uobiajene vrednosti za produbljeni popreni


presek su:

w 30 60cm
a w 8 12%
Proraunpropusnesposobnostikanalete(Q):

Prikupljanjekinogoticaja
Teenjeuzivinjak
Proraunpropusnesposobnostisloenogpreseka tipb):

Q Qw Qs
Qs

Qw E0 Q;

Qs (1 E0 ) Q

0.315 8 / 3
hs
Sp
n Sx

Qw Qs

E0
1 E0
Sw S x a / w

Sw / S x
E0 1

S /S
(1 w x )8 / 3 1
b / w 1

5/7/2014

Prikupljanjekinogoticaja
Teenjeuzivinjak
Proraunpropusnesposobnostisloenogpreseka tipb):
PRIMER

S x 0.022

Reenje

n 0.015 m 1/ 3 s b b w 1.0 m
s
S p 0.014
hs 1 0.022 0.022 m
b 1.6 m
Qs 0.0043 m 3 / s
a 5 cm
S w S x a / w 0.11
w 0.6 m
E0 0.883
Qs
Q
0.0366 m 3 / s
1 E0

Za sluaj da jeSw=Sx:

E0 0.714
Q 0.015 m 3 s 1

Prikupljanjekinogoticaja
Slivnici
Tri tipa slivnika:
1) Slivnici uz ivinjak:
Sa paralelnim otvorima
Sa normalnim otvorima
2)Slivnicisaotvorimauivinjaku
3)Kombinovani

5/7/2014

Prikupljanjekinogoticaja
Efikasnostslivnika

Qi
Q

Efikanost zavisi od:

elemenata geometrije trase


(poduni Sp i popreni pad Sx)

Tipa slivnika i geometrije


(irine w i duine L)

Dotoka Q

Prikupljanjekinogoticaja
Proraunefikasnostislivnika

Qi
Q

DotokQ sedelinaeoniQw iboniQs:

Qw E0 Q
Qs (1 E0 ) Q

Deoprotokakojiprihvataslivnik(Qi)zavisiodefikasnostiprijema
eonog(Rw)ibonogdotoka(Rs):

Qi Rw Qw Rs Qs
E Rw E0 Rs (1 E0 )

5/7/2014

Prikupljanjekinogoticaja
Proraunefikasnostislivnika

Koeficijentefikasnostiprijema
eonogdotoka(Rw)
1 0.295 (v v0 ) v v0
Rw

1
v v0

v brzinatokaQ kojistiedoslivnika
vo maksimalnabrzina,ijimse
prevazilaenjemsmanjujeefikasnost
slivnika

Prikupljanjekinogoticaja
Proraunefikasnostislivnika

Koeficijentefikasnostiprijema
bonogdotoka(Rs)
1
Rs
0.0828 v1.8
1
S x L2.3

PRIMER

S x 0.022
n 0.015 m 1/ 3 s
S p 0.014
b 1 .6 m
a 5 cm
w 0 .6 m
L 0 .6 m

Reenje

E0 0.883
Q 0.0366 m 3 / s
b2S x a w

0.043 m 2
2
2
v 0.85 m / s
Rw 1.0
A

Rs 0.10
E Rw E0 Rs (1 E0 ) 0.89
Qi E Q 0.033 m / s
3

Za sluaj da je Sw=Sx:

E0 0.714
Q 0.015 m 3 / s
E 0.77
Qi E Q 0.012 m 3 / s

5/7/2014

Prikupljanjekinogoticaja
Koraciuproraunu efikasnostislivnika
Efikasnostslivnikasemoesraunatinasledeinain:

E Rw E0 Rs (1 E0 )
Rw Rw (v0 , v); Rs Rs (v, S x , L)

Deoprotokakojiprihvataslivnik:
Qi E Q
Deoprotokakojislivniknemoedaprihvati:

Qb Q Qi Q 3

Rastojanjeizmeuslivnika:

Ls

Qi
B ik C

Prikupljanjekinogoticaja
Proraunrastojanjaizmedjuslivnika

Protokkojiseprikupljaizmeudvaslivnika(Racionalnateorija):

Qi ik C B Ls

Maksimalnavrednostprotokazato=tk:

t02 vremeputovanjaduivinja

t01 vremeputovanjadoivinjaka:
S Sx2 Sp2

to1 1.36

Bs B 1 (Sp / Sx )2

to to1 to2

t02

Bs0.6 n 0.6
ie0.4 S 0.3

Ls
va

Proraunsesprovodiiterativno:
Iteracija

tk

tk1=2min

...

to1

to

tk2=to1

to2

...
n

5/7/2014

Prikupljanjekinogoticaja
Proraunrastojanjaizmedjuslivnika
PRIMER

Ulaznipodaci:
Karakteristikekolovoza

Karakteristikeslivnika

B 11.5m
S x 2%
S p 3%

Ls 25 m
w 0.5 m
L 0.5 m

Zavisnostik(tk,Tp=10god)
ik tk

25.08

8.65 tk 0.862

n 0.012m 1/3 s
C 0.9
Kriterijumizaprojektovanje
1. irinaplavljenjamanjaodirinezaustavnetrakekojaiznosi2.75m
2. Efikasnostslivnikanesmebitimanjaod2/3

Prikupljanjekinogoticaja
Proraunrastojanjaizmedjuslivnika
PRIMER

Postupakiterativnogprorauna:
(Zapoetakproraunasepretpostaveto iE)
1. Merodavniintezitetkieik(tk=to)
2. PrimenomRacionalneteorijeQi azatimiQbiQ
3. Proraunnovogvremenakoncentracijeto=to1+to2
4. ProraunefikasnostislivnikaE(Rw,Rs)

Rezultati:
1. to =1.54min
2. bmax =1.56m<2.75m
3. E =0.66=2/3

5/7/2014

Odvoenjekinogoticaja
Mreakolektorai/iliotvorenihkanala,imaulogu
daprikupljenikinioticajsakolovozaodvededo
mestaizliva.
Odvoenjevodemoebitizasnovanona:
otvorenimkanalima
zatvorenimkolektorima
kombinovansistem.

Odvoenjekinogoticaja
ProraunmerodavnihprotokaQ
Merodavanprotok(Q)seraunazapotrebeodreivanjahidraulikogoptereenjasistema,
radiprojektovanjaosnovnihgeometriskihelemenataobjekata:nagibdna,geometrije
poprenogpreseka,vrsteobloge.

PrimenaRacionalneteorije:
ProraunQ jeiterativan:

t c (to
i

Li
L
)
vi
v

ie C ik (t k tc )
Q ie F
Q V

10

5/7/2014

Odvoenjekinogoticaja
Kriterijumizadimenzionisanje

Dovoljankapacitetdapropustimerodavanprotok(Q)
Dodatniuslovi:brzinetoka(vmin ivmax)iispunjenostproticajnogprofila
Geometrijskaogranienja:minimalnaimaksimalnadubinuukopavanja,visinski
poloajizliva,ogranienjakojaseodnosenaukrtanjesapostojeominfrastrukturom
(saobraajnominfrastrukturom,vodotocimaikanalima,kanalizacionimivodovodnim
cevima)
Ogranienjaizprojektantskeprakse npr.prenik nizvodne deonice jeuvek vei ili
jednak preniku uzvodne

Odvoenjekinogoticaja
Dimenzionisanjekolektorakrunog
poprenogpreseka
Protokpunogprofilauzpretpostavkujednolikogteenja: Q pp

0.312 8 / 3
D
S
n

n Maningovkoeficijent(0.011 0.014m1/3s)

h
h
1
A( ) R ( ) 2 / 3 S
n D
D
2 a cos(1 2

h
)
D

sin
D 2
(1
)
8

D
O
2
A D
sin
R (1
)
O 4

UsvajajuseD iS takodabuduispunjeniuslovi:
Q <Qpp
vmin <v<vmax
dubineukopavanjakolektoraizmeumin.imaks.
D>Dmin

11

5/7/2014

Odvoenjekinogoticaja
Dimenzionisanjeotvorenihkanala

1 8/3
h F (h) S
n
( B0 / h m) 5 / 3
F (h)
( B0 / h 2 1 m 2 ) 2 / 3

h
m

Bo

B0 poetnairinakanala30do50cm
m nagibkosinazavisiodkarakteristikazemljita(1 3)
n Maningovkoeficijentzavisiod:odravanjakanala,oblaganjakanala

Proraun:
UsvajaseS (S=Sp)iraunasenormalnadubinah=h(Q)

Odvoenjekinogoticaja
Proveraerozionestabilnostikanala
Tangecijalninaponpookvaenomobimukanala:

Rh

Hidraulikiradijus:

B0 / h m
B0 / h 2 1 m 2

Oblaganjekanala:

1 1/6
R
n

Bo

d
g

d ( N / m2 )

Dozvoljeninapon:
Kategorija

Opis

N/m2

Koheziono zemljite

Peskovita glina

1.8-4.5

(indeks plastinosti PI=10)

Neorganska praina

1.1-4.0

Prainast pesak

1.1-3.4

(Preuzeto od USDA)

Proraunerozionestabilnostisemoeformulisatii
prekomaksimalnebrzine(Vmax):

v max

gRS

Koheziono zemljite

Peskovita glina

4.5

(indeks plastinosti PI20)

Neorganska praina

4.0

Prainast pesak

3.5

(Preuzeto od USDA)

Neorganska glina

6.6

Nevezana zemljita2

Sitnozrni pesak

1.0

(indeks plastinosti PI<10)

D75<1.3 mm

(Preuzeto od USDA)

Sitan ljunak

5.6

D75=7.5 mm

ljunak

ljunak D75=15 mm

11

Krupan ljunak

19

D50=25 mm
Veoma krupan ljunak

38

D50=50 mm
Kameni nabaaj

D50=0.15 m

113

D50=0.30 m

227

12

5/7/2014

Infiltracionisistemi
Infiltracionibazenisenajeepredviaju namestima
izlivanjanakojimapostojipotrebazaublaenjemkinogoticajai/ili popravljanjemkvaliteta
oticaja.Takoesepredvianamestimagdenemamogunostiizlivanjaurecipijent.
Metodologijaprorauna

Pojednostavljenjemjednaineupijanjadobijase:

q(t )

H (t )
Kf
R

R jeotporupijanju(dan):R =z/Kf
Reavasebilansnajednaina:

F dH (t ) Q dt F q (t ) dt

Infiltracionisistemi
Metodologijaprorauna
DinamikapromenenivoaH(t),moesepodeliti
naprviperiodukomeimadoticaja(t<ti)i
periodukojemseinfiltracionibazenprazni
(t>ti).

pretpostavkajedajedotokQ konstantan(tk >>tc)


pretpostavljasedapunjenjepoinjesaispranjenimbazenom:H(t=0)=0
PranjenjepoinjesapoetnimnivoomH0=H(t=ti).

t
t
R 1 exp K f R 1 exp , t ti

F
R
R

H (t )

t
t

H exp K R 1 exp ,
t ti
0
f

R
R

13

5/7/2014

Infiltracionisistemi
Metodologijaprorauna
Potrebnovremepranjenjatp
semoedobitiizuslova:
H (t=tp)=0:

H0 K f R

t p R ln
K R
f

SraunatamaksimlnadubinaHo ipotrebnovremepranjenjatp ,zaviseodkarakteristika


zemljitaipovrineF.
Prorauntrebasprovestizarazliitatrajanjakie.
Trebapredvidetitalonik,kakobisesmanjioefekatkolmiranjaismanjenjainfiltracione
sposobnostizemljita.

Infiltracionisistemi

Zbogurbanizacije,koliinakinog oticajasepoveavadoksekvalitetpogorava.

14

5/7/2014

Infiltracionisistemi
Uticajurbanizacijenakvantitetkinogoticaja

Frekvencija maksimalnih oticaja preiposleurbanizacije

Maksimalni oticaji [m3/s]

60%nepropusno

40%nepropusno
20%nepropusno

Preurbanizacije

Povratniperiod[godine]

Infiltracionisistemi
Uticajurbanizacijenakvalitetkinogoticaja

Djubre
Sedimenti
Organske
materije
Nutrienti
Teki metali
(Zn,Pb,Cu,...)

Uticajzagaenog
kinogoticajana
vodoprijemnik:

Zagadjen oticaj jetoksianpo


ivi svet

Nutrienti mogu da dovedu do


pojave cevtanja algi ustajaim
vodama

Toksina ulja i
masti
Mikro
organizmi

15

5/7/2014

Infiltracionisistemi
Infiltracionisistemizasmanjenjeipopravljanjekvaliteta
kinogoticaja

Infiltracionibazeni

Infiltracionikanali
Poroznepovrine

Infiltracionisistemi
Infiltracionisistemizasmanjenjeipopravljanjekvaliteta kinogoticaja
Zatravnjeni kanali (swales)

16

5/7/2014

Infiltracionisistemi
Infiltracionisistemizasmanjenjeipopravljanjekvaliteta kinogoticaja
Bioretenzije(Bioretensions)

17