KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Instrumen Penentu Penguasaan
Membaca Dan Menulis
(IPP2M)
2008

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

1

BAHAN GURU

Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji IPP2M Tahap Satu
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

2

Bil

Kemahiran

No. Soalan

1
2
3

Huruf kecil (c, b, m, i, p, r, h)
Huruf besar (K, N, G)
Huruf vokal (a, u, o,i, e)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Suku kata KV (me)
Perkataan KV + KV (sudu)
Perkataan VKV (api)
Perkataan KV + KV + KV (kelapa)
Perkataan KVK (jam)
Suku kata KVK (pah)
Perkataan V + KVK (ikan, awan)
Perkataan KV + KVK (lalat, gajah, cicak)
Perkataan KVK + KV (lembu)
Ayat mudah KVK + KVK , KV + KV + KVK
Ayat mudah KV K + KVK, KV + KV + KVK
Perkataan KVK + KV + KVK (rambutan)
Perkataan KVKK (wang)
Suku Kata KVKK (bang)
Suku Kata KVV (tai)
Perkataan KV + KVKK (pisang)
Perkataan V + KVKK (udang)
Perkataan KVK + KVKK (kambing)
Perkataan KVKK + KV (tangga)
Perkataan KVKK + KVK (songkok)
Perkataan KVKK + KVKK (longkang)
Perkataan KV + KV + KVKK (teropong)
Perkataan KV + KVK + KVKK (belimbing)
Perkataan KVK + KV + KVKK (tempurung)
Perkataan KVKK + KV + KVK (tengkorak)

1, 2, 4, 5, 7, 8
3, 6, 10
11, 12, 13,14,
15
16
21
22
37
35
17
23, 40
24, 33, 36
31
46, 47 ,48
49, 50
25
26
18
20
28
27
29
57
39
30
38
32
58
59

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

31

Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal
Berganding.
Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan
Bergabung.
Membaca Membina Ayat Mudah.

32

Bacaan Dan Pemahaman.

30

41,44, 45
19, 34, 42, 43
55, 56,
57,58,59,60
61,62,63,64,65

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

3

Kemahiran 1 dan 2 :
Mengenal Abjad (huruf kecil dan besar).
Arahan:
Soalan 1 hingga 10
Imbaskan setiap kad selama 3 saat. Murid menulis huruf
selepas kad diimbaskan.
1.

c

2.

b

3.

K
m

4.

5.

6.

i
N

_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

4

7.

8.

9.

10.

p
r
h
G

Kemahiran 3 :
Mengenal Huruf Vokal.
Arahan :
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

5

A.
B.

Murid mendengar bunyi vokal yang disebut.
Murid menulis vokal yang didengar.

Bil.

Vokal

11

a

12

u

13

o

14

i

15

e

Kemahiran 4, 8, 16 :
Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK.
Arahan:
Penguji menyebut suku kata dengan jelas. Murid menulis suku
kata berdasarkan suku kata yang didengar.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

6

16.

17.

18.

19.

20.

me
pah
bang
nyak
tai

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22:
KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK,
KVKK,
V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK.
Arahan:
Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

7

Bil

Perkataan

21

sudu

22

api

23

ikan

24

lalat

25

rambutan

26

wang

27

udang

28

pisang

29

kambing

30

longkang

Jawapan Murid

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30:
KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV,
KVK.
Arahan :
Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

belimbin
gajah
g
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

lembu

8

angsa

31.

jam

32.

33.

34.

35.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24:
KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK +
KVK, V + KVK.
Arahan :
Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang
disediakan.
_____________________________________________________________________________
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

9

36.

37.

_______________
38.

________________
39.

_________________

_________________

40.

___________________

Kemahiran 29:
Diftong, Konsonan Berganding.
Arahan :
Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang
diberi.

_____________________________________________________________________________ 10
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

41.

42.

hari

bu

43.

44.

muk

tu

45.

ker

Kemahiran 13,14,31 :
KVK + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah.
Arahan :
Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

46.

Baju ayah cantik.

_____________________________________________________________________________ 11
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

47.

Sekolah Rina besar.

48. Rasa cili pedas.

49. Abang pakai topi.

50. Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 :
Ayat Mudah.
Arahan :
Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

50.

baju

Bapa

beli

.

itu

________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 12
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

.

52.

baca

suka

Ali

buku

________________________________________________

53.

datang

Pihak

polis

.

ke

situ

________________________________________________

54.

ada

Ravi

guli

.

baru

________________________________________________
55.

.

guru

meja

Ini

saya

________________________________________________

Kemahiran 26, 27, 28, 31:
KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK,
KV + KVKK + KVK, Membaca Dan Membina Ayat
Mudah.
Arahan:
Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi.

56. beg
_____________________________________________________________________________ 13
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

_______________________________________________________

57. cawan
_______________________________________________________

58. tangga
_______________________________________________________
59. tempurung
_______________________________________________________
60. tengkorak
_______________________________________________________
Kemahiran 32 :
Bacaan Dan Pemahaman.
Arahan:
Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Ini ayam.
_____________________________________________________________________________ 14
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Ini ayam betina.
Ayam betina boleh bertelur.
Ayam betina berketuk.
Ayam suka makan jagung.
Saya suka makan daging ayam dan telur ayam.
Jawab soalan-soalan berikut.
61. Ini gambar apa?
_______________________________________________________

62. Bolehkah ayam betina bertelur?
_______________________________________________________

63. Ayam suka makan apa?
_______________________________________________________

64. Ayam ada berapa kaki?
_______________________________________________________

65. Bolehkah ayam betina berketuk?
_______________________________________________________
Penskoran IPP2M
Skor
Keterangan
00 - 10 Murid yang mendapat skor ini perlu dirujuk kepada pakar setelah mengambil kira
kekerapan kehadiran murid ke sekolah. Kumpulan murid ini berkemungkinan murid
Bermasalah Penglihatan, Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Pembelajaran.

11 - 44

Murid yang mendapat skor ini perlu mengikut Program Pemulihan Khas atau
Program Disleksia.

45 - 65

Murid yang mendapat skor ini tidak perlu mengikuti Program Pemulihan Khas.

_____________________________________________________________________________ 15
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful