You are on page 1of 2

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zakljuen u Nikiu, dana _____________


Ugovorne strane:
1 ZAKUPODAVAC: _____________, iz _________ ul. ___________ PIB:______ koju
zastupa _____________ (u daljem tekstu: Zakupodavac) i
2 ZAKUPAC _____________, iz _________ ul. ___________ PIB:______ koju zastupa
_____________, (u daljem tekstu: Zakupac)

LAN 1.
Predmet ovog ugovora je zakup poslovnog prostora, koji se nalazi u ___________________, a
sastoji se od__________________ ukupne povrine___________________
Predmetni poslovni prostor zakupcu se izdaje prazan
LAN 3.
Poslovi prostor se izdaje na odreeno vrijeme, od ______ godina (__________), poev od
_____________ godine.
LAN 4.
Dogovorena mjesena zakupnina iznosi ___________ (________), uz depozit u visini
________ mjesene zakupnine, a plaanje zakupnine je mjeseno, za tekui mjesec unaprijed
do ______ u mjesecu
LAN 5.
U toku jedne kalendarske godine zakupodavac nema pravo da poveava iznos mjesene
zakupnine.
LAN 6.
Zakupac se obavezuje da pored zakupnine iz lana 4. ovog ugovora, plaa i raune za telefon,
raune za struju po obraunu EPCG, i ostale komunalne trokove.
LAN 7.
Zakupac moe poslovni prostor iz lana 1. ovog ugovora koristiti za obavljanje svoje osnovne
poslovne delatnosti.
Zakupac je duan da pri korienju poslovnog prostora i zajednikih prostorija postupa sa
panjom dobrog domaina i da vri tekue odravanje poslovnog prostora.
Zakupac je duan da snosi trokove opravki koje u poslovnom prostoru ili na drugim delovima
zgrade/objekta prouzrokuje svojom krivicom.
Zakupac nije ovlaen da u poslovnom prostoru bez saglasnosti zakupodavca vri bilo kakve
sutinske prepravke ili izmene.
Zakupac je duan da uva priznanice o plaenim raunima iz lana 6. ovog ugovora i da ih
svakog meseca pokae zakupodavcu na njegov zahtev.

LAN 8.
Zakupodavac snosi trokove investicionog odravanja poslovnog prostora.
LAN 9.
Zakupodavac ima pravo da jedanput mjeseno obie poslovni prostor i proveri plaene racune,
s tim to dolazak mora najaviti jedan dan ranije.
LAN 10.
Zakupac je duan da po izlasku, poslovni prostor preda zakupodavcu u stanju u kojem ga je
primio, uzimajui u obzir troenje koje je nastalo redovnom upotrebom prostora.
LAN 11.
Ovaj ugovor prestaje:
a) protekom ugovornog roka,
b) sporazumom stranaka
c) ukoliko Zakupac ne plati zakupninu u roku od 2 mjeseca/i nakon opomene,
d) ukoliko Zakupac koristi poslovne prostorije suprotno ugovoru,

e) jednostranom izjavom volje jedne ugovorne strane sa otkaznim rokom od 60 dana.


LAN 12.
Iznos depozita, zakupodavac e vratiti zakupcu u punom iznosu nakon njegovog izlaska iz
prostora, pod uslovom da u prostoru nije priinjena teta i da su svi rauni koji padaju na teret
zakupca plaeni. U suprotnom, zakupodavac je ovlaen da svoja potraivanja naplati iz
depozita u visini iznosa tih potraivanja, odnosno ima pravo da zahtijeva, ukoliko iznos depozita
nije dovoljan da pokrije ove trokove, kompletno pokrivanje trokova od strane
zakupca.
LAN 13.
Za sve to ovaj ugovor ne precizira primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
LAN 14.
Sve eventualne sporove u vezi ovog ugovora, ugovorne strane e pokuati da ree mirnim
putem, u suprotnom, nadlean je sud u Osnovni sid u Nikiu.
LAN 16.
Ugovor je sainjen u 4 (etiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana nakon potpisa i ovjere
zadrava po dva primjerka.
Zakupodavac
________________

Zakupac
________________