You are on page 1of 6

PREPARAREA A M E S T E C U R I E O R DE ERBICIDE C U A P A

Aplicarea erbicidelor necesita amestecarea acestora cu apa datorita imposibilitapi


distribupei eficiente in mod direct i strict a dozelor pe suprafa^a de tratare.
Potrivit tipului de produs comercial formulat ca solutie concentrata, emulsie. pudra
muiabila sau pasta avem de a face cu amestecuri sub forma de solupi. emulsii, suspensii.
Ca 0 particularitate. unele produse sub forma de granule, se aplica direct cu aparate
speciale iar altele moderne cum sunt sulfonilureicele prezentate in ambalaje din celuloza
autodispersabila se prepara asemanator solu^iilor datorita dizolvarii foarte bune a
produselor in apa.
Prepararea solutiilor
Prin soluble intelegem un amestec intre solvit sub forma de sare concentrata i dizolvant
in cazul nostru apa care se prezinta fie incolor fie colorat dar transparent. Separarea
constituentilor amestecului apa i solutia concentrata nu se poate face prin mijloace fizice
(filtrate, centrifugare) ci numai prin mijloace chimice (precipitare). Solupile nu au uneori
o stabilitate perfects datorita difcrentei de dcnsitate, existand tendin^a concentrarii
solu^iei la baza vasului de amestec (ex. la SDM.A. D M A 6. ICEDIN). Pentru acest motiv
la aplicarea acestor erbicide se recomanda agitarea dupa forniarea amestecurilor. O
aten^ie deosebita trebuie avuta pentru inlaturarea apelor dure bogate in bicarbona^i de
calciu ^ i magneziu care pot interac^iona cu solutia formand precipitate care pot infunda
duzele sau se pot depune pe supapele de la rampa de distribu^ie.
Ca exemple de soluiii avem S D M A . D M A 6. I C E D I N .
300 I.C etc.

B A S A G R A N U L . LONTREL

Tenia de lucru: Sa se prepare o solutie de S D M A 33% EC (ac. 2.4 D 33%) 1.5 1/ha
pentru tratarea graului i n faza de infrajire. Se are in vedere ca ma?ina lucreaza cu o norma
de amestec de 300 1/ha.
Prepararea solutiilor pentru tratamente in laborator
Pentru exemplificarea prepararii solutiilor in laborator se prezinta la scara o soluble de
300 ml coiiipusa din apa i S D M A 33% EC corespunzator tratarii unci suprafe|e de 10
mp intr-un flacon Erlenmeyer de 500 m l .
Etapele prepararii:
1. Se masoara cu cilindrul gradat juiiiatate din cantitatea de apa corespunzatoare
amestecului (150 ml) sji se introduce in vasul erlenmeyer.
2. Se calculeaza cantitatea de erbicid corespunzatoare amestecului.

Daca la 10.GOO mp se administrca/,a 300.000 ml amestec


La X mp suprafa^a se vor aplica
300 ml solutie
X mp = 300 ml . 10.000 mp / 300.000 ml - 10 mp
Daca la 10.000 mp se aplica
Dar l a l O m p se aplica

1500 ml S D M A
x ml S D M A

X m l S D M A = l O m p . 1500 ml/10.000 mp = 1,5 ml S D M A

3. Se masoara cu pipeta 1.5 ml de S D M A ^ i se introduc in vasul Erlenmeyer peste


150 ml apa existenti;
4. Se completeaza vasul cu apa la capacitatea stabilita cu 148.5 ml apa ^i se agita in
vederea aplicarii;

Prepararea solutiilor pentru tratamente in camp


cu 0 ma*^ina de erbicidare M E T 1200
Etapele de preparare a amestecului:
1. Introducerea a jumatate din cantitatea de apa (600 1) pentru prepararea
amestecului:
2. Caicularea cantitatii de erbicid pentru prima alimentare i pentru celelalte incarcari
ale M E T 1200
2.1. Caicularea cantitatii de erbicid pentru prima alimentare
Stabilirea suprafetei ce poate 11 tratata la prima alimentare
Q
Si =

unde: Q esle capacitatea rezervorului masjinii de erbicidare i

N
N - reprezinta norma de amestec de 300 1/ha;
1200 1
S, =

= 4 ha
300 1/ha

Cantitatea dc erbicid cu care se va incarca maina va fi de 4 ha . 1,5 1/ha S D M A


= 6 1SDMA
2.1. Caicularea cantitatii de erbicid pentru a doua alimentare $i celelalte

Presupunem ca in rezervorul M E T 1200 raman 100 1/ha dupa prima incarcatura


raspandita pe grau, cantitate pe care o notam cu Qi Urmeaza sa pregatim o
cantitate de soluble AQ = Q - Qi
Stabilirea suprafetei (S2) ce poate fi tratata la a doua alimentare i prin extensie la
celelalte:
Q-Qi
S2 =
N
1200 1 - 100 1
S,-

= 3 . 6 6 (6) ha
300 1/ha

Cantitatea de erbicid cu care se va incarca maina va fi de


S D M A = 5,49 I S D M A
3.

3,66 ha . 1,5 1/ha

Introducerea crbicidului calculat in rezervorul M E T 1200 (6 I la prima alimentare


$i 5.49 1 S D M A la a doua alimentare ^i la celelalte:

4. Completarea rezervorului cu apa (594 1) la capacitate la prima incarcatura i (594,5


I) la a doua alimentare urmata de agitarea amestecului.
Nota: 1. solu^iile concentrate, vechi, recristalizate de erbicide se vor returna la fabrica.
2. Operatiunea de erbicidare se controleaza mereu sub raportul func|ionarii
corecte a duzeor i a plicarii normi de amstc stabilite a ha.

2. Prepararea emulsiilor
Prin emulsie in|elegem un amestec intre o substanfa care contine in amestec substante
grase i apa. Emulsiile se prezinta fie incolor fie colorat cu n aspect d matitate pe care i l
dau substantcle grase din apa. Separarea constituentilor amestecului apa i emulsia
concentrata se poate face prin mijloace fizice (filtrate, centrifugare) ceea ce impune
agitarea amestecului in lot timpul aplicarii produsului. Emulsiile nu au uneori 0 stabilitate
perfecta datorita difercntei dc densitate. existand tendinta concentrarii solutiei la
suprafata vasului de amestec (ex. la I'REFLAN 24% EC, G U A R D I A N 85% EC. Pentru
acest motiv la aplicarea acestor erbicide se recomanda agitarea dupa formarea
amestecurilor.
Prepararea emulsiilor se realizeaza i n acelcai conditii ca la solutii. Se refac etapele
pentru 0 doza de Treflan 24 EC (trifluralin) aplicata i n o norma de amestec de 300 1/ha
apa.

3. Prepararea suspensiilor
Suspensiile sunt dispersii la nivel supramolecular ale parfii solide in apa. Suspensiile
rezulta din amestecul dintre pudre muiabile (PU sau WP) i paste cu apa. Ele au aspect
mat. $i au tendin|a de a se sedimenta i n stare de repaos la fundul rezervoarelor mainilor
de erbicidare. Daca nivelul de macinare nu este de ordinul micronilor exista de asemenea
riscul obturarii duzelor.
Exemple erbicide formulate sub forma de suspensii sunt O N E Z I N 50 % PU. SENCOR
70% WP. W E N Z A R 80% WP etc.
Prepararea suspensiilor pentru tratamente in laborator
Pentru exemplificarea prepararii suspensiilor in laborator se prezinta la scara o suspensie
de 300 ml corespunzator tratarii unci suprafe^e de 10 mp intr-un flacon Erlenmeyer de
500 m l .
Etapele prepararii:
1. Se masoara cu cilindrul gradat jumatate din cantitatea de apa corespunzatoare
amestecului (150 ml) i se introduce in vasul erlenmeyer.
2. Se calculeaza cantitatea de erbicid corespunzatoare amestecului.
Daca la 10.000 mp se administreaza 300.000 ml amestec
La X mp suprafa(a se vor aplica
300 ml solutie
X mp = 300 ml . 10.000 mp / 300.000 ml - 10 mp
Daca la 10.000 mp se aplica 3000 g O N E Z I N 50% PU
Dar la 10 mp se aplica
x g O N E Z I N 50% PU
X ONEZIN 50% PU = 10 mp . 3000 O N E Z I N 50% PU /10.000 mp = 3 g O N E Z I N 50%
PU
3. Se prepara suspensia concentrata sau aa numita m a i a " din cele 3 g pudra
muiabila de O N E Z I N 50 % PU. Se introduce in creuzet de por^elan o cantitate de
2-4 ori mai mare de apa decat pudra muiabila. Se toarna pudra muiabila treptat
amestecand-o cu apa cu ajulorul unci baghete de sticla pana la omogenizarea
completa. Dc remarcat ca nu se pune apa in pulberea muiabila in ci pulberea
muiabila in apa asiguraiidu-sc incorporarea treptata a acesteia in apa pe masura
hidratarii prevenindu-se formarea cocoloa^clor care pot infunda duzele.
4.

Se introduce maiaua in cantitate de 5-7 ml in vasul erlenmeyer dupa care se spala


creuzetui cu 10 ml apa care se introduce de asemenea in vasul de amestec;

5. Se masoara cu cilindrul restul de 135-133 ml de apa i se introduc in vasul


Erlenmeyer peste 165-167 ml apa i}\a existenp pentru a realiza capacitatea de
amestec de 300 m l ;
Prepararea suspensiilor pentru tratamente Tn camp
cu 0 marina de erbicidare M E T 1200
Etapele de preparare a amestecului:
1. Introducerea a jumatate din cantitatea de apa (600 1) pentru prepararea
amestecului;
2. Caicularea cantitatii de erbicid pentru prima alimentare i pentru celelalte incarcari
ale M E T 1200
a.

Caicularea canlila(ii de erbicid pentru prima alimentare

Stabilirea suprafetei ce poate fi tratata la prima alimentare


Q
51 =

unde: Q este capacitatea rezervorului ma^inii de erbicidare i


N
N - reprezinta norma de amestec de 300 1/ha;
1200 1

S| =

= 4 ha
300 1/ha

Cantitatea de erbicid cu care se va incarca maina va fi de


ONEZIN 50% PU = 12 Kg/ha O N E Z I N 50 % PU

4 ha . 3 Kg/ha

2.1. Caicularea cantitatii de erbicid pentru a doua alimentare i celelalte


Presupunem ca in rezervorul M E T 1200 raman 100 1/ha dupa prima incarcatura
raspandita pe sola destinata porumbului. cantitate pe care o notam cu Qi Urmeaza
sa pregatim o cantitate de solutie AQ = Q - Qi
Stabilirea suprafetei (S?) ce poate fi tratata la a doua alimentare i prin extensie la
celelalte:
Q-Qi
52 =

1200 1 - 100 1
S2 =

=3.66 (6) ha
300 1/ha

Cantitatea de erbicid cu care se va incarca marina va fi de


ONEZIN 50% PU = 10.98 K g ONEZIN

3,66 ha . 3 Kg/ha

3. Prepararea suspensiei concentrate sau a^a numita ..maia" din cele 12 K g sau 10.98
K pudra muiabila de O N E Z I N 50 % P l i prin introducerea treptat a suspensiei
intr-un butoi de 50-60 1 capacitate in care se afla 40 1 apa. Se amesteca apoi cu
ajutorul unui agitator pana la omogenizarea suspensiei mama.
4.

Introducerea suspensiei mama i n rezervorul M E T 1200 fie manual fie prin trecerea
acesteia cu ajutorul unei pompe de transvazare;

5. Completarea rezervorului cu apa (560 1) la capacitate la prima incarcatura urmata


de agitarea amestecului.
Nota: 1. Su.spensiile concentrate, vechi de erbicide se vor analiza pentru verificarea
conlinutului in substan^a activa pentru stabilirea corecta a amestecului.
2. Operatiunea de erbicidare se controleaza mereu sub raportul functionarii
corecte a duzelor i a aplicarii normei de amestec stabilite a ha.

4. Prepararea amestecului de erbicide emulsii cu suspensii

Necesitatea largirii spectrului de combatere i compatibilitatea la amestec a erbicidelor a


tacut ca acestea sa se asocieze sau la pregatirea patului germinativ sau in perioada de
vegeta^ie. In aceasta situate se prepara intai maiaua care se introduce in rezervorul M E T
1200 apoi se introduce emulsia dupa care se completeaza rezervorul cu apa la capacitate.