http://www.interactive.jpa.gov.my/ujian/frmMukaUtamaCuba.

asp

Latar Belakang Bahagian Perkhidmatan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah ditubuhkan pada 4 Januari 1992 dengan nama Unit Psikologi dan Kaunseling. Pada Oktober 1994, Unit ini telah ditukarkan nama kepada Unit Perkhidmatan Psikologi (UPPs). Seterusnya, pada September 1998, Unit ini telah dinaikkan taraf kepada Bahagian Perkhidmatan Psikologi (BPPs). Bahagian ini merupakan Bahagian pertama yang memberikan perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling kepada anggota-anggota dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Fungsi utama Bahagian Perkhidmatan Psikologi ialah: 1. 2. 3. 4. 5. Penggubalan Dasar Perkhidmatan Psikologikal Penyediaan Khidmat Pakar Rujuk Perkhidmatan Psikologikal Perancangan Keperluan Perkhidmatan Psikologikal Perlaksanaan Perkhidmatan Psikologikal Perlaksanaan Dan Keberkesanan Perkhidmatan Psikologikal

Sistem Ujian Psikologi Online ini merupakan salah satu aktiviti di bawah fungsi Perancangan Keperluan Perkhidmatan Psikologikal. Ia dibangunkan untuk mengukur ciri-ciri atau sifat-sifat berkaitan psikologi yang merangkumi aspek-aspek sikap, pemikiran, emosi dan tingkahlaku seseorang individu.

http://www.jpa.gov.my/maklumat-korporat/bahagian/bpps/ Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi Perkhidmatan
o

Pegawai Perancang Sosial, Urus setia Lembah Klang, Jabatan Perdana Menteri - ( Jan 1983) Penolong Pengarah, Khidmat (7), Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam - (Dis 1986)

o

o

Penolong Pengarah, Unit Tenaga Nuklear, Bahagian Khidmat Sokongan dan Penyelarasan, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar -( Nov 1992) Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Dasar dan Pembangunan Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam - (Okt 2001) Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Kompentensi, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam - (Ogos 2004) Pengarah, INTAN Wilayah Tengah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam - ( Feb 2006) Pengarah Bahagian Perkhidmatan Psikologi, JPA - (Dis 2007)

o

o

o

o

Visi Menjadikan perkhidmatan psikologi sebagai teras kepada aspek

pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia selaras dengan wawasan JPA. Misi
o o o o

Menggubal dasar perkhidmatan psikologi. Menjadi pakar rujuk perkhidmatan psikologi. Merancang keperluan perkhidmatan psikologi. Melaksana perkhidmatan psikologi dalam pengurusan sumber manusia melalui program pembangunan, dan pencegahan dan pemulihan.

o

Menentukan

pelaksanaan

keberkesanan

perkhidmatan

psikologi dalam sektor awam. Objektif Menyediakan dasar dan perkhidmatan psikologi dalam pengurusan sumber manusia bagi membangunkan pegawai sektor awam yang berintegriti dan berprestasi tinggi. Fungsi

o

Menggubal, menyemak, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar, garis panduan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam perkhidmatan awam. Membangun dan mengendalikan program peningkatan potensi anggota perkhidmatan awam dan pengurusan sumber manusia melalui pendekatan psikologi. Membangun, mentadbir, menganalisis, menyelaras dan memantau penggunaan ujian psikologi dalam perkhidmatan awam. Mengenal pasti, membangun, melaksana dan menganalisis data dan maklumat hasil daripada penyelidikan yang berkaitan dengan isu-isu psikologi dalam perkhidmatan awam. Menyedia, menyelaras, memantau perkhidmatan kaunseling yang diberikan dalam perkhidmatan awam. Mengenal awam. pasti, membangun, melaksana dan memantau

o

o

o

o

o

pelaksanaan program kaunseling pencegahan dalam perkhidmatan Mengenal Mengenal pasti, pasti, membangun membangun dan dan mengendalikan mengendalikan program program

o

kesejahteraan sosial bagi anggota perkhidmatan awam.
o

pembangunan kerjaya dan keluarga dalam perkhidmatan awam. Piagam Pelanggan
o

Memastikan dasar psikologi sektor awam digubal dalam tempoh satu(1) tahun daripada tarikh arahan diterima. Memastikan laporan ujian e-psikologi disediakan dalam tempoh tiga(3) hari selepas sesuatu ujian diduduki tertakluk kepada bilangan calon dan jenis ujian. Memastikan pelanggan di kaunter akan dilayan dalam tempoh lima(5) minit. Memastikan permohonan mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling diproses dalam tempoh tujuh(7) hari daripada tarikh permohonan diterima.

o

o

o

o

Memastikan kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling berada pada tahap skor purata sekurang-kurangnya pada skala lima(5) daripada tujuh(7).

JENIS UJIAN 1. Indikator Perwatakan Unggul (IPU)

Indakator ini bertujuan menilai perwatakan individu dari tiga aspek utama iaitu pemikiran, emosi dan tingkah laku. Indikator ini mempunyai sembilan tret perwatakan dan satu tret kebolehpercayaan bagi menilai tahap konsistensi calon menjawab soalan dalam indikator ini.

2. Indeks Bimbingan Kerjaya (IBK)

Indeks ini bertujuan melihat kecenderungan individu terhadap pemilihan kerjaya atau bidang pengajian yang bersesuaian dengan personaliti diri.

Indeks ini mempunyai enam dimensi personaliti yang dikaitkan secara umum dengan enam dimensi kerjaya atau bidang pengajian.

3. Indeks Personaliti (IP)

Indeks ini bertujuan melihat personaliti dari empat aspek utama iaitu ini perhubungan mempunyai diberikan jenis cara gaya 16 sosial, dimensi enam cara pemprosesan personaliti kriteria gaya persepsi data, dengan jenis reaksi pemprosesan keputusan dan pengamalan gaya hidup.

Indeks

penekanan perwatakan, perubahan,

kepada pekerjaan,

iaitu dan

pengurusan

kepimpinan,

terhadap stres.

4. Inventori Stres Organisasi (ISO)

Inventori ini bertujuan melihat tahap stres yang dialami oleh individu berdasarkan kepada empat aspek iaitu punca stres, tindak balas terhadap stres, orientasi terhadap stres dan kemahiran menangani stres.

Inventori ini mengukur punca stres berdasarkan kepada ukuran dan reaksi. Orientasi terhadap stres pula diukur berdasarkan kepada aspek pengurusan diri dan masa, manakala kemahiran menangani stres berdasarkan kepada keupayaan mengendalikan stres.

5. Indeks Pengurusan Konflik (IPK)

Inventori ini bertujuan melihat pengurusan konflik individu berdasarkan kepada cara gaya, ekspresi dan reaksi. Inventori ini mempunyai enam cara gaya individu menguruskan konflik dan empat cara gaya individu membuat ekspresi dan memberikan reaksi terhadap konflik.

6. Indeks Motivasi Diri (IMD)

Indeks ini bertujuan melihat faktor, punca dan tahap motivasi individu. Inventori ini mempunyai 15 faktor peribadi yang memotivasikan diri, tiga punca motivasi, tiga aspek motivasi pekerjaan dan tiga tahap motivasi dari aspek kepimpinan.

7. Indeks Organisasi Cemerlang (IOC)

Indeks

ini

bertujuan

mengenal

pasti

isu

psikologi

yang

mungkin perlu diberi perhatian oleh organisasi seperti stres, motivasi dan sikap.

Indeks ini mempunyai enam konstruk yang melihat isu psikologi dalam organisasi dari aspek personaliti, iklim organisasi, keberkesanan organisasi, nilai organisasi, tingkah laku bermasalah dan kepimpinan.