You are on page 1of 5

Naracijaiprostor*

DavidBordwell

Jedanjedinipojamdominiraojerazmatranjimaofilmskompromatrakompoloajuipromatranom
prostoru.Mimetikiteoretiariglavnestrujesvakikadarpripisujunevidljivompromatrau
utjelovljenomukameri,stimdajetajpromatraistovremenopripovjedaipromatra.Totalniprostor
izgraenmontanimpostupcimanatajsenainpripisujeidealiziranomnevidljivomsvjedoku,onomu
kojizauzimaapsolutnupoziciju,Pudovkinovom'promatraukojijeidealnoprostornoivremenski
pokretljiv'.Diegetsketeorijeseutompogledunimalonerazlikuju.Onesmatrajudajeprostor
izgovorena)filmom,nokakonitkonemoegovoritiprostor,teoretiariobinoskliznunastare
mimetikepretpostavke.Diskurspostajenizvizuraijijeizvorugledateljevupoloaju.
Bakaotonaracijaneovisisamookameri,takoseifilmskiprostornesastojisamooduinaka
gledateljevepozicije.Umjestodagledateljashvaamokaovrhunacdoslovneimetaforinepiramide
vida,strukturiranjeprostoramoemosagledatiidinamiki.Siejnaprezentacijainformacijamoese
olakatiilizakoitinainomnakojidotinistilprikazujeprostor.Nijednateorijanaracijenemoe
zaobiipitanjepozicije,meutim,onosemoraukljuitiuirarazmatranjanainanakojifilmovi
pokreupercepcijuispoznajuprostorausvrhupripovijedanja.

Idealnopozicioniranje:kadarprotukadar
Novijafilmskaliteraturaotroistieproblemtotalnogpogleda'umskogoka'gledateljasobziromna
stilskufigurupoznatukaokadarprotukadar.Umnogimsefilmovimapojavljujeparkadrovakoji
predoujukomplementarnedijeloveprostora.Najjasnijijesluajpremasljedeemobrascu:
1.Likgledaizvanplatna.
2.Drugilikgledaizvanplatnausuprotnomsmjeru.
Izovadvakadragledateljobinozakljuujedasudvaprostoramanjeiliviedodirnatedalikovi
gledajujedanudrugog.Kakoobjasnititakavzakljuak?PrijenegotouzmemourazmatranjeJean
PierreOudartovoobjanjenje'suture'
('ava'),nabrzinuraistimonekeodnejasnoavezaneuznjega.
"'Kadarprotukadar"b)(ilichampcontrechamp,planprotuplan)terminolokijenejasannaziv.Mnogi
komentatorisupretpostavilidaseradioprikazujednogsegmentaprostora,azatimoprikazusegmenta
tononasuprotprvom,180stupnjeva'okrenutom'ili'protupolju'kaonaslici1.1.Meutim,obinose
radiotomedasesnimanjekadraiprotukadraobavljatakodasvakikadarpredstavlja,izmanjeilivie
kosogkuta,jedankrajzamiljeneTftOstupanjskelinijekojaprolazikrozscenskiprostor,kaonaslici
1.2.Rasporednaslici1.1.posebnajevarijantakadraprotukadrabuduidakamerepostavljatonona
180stupanjskuliniju;ovojeuobiajenozasubjektivnumontau.No,sdrugestrane,trebaprimijetiti
dakonvencionalnashemaprikazananadrugojslici(1.2)nepredstavljanijedanliksoptikogstajalita
onogdrugog.

Oudartspecifinoizbacujeizsvogpodrujarazmatranjaprimjerepoputonognaslici1.1.Onotoon
nazivasutureNEdjelujeunutar'subjektivnog'filmakojismjetakameruna'optiki'poloajlika.1
Oudartovikomentatoritonisurazumjeli.DanielDayan,navodnoparafrazirajuiOudartovetvrdnje,
obradujesuturekaonetotoseodnosinasubjektivnumontau,gdjenamprvikadarpostavljapitanje
'Tkoovogleda?',adrugiodgovaraotkrivajuilikkrozijismopogledvidjeliprostorpredstavljenu
prvomkadru.Kaoobjanjenjetipinekadarprotukadarmontaeovonijetono,akaoobjanjenjeza
subjektivnumontaunijepotpuno.2NickBrowneslijediDayanovoobjanjenjeitvrdida
konvencionalnikadarprotukadarotkrivajedanodlikovakao'vlasnikapogledakojemuodgovaraprvi
kadar'.3Ustvari,Oudarttakvesluajevesmatrauznemirujuima:gledateljupostaje'neugodno'kada
kamera'doslovnozauzmemjestolikanatompoloaju'.4
Oudartovaobjanjenjasuturepunosuprofinjenijaizanimljivijaodobjanjenjanjegovihkomentatora.
Suturesenejavljakadapostojionotoonnaziva'meusobnomartikulacijomslika'naprimjer,
analitikirezkojipoveavajedandiototala.Ontvrdidauporabomkadraprotukadra,prvikadar
impliciraprostorizvankadra,izakamere,'etvrtustranu,istopoljeodsutnosti',5doksljedeikadar
otkrivadanatomprostoruizvanplatnanetoprebiva.Gledateljmoraanticipiratiiprizvatiusjeanje:
prvaslikanajavljujetobijemoglonadomjestiti,dokdrugaslikaimasmisaotekkaoodgovornasvoju
prethodnicu.Postojedvazahtjevazaefektsuturea,dodajeOudart.Prvo,kutkameremorabitikosu
odnosunasnimanimaterijal(neokomitiliizravan).Drugo,istidioprostoramorabitiprikazanbarem
dvaput,jednomuvidnompolju,adrugiputkaoprisutnostizvankadra.Suture(av)takodjeluje
stvarajuijazoveiispunjavajuiih,nameuipostojanjenekogzamiljenogprostoraodmah
prikazanogusljedeemkadru.

Oudartelidokazatidatouzmicanjeiispunjavanje,postupakivanjajaza,pomaepripovijedanjuu
konstrukcijiprostora.Prvikadarimpliciranekiprostorizvankadraukojemunetoprebiva,toOudart
nazivaOdsutno.Uoidakadarnesugeriraperspektivnutokuvida,vesamonekakavprostorilizonu
izvankadra.Kadarnijezapispogledaveznakodsutnosti.Odsutnonijelik,venekaprisutnostizvan
kadrakojukonstruirasamgledatelj.Usuturiranomfilmu,tvrdiOudart,sOdsutnimnepoistovjeujemo
lik,veautorailipripovjedaa.6Suture(av)djelujekad,ukadruprotukadru:'pojavunedostatka
onogatopoimamokaoNetko(Odsutni)pratiukinuetognekog{ilineega)smjetenogunutaristoga
polja'.7PotrebnojesamodajepoljeOdsutnogaprikazanokaonetotosadriobjekteilikove.Rezovi
skadranaprotukadaruklapajuseunaracijustvarajuiosjeajdanijedanscenografskiprostornije
ostaonerazjanjen.Akokadarbr.2pokazujedasenetonalazina'drugojstrani'prvogkadra,
pripovjedasedoistanemakamosakriti.
Oudartovjeargumentsugestivannavienaina.Navodinekenainenakojefilmskiautormoe
naglasitisuturepogrenokosimkutomsnimanja,uskrativinamtemeljnikadar,usporavajuiritam
montaekadraprotukadra.Istotakoskiciranekealternativesuturiranomfilmu(naprimjer,filmsku
praksukojafetiiziraefektkadriranjatepromjeneupoloajukamerekakvesuturiranifilmiskljuuje).
Najvanijejedainikorakpremakarakterizacijipromatrakihaktivnostiukojejeuvuengledatelj
anticipacija,prisjeanjeiprepoznavanjeprostorakojenaracijapredouje.Svejedno,njegovoje
objanjenjeipaknespretnoineodreeno.
Postavitifantomskogpripovjedaakaotvorcaprvogkadraznaivratitisenateorijuonevidljivom
promatrau,priemukameraimauloguokasvjedoka.Kadarnijeneminovnoshvaenkaosnimak
neijeodsutnosti.Kadarsepripisujepripovjedausamouprisutnostiposveodreenihznakovatekroz
primjenuodreenihshema.Oudartukadarprotukadarsluikaoposebnopogodanprimjer;imaobi
mnogoviepotekoaupokazivanjunakojibinainanalitikirezilirezotklonaukljuivaoigru
skrivaaspripovjedaemnanainsliankadruprotukadru.
Oudartaometaneodgovarajuakoncepcijagledateljeveopaakeaktivnosti.Oudarttvrdidasuture
kanaliziraenergijekojeseoslobaajupojavomsamogkadra.Gledateljiitavaizoliranuslikuu
nekolikokoraka:(1)prepoznavanjeobjekata,(2)otkrieelastinostifilmskogprostora,(3)otkrie
izrezatespoznajadajeslikastvorenadabiproizvelaodreeniuinak,(4)poimanjeobjekatakao
oznaiteljaodsutnogstvaratelja,i(5)ujednaavanjeslikeokosemantikogznaenja,'znaenjske
sume'.8Suturetakosadravausebiovootkrietakotoprostorpripisujepripovjedauuzoniizvan
kadra.Dakako,ovoobjanjenjesugeriradagledateljznaenjesvakogkadragradiiztemelja(toje
zaudnoempirijskopoimanjesobziromnaOudartovonaglaavanjeulogeanticipacijeisjeanja).U
odsutnostisuturea,Oudartovgledateljnesaznajenitaiprisvakojpromjenikadramoraponovitiisti
postupak.Nadalje,inisedaOudartsuturesmatrapodsvjesnimprocesom(nazivposuujeizLacanove
teorijepsihoanalize).AipaksveoperacijekojeopisujemorajusedogoditiuonometoFreudnaziva
nesvjeu,buduidanisupotisnutetenepostojiotporkadaihanalitiarpokuavaizvuinasvjetlo.
Konstruktivistikoobjanjenjesugeriradaslicipristupamove'nabadareni',pripremljenitestirati
prostorne,vremenskei'logike'shemenaonometokadarpredoava.Uovomsmislu,'znaenjska
suma'estoprethodi,kaohipoteza,percepcijisamogaobjekta.Stoga'suture'moemosmjestitiuopi
repertoarmontanihshemakojevladajuglavnomstrujomfilmskogstvaralatva.Naprimjer,klasini
narativnifilmustanovljavakonvencionalne,vieilimanjevjerojatnealternativezapredstavljanje
prostora.Izatotalamoeuvjerljivoslijedititotaldrugoglokaliteta,novitotalistogmjesta,iliblia
vizuratogprostora;stimdajeposljednjamogunostnajmanjevjerojatna.Rezoviunutaristog
ambijentanajvjerojatnijeesezasnivatinaobrascukadarprotukadar,tipinomotiviranomlinijom
pogleda.SuprotnoOudartovimtvrdnjama,gledateljusporeujekadarsonimtojeoekivaodae
vidjetiisukladnotomeprilagoavasvojehipoteze.Rabeikonvencionalneshemekakobiproizveoi
provjeriosvojehipoteze,gledateljestoznavaneprostornepodatkezanarednikadarprijenegotose
onpojavi.
Shemeihipotezedjelujuukombinacijisindikatorima,priemuOudartupromiunesamoodreeni
elementi,veiprikrivenasvrhakojuispunjavaju.Kutsnimanjaiimplicitniprostorizvankadra,tvrdi
on,mogubitivaniindikatori;notoistotakotomogubitidijalog,linijapogleda,orijentiriu
ambijentu,orijentacijalikovaiplanovi.Uzmimo,naprimjer,konvencionalnikadarprotukadarpoput

onognaslikama3i4.vrsteprostornehipotezeosnaenesuredundantnimindikacijama:ramenau
prvomplanupredstavljajusnaanorijentir,dokkomplementarnipoloajitijelaismjerovapogleda
omoguavajugledatejjudapretpostavikakolikovepovezujezamiljenarampa.akjeiplanprimjeren
likovimastvarajuizrcalnosimetrinokadriranje.Natajnain,specifiniindikatoripredoeniukadru,
naglaeninarativnimkontekstomteuinjenivjerojatnimnaosnovustilskihkonvencija,utjecatenato
hoemolikonstruiratiprostorizvankadrailiemokonstruiratisebesvjesnunaraciju.Drugimrijeima,
prikazivanjeprostorasmatraseprikladnimzasvojunarativnusvrhu(kojanaravnomoevarirati).
Nemapotrebepostulirtifantomskuprisutnostizvankadra;Oudartovoodsutnopoljeostaje
neprimijeenosvedokjedrisukladnimsonimtovidimoisvedokistaknutijekarakteristikeonoga
toseodvijanaplatnupotvrujunaeprostorneiuzronehipoteze.Tekkadaindikatoripostanu
nesuvisli,gledateljpoinjeuoavatinarativneintervencije.Prisjetimosenaegdevijantnogkadra
protukadraizStrategijepauka(TheSpider'sStratagem;slike515).Utomnamprimjerue
redundantniindikatoridekora,kretanjalikovailinijapogledazabranjujudastvorimozadovoljavajuu
hipotezuoprizoru.(Jednasoba?Viesoba?Kontinuiranotrajanje?Elipsa?)
Jedanodimbenikakojidoputajuovuigrujestodsutnostkadrakojibidefiniraorelativnepoloaje
AtosaiDraife.Oudartignoriratemeljnekadrove,zanimajugasamodva'suturirana'kadra,aneiono
prijeiliposlije.Unjegovomomiljenomprimjeru,BressonovomSuenjuIvaniOrkanskoj(Proces
Dejeaned'Arc),uopeneuditosenameeupravokadarprotukadar:dijalokesceneufilmupomno
izostavljajutemeljnekadrove.Uveinifilmova,meutim,'suture'proizvodiredundantneindikatore,
potvrujuinaukonstrukcijuprostorakojismovidjeliiliemovidjetiusveobuhvatnijojvizuri.Julian
Hochbergsugeriradajemoguedagledateljtvorismisaoodnizakadrovauklapajuisvakiindikatoru
spoznajnizemljovidlokacije,asamjepostupakolakantemeljnimkadrom.9
Ovonepretpostavljaoivljavanjeidealnogpromatraa,buduidaspoznajnizemljovidneuspijeva
tonorepliciratilokacijuu'umskomeoku'.Tajjezemljovidprilinoselektivnakodifikacijai
pohranjivanjenarativnoiprostornoistaknutihelemenata.Gledateljnemoedozvatidetaljnurepliku
prostora.Nomoenetopunoprikladnije:moepronainajvanijelikoveiobjekteusuodnosu,
postavitihipotezukojeeradnjeislikeuslijeditinakontrenutanovidljivihteusporeditionotoslijedi
sonimtojebiloprije.
Najirereeno,filmskamontaapozivasenagledateljevopoznavanjenarativnogkonteksta,
anrovskihkonvencija,shemaljudskogponaanjatenapovijesnikontekstfilmskogstvaralatvai
gledanjafilmova.Premaopisu,'suture'jednostavnooznaavanekevidoveshemekojuaktiviramoda
bismoprostornoikauzalnoosmisliliukupniscenskiprostor.Kaoteorijskipojam,'suture'nedaje
odgovarajueobjanjenjekakosetajprocesodvija.
Prevelasengleskog:MirelakaricaStrunaredaktoraprijevoda:HrvojeTorkovi

Biljeke
1.

JeanPierreOudart,CinemaandSuture,Screen18,4(Winter1977./1978.):35,39.(Usp.
srpskiprijevod:anPjerUdar,Filmskiav,prev.sfranc.MihailoVidakovi,uDuan
Stojanovi,ured.,1978.Teorijafilma,Beograd:Nolit;str.471486.Op.ur.)

2.

VidiDanielDayan,TheTutorCodeofClassicalCinema,FilmQuarterly28,1(Fall1974.):
2231.Zakritiku,vidiWilliamRothman,AgainsttheSystemoftheSuture,FilmQuarterly
29,1(Fall1975.):4550

3.

NickBrowne,TheRhetoricoftheSpecularTextwithReferencetoStagecoach,uJohn
Caughie,ured.,IdeasofAuthorship(London:RoutledgeandKeganPaul,1981.),254.
BrowneovvlastitiprimjerizPotanskekoijepobijanjegovuoputvrdnju.Onmijea
frontalnostpoloajalikasoptikomtokompromatranja,iprevidainjenicudalinijepogleda
likovanisuusmjereneukameru.

4.

Oudart,CinemaandSuture,46

5.

Isto,43.

6.

SergeDaneyiJeanPierreOudart,LeNomdePAuteur,Cahiersducinema,nos.234235
(December1971.,JanuaryFebruary1972.):90

7.

Oudart,CinemaandSuture,37,nakoenjaslovamoja.

8.

Isto,4142

9.

JulianE.Hochberg,Perception,drugoizdanje(EnglewoodCliffs,N.J.:PrenticeHall,1978.),
208.

PrevedenitekstsastavljenjeodulomakaizknjigeDavidaBordwella,1985.,Narrationinthe
FictionFilm,London:Methuen8cCo.Ltd.,str.99;HOLD.Tekstobjavljujemouzdozvolu
autoraiizdavaa.Op.ur.

a.

Izgovaraengl.enunciate.Rijejeopojmusuvremenenarativikevezanomuzinjenicuda
jefilmkomunikatkojinetkopriopuje,idasemodalitetiteinjeniceoitujuustrukturiranju
tekstakaorazliito'izgovorenom'odrazliitihtipova'subjekta'.Op.ur.

b.

Engl,shotreverseshot.Op.ur.