You are on page 1of 29

PH LC

Ban hnh km theo Ngh nh s 111/2006/N-CP


ngy 29/09/2006 ca Chnh ph
v hng dn thi hnh Lut u thu v
la chn nh thu xy dng theo Lut Xy dng
_____________

Ph lc I
MU THNG BO MI S TUYN V MI CHO HNG
A. THNG BO MI S TUYN
[Ghi tn Bn mi thu] c k hoch t chc s tuyn nh thu theo Lut u thu
la chn nh thu tham gia u thu gi thu [ghi tn gi thu vi phm vi cng vic
chnh] thuc d n [ghi tn d n], s dng ngun vn [ghi ngun vn hoc t chc ti
tr vn].
Bn mi thu mi tt c cc nh thu c nng lc, kinh nghim v c iu kin
tham d s tuyn gi thu nu trn.
Nh thu c nguyn vng tham d s tuyn c th tm hiu thng tin chi tit ti [ghi
a ch ni cung cp thng tin, in thoi, fax, e-mail ca Bn mi thu] v s c cung
cp min ph h s mi s tuyn ti [ghi a ch cung cp h s mi s tuyn, in thoi,
fax, e-mail].
Thi gian pht hnh h s mi s tuyn t .... gi, ngy .... thng .... nm ..... n ....
gi, ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng s tuyn] (trong gi lm vic hnh
chnh).
H s d s tuyn phi c chuyn n [ghi a ch nhn h s d s tuyn] chm
nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng s
tuyn].
H s d s tuyn s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy ....
thng .... nm .... ti [ghi a im m h s d s tuyn].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din cc nh thu np h s d s tuyn ti
tham d l m h s d s tuyn vo thi gian v a im nu trn.
B. THNG BO MI CHO HNG
(p dng i vi hnh thc cho hng cnh tranh trong mua sm hng ha)
[Ghi tn Bn mi thu] c k hoch t chc cho hng cnh tranh theo Lut u thu
i vi gi thu [ghi tn gi thu vi phm vi cung cp chnh], thuc d n [ghi tn d n] s dng
ngun vn [ghi ngun vn hoc t chc ti tr vn].
Bn mi thu mi cc nh thu c nng lc, kinh nghim v quan tm i vi
vic cung cp hng ha nu trn tham d. Cc nh thu quan tm n gi thu tm hiu
thng tin chi tit ti [ghi a ch ni cung cp thng tin, in thoi, fax, e-mail ca Bn
mi thu]. Nh thu c th ng k tham d trc vi Bn mi thu theo thi gian t
ngy .... thng .... nm .... n ngy .... thng .... nm .... (trong gi hnh chnh) theo a ch
[ghi a im ng k, in thoi, fax, e-mail](nh thu c th ng k trc tip, qua
ng bu in hoc fax). Sau .... ngy k t ngy ng ti u tin thng bo ny, [ghi tn
Bn mi thu] s pht hnh h s yu cu cho hng ti [ghi a ch ni pht hnh h s yu cu
cho hng] .

Ph lc II
TI LIU HNG DN LP
H S MI THU GI THU DCH V T VN
______

PH LC NY GM CC NI DUNG SAU:
PHN A. MI THU
I. THNG BO MI NP H S QUAN TM
II. TH MI THU
PHN B. NI DUNG H S MI THU
I. CH DN I VI NH THU
II. BNG D LIU U THU
III. TIU CHUN NH GI
IV. XUT K THUT
V. XUT TI CHNH
VI. IU KHON THAM CHIU
VII. CC BIU MU

PHN A. MI THU
I. THNG BO MI NP H S QUAN TM
(p dng i vi u thu rng ri)
[Ghi tn Bn mi thu] c k hoch t chc u thu theo Lut u thu la chn
nh thu cung cp dch v t vn cho gi thu [ghi tn gi thu] theo hnh thc u thu
rng ri [trong nc hoc quc t], thuc d n [ghi tn d n], s dng ngun vn [ghi
ngun vn hoc t chc ti tr vn].
Bn mi thu mi cc nh thu quan tm ti gi thu np h s quan tm i vi
vic cung cp dch v t vn nu trn. Cc nh thu quan tm n gi thu tm hiu thng
tin chi tit, nhn h s mi quan tm ti [ghi a ch ni cung cp thng tin, in thoi,
fax, e-mail ca Bn mi thu]. H s quan tm cn m t tm tt lch s, nng lc v kinh
nghim ca nh thu. Thi gian np h s quan tm chm nht vo trc..... gi (gi Vit
Nam), ngy ..... thng ..... nm ...... ti [ghi a ch np h s quan tm]. Nh thu c h s
quan tm p ng yu cu s c mi tham gia u thu.
II. TH MI THU
(p dng i vi u thu hn ch hoc u thu rng ri khi xc nh c
danh sch nh thu tham gia u thu)
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi: .... [Ghi tn v a ch ca nh thu]
[Ghi tn Bn mi thu] chun b t chc u thu theo Lut u thu gi thu [ghi
tn gi thu] thuc d n [ghi tn d n]. [Ghi tn Bn mi thu] xin mi [ghi tn nh
thu] tham gia u thu gi thu nu trn.
Nh thu s c mua mt b h s mi thu vi gi l [ghi gi tr bng s, bng
ch v ng tin s dng], ti [ghi a ch bn h s mi thu].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu] (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi c gi n [ghi a ch nhn h s d thu] chm nht l trc
.... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam) ngy .... thng ....
nm .... ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din [ghi tn nh thu] ti tham d l m thu
vo thi gian v a im nu trn.
i din Bn mi thu
Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

PHN B. NI DUNG H S MI THU


I. CH DN I VI NH THU
1. Gii thch t ng
2. Gii thiu v d n, gi thu
3. T cch hp l ca nh thu
4. Chi ph d thu
5. Gii thch lm r h s mi thu
6. Sa i h s mi thu
7. Ngn ng s dng
8. Ni dung h s d thu
9. Thi hn hiu lc ca h s d thu
10. Np, tip nhn h s d thu
11. M thu
12. nh gi h s d thu
13. Thng tho
14. Thng tho, hon thin v k kt hp ng
15. Gii quyt kin ngh trong u thu, ch dn a ch b phn thng trc gip vic ca
Hi ng t vn v gii quyt kin ngh
16. X l vi phm
II. BNG D LIU U THU
Bng d liu u thu bao gm cc ni dung chi tit i vi mt s mc tng ng trong
phn ch dn i vi nh thu.
III. TIU CHUN NH GI
Tu theo tnh cht ca gi thu, Bn mi thu nu r tiu chun nh gi v mt k thut,
tiu chun nh gi v mt ti chnh v tiu chun nh gi tng hp. i vi gi thu c
yu cu k thut cao th ch nu tiu chun nh gi v mt k thut.
IV. XUT K THUT

xut k thut ca nh thu bao gm cc ni dung: n d thu thuc xut k thut,


c cu t chc v kinh nghim ca nh thu, nhng gp (nu c) hon thin ni dung
iu khon tham chiu, gii php v phng php lun tng qut do nh thu xut
thc hin gi thu, chuyn gia v nhim v ca chuyn gia, l lch chuyn gia, chng
trnh cng tc, cc yu cu cn thit thc hin dch v t vn.
V. XUT TI CHNH
xut ti chnh c chun b trn c s xut k thut, ph hp vi yu cu v cc
quy nh trong h s mi thu, gm cc ni dung nh: n d thu thuc phn xut ti
chnh, tng hp chi ph, chi ph tr cho chuyn gia v cc chi ph khc.
VI. IU KHON THAM CHIU
iu khon tham chiu bao gm nhng ni dung ch yu sau:
Gii thiu:
M t khi qut v d n v gi thu
M t mc ch tuyn chn nh thu t vn
Phm vi cng vic:
1. M t chi tit phm vi cng vic i vi nh thu t vn, ngun vn, tn c qu an thc
hin d n, thi gian, tin thc hin, s thng-ngi cn thit (nu c).
2. M t cc nhim v c th do nh thu t vn phi tin hnh trong thi gian thc hin
hp ng t vn.
3. Yu cu v tin np cc bo co c lin quan n phm vi dch v t vn.
4. D kin thi gian chuyn gia bt u thc hin dch v t vn (thng thng khng qu
30 ngy, k t khi hp ng c hiu lc).
Trch nhim ca Bn mi thu:
D kin kh nng cung cp iu kin lm vic, cn b h tr ca Bn mi thu v nhng
ti liu c lin quan n nhim v ca t vn.

VII. CC BIU MU
1. Mu n d thu
Mu s 1
N D THU
(H s xut k thut)
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi:
(Ghi tn v a ch ca Bn mi thu)
(Sau y gi tt l Bn mi thu)
Sau khi nghin cu h s mi thu v vn bn sa i h s mi thu s [ghi s
ca vn bn b sung nu c] m chng ti nhn c, chng ti, [ghi tn nh thu],
cam kt cung cp dch v t vn [ghi phm vi dch v t vn] theo ng yu cu ca h s
mi thu. H s d thu ca chng ti gm c xut k thut ny v mt xut ti
chnh c nim phong ring bit.
Chng ti cam kt rng mi thng tin trong xut k thut l chnh xc v khng
thay i nhn s xut trong thi gian h s d thu c hiu lc l .... ngy [ghi s
ngy cn c theo quy nh ca h s mi thu v hiu lc ca h s d thu], k t .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu].
i din hp php ca nh thu
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

Mu s 2
N D THU
(H s xut ti chnh)
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi:

[Ghi tn v a ch ca Bn mi thu]

Sau khi nghin cu h s mi thu v vn bn sa i h s mi thu s [ghi s


ca vn bn b sung nu c] m chng ti nhn c, chng ti, [ghi tn nh thu],
cam kt cung cp dch v t vn [ghi phm vi dch v t vn] theo ng yu cu ca h s
mi thu. Cng vi xut k thut, chng ti xin gi km n ny mt xut ti chnh
vi tng s tin l [ghi gi tr bng s, bng ch v ng tin d thu] (1) vi thi gian hiu
lc l ...... ngy [cn c theo thi gian c hiu lc ca h s xut k thut], k t ......
gi, ngy ......, thng ....... nm ....... [ghi thi im ng thu].
i din hp php ca nh thu
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

Ghi ch: (1) Trng hp trong HSMT cho php cho theo mt s ng tin khc nhau th
nh thu cn ghi gi tr bng s v bng ch ca tng ng tin do nh thu cho.

2. Mu hp ng
Mu s 3
HP NG
(Vn bn Hp ng cung cp dch v t vn)
...., ngy .... thng .... nm ....
Hp ng s:..........
Gi thu: .......... [ghi tn gi thu]
Thuc d n: .......... [ghi tn d n]
Cn c k hp ng [ghi cc cn c c th]
Cc Bn tham gia k Hp ng:
Ch u t: [ghi tn v a ch ch u t hoc i din hp php ca ch u t]
Nh thu T vn: [ghi tn v a ch nh thu trng thu]
Ni dung hp ng:
1. i tng hp ng
2. Thnh phn hp ng [ghi c th thnh phn hp ng theo th t u tin nh vn bn
hp ng, bin bn thng tho hon thin hp ng, iu kin c th v iu kin chung
ca hp ng v cc ti liu lin quan khc].
3. Trch nhim ca Ch u t
4. Trch nhim ca Nh thu T vn
5. Gi hp ng v phng thc thanh ton
6. Hnh thc hp ng
7. Thi gian thc hin hp ng
8. Hiu lc hp ng
i din hp php ca Ch u t
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

i din hp php ca Nh thu T vn


(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

3. Cc biu mu khc
Nu cc biu mu cn thit khc, chng hn nh biu mu v tiu chun nh gi,
biu mu lin quan n nng lc v kinh nghim ca nh thu, biu mu v chi ph v cc
ni dung khc.

Ph lc III
TI LIU HNG DN
LP H S MI THU MUA SM HNG HO
______
PH LC NY GM CC NI DUNG SAU:
PHN A. MI THU
I. THNG BO MI THU
II. TH MI THU
PHN B. NI DUNG H S MI THU
B1. YU CU V TH TC U THU
I. CH DN I VI NH THU
II. BNG D LIU U THU
III. TIU CHUN NH GI V NI DUNG XC NH GI NH GI
IV. BIU MU D THU
B2. YU CU V CUNG CP
I. PHM VI CUNG CP
II. TIN CUNG CP
III. YU CU V MT K THUT
B3. YU CU V HP NG
I. IU KIN CHUNG CA HP NG
II. IU KIN C TH CA HP NG
III. BIU MU V HP NG

PHN A. MI THU
I. THNG BO MI THU
(p dng trong trng hp u thu rng ri khng thc hin s tuyn)
[Ghi tn Bn mi thu] c k hoch t chc u thu theo Lut u thu gi thu [ghi tn
gi thu vi phm vi cung cp chnh] theo hnh thc u thu rng ri [trong nc hoc
quc t], thuc d n [ghi tn d n] s dng ngun vn [ghi ngun vn hoc t chc ti
tr vn].
Bn mi thu mi tt c cc nh thu c nng lc, kinh nghim v c iu kin ti tham
gia u thu gi thu nu trn.
Nh thu c nguyn vng tham gia u thu c th tm hiu thng tin chi tit ti [ghi a
ch ni cung cp thng tin, in thoi, fax, e-mail ca Bn mi thu] v s c mua mt
b h s mi thu hon chnh vi gi l [ghi s tin bng s, bng ch v ng tin s
dng] ti [ghi a ch bn h s mi thu, in thoi, fax, e-mail].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu], (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi km theo bo m d thu tr gi [ghi s tin bng s v bng ch,
ng tin s dng, hnh thc bo m] v phi c gi n [ghi a ch nhn h s d
thu] chm nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im
ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm ....,
ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din ca cc nh thu np h s d thu ti tham d
l m thu vo thi gian v a im nu trn.

II. TH MI THU
(p dng trong trng hp gi thu thc hin s tuyn hoc u thu hn ch)
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi: [Ghi tn v a ch ca nh thu]
[Ghi tn Bn mi thu] chun b t chc u thu theo Lut u thu gi thu [ghi
tn gi thu] thc hin d n (hoc cng trnh) ti .... [Ghi tn Bn mi thu] xin mi
[ghi tn nh thu] ti tham gia u thu gi thu nu trn.
Nh thu s c mua mt b h s mi thu vi gi l .... [ghi gi tr bng s,
bng ch v ng tin s dng], ti [ghi a ch bn h s mi thu].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu] (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi km theo bo m d thu tr gi [ghi gi tr bng s v bng
ch, ng tin s dng, hnh thc bo m] v phi c gi n [ghi a ch nhn h
s d thu] chm nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi
im ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng ....
nm ...., ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din [ghi tn nh thu] ti tham d l m thu
vo thi gian v a im nu trn.
i din Bn mi thu
Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

PHN B. NI DUNG H S MI THU


B1. YU CU V TH TC U THU
I. CH DN I VI NH THU
1. Ni dung u thu
2. Ngun vn
3. T cch hp l ca nh thu
4. Tnh hp l ca hng ha
5. Chi ph d thu
6. H s mi thu v gii thch lm r h s mi thu
7. Sa i h s mi thu
8. Ngn ng s dng
9. Ni dung h s d thu
10. n d thu
11. Gi d thu v biu gi
12. ng tin d thu
13. Ti liu chng minh t cch hp l, kinh nghim v nng lc ca nh thu
14. Ti liu chng minh tnh hp l v tnh ph hp (p ng) ca hng ha
15. Bo m d thu
16. Thi hn hiu lc ca h s d thu
17. Quy cch ca h s d thu v ch k trong h s d thu
18. Nim phong v cch ghi trn ti ng h s d thu
19. Thi hn np h s d thu
20. H s d thu np mun
21. Sa i hoc rt h s d thu
22. M thu
23. Lm r h s d thu
24. nh gi s b h s d thu
25. nh gi v mt k thut
26. Xc nh gi nh gi
27. Sa li
28. Hiu chnh cc sai lch

29. Chuyn i sang mt ng tin chung


30. Mt bng so snh h s d thu
31. Tip xc vi Bn mi thu
32. iu kin c ngh trng thu
33. Quyn ca Bn mi thu c chp nhn, loi b bt k hoc tt c cc h s d thu
34. Cng b kt qu u thu
35. Thng tho, hon thin v k hp ng
36. Bo m thc hin hp ng
37. Gii quyt kin ngh trong u thu, ch dn a ch b phn thng trc gip vic ca
Hi ng t vn v gii quyt kin ngh
38. X l vi phm trong u thu
II. BNG D LIU U THU
Bng d liu u thu bao gm cc ni dung chi tit ca gi thu theo mt s mc tng
ng trong Phn Ch dn i vi nh thu.
III. TIU CHUN NH GI V NI DUNG XC NH GI NH GI
Trong mc ny cn nu r tiu chun nh gi v kinh nghim v nng lc ca nh thu
(trng hp khng p dng s tuyn), tiu chun nh gi v mt k thut, ni dung xc
nh gi nh gi.
Cc ni dung yu cu v kinh nghim v nng lc c nh gi theo tiu ch t,
khng t. Ty theo tnh cht, yu cu ca gi thu m p dng phng php chm im
hoc phng php nh gi theo tiu ch t, khng t cho tiu chun nh gi v
mt k thut.
Ni dung xc nh gi nh gi gm: xc nh gi d thu, sa li, hiu chnh cc sai lch,
chuyn i gi ngh trng thu sang mt ng tin chung (nu c) v a cc chi ph v
mt mt bng.
IV. BIU MU D THU
Nu c th biu mu theo yu cu nh n d thu (Mu s 1), biu gi cho, biu mu
bo co v nng lc v kinh nghim ca nh thu, bo lnh d thu (nu yu cu Ngn
hng bo lnh), giy php bn hng ca nh sn xut v cc biu mu cn thit khc theo
yu cu ca gi thu.

Mu s 1
N D THU
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi: ........................... (ghi tn Bn mi thu)
(Sau y gi l Bn mi thu)
Sau khi nghin cu h s mi thu v vn bn sa i h s mi thu s [ghi s ca
vn bn b sung nu c] m chng ti nhn c, chng ti, [ghi tn nh thu], cam
kt cung cp [ghi tn hng ha] theo ng yu cu ca h s mi thu vi tng s tin l
[ghi gi tr bng s, bng ch v ng tin d thu] (1) cng vi biu gi chi tit km theo.
Nu h s d thu ca chng ti c chp nhn, chng ti s thc hin bin php
bo m thc hin hp ng tng ng vi .... % gi hp ng theo quy nh trong h
s mi thu v cam kt cung cp hng ha theo ng yu cu nu trong hp ng.
H s d thu ny c hiu lc trong thi gian .... ngy, k t .... gi, ngy ....
thng .... nm .... [ghi thi im ng thu].
i din hp php ca nh thu
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)
Ghi ch:
(1)

Trng hp trong h s mi thu cho php cho theo mt s ng tin khc nhau th
nh thu cn ghi gi tr bng s v bng ch ca tng ng tin do nh thu cho.

B2. YU CU V CUNG CP
I. PHM VI CUNG CP
Trong Phn ny, Bn mi thu lit k chi tit danh mc cc hng ha yu cu cung cp.
Trong cn nu r danh mc hng ha vi s lng, chng loi yu cu v cc m t,
din gii chi tit (nu thy cn thit).
II. TIN CUNG CP
Tin yu cu cung cp cn c Bn mi thu lp thnh biu, trong nu r tn hng
ha vi s lng yu cu, a im v tin cung cp c th. Hng ha c th c yu
cu cung cp thnh mt hoc nhiu t khc nhau ty theo yu cu ca gi thu.
III. YU CU V MT K THUT
Yu cu v mt k thut bao gm yu cu k thut (mang tnh k thut thun tu) v cc
yu cu khc lin quan n vic cung cp hng ha (tr gi). Yu cu v mt k thut phi
c nu y , r rng v c th lm c s cho nh thu lp h s d thu.
Thng thng, yu cu v mt k thut bao gm cc mc chnh nh sau:
1. Gii thiu chung v d n v gi thu
Mc ny gii thiu chung, khi qut v d n v v gi thu nh a im thc hin d n,
quy m ca d n, yu cu v cung cp hng ha thuc gi thu, thi gian thc hin gi
thu v nhng thng tin khc ty theo tnh cht v yu cu ca gi thu.
2. Yu cu k thut
Yu cu k thut bao gm yu cu k thut chung v yu cu k thut chi tit i vi hng
ha thuc phm vi cung cp ca gi thu.
3. Cc yu cu khc
Cc yu cu khc v mt k thut bao gm yu cu v phm vi cung cp, yu cu v tin
thc hin, yu cu v giy php bn hng ca nh sn xut i vi mt s loi hng ha
(km theo danh mc) khi nh thu cung cp khng phi l nh sn xut, yu cu v phng
thc thanh ton, yu cu v cung cp ti chnh (nu c) v iu kin tn dng km theo,
yu cu v dch v k thut km theo nh t chc lp t my mc thit b, vn hnh chy
th, o to chuyn giao cng ngh,... cng nh yu cu v ph tng thay th v dch v
sau bn hng (nu c). Cc yu cu ny phi c nu chi tit nh thu chun b h s d
thu.
B3. YU CU V HP NG
I. IU KIN CHUNG CA HP NG
Nu yu cu v iu kin ca hp ng nh tiu chun hng ho, yu cu kim tra th
nghim, ng gi, yu cu giao hng v cc ti liu km theo, bo m thc hin hp
ng, bo lnh tin tm ng, thanh ton, trch nhim ca cc bn v cc ni dung cn thit
khc thc hin hp ng.

II. IU KIN C TH CA HP NG
C th mt s ni dung ca iu kin chung i vi gi thu cn thc hin.
III. BIU MU V HP NG
Nu mu hp ng (Mu s 2) v cc Mu v bo lnh thc hin hp ng (nu yu cu
Ngn hng bo lnh), bo lnh tin tm ng.

Mu s 2
HP NG
(Vn bn Hp ng cung cp hng ha)
...., ngy .... thng .... nm ....
Hp ng s:..........
Gi thu:.......... [ghi tn gi thu]
Thuc d n:.......... [ghi tn d n]
Cn c k hp ng [ghi cc cn c c th]
Cc Bn tham gia k Hp ng:
Bn mua: [ghi tn v a ch ch u t hoc i din hp php ca ch u t]
Bn bn: [ghi tn v a ch nh thu trng thu]
Ni dung hp ng
1. i tng hp ng
2. Thnh phn hp ng
[Ghi c th thnh phn hp ng theo th t u tin nh vn bn hp ng, bin bn
thng tho hon thin hp ng, iu kin c th v iu kin chung ca hp ng v
cc ti liu lin quan khc].
3. Trch nhim ca Bn bn
4. Trch nhim ca Bn mua
5. Gi hp ng v phng thc thanh ton
6. Hnh thc hp ng
7. Thi gian thc hin hp ng
8. Hiu lc hp ng
i din hp php ca Bn mua
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

i din hp php ca Bn bn
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

Ph lc IV
TI LIU HNG DN
LP H S MI THU XY LP
________

PH LC NY GM CC NI DUNG SAU:
PHN A. MI THU
I. THNG BO MI THU
II. TH MI THU
PHN B. NI DUNG H S MI THU
B1. YU CU V TH TC U THU
I. CH DN I VI NH THU
II. BNG D LIU U THU
III. TIU CHUN NH GI V NI DUNG XC NH GI NH GI
IV. BIU MU D THU
B2. YU CU V XY LP
I. PHM VI CNG VIC V TIN THC HIN
II. YU CU V K THUT
III.THIT K K THUT
B3. YU CU V HP NG
I. IU KIN CHUNG CA HP NG
II. IU KIN C TH CA HP NG
III. BIU MU V HP NG

PHN A. MI THU
I. THNG BO MI THU
(p dng trong trng hp u thu rng ri khng thc hin s tuyn)
[Ghi tn Bn mi thu] c k hoch t chc u thu theo Lut u thu gi thu [ghi tn
gi thu] theo hnh thc u thu rng ri [trong nc hoc quc t], thuc d n [ghi tn
d n] s dng ngun vn [ghi ngun vn hoc t chc ti tr vn].
Bn mi thu mi tt c cc nh thu c nng lc, kinh nghim v c iu kin ti tham
gia u thu gi thu nu trn.
Nh thu c nguyn vng tham gia u thu c th tm hiu thng tin chi tit ti [ghi a
ch ni cung cp thng tin, in thoi, fax, e.mail ca Bn mi thu] v s c mua mt
b h s mi thu hon chnh vi gi l [ghi s tin bng s, bng ch v ng tin s
dng] ti [ghi a ch bn h s mi thu, in thoi, fax, e.mail].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu] (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi km theo bo m d thu tr gi [ghi s tin bng s v bng ch,
ng tin s dng, hnh thc bo m] v phi c gi n [ghi a ch nhn h s d
thu] chm nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im
ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm ....
ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi cc i din ca cc nh thu np h s d thu ti tham
d l m thu vo thi gian v a im nu trn.

II. TH MI THU
(p dng trong trng hp gi thu thc hin s tuyn hoc u thu hn ch)
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi: [Ghi tn v a ch ca nh thu]
[Ghi tn Bn mi thu] chun b u thu theo Lut u thu gi thu [ghi tn gi
thu] thc hin d n (hoc cng trnh).................. ti .......... [ghi tn Bn mi thu] xin
mi [ghi tn nh thu] ti tham gia u thu gi thu nu trn.
Nh thu s c mua mt b h s mi thu vi gi l .... [ghi gi tr bng s,
bng ch v ng tin s dng] ti [ghi a ch bn h s mi thu].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu] (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi km theo bo m d thu tr gi [ghi gi tr bng s v bng
ch, ng tin s dng, hnh thc bo m] v phi c gi n [ghi a ch nhn h
s d thu] chm nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm [ghi thi
im ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng ....
nm ...., ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din [ghi tn nh thu] ti tham d l m thu
vo thi gian v a im nu trn.
i din Bn mi thu
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

PHN B. NI DUNG H S MI THU


B1. YU CU V TH TC U THU
I. CH DN I VI NH THU
1. Ni dung u thu
2. Ngun vn
3. T cch hp l ca nh thu
4. H s mi thu v gii thch lm r h s mi thu
5. Sa i h s mi thu
6. Chi ph d thu
7. Ngn ng s dng
8. Ni dung h s d thu
9. n d thu
10. Gi d thu v biu gi
11. ng tin d thu
12. Ti liu chng minh t cch hp l, kinh nghim v nng lc ca nh thu
13. Thi hn hiu lc ca h s d thu
14. Bo m d thu
15. Thi hn hiu lc ca h s d thu
16. Quy cch ca h s d thu v ch k trong h s d thu
17. Nim phong v cch ghi trn ti ng h s d thu
18. Thi hn np h s d thu
19. H s d thu np mun
20. Sa i hoc rt h s d thu
21. M thu
22. Lm r h s d thu
23. nh gi s b h s d thu
24. nh gi v mt k thut
25. Xc nh gi nh gi
26. Sa li
27. Hiu chnh cc sai lch
28. Chuyn i sang mt ng tin chung

29. Mt bng so snh h s d thu


30. Tip xc vi Bn mi thu
31. iu kin c ngh trng thu
32. Quyn ca Bn mi thu c chp nhn, loi b bt k hoc tt c cc h s d thu
33. Cng b kt qu u thu
34. Thng tho, hon thin v k kt hp ng
35. Bo m thc hin hp ng
36. Gii quyt kin ngh trong u thu, ch dn a ch b phn thng trc gip vic ca
Hi ng t vn v gii quyt kin ngh
37. X l vi phm trong u thu
II. BNG D LIU U THU
Bng d liu u thu bao gm cc ni dung chi tit ca gi thu theo mt s mc tng
ng trong Phn Ch dn i vi nh thu.
III. TIU CHUN NH GI V NI DUNG XC NH GI NH GI
Trong mc ny cn nu r tiu chun nh gi v kinh nghim v nng lc ca nh thu
(trng hp khng p dng s tuyn), tiu chun nh gi v mt k thut, ni dung xc
nh gi nh gi.
Cc ni dung yu cu v kinh nghim v nng lc c nh gi theo tiu ch t,
khng t. Ty theo tnh cht, yu cu ca gi thu m p dng phng php chm im
hoc phng php nh gi theo tiu ch t, khng t cho tiu chun nh gi v
mt k thut.
Ni dung xc nh gi nh gi gm: xc nh gi d thu, sa li, hiu chnh cc sai lch,
chuyn i gi ngh trng thu sang mt ng tin chung (nu c) v a cc chi ph v
mt mt bng.
IV. BIU MU D THU
Nu c th biu mu theo yu cu nh n d thu (Mu s 1), biu gi cho, biu mu
bo co v nng lc v kinh nghim ca nh thu, bo lnh d thu (nu yu cu Ngn
hng bo lnh) v cc biu mu cn thit khc tu theo yu cu ca gi thu.

6
Mu s 1
N D THU
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi: ...........................[ghi tn Bn mi thu]
(Sau y gi l Bn mi thu)
Sau khi nghin cu h s mi thu v vn bn sa i h s mi thu s [ghi s ca
vn bn b sung nu c] m chng ti nhn c, chng ti, [ghi tn nh thu], cam
kt thc hin gi thu [ghi tn gi thu] theo ng yu cu ca h s mi thu vi tng s
tin l [ghi gi tr bng s, bng ch v ng tin d thu] (1) cng vi biu gi chi tit
km theo.
Nu h s d thu ca chng ti c chp nhn, chng ti s thc hin bin php
bo m thc hin hp ng tng ng vi .... % gi hp ng theo quy nh trong h
s mi thu v cam kt thc hin theo ng hp ng.
H s d thu ny c hiu lc trong thi gian .... ngy, k t .... gi, ngy ....
thng .... nm .... [ghi thi im ng thu].
i din hp php ca nh thu
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

Ghi ch:
(1)
Trng hp trong h s mi thu cho php cho theo mt s ng tin khc nhau th
nh thu cn ghi gi tr bng s v bng ch ca tng ng tin do nh thu cho.

B2. YU CU V XY LP
I. PHM VI CNG VIC V TIN THC HIN
Nu c th phm vi cng vic v tin yu cu.
II. YU CU K THUT
Nu yu cu c th v mt k thut.
III. THIT K K THUT
Thit k k thut phi km theo bng tin lng v ch dn k thut.
B3. YU CU V HP NG
I. IU KIN CHUNG CA HP NG
Nu cc iu kin ca hp ng trn c s tham kho hng dn ca FIDIC v cc ti liu
mu ca cc nh ti tr.
II. IU KIN C TH CA HP NG
C th mt s ni dung ca iu kin chung i vi gi thu cn thc hin.
III. BIU MU V HP NG
Nu mu hp ng (Mu s 2) v cc Mu v bo lnh thc hin hp ng (nu yu cu
Ngn hng bo lnh), bo lnh tin tm ng.

Mu s 2
HP NG
(Vn bn Hp ng xy lp)
...., ngy .... thng .... nm ....
Hp ng s: ..........
Gi thu: .......... [ghi tn gi thu]
Thuc d n: .......... [ghi tn d n]
Cn c k hp ng [ghi cc cn c c th]
Cc Bn tham gia k Hp ng:
Ch u t: [ghi tn v a ch ch u t hoc i din hp php ca ch u t]
Nh thu xy lp: [ghi tn v a ch nh thu trng thu]
Ni dung hp ng:
1. i tng hp ng
2. Thnh phn hp ng
[Ghi c th thnh phn hp ng theo th t u tin nh vn bn hp ng, bin bn
thng tho hon thin hp ng, iu kin c th v iu kin chung ca hp ng v
cc ti liu lin quan khc].
3. Trch nhim ca Ch u t
4. Trch nhim ca Nh thu xy lp
5. Gi hp ng v phng thc thanh ton
6. Hnh thc hp ng
7. Thi gian thc hin hp ng
8. Hiu lc hp ng
i din hp php ca Ch u t
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

i din hp php ca Nh thu xy lp


(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

Ph lc V
TI LIU HNG DN
LP H S MI THU GI THU EPC
__________

PH LC NY GM CC NI DUNG SAU:
PHN A. MI THU
I. THNG BO MI THU
II. TH MI THU
PHN B. NI DUNG H S MI THU
B1. YU CU V TH TC U THU
I. CH DN I VI NH THU
II. BNG D LIU U THU
III. TIU CHUN NH GI V NI DUNG XC NH GI NH GI
IV. BIU MU D THU
B2. YU CU V GI THU EPC
I. YU CU V THIT K
II. YU CU V CUNG CP THIT B, VT T
III. YU CU V XY LP
B3. YU CU V HP NG
I. IU KIN CHUNG CA HP NG
II. IU KIN C TH CA HP NG
III. BIU MU V HP NG

PHN A. MI THU
I. THNG BO MI THU
(p dng trong trng hp u thu rng ri khng thc hin s tuyn)
[Ghi tn Bn mi thu] c k hoch t chc u thu theo Lut u thu gi thu
EPC [ghi tn gi thu] theo hnh thc u thu rng ri [trong nc hoc quc t], thuc
d n [ghi tn d n] s dng ngun vn [ghi ngun vn hoc t chc ti tr vn].
Bn mi thu mi cc nh thu c nng lc, kinh nghim v c iu kin ti tham
gia u thu gi thu nu trn.
Nh thu c nguyn vng tham gia u thu c th tm hiu thng tin chi tit ti [ghi
a ch ni cung cp thng tin, in thoi, fax, e-mail ca Bn mi thu] v s c mua
mt b h s mi thu hon chnh vi gi l [ghi s tin bng s, bng ch v ng tin s
dng] ti [ghi a ch bn h s mi thu, in thoi, fax, e-mail].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu] (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi km theo bo m d thu tr gi [ghi s tin bng s v bng
ch, ng tin s dng, hnh thc bo m] v phi c gi n [ghi a ch nhn h s
d thu] chm nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi
im ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng ....
nm .... ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din ca cc nh thu np h s d thu ti
tham d l m thu vo thi gian v a im nu trn.

II. TH MI THU
(p dng trong trng hp gi thu thc hin s tuyn hoc u thu hn ch)
...., ngy .... thng .... nm ....
Knh gi: [Ghi tn v a ch ca nh thu]
[Ghi tn Bn mi thu] chun b u thu theo Lut u thu gi thu EPC [ghi tn
gi thu] thc hin d n (hoc cng trnh) .... ti [ghi tn a im thc hin d n].
[Ghi tn Bn mi thu] xin mi [ghi tn nh thu] ti tham gia u thu.
Nh thu s c mua mt b h s mi thu vi gi l .... [ghi gi tr bng s,
bng ch v ng tin s dng] ti [ghi a ch bn h s mi thu].
Thi gian bn h s mi thu t .... gi, ngy .... thng .... nm .... n trc .... gi,
ngy .... thng .... nm .... [ghi thi im ng thu] (trong gi lm vic hnh chnh).
H s d thu phi km theo bo m d thu tr gi [ghi gi tr bng s v bng
ch, ng tin s dng, hnh thc bo m] v phi c gi n [ghi a ch nhn h
s d thu] chm nht l trc .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng .... nm .... [ghi thi
im ng thu].
H s d thu s c m cng khai vo .... gi (gi Vit Nam), ngy .... thng ....
nm .... ti [ghi a im m thu].
[Ghi tn Bn mi thu] knh mi i din [ghi tn nh thu] ti tham d l m thu
vo thi gian v a im nu trn.
i din Bn mi thu
(Ghi tn, chc danh, k tn v ng du)

PHN B. NI DUNG H S MI THU

B1. YU CU V TH TC U THU
I. CH DN I VI NH THU
Tng t nh ch dn trong Ph lc II, Ph lc III, Ph lc IV.
II. BNG D LIU U THU
Bng d liu u thu bao gm cc ni dung chi tit i vi mt s Mc tng ng trong
Phn Ch dn i vi nh thu.
III. TIU CHUN NH GI V NI DUNG XC NH GI NH GI
Cn nu r tiu chun nh gi v kinh nghim v nng lc ca nh thu trong tng ni
dung E, P v C (trng hp khng p dng s tuyn); tiu chun nh gi v mt k thut
trong tng ni dung v tng hp cc ni dung; ni dung xc nh gi nh gi chung. Tu
theo tnh cht, yu cu ca gi thu m p dng phng php chm im hoc phng
php nh gi theo tiu ch t, khng t cho tiu chun nh gi v mt k thut.
Ni dung xc nh gi nh gi gm: xc nh gi d thu, sa li, hiu chnh sai lch,
chuyn i gi ngh trng thu sang mt ng tin chung (nu c) v a chi ph v mt
mt bng.
IV. BIU MU D THU
Nu cc Biu mu yu cu nh n d thu, cc biu mu nu trong cc phn E, P v C
tng ng cc Ph lc II, III v IV.
B2. YU CU V GI THU EPC
I. YU CU V T VN THIT K
II. YU CU V CUNG CP HNG HO
III. YU CU V XY LP
B3. YU CU V HP NG
I. IU KIN CHUNG CA HP NG
II. IU KIN C TH CA HP NG
III. BIU MU HP NG