You are on page 1of 2

Nastavnik: Alden Kandi

Datum:16.12.2013.

PISMENA PRIPREMA ZA AS IZ INFORMATIKE


Razred: VII(grupa A i B)
Redni broj asa: 10.
Nastavna jedinica:

Podjela (vrste) raunara

Zadaci asa:
1. obrazovni: razlikovati osnovne vrste i podjele raunara; razumjeti koje su osobine
hardverske opreme vane za uinkovit rad raunara
2. odgojni: razvijati pozitivan odnos i odgovornost uenika prema radu te nastavnim i
materijalnim sredstvima; razvijati sposobnost suoavanja s novim situacijama;
izgraivati individualan interes i motivaciju
3. funkcionalni:

razvijati

sposobnost

uoavanja

prepoznavanja,

te

ispravnog

zakljuivanja
Tip asa: as upoznavanja sa novim gradivom
Oblik rada: frontalni, individualni
Nastavne metode: razgovor, demonstracija, usmeno izlaganje
Nastavna sredstva i pomagala: osnovna nastavna sredstva, udbenik, raunar, projektor
METODIKO - DIDAKTIKA STRUKTURA ASA:
Uvodni dio asa: (oko 5 min.)
Ponovimo:
Savremene raunare moemo podijeliti u tri grupe:
osobne (PC i Mac) raunare (raunari koji se koriste za kunu upotrebu i za obradu poslovnih
podataka),
radne stanice - workstation (raunari namijenjeni obradi vee koliine podataka, odnosno za
zahtjevnije zadatke) i
velike raunare (mainframe) (raunari koje odlikuje velika pouzdanost, kao i mogunost obrade
velike koliine podataka i istovremenog opsluivanja velikog broja korisnika).
Najava cilja asa: Na ovom asu emo se upoznati sa ostalim podjelama raunara i njihovom
ulogom.
Glavni dio asa: (oko 35 min.)

Pokretanje pripremljene prezentacije na datu temu (obogatiti prezentaciju slikama vrsta


raunara).
Podjela raunara s obzirom na prenosivost:
-

Stolni raunari predvieni za smjetaj na jednom mjestu.


Prijenosni raunari predvieni za prenoenje, pa su malih dimenzija i lagani su.
Raunari veliine knjige:
laptop / notebook;
subnotebook;
netbook.
Runi raunari:
Palmtop;
Pocket PC;
PDA;
Smartphone (iPhone, Nokia Communicator, BlackBerry...).

Podjela raunara prema namjeni:


-

Raunari specijalne namjene


Raunari ope namjene

Podjela raunara prema proizvoau raunara:


-

HP, IBM, Apple, Dell, Toshiba...

Podjela raunara prema proizvoau procesora:


- Intel i AMD.
Zavrni dio asa: (oko 5 min.)
Uz prezentaciju izvriti i ponavljanje gradiva.
Zadaa: pitanja iz udbenika str. 31.