‫څن ګه خپل وخت‬

‫تنظيم ك ړو؟‬

‫قال الله سبحانه و تعالى‬

‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ر‪۲﴿ ‬‬
‫س‬
‫خ‬
‫في‬
‫ل‬
‫ن‬
‫سا‬
‫لن‬
‫ا‬
‫ن‬
‫إ‬
‫﴾‬
‫‪۱‬‬
‫﴿‬
‫ر‬
‫ص‬
‫ع‬
‫وال‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫﴾ َ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪     ‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ت‬
‫نوا‬
‫م‬
‫آ‬
‫نن‬
‫ذي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ل‬
‫و َ‬
‫ُ‬
‫حا ِ‬
‫ع ِ‬
‫ِ‬
‫صال ِ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫مُلوا ال ّ‬
‫َ‬
‫إِ‬
‫ْ‬
‫وا‬
‫ص‬
‫وا‬
‫ت‬
‫و‬
‫نننن‬
‫ن‬
‫ق‬
‫ح‬
‫ِبال‬
‫وا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫وا َ‬
‫َ َ َ ْ‬
‫صننننن ْ‬
‫وت َ َ‬
‫َ‬
‫ر‪۳﴿ ‬‬
‫‪ِ ﴾        ‬بال ّ‬
‫صب ْ ِ‬

‫‪:‬ځين ې خلك وينو چ ې‬
‫د وخت له كمښت څخه شكايت‬
‫‪:‬كوي او وايي‬
‫كاشكې شپه او ورځ د ‪ ۲۴‬ساعتونو (‬
‫پر ځاى ‪ ۴۸‬ساعته واى‪ .‬كارونه ډير‬
‫دي او وخت كم ‪ .‬دا كم ساعتونه د‬
‫دومره زياتو كارونو لپاره كافي‬
‫)‪.‬ندي‬

‫‪ :‬اما‬
‫كيداى شنني چ نې ځين نې خلك همدومره‬
‫مشغولتيا ولري خو دا سمه خبره نده ځكه‬
‫‪ :‬چې موږ مسلمانان اعتقاد لرو چې‬
‫اللنه تعالنى هنر څنه پنه پوره كچنه پيدا كړي‬
‫دي‪ ،‬او بيا ي ې د دې شيانو په منځ كې توازن‬
‫‪.‬را منځ ته كړى دى‬
‫دا اعتراض كيداى شني د اللنه پنه خلقت‬
‫‪.‬باندې اعتراض وي‬

‫زمون ږ له نظره‬

‫انسان د ټولو كارونو د كولو‬
‫لپاره پوره وخت لري خو‬
‫يوازې يو څه ته اړتيا ده چې‬
‫‪ :‬هغه‬

‫د وخت تنظيم دى‬
Click to edit Master text styles
Second level

Third level

Fourth level
● Fifth level

‫ځكه نو‬

‫د وخت د نه تنظيمولو په صورت‬
‫كې د ټولو ګډوډيو مسئول په‬
‫‪ .‬خپله انسان دى‬

‫ك ه چير ې د ي و مس لمان ژون د ته‬
‫‪:‬و ګورو نو‬

‫وبه وينو چې هغه د وخت په تنظيم كې ډير بريالى‬
‫دى‬
‫‪ :‬ځكه‬
‫هغه پر ځان لزمه ك ړې ده چ ې سهار به‬
‫‪.‬په يوه معين وخت له خوبه پاڅي ږي‬
‫‪.‬پنځه ځله به په معين وخت لمونځ كوي‬
‫په مشخصو ساعتونو ك ې مشخص كارونه‬
‫‪ .‬تر سره كوي‬

‫ځكه نو‬

‫پوه مسلمان‬
‫هيڅكله بيكاره نه‬

‫‪.‬وي‬

‫له همدي امله‬
‫‪:‬عبدالله بن زبير ) رض( فرمايي‬
‫‪.‬په دنيا كې بدترين څيز بيكاري ده‬
‫علمه مناوي په فيض القدير كې د هغه په توضيح كې‬
‫‪ :‬ليكي‬
‫انسان چې كله بيكاره شي نو زړه يې په مباح كارونو كې‬
‫بوخت شي ځكه نو هغه ظاهرا وزګار وي خو په باطن‬
‫كې وزګار ندى ځكه شيطان هلته ځاله كوي‪ ،‬وروسته‬
‫هګى اچوي او بالخره هلته بچيان زيږوي او د شيطان‬
‫‪.‬نسل تر بل هر نسل څخه په بيړه زياتيږي‬
‫د حضرت عمر )رض( په وړاندې به هغه كسان چې دنده‬
‫‪.‬يې نه درلودله بې ارزښته وو‬

‫مسلمان ول ې وز ګار نه وي؟‬
‫شيخين له حضرت ابو موسى اشعري )رض( څخه روايت‬
‫‪:‬كوي چې پيامبر )ص( وفرمايل‬
‫په هر مسلمان باندې د صدقې وركول لزم دي‪.‬صحابه وو‬
‫عرض وكړ يا رسول الله ‪ .‬كه يې څه ونه موندل چې صدقه‬
‫‪.‬يې كړي نو بيا څه وكړي‬
‫كار دې وكړي او صدقه دې وكړي‬
‫له اړ انسان سره دې مرسته وكړي‬
‫امر باالمعروف دې وكړي‬
‫)له شر څخه دې ځان وساتي‬

‫)متفق عليه‬

‫‪ :‬د كار س ړى هغه دى چ ې‬
‫په خپل وخت باندې حريص وي او د خپل‬
‫يادداشت كه كتابچه كې خپل ورځني‬
‫كارونه ليكي‬
‫د ورځې په پيل كې تاسې ته ويلى شي‬
‫چې په فلني وخت كې دا كار كوم ‪ .‬په‬
‫فلني ورځ دلته وعده لرم او په‬
‫راتلونكي مياشت كې دغه كار سر ته‬
‫‪.‬رسوم‬

‫دغه د يو وخت پيژندوكي‬
‫مسلمان د ژوند انځور دى‬

‫ځكه د هغه له نظره وخت‬
‫‪ :‬يعن ې‬
‫تجارت‬
‫پرمخت ګ‬
‫سرمايه‬
‫او بالخره‬

‫وخت ول ې دومره ارز ښمن دى؟‬
‫وخت ته ارزښت وركول او د هغه تنظيمول د‬
‫ملتونو د پرمختګ او وروسته پاتې والې د‬
‫ توپير يوازينى عنصر دى‬.
Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Second level

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

Third level

Fourth level

Fifth level

‫تاس ې ي ې همدلته پرتله كولى‬
‫!شى‬
‫هغه تنبل او تن پروره ملت خو هغه متمدن‬
‫چې ځوانان يې په كوڅو او‬
‫انسان چې د وخت‬
‫بازارونو‪ ،‬قهوه خانو‪،‬‬
‫سماواتونو سينماګانو‪ ،‬د په هدف باندې پوه‬
‫تلويزونو شاته ‪.....‬خپل‬
‫وخت وژنې‪ ،‬نه پوهيږي چې شو او هغه ته يې‬
‫د څه لپاره راغلي دي‪،‬‬
‫ارزښت وركړ‬
‫ورځې يې شپو په شان او‬
‫كولى شي معجزې‬
‫شپې يې په خوب كې‬
‫تيريږي‪...‬د ژوند په هدف نه ‪ .‬را منځ ته كړي‬
‫پيژني او هغې ته د مسير‬
‫وركولو لپاره هم كوچنى‬
‫تلش نه كوي نو دا به‬

‫‪ :‬جاپان ته وګورى چې‬

‫‪Click to edit Master text styles‬‬
‫‪Second level‬‬
‫‪Third level‬‬

‫‪Fourth level‬‬
‫‪● Fifth level‬‬

‫●‬

‫●‬

‫وخت لنډوي‪ ،‬د يوازيتوب له ګوټ نه را پاڅيږي او په لس ګونو كلونو‬
‫كې د نړۍ په متمدن هيواد باندې بدليږي او هغه لر چې اروپايانو په‬
‫پيړيو كې وهلې وه دوى په لسو كلونو كې پاى ته ورسوله‬
‫آيا هغوى خوبونه وكړل او تن پروري يې وكړه؟‬
‫نه‪ .‬هغوى د عمر له شپو او ورځو څخه اعظمې استفاده وكړه او ځان‬
‫‪.‬يې دې مقام ته ورسولو‬

‫اوس نو و ګورئ‬:
‫او موږ مسلمانان چې د‬
‫ربانې منهج او برنامې‬
‫خاوندان يو پدې كار كې‬
‫پس پاته يو؟‬

Click to edit Master text styles
Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

‫هغه جاپانيان چې بتانو ته‬
‫سجدې كوي داسې ځاى ته‬
‫ ځان رسولى شي‬.
Click to edit Master text styles
Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

‫‪ :‬په قرآن كريم كي‬
‫‪:‬الله تعالى په وخت باندې سوګند يادوي‬
‫فجر‬
‫ضحى‬
‫ليل‬
‫عصر‬
‫نهار‬

‫اوس نو په اسلم ك ې د وخت د‬
‫‪ :‬دومره ارز ښت سره‬

‫‪:‬آيا ښايي چې‬

‫مسلمان امت ويده او راحت طلبه واوسي‬
‫\‪.‬پرته له برنامې څخه وخت تير كړي‬
‫***‬
‫پرمختللي ملتونه خپل پنځه كلن او لس كلن پلنونه له‬
‫‪ .‬مخكې څخه جوړوي او حال او راتلوني سره نښولي‬
‫كه چيرې موږ غواړو چې د ځمكې اوسيدونكي اصلح كړو او‬
‫يا هم غواړو له علمي او صنعتي پلوه پرمختګ وكړو نو بايد‬
‫د پلن شويو نقشو له مخې حركت وكړو‬

‫اوس نو هغه ډله چ ې ځان‬
‫‪ :‬مصلحين ګڼي‬

‫او پدې باور لري چې د يو لوى‬
‫بدلون راوستل پر غاړه لري او د‬
‫امت د دغې توپان ځپلې كښتى‬
‫خلصون خپل مسئوليت ګڼي نو آيا‬
‫د وخت په هكله بې ارزښته كيدلى‬
‫‪.‬شي‬

‫‪ :‬اوس نو‬

‫څن ګه خپل وخت‬
‫تنظيم ك ړو؟‬

‫‪.‬لند ې ټكيو ته پاملرنه ضرور ده‬

‫د وخت په ارزښت پوهيدل‬
‫پلن جوړونه‬
‫د پلن د تطبيق څارنه‬
‫ارزيابي‬

‫د وخت ارز ښت‬
‫‪:‬امام حسن البنا شهيد فرمايي‬

‫وخت پخپله ژوند دى‬
‫‪:‬حسن بصري)رح( فرمايي‬
‫ما داس ې قوم ليدلى چ ې پر خپل وخت‬
‫باند ې تر هغه زيات‬
‫حرص درلود چ ې تاس ې ي ې د دينار او‬
‫‪.‬درهم سره لرى‬
‫‪:‬همدا راز فرمايي‬
‫څوك چ ې نن ي ې د پرون په شان وه هغه‬

‫اوس نو سوچ وك ړى‬

‫زموږ تيرو نيكانو خپل وخت‬
‫يوازې په لمانځه‪ ،‬روژه او‬
‫ذكر باندې نه تيرولو بلكه په‬
‫هر ډگر كې همداسې غښتلي‬
‫‪.‬وو‬

Click to edit Master text styles

‫يو مثال ګورو‬

Second level

Third level

Fourth level
● Fifth level

‫يو‬
‫مثال‬

‫د امام ابن جرير طبري ټول تصنيفات‬

۳۵۹ ‫زره پانې وې‬.

‫پلن جو ړونه‬
‫لزمه ده چې لومړى كلنۍ پلن جوړ كړى او خپل مهم‬
‫‪.‬كارونه چې د كال تر پايه يې تر سره كوى لومړى وليكئ‬
‫وروسته خپل كلنى پلن په مياشتنۍ توګه وويشى‬
‫اوس د هرې مياشتې پلن په اونيو باندې وويشى او مخكې‬
‫لدې چې دا اونى پاى ته ورسوى د راتلونكې لپاره پلن جوړ‬
‫‪.‬كړئ‬
‫كوښښ وكړئ چې كارونه په مناسبه توګه وويشى او د‬
‫آزموينو د مياشتو لپاره لږ كارونه وليكئ‬
‫كه چيرې پلن له وخت سره مناسب انډول ونه لري نو‬
‫‪.‬بريالى كيدلى نشي‬

‫د پلن تطبيق او څي ړنه‬

‫د عمل اتقان ته پاملرنه تر دې غوره‬
‫ده چې انسان څو كارونه پيل كړي‬
‫‪ .‬او يو يې هم پاى ته ونه رسوي‬
‫البته دا هغه افت دى چې ډير‬
‫‪.‬دعوتګر پرې اخته دي‬

‫د د ې كار لپاره د لند ې څيزونو‬
‫‪ .‬تنظيمول ا ړين دي‬

‫د خوب د وخت‬
‫د غذا د وخت‬
‫ورزش‬
‫كورنۍ ته پاملرنه‬

‫د خوب د وخت تنظيمول‬
‫كه چير ې تاس ې د خوب وخت په سمه‬
‫تو ګه تنظيم ك ړى پات ې كارونه هم‬
‫‪.‬سم تنظيم كولى شى‬
‫دا ډير ناو ړه كار دى چ ې انسان د‬
‫خوب ساعتونه كم ك ړي او بيا په ي‬
‫مهمه جلسه ك ې هغه جبران ك ړى او‬
‫‪.‬ويده شى‬
‫څومره ډير ې مهم ې جلس ې به وي چ ې‬
‫د بيخوب ۍ له امله به ويده تر ې راوتلي‬

‫د بي ګن او سادات تر منځ توپير‬
‫سادات او بيګين دواړو غوښتل د امريكا له رييس‬
‫‪ .‬جمهور سره وګوري‬
‫بګين چې كله امريكا ته ورسيده نو استراحت او‬
‫استحمام يې وكړ‪ ،‬سبا ورځ يې په امريكا كې له‬
‫ميشتو يهودانو سره وكتل او دريمه ورځ د امريكا د‬
‫‪.‬رييس جمهور ليدو ته لړ‬
‫سادات چې كله امريكا ته ورسيد نو په همغه‬
‫لومړني ساعت كې خسته او ستړى د امريكا د‬
‫‪.‬رييس جمعور ليدو ته ورغى‬

‫يو بل مثال‬
‫په ‪ 1980‬كې د تركيې له انقلب څخه‬
‫وروسته چې كله استاد اربكان له زندان‬
‫څخه را خلص شو نو يوه ورور غوښتل د‬
‫هغه ليدو ته ورشي‪.‬هغه پخپله وايي‪ :‬كله چې‬
‫د هغه كور ته ورسيدم نو د ماښام د لمانځه‬
‫وخت وو او ما غوښتل چې په بيړه د هغه‬
‫سره وګورم او بيرته لړ شم‪.‬اما هغه ونه‬
‫منله او ويې ويل‪:‬اوس هوټل ته لړ شه ‪،‬‬
‫حمام وكړه‪ ،‬او سبا سهار په لسو بجو‬
‫‪.‬راشه‬

‫د مهمو كارونو لپاره غوره وخت‬
‫تر سره شويو څيړنو ښوولې ده چې ډير‬
‫مولفين او ليكونكي خپل مهم كارونه د‬
‫ورځې په لومړنيو ساعتونو كې تر سره‬
‫‪.‬كوي‬
‫همدا راز پيامبر )ص( د خپل امت لپاره‬
‫دعا كړې ده چې‬

‫اللهم بارك لمتې في بكورها‬
‫‪.‬رواه احمد‬

‫د غذا د وخت تنظيمول‬
‫دا هم د خوب د وخت د تنظيم په څير‬
‫ډير مهم دى ځكه چې كله معده ډكه‬
‫وي نو انسان په ښه توګه كار نشي‬
‫ترسره كولى‬

‫د ورزش د وخت تنظيمول‬
‫دا هم د بدن لپاره ډير اړين څيز دى چې له‬
‫بده مرغه ډير داعيان ورته ارزښت نه‬
‫وركوي‬
‫اما د مديريت او ادارې متخصصين پدې باور‬
‫دي چې لكه څنګه چې بدن غذا او خوب تا‬
‫اړتيا لري په همدې توګه ورزش ته هم اړتيا‬
‫‪.‬لري‬
‫زمونږ دين خو بيا دې خبرې ته ډيره پاملرنه‬
‫كړې ده‬

‫كورن ۍ ته پاملرنه‬
‫يوه بله موضوع چې د پاملرنې وړ ده دا ده چې‬
‫ډير دعوتګر د خپلې كورنۍ او اولدونو په روزنه‬
‫‪ .‬كې ناكام وي‬
‫ځينې خلك خو بهانه كوي چې د كورنۍ د اصلح‬
‫لپاره وخت نلرو‪.‬پداسې حال كې چې پيامبر‬
‫‪):‬ص( فرمايي‬
‫ان لهلك عليك حقا‬

‫د كار د وقت تنظيمول‬

‫مسلمان يو منظم فرد دى چې د‬
‫ژوند هر اړخ ته پوره پاملرنه‬
‫لري‪ .‬او هر كار ته پوره وخت‬
‫‪.‬وركوي‬

‫د كار په وخت ك ې لند ې ټكي په‬
‫پام ك ې ولرئ‬

‫كوښښ وكړى داسې وخت كار‬
‫پيل كړئ چې پوره صحتمند‬
‫‪.‬واوسئ‬
‫تر څو مو چې يو كار پاى ته نه‬
‫وي رسولى بل مه پيل كوئ‬
‫په ستونزو باندې بريالى كيدل‬

‫له پاملرن ې څخه مو يوه‬
‫ن ړۍ مننه‬
Hedayatullah.hamidi@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful