Lesson 18:God is Brahman

பரமரகச யம
A book based on 555 verses of

Brahma Sutra
Raja Subramaniyan

joyfulliving@gmail.com

ப டம 018:

கடவள பரமன
ப டல: 055-063

கடவள

த!ரநத

தக ளவத

எனபத

ஒர

மன*!ளர

(I.2.24-32)

த!ரநத

தக ளவத பப ல! ன. அவர ய ர, அவர தசயயம த! ழ ல எனன,
அவர

எபபடபபடடவர

எனற

!கவலகள

தக டதத

கடவள

நமகக பவ!ம அற மகம தசயத ளவகக றத.
கடவள ய ர?
ந=! ன பரமன எனற கற ய பவ!ம இபதப ழத கடவள

பரமன

எனக றத.
ந னம

பரமன.

ஒனற

எனற ல, ந சசயம க

அவரத

கடவளம

பரமன.

ஆகபவ

ந னம

கடவளம

இலளF. கடவள ஆளபவர. ந ம

ஆடச ககடபடடவரகள.

கடவள

சரவ

வலFளம

தப ரந! யவர. ந ம அறபம னவரகள. இத பப ல கடவளககம
நமககம

பF

பவறப டகள

உள

ன.

பIறக

ஏன

பவ!ம

இரவளரயம பரமன எனற கறக றத? க ரணம இரபபத பரமன
மடடபம. கடவளம ந மம பரமன*ன பIர! பIமபஙகள.
நமகக மனன ல ஒர உடகவIந! கணண டயம (Concave mirror)
ஒர பரமகவIந! கணண டயம (Convex mirror) இரந! ல நமத
இர

பIமபஙகள

ம கபதபரய! கவம
இரணட பIமபஙக

ஒபரம ! ர
மறதற னற

த!ரவ! லளF.

ஒனற

ம கசச ற ய! கவம

த!ரயம.

*ல எந! ஒனளற சடடகக டட இத ய ர எனற

பகடட லம அத ந ன! ன எனற ப! ல தச லபவ ம. ஏதனன*ல
அஙக

இரபபத

மடடபம.
கடவ

ந ன

உப ! யIன

மடடபம.
(medium)

பப F

இரபபத

பரமன

அடபபளடயIல

மன*!ரக

கவம

கவம பரமபன ப! றறம அ

70

அத

*கக ற ன.

பரமன

உணளமயIல

எந!

பரமன*டம ரககம ம ய

க ரயமம

தசயவ! லளF.

சக! ய ல இந! உFகம இரபபத பப ல

ப! னறக றத. ப டட ப டம சக! யள
எனற கற பபIடவத பப F ம ய

ஒர மன*!ளர ப டகர

சக! யடன கடயள

பரமளன

ந ம கடவள எனற அளழகக பற ம.
கடவளககம பரமனககம உள
கடவள

பரமன*ன

வIத! ய சஙகள எனதனனன?

பIர! பIமபம

எனற லம

பரமனககம பIனவரம வIத! ய சஙகள உள
1.

பரமனகக

க ளடய த.

ஒர

கற பபIடட

உரவபம

கடவள

எந!

உரவதள!

எடததகதக ளளம
எணணIFடஙக

சக! யளடயவர.

தபயரகளம

கடவளககம

ன.
தபயபர

கணபம

பவணடம ன லம
எனபவ

உரவஙகளம

உள

அவரகக
ன.

அளனதத

கணஙகளடன கடயவர கடவள.
2.

பரமன

இரபபவன.

எந!
கடவள

ம றறதள!யம
த! டரநத

அளடய மல

ம றறதள!

எபதப ழதம

அளடநததக ணட

எபதப ழதம இரபபவர.
3.

பரமன

பக! கப

ப கஙகப

மழளமய னவன. கடவள ஒ

இலF மல

எனறம

* (Aura / ஸதவம), சக! (Energy /

ரஜஸ) மறறம ஜடம (Matter / !மஸ) எனற மனற தப ரளக
கFளவ. சரயனளடய ஒ

*ன

*யIF ரநத சக! யம ஜடமம (Energy

and Matter) ப! னறவத பப F பரமன*டம ரநத இந! மனறம
கடவ
4.

க தவ

பரமன

*பபடக னறன.

மகக F

உணளம

(Absolute

உணளம (Relative reality).

71

reality).

கடவள

தப த

கடவள எபபட படடவர?
1. கடவள மனற உடலகள தக ணடவர.
நமகக

பரவடல

மறறம

க ரண

(Physical

body),

(Causal

உடல

நணணIய
body)

(Subtle

உடல

எனற

மனற

உடலகள

இரபபத பப ல கடவளககம மனற உடலகள உணட.
உயIரனஙக
உடல.
கடவ

*ன க ரண உடF ன த! கபப! ன கடவ

அப!பப F
*ன

எலF

நணணIய

நணணIய

உடல.

ந ம

உடலக

நமத

*ன

ஐநத

ப ரதத அனபவIககம இந! பபரணடம! ன கடவ
ஆகபவ

ந ம

எபதப ழதம

கடவள

body)

எலF

*ன க ரண

கடடளமபப
பFனக

லம

*ன பரவடல.

த! டரநத

ப ரதத

அனபவIதத தக ணட! ன இரகக பற ம.
2. கடவள அளனதள!யம உள

டகக யவர.

ஒர க ட எனபத பலபவற மரஙகள பசரந! ஒர இடம. அத
பப F

கடவள

த! கபபIறக

எனபத

தபயர.

!ன* மன*!ரக

அளனதள!யம

எபபட

ஒர

உள

கடட! றக

டகக ய

ஒர

அ! Fடஙக யள

*ன கடடசசக! ளய வIட அ! க சக! யIரகக றப! ,

ஒர !ன*த!னளம இரகக றப!

அத பப F கடவளகக கடவ

உள

உயIரள

டஙக யள

தப ரடக

*ன

அளனதத

கடடதத! ளகளய

வIட

*ல

மறறம

உயIரறற

அ! க

சக! யம

!ன*த!னளமயம உணட.
3. கடவள சரவ சக! ம ன.
எலF ம

வலFவர

உFகம

மழதம

வI! கள
வI! க

கடவள.

கடவ

*ன

இயஙக வரக றத.

கடடள

படபய

அளனதத

இந!

தபY!=க

யம வகத!வர அவர. அற வIயல எனபத அவர வகத!

*ன

தசயலப டகள

அற நத
72

தக ளவ!றக க

மன*!ன

தசயயம

மயறச .

! ன

வகத!

வI! கள

ப!ளவபபடட ல

அவர ல மZறவம மடயம.
4. கடவள அளனதள!யம அற ந!வர.
மன*!ரகள
இரககம

மடடமலF மல
எணண

இறந!

கடவ

ஓடடஙகள

க Fம,

மனறக Fஙகள

அளனதத

உயIரனஙக

*ன

மழவள!யம

கடவள

மறறம

எ! ரக Fம

ந கழக Fம

மன! ல
அற வ ர.
எனற

யம மறறம உணரபவர கடவள.

*ன த! ழ ல ய த?

1. உFகததகக க ரணம கடவள.
இந! உFகதள! பளடத!ல, க த!ல மறறம அழ த!ல எனபத
கடவ

*ன

தசயல.

ஒர

கயவனம ஜடம ன க
அற ளவ
தப ரடக
இந!

பIர! பF தத

ப ளனளய

தசயய

ஒர

*மணணம ப!ளவ. அப! பப F பரமன*ன
!னன*டமள

*/சக! /ஜடம

ஆக ய

ல இந! உFகதள! கடவள உரவ கக ன ர. எனபவ
உFகத! றக

2. ப வ பணணIயஙகளகக பFன அ
தசயயம

பணணIயஙக

அளனதத

*ன

(Intelligent

அற வகக ரணமம

தப ரடக ரணமம (Material cause) கடவப

ந ம

அற வள

.

*பபவர.

க ரயஙகளககம

பFனகள

cause)

சரய க

உணட ன

ந ரணயIதத

ப வ
அள!

!வற மல ந ம அனபவIககம பட அ!றபகறற சழந ளFகள
சந!ரபபஙகள

யம உரவ ககவத கடவ

73

*ன பவளF.

யம

மடவளர :
ம ய

சக! யடன கடய பரமளன கடவள என அற மகபபடத! ய

பவ!ம,
வI

பIனவரம

உ! ரணத! ன

மFம

அளனதள!யம

ககக றத.

ந ம கடறகளரயIல ந னற ப ரககமதப ழத பலபவற அளFகள
கடF ல ப! னற ச F மணIதத

*கள ஆரவ ரததடன தசயF றற

பIன

அளFகளம

மளறக னறன.

இரபபளவ.

எலF

அளFகள

ம கசச ற யவனவ கவம

ம கபதபரய! கவம நமகக க டச ய
அளFகளம

தவறம

கடளF

ச ரநத
கடல

*கக னறன. ஆன ல கடலம

ப! றறஙகப

.

உணளமயIல

அளFகள

தவவபவற

இரபபத

ந=ர

மடடம! ன.
இந!

உ! ரணத! ல

மன*!ரகளககம

கடளF கடவளககம ஒபபIடட ல இரபபத ந=ர எனக ற பரமன
மடடம! ன.
ம றறம லF மல

எந!

வI!

தசயF லம

ஈடபட மலம

எபதப ழதம எ!னடனம எந! த! டரபம இலF மல இரபபவன
பரமன.

பரமன*ன

ஆக யவறற ன
உFகதள!

ம ய

சக! யIF ரநத

கடடளமபப க
பலபவற

ப! னறம

உயIரனஙக

*ன

*,

சக! ,

ஜடம

இளறவன

இந!

அனபவத! றக க

ப! றறவIதத க தத அழ ககம பவளFளய தசயத வரக ற ர.
பIரமம சத! ரம ந னக அத! ய யஙகள தக ணடத. ஓவதவ ர
அத! ய யமம
எனப!ன

ந னக

மழளமய ன

பக! கள
வI

தக ணடத.

ககததடன

'ந=! ன

கடவள

பரமன'
பறற ய

அற மகதள!யம தசய!தடன ம!ல அத! ய யத! ன இரணட ம
பக! இததடன மறற தபறக றத.

74

பயIறச கக க :
1.

கடவளககம

நமககம

உள

ஒறறளம

பவறறளமகள

வரளச படததக.
2. பரமனககம கடவளககம உள
3.

கடவள

எந!

மனற

பவறப டகள எனதனனன?
தப ரளக

*ன

கடடளமபப ல

தசயயபபடடவர?
4. கடவள எபபட படடவர?
5. கடவ

*ன த! ழ ல ய த?

சயச ந!ளனகக க :
1.

கடவள

த!ரநத

தக ளபவரகள

வIட

கடவள

நமபபவரகளம நமப ! வரகளம அ! கம க இரபப!ன க ரணம
ய த?
2.

பரமனம

கடவளம

எனறம ரபபவரகத

னற ல

உயIரனஙகளம எனறம ரபபளவய ?
3. கடவளகக இந! உFகதள! எபபட உரவ ககவத எனப! ல
மழசச!ந! ரம
பவணடம

உள

எனற

!
பவற

அலFத
ய ரவத

இந!

ம ! ர! ன

அவரகக

அ!றபகறற றபப ல உFகதள! அவர பளடகக ற ர ?
Acknowledgments:
My humble respects to my teachers:
1. Swami Suddhananda http://www.selfknowledge.in
75

இரகக

அற வரத!

2. Swami Paramarthananda http://www.vedantavidyarthisangha.org
3. Swami Omkarananda http://www.vedaneri.com
4. Swami Guruparananda http://www.poornalayam.org/

My thanks to
1. Mr Viswanathan for creating Azagi Tamil Software http://azhagi.com
2. Open Office http://download.openoffice.org

3. The creator of the picture on the cover page.
On the cover page: Willam Schindler a.k.a Brother William
http://www.allexperts.com/ep/946-61921/Hindus/William-Schindler-k.htm

William Schindler, a.k.a., Brother William, founder and Spiritual
Director of Ashram West, obtained a B.A. in Sanskrit from UC
Berkeley (1975), where he also studied Hindi and Bengali, and a
Master's degree in clinical psychology from Antioch University
(1986). He has been studying and practicing traditional Hindu
Tantra since 1969. He lived in India for two-and-a-half years
between 1972 and 1977 first as a pilgrim, then as a student at
Banaras Hindu University, and finally as a monk of the
Ramakrishna Order. He worked as a psychotherapist in a variety
of settings and founded and coordinated a counseling program for
at-risk youth at the public high school where he also taught
English for ten years. He corresponds with students all over the
world, and he welcomes inquiries regarding spiritual practice and
Ashram West.

76